Региональные правила застройки территории Закарпатской области

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРегиональные правила застройки территории Закарпатской области
Дата принятия26.05.2003
СтатусДействующий
Вид документаПравила
РазработчикНет данных


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.УКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 88008 м.Ужгород, пл.Народна,4 тел.: 3-53-07,3-2 4-33

№381   від 26.05.2003 р]

Райдержадміністраціям, головам міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст.

РЕГІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТЬ            

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Регіональні правила забудови території Закарпатської  області  (далі - Правила), розроблені відповідно до Конституції України, Законів України "Про місцеве самовря- дування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про основи містобудування", "Про планування та забудову територій", "Про архітектурну діяльність", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища",  "Про екологічну експертизу",  "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за порушення у сфері містобудування", "Про охорону культурної спадщини", Земельного кодексу України, інших нормативно-правових актів, державних норм і правил.

1.2.Регіональні правила забудови - нормативно-правовий акт, яким установлюється загальний для територій і населених пунктів області порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок, порядок та затвердження проектної документації, надання дозволів на виконання будівельних робіт.

1.3. Дотримання правил забудови є обов'язковим для суб'єктів містобудування на території сіл, селищ міського типу та міст районного значення, якщо для них не розроблено місцевих правил забудови. У випадку, коли для них розробляються, або розроблені, місцеві правила забудови, а також для міст обласного підпорядкування, то вони мають рекомен­даційний характер.

1.4.Виконавчі органи місцевих рад використовують регіональні Правила забудови під час розроблення місцевих правил забудови відповідно до статті 22 Закону України "Про планування і забудову територій" і які можуть бути доповнені положеннями, що є харак­терними для даної місцевості, а також які належать до компетенції органів місцевого само­врядування.

1.5.Визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для місто­будівних потреб, а також розміщення і будівництво житлових, громадських і промислових об’єктїв, благоустрій їх територій в межах сільських, селищних, міських рад проводиться відповідно до містобудівної та проектно-кошторисної документації з дотриманням держав­них містобудівних, будівельних, протипожежних, санітарних, екологічних та інших норм, цих Правил, або місцевих правил забудови.

               1.6.Правила розроблені для користування органами виконавчої влади, проектними,
будівельними організаціями, замовниками при вирішенні питань планування, забудови та
благоустрою територій.

   1.7.У разі змін у законодавстві, будівельних  нормах і правилах, Правила забудови підлягають відповідним змінам або доповненням.


2.    ВИДИ МІСТОБУДУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ,

                                ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ.

2.

2.1.  У регіональних правилах конкретизується порядок розроблення, терміни і процедури
погодження, проведення експертизи, розгляду і затвердження містобудівної документації
згідно  із Законом  України  "Про  планування та забудову  територій"   (далі   -  Закон),
постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 N 1577 "Про затвердження Порядку
проведення експертизи містобудівної документації".

Планування території здійснюється на загальнодержавному, регіональному та місцевому

рівнях;

На загальнодержавному рівні розробляються:

- генеральна схема планування території України;

- схеми планування окремих частин України - (кількох областей, міжнародних транспортних

коридорів, прикордонних територій тощо)

2.2.   У  залежності  від регіональних  умов   у  регіональних  правилах визначаються  за
необхідністю   додаткові   види   містобудівної   документації   для   відповідних   територій,
установлюються порядок їх розроблення, терміни та процедури погодження, проведення
експертизи, розгляду та затвердження.

Планування територій на регіональному рівні полягає в розробленні схем планування території області, районів, регулюванні їх територій. Рішення про розроблення схем планування території області або окремих її частин приймає Закарпатська обласна рада в межах своїх повноважень за матеріалами, підготовленими управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації. Планування територій на регіональному рівні регламентується статтями 7,8,9 Закону України "Про планування і забудову територій".

2.3.  Спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури:

-організовують розроблення містобудівної документації, здійснюють контроль за її розробленням, організовують її експертизу, розгляд, надають висновки органам місцевого самоврядування щодо її погодження та затвердження;

-узагальнюють інформацію щодо містобудівного розвитку населених пунктів на території області, стану розроблення, розгляду та затвердження містобудівної документації, подають цю інформацію центральному спеціально уповноваженому органу у сфері містобудування та архітектури;

-організовують та контролюють ведення містобудівного кадастру згідно з Положенням про містобудівний кадастр населених пунктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.93 N 224, Законом України "Про інформацію", державними будівельними нормами ДБН Б.1-1-93 "Склад та зміст містобудівного кадастру".

2.4. Планування територій на місцевому рівні в межах Закарпатської області забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами, державними адміністраціями відповідно до їх повноважень, визначених законодавством, і полягає у розробленні та затвердженні проектів планування територій на місцевому рівні, регулюванні питань щодо використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації. Планування та забудова окремих земельних ділянок, що належать на праві власності чи користування, здійснюється їх власниками чи користувачами відповідно до затвердженої містобудівної документації, діючих державних нормативів та місцевих правил забудови.

Планування територій на місцевому рівні полягає в розробленні:

-схем планування територій адмінрайонів Закарпатської області або їх частин;

-генеральних планів населених пунктів області;

-розроблення детальних планів територій населених пунктів;

-планів червоних ліній;

-проектів забудова територій (ділянок);

-проектів розподілу територій.


2.5. Необхідність розробки документації з планування території обґрунтовується управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації; за погодженням з органами державного санітарно-епідемічного нагляду, іншими органами державного нагляду відповідно до їх повноважень.

Рішення про розроблення містобудівної документації з планування території або коригування її окремих розділів приймається відповідною сільською, селищною, міською радою за погодженням з обласною, районними державними адміністраціями.

Згідно з цим рішенням виконавчий орган відповідної ради в установлений термін:

- визначає замовника та розробника документації (проектну організацію,  генерального
проектувальника), встановлює терміни її розроблення та джерела фінансування, вирішує
інші договірні питання;

- інформує через місцеві засоби масової інформації (пресу, радіо, телебачення) про порядок
розроблення ( коригування ) містобудівної документації, визначає місце і терміни подання
фізичними та юридичними особами пропозицій.

Замовник містобудівної документації:

укладає договори на розроблення документації;

складає та затверджує після погодження з управлінням містобудування та архітектури

облдержадміністрацій завдання на проектування та видає технічні умови на інженерне

забезпечення територій;

забезпечує фінансування виконання робіт;

контролює виконання робіт;

встановлює (в завданні на проектування) перелік погоджувальних організацій;

організує експертизу, погодження, розгляд та затвердження завершеного проекту.

Всі види містобудівної документації, незалежно від замовника та джерел

фінансування, підлягають експертизі, яка проводиться згідно з порядком, затвердженим

постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2000р. №1577.

Експертиза   проводиться   заздалегідь    до    затвердження    містобудівної    документації.

Позитивний висновок  експертизи є підставою для затвердження містобудівної документації

відповідною радою, фінансування проведення експертизи забезпечує замовник.

Проведення експертизи організовують:

• Держбуд України - схеми планування території області, генерального плану
м.Ужгорода;

•   управління  містобудування та архітектури  обласної  державної адміністрації  -  схем
планування територій районів, схем планування територій на місцевому рівні, генеральних
планів, детальних планів, планів червоних ліній та проектів розподілу територій населених
пунктів (крім м.Ужгорода);

• головне управління архітектури і містобудування Департаменту землеустрою, планування
та забудови міста Ужгородського міськвиконкому - детальні плани,

плани червоних ліній, проекти розподілу територій міської ради.

2.10. Установлюються такі максимальні терміни проведення експертизи:

2.10.1. Схеми планування територій області та районів - 30 календарних днів для окремих
експертних висновків і 60 календарних днів для комплексних експертних висновків.

2.10.2. Генеральні плани населених пунктів:


а) міста Ужгорода - 30 календарних днів і 45 календарних днів;

б) інших міст, а також селищ і сіл - 20 календарних днів і 30 календарних днів.

2.10.3. Детальні плани територій, плани червоних ліній, проекти розподілу територій - до 30 календарних днів.

2.11.      Управління    містобудування    та    архітектури     облдержадміністрації,     відділи
містобудування та архітектури і житлово-комунального господарства райдержадміністрацій,
виконавчі органи міських, селищних і сільських рад:

2.11.1. Здійснюють контроль за розробленням містобудівної документації, організовують її експертизу, здійснюють розгляд та погодження містобудівної документації, надають висновки органам місцевого самоврядування щодо її затвердження.

2.11.2. Узагальнюють інформацію щодо забезпеченості містобудівного розвитку населених пунктів на території області, стану розроблення містобудівної документації, попереднього розгляду та погодження містобудівної документації і подають цю інформацію Держбуду України.

2.. 11.3. Організовують і контролюють ведення та поповнення містобудівного кадастру
згідно з  положенням  "Про  містобудівний  кадастр  населених пунктів",  затвердженим,
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.98р. №224.

2.12.  Проектування об'єктів містобудування рекомендується здійснювати переважно на
конкурсній основі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.99р. №137 "Про
затвердження Порядку проведення містобудівних та архітектурних конкурсів".

2.13. На охоронюваних археологічних територіях, в межах зон охорони пам'яток, історичних
ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, в
заповідниках   забороняються   містобудівні,   архітектурні   чи   ландшафтні   перетворення,
будівельні, шляхові, земляні роботи без погоджень відповідних програм та проектів, а також
програм та проектів, реалізація яких може позначитися на об'єктах, культурної спадщини
державного значення - з Держбудом України, та Мінкультури України або (якщо це пам'ятка
місцевого значення) з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації, і
управлінням культури обласної, державної адміністрації.

2.14. Фінансування робіт з планування території області, районів, населених пунктів та їх
частин здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих, бюджетів і має передбачатися
в них окремим рядком, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

3.   ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ТА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ

3.1.  Забудова та благоустрій територій населених пунктів здійснюються шляхом організації
комплексної забудови території або розташування та будівництва окремих будинків і споруд
у  кварталах  існуючої  забудови   на  основі   місцевих  правил  забудови,   містобудівної
документації, розробленої та затвердженої згідно з вимог Закону України "Про планування
та забудови територій" і державних будівельних норм.

3.2.   У разі відсутності місцевих правил забудови, детального плану території, проекту
забудови або проекту реконструкції кварталу (мікрорайону), закінчення терміну їх реалізації,
а також у разі необхідності внесення змін до цих проектів при розміщенні окремого об'єкта


містобудування у кварталах існуючої забудови розробляються містобудівні обґрунтування згідно з державними будівельними нормами.

Вибір та надання земельної ділянки здійснюються в порядку, установленому Земельним
кодексом України.                                                                                                                               

Склад  містобудівного   обгрунтування  та  перелік  погоджень  визначається  у  завданні,  
виданому виконавчим органом міської, селищної, сільської ради і погодженому управлінням   містобудування та архітектури облдержадміністрації.                                                                             

Фінансування цих робіт може здійснюватись як із бюджетних коштів, так і за рахунок фізичних та юридичних осіб.

3.3. За наявності на території населеного пункту об'єктів культурної спадщини в складі
генерального плану або детального плану території розробляється  історико-архітектурний
опорний план, у якому визначаються охоронні зони пам'яток та зони регулювання забудови,
а також заходи щодо їх охорони та використання. Контроль за їх дотриманням забезпечує
управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

У разі відсутності проекту розподілу території мікрорайону (кварталу), містобудівне обгрунтування повинно містити матеріали та розрахунки щодо можливості розташування об’єкта та його граничних параметрів - поверховості, загальної площі, чисельності мешканців (для житлового будинку) або іншого розрахункового показника та необхідної площі земельної ділянки згідно з державними будівельними нормами.

Відчуження з метою зміни цільового використання будівель і споруд на територіях підприємств - банкрутів, вивільнених військових частин, закладів оздоровлення, відпочинку, об'єктів незавершеного будівництва, тощо, без попереднього розроблення і погодження в порядку, визначеному ст.8 Закону України "Про інвестиційну діяльність" містобудівних обгрунтувань, не допускається.

3.4. Містобудівне обгрунтування за дорученням   замовника розробляється ліцензованою
проектною організацією, погоджується управлінням містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації і затверджується місцевим органом виконавчої влади.

3.5. Створення інженерно-транспортної інфраструктури та благоустрій населених пунктів
здійснюються з урахуванням комплексності забудови територій житлово-громадського і
виробничого призначення та місцевих особливостей.

3.6.  Граничні параметри об'єктів, що рекомендуються для будівництва в конкретному місці
населеного   пункту,   визначаються   в   архітектурно-планувальному   завданні   на   основі
містобудівної документації або містобудівного обґрунтування з урахуванням регіональних
особливостей.

    У сейсмічних регіонах визначаються особливі вимоги до розміщення і будівництва об'єктів,

    обмеження граничної поверховості, проектної документації згідно з державними

    будівельними нормами на проектування і будівництво в сейсмічних регіонах.

3.7.  Забудовники, яким надані земельні ділянки для будівництва, повинні забезпечити
збереження існуючих зелених насаджень на відповідних ділянках; а в разі  потреби їх
знесення - погодити це питання з державними інспекціями охорони навколишнього .
природного середовища та виконавчими органами місцевих рад.

3.8.     Забезпечення   індивідуальних    забудовників    проектами    житлових    будинків    і
генеральними   планами   забудови   та   благоустрою   присадибних   ділянок   здійснюється
підприємствами, установами, організаціями, що надають послуги у сфері містобудування та
архітектури, за угодою із забудовниками та погодженням місцевого органу містобудування
та архітектури згідно з рішенням ради.


3.9.     Зовнішній   благоустрій   ділянок   садибної   житлової   забудови   мусить   включати
влаштування    огорож,    проїздів,    доріжок,    майданчиків    відпочинку,    господарських
майданчиків,   озеленення   території,   тощо.   Роботи   щодо    благоустрою   виконуються
власниками садиб згідно з державними будівельними нормами та санітарними правилами з
урахуванням місцевих традицій. Улаштування огорож земельних ділянок здійснюється з
урахуванням нормативних вимог щодо інсоляції територій суміжних земельних ділянок.
Конкретні вимоги щодо архітектурного вирішення огорож (висоти, конструкції, матеріалу) у
населеному пункті або його окремих районах повинні бути встановлені в місцевих правилах
забудови   або   проекті   забудови   і   благоустрою   кварталу   (населеного   пункту),   який
затверджується місцевою радою після погодження місцевим органом містобудування та
архітектури, та громадського обговорення.

3.10.    Зміна   функціонального   використання   будівлі   за   ініціативою   його   власника
здійснюється відповідно до установленого зонування території на підставі місцевих правил
забудови,   генерального   плану   населеного   пункту,   а за  їх  відсутності   -   на   основі
містобудівного обґрунтування за погодженням із місцевим  органом містобудування та
архітектури, землевпорядним та іншими органами державного нагляду. Відомості щодо
зміни функціонального використання  споруди  заносяться до  даних  містобудівного  та
земельного кадастрів населеного пункту. Земельні питання при цьому вирішуються згідно із
Земельним кодексом України.

4.   ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ТА ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

4.1. У регіональних правилах визначаються заходи, що здійснюються згідно із Законом
України "Про планування і забудову територій" місцевими органами виконавчої влади,
органами  місцевого самоврядування, для забезпечення участі  громадян  в  обговоренні
містобудівної документації регіонального рівня; схем планування території області, районів,
населених пунктів та їх окремих частин, які повинні враховувати державні інтереси у
визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування,
утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної
інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту.

4.2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до своїх повноважень
здійснюють  заходи  щодо  забезпечення  участі   громадян   в   обговоренні   містобудівної
документації місцевого рівня, а саме: генеральних планів міських і сільських поселень,
детальних планів територій, проектів забудови територій житлових кварталів, мікрорайонів,
окремих об'єктів містобудування з врахуванням приватних інтересів щодо забезпечення
фізичним та юридичним особам, рівних можливостей набуття у власність або у користування
земельних ділянок, захисту їх майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів
нерухомості. . Обговорення містобудівної документації оформляється протоколом, в якому
відображається  громадська думка і  який  долучається  до   неї   при   її   погодженні   та
затвердженні.

Виконавчі органи місцевих рад розглядають пропозиції та зауваження громадян. їх об'єднань, що стосуються містобудівної документації у терміни, встановлені Законом України "Про звернення громадян", подають їм обгрунтовані відповіді згідно з чинним законодавством та державними стандартами, нормами і правилами.

4.3.  Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до своїх повноважень
здійснюють   заходи   щодо   забезпечення   участі   громадян   в   обговоренні   вирішень
містобудівної   документації   місцевого   рівня,   місцевих   правил   забудови;   інформують
населення через засоби масової інформації про розроблення, дату та місце обговорення,


порядок подання пропозицій щодо вирішень містобудівної документації, а також про її затвердження.

4.4.  Територіальні громади, фізичні та юридичні особи під час обговорення містобудівної
документації, місцевих правил забудови мають право на:

одержання відповідно до Закону України  "Про звернення громадян" інформації щодо

розроблення містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідної території,

розміщення об'єктів містобудування, допустимих видів забудови та іншого використання

земельних ділянок, єдиних умов і обмежень забудови окремої земельної ділянки;

подання  пропозицій   і   зауважень   щодо   містобудівної   документації,   місцевих   правил

забудови;

участь в обговоренні схем планування територій на регіональному рівні, у тому числі з

планування    територій     суміжних     адміністративно-територіальних     одиниць,     іншої

містобудівної документації на місцевому рівні у відповідності до п. 3.4 цих правил.

4.5. Громадяни і їхні об'єднання, які не погодились із запропонованими вирішеннями
містобудівної   документації,   місцевих   правил   забудови,   мають   право   звернутися   до
відповідного виконавчого органу сільських, селищних, міських рад із відповідним запитом.
Розгляд звернень з приводу суперечок і розбіжностей, оперативне вирішення спірних питань
та їх узгодження здійснюються відповідною комісією з питань будівництва при місцевій,
обласній, районній, міській раді.

4.6. Комісія розглядає спірні питання, за результатами обговорення в місячний термін готує
висновок для прийняття рішення радою.

Рішення зі спірних питань є підставою для затвердження або внесення змін до зазначеної містобудівної документації, а також діяльності з розміщення й будівництва об'єктів, іншого використання територій з урахуванням ухвалених комісією домовленостей.

4.7. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до своїх повноважень
розглядають звернення громадян і їхніх об'єднань та в установлені Законом України "Про
звернення громадян" терміни подають їм обґрунтовані відповіді.

4.8. Громадяни та громадські організації, які не беруть безпосередньо участі у створенні
об'єктів архітектуру, мають право захищати свої інтереси під час проектування і будівництва
нових та експлуатації існуючих об'єктів відповідно до державних будівельних, санітарних,
пожежних норм.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

5.1. У   межах   населених   пунктів   здійснюється   комплексна   забудова,   як   правило,
компактними масивами у вигляді кварталів, мікрорайонів, груп житлових будинків, а також
будівництво на окремих майданчиках (земельних ділянках).

5.2. Територія,    яка   визначається    для    розміщення    кварталів    житлово-цивільного,
виробничого, комунально-складського, іншого призначення, повинна відповідати вимогам
державних  будівельних,   санітарних,   пожежних   норм,   екологічним   вимогам   згідно   з
законодавством України.

Вибір територій для розміщення житлового, соціально-побутового, виробничого, інженерно-транспортного будівництва як на окремих майданчиках, так і при комплексній забудові провадиться на підставі генеральних планів населених пунктів, схем планування територій сільських рад, іншої містобудівної документації.


5.3.  У разі відсутності в існуючих межах населеного пункту вільних територій для кварталів
житлово-цивільного   будівництва   на   територіях,   прилеглих   до   населеного   пункту,
визначаються території для цього будівництва на підставі генеральних планів за рішенням
відповідних місцевих рад.

Після затвердження містобудівного обгрунтування використання цих ділянок, вносяться відповідні зміни до генерального плану.

Територія, яка визначається для розміщення будівництва, як правило, за рахунок земель несільськогосподарського призначення повинна відповідати вимогам раціонального використання земель для містобудівних потреб.

5.4.  Місцеві органи містобудування та архітектури готують матеріали щодо розміщення
кварталів житлово-цивільного будівництва, виробничого, комунально-складського, іншого
призначення  для розгляду-  їх   місцевими   державними   адміністраціями   із   залученням
відповідних   структурних   підрозділів,   органів   державного   нагляду,   місцевих   органів
самоврядування, власників, користувачів (орендарів) землі. З метою спрощення процедури
розгляду цих питань створюється комісія.

Якщо згадані матеріали стосуються міст та селищ міського типу області, включених у список історичних населених місць України, до роботи комісії залучаються представники управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, обласної інспекції з охорони пам'яток археології та інших служб.

На підставі висновків комісії складається акт вибору території для розміщення будівництва, зазначаються її розміри, умови відведення та компенсації згідно із законодавством.

Акт вибору території, що передбачається для відведення, складається у чотирьох примірниках і підписується всіма членами комісії.

Примірники акту надсилаються:

у районах - відповідній місцевій раді та районній державній адміністрації; у містах обласного значення - виконавчому комітету міської ради .

До акту вибору території додаються необхідні графічні матеріали комплексного містобудівельного обгрунтування розміщення об'єкту, які є його невід'ємною частиною, і підписуються головним архітектором району, представниками землевпорядкувального органу, відповідного органу місцевого самоврядування, землекористувачем та керівником проектної організації - виконавця зазначених графічних матеріалів.

За результатами роботи комісії на підставі рішення відповідної ради відділ містобудування, архітектури житлово-комунального господарства районної державної адміністрації організовує розроблення детального плану забудови.

5.5. У випадках, передбачених Законом України "Про архітектурну діяльність", розміщення
та  проектування   об'єктів   містобудування  рекомендується  здійснювати   переважно   на
конкурсній основі згідно з порядком проведення архітектурних та містобудівних конкурсів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.99 N 2137.

5.6. На підставі рішення відповідної ради відділ містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства районної державної адміністрації (виконавчий орган місцевої
ради в містах обласного значення ) організовує розроблення детального плану території або
проекту забудови (проекту реконструкції), розглядає його на містобудівній раді та надає
висновки щодо його затвердження.

Після розроблення та затвердження містобудівної документації земельні ділянки для розміщення окремих будинків і споруд або організації комплексної забудови території району (кварталу) передаються замовнику будівництва або окремим забудовникам у порядку, установленому Земельним кодексом України.


5.7.   Функції   замовника   будівництва   окремих   будівель,   інженерної   інфраструктури,

інженерної підготовки територій, вулиць та доріг,  а також будинків виробничого та

невиробничого призначення, інших об'єктів на території комплексної забудови, виконавчий

орган місцевої ради може виконувати безпосередньо або залучати для реалізації цих функцій

будь-яких учасників інвестиційної діяльності.

Будівництво об'єктів на території комплексної забудови може здійснюватись підрядним або

господарським способом. Спосіб будівництва визначає інвестор (замовник).

У разі будівництва підрядним способом інвестор (замовник) визначає підрядну організацію;

якщо будівництво здійснюється за рахунок державних коштів  -  підрядна організація

визначається інвестором (замовником) шляхом проведення торгів (тендерів) згідно з Законом

України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Розмір коштів інвесторів, що залучаються на пайових засадах на впорядкування території

комплексної забудови, визначається договорами між замовником та інвестором на підставі

проектної документації.

Регулювання земельних відносин при комплексній забудові здійснюється відповідно до

земельного законодавства.

6. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО ОБ ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ

6.1. Регіональні правила відображають механізм вибору, визначення, вилучення та надання
земельних ділянок для містобудівних потреб (розміщення будинків і споруд житлового,
громадського,  виробничого,  транспортного,   комунального,   природоохоронного,   іншого
призначення, вулиць  і доріг,  магістральних  інженерних  мереж,   об'єктів  ландшафтної
архітектури тощо) відповідно до земельного  законодавства,  на підставі  містобудівної
документації, місцевих правил забудови.

6.2. Під час вибору, вилучення та надання земельних ділянок для містобудівних потреб
органи містобудування та архітектури, надають висновки і пропозиції місцевим органам
влади щодо доцільного місця розташування об'єкта, його граничних параметрів, площі
земельної ділянки згідно з місцевими правилами забудови, генеральним планом, іншою
містобудівною документацією, державними будівельними нормами.

6.3.   Комплексний  висновок   і  проект  рішення  про   дозвіл  на  будівництво   готуються
спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури протягом місяця
від   дня   звернення   зацікавленої   особи   з   залученням   відповідних   землевпорядних,
природоохоронних,  санітарних,  пожежних органів виконавчої влади відповідно  до  їх
повноважень,  які   надають   свої   висновки   протягом   двох  тижнів   від  дня  звернення
зацікавленої особи до цих органів, а також за дорученням уповноваженої особи місцевої
державної  адміністрації  про залучення  при  потребі  інших  органів  виконавчої  влади
відповідно до їх компетенції.

6.4.  У разі прийняття відповідною радою рішення про надання земельної ділянки із земель
державної чи комунальної власності для розміщення об'єкта містобудування в порядку,
визначеному земельним законодавством,  зазначене  рішення одночасно  є дозволом  на
будівництво цього об'єкта відповідно до статті 24 Закону України "Про планування та
забудову територій".

6.5.   Фізичні   та   юридичні   особи,   які   мають   намір   здійснити   будівництво   об'єктів
містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування,
зобов'язані отримати від виконавчих органів у разі делегування їм таких повноважень
відповідними радами, дозвіл на будівництво  об'єкта містобудування (далі  - дозвіл на
будівництво).


Фізичні та юридичні особи, зацікавлені у здійсненні будівництва об'єктів містобудування, подають письмову заяву про надання дозволу на будівництво до виконавчого органу відповідної ради.

До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або документ про згоду власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки. Дозвіл на будівництво об'єктів містобудування надається заявнику протягом двох місяців безкоштовно з дня подання заяви на підставі комплексного висновку органу містобудування та архітектури районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради в містах обласного значення) щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови (далі -комплексний висновок).

6.6. Регіональні правила відображають механізм отримання дозволу на будівництво об'єктів
фізичними або юридичними особами, які мають намір здійснити будівництво об'єктів на
земельних ділянках, що належать їм за правом власності чи користування, відповідно до
статті 24  Закону України "Про планування та забудову територій".

Перелік необхідних для отримання дозволу на будівництво документів та матеріалів, які

додаються до письмової заяви забудовника, включає:

витяг із рішення виконкому сільської, селищної чи міської ради про надання земельної

ділянки з визначенням цільового призначення;

державний акт на право власності або право користування землею, акт установлення меж

земельної ділянки в натурі;

економіко-фінансове обґрунтування проведення проектних і будівельних робіт  (у разі

необхідності кредитування);

для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічне обґрунтування запланованого

будівництва,  для  екологічно  небезпечних  об'єктів   -  висновок  державної   екологічної

експертизи.

Забороняється вимагати від заявника документи, не передбачені законодавством.

6.7.   Для об'єктів, а саме таких, що розміщуються вздовж автошляхів державного  та
міждержавного   значення,   для   об'єктів   підвищеної   екологічної   небезпеки,   об'єктів,
будівництво яких передбачено за рахунок коштів державного або обласного бюджетів згідно
із підпунктом 17 пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
а також тих, що знаходяться у власності обласних державних адміністрацій або обласних
рад, у разі надання земель за рішенням обласних рад згідно із Земельним кодексом України,
а також для  найважливіших об'єктів,  перелік яких затверджується  головою  обласної
державної адміністрації, комплексний висновок погоджується управлінням містобудування
та   архітектури    облдержадміністрації   разом   з   іншими    відповідними    підрозділами
облдержадміністрації   та   обласними   органами   державного   нагляду   безкоштовно   у
двотижневий термін за поданням місцевого органу містобудування та архітектури. У разі
ненадання пропозицій - комплексний висновок про можливість будівництва вважається
погодженим. Порядок надання дозволу на реконструкцію та реставрацію пам'яток охорони
культурної спадщини визначається згідно, з Законом України "Про охорону культурної
спадщини"

6.8. Для екологічно небезпечних об'єктів подається також висновок територіальних органів
Міністерства екології та природних ресурсів щодо техніко-економічного обгрунтування
будівництва екологічно небезпечного об'єкта.

6.9.    У разі  надання негативного  комплексного висновку зацікавленим  особам  також
надаються роз'яснення та відповідні рекомендації. Роз'яснення та рекомендації надаються в
письмовій формі протягом одного місяця від дня звернення.

10


6.10. Дозвіл на будівництво має бути реалізованим протягом двох років. У разі, якщо будівництво не започатковане у цей термін, дозвіл на будівництво втрачає чинність відповідно до статті 24 Закону України "Про планування та забудову територій". Поновлення рішення про дозвіл на будівництво відбувається у такому самому порядку, як і його надання. Останнім дозвільним документом для початку виконання будівельних робіт є дозвіл місцевої інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

У разі якщо фізична або юридична особа не розпочала будівельні роботи протягом двох років від дня отримання дозволу на будівництво об'єкта містобудування, цей дозвіл визнається недійсним. Поновлення дозволу відбувається в такому ж порядку, як і його надання.

7. ПОРЯДОК РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ, ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ,   ГОРИЩ  ТА МАНСАРД

7.1. Регіональні   правила   передбачають   механізм   надання   дозволу   на   проведення
реконструкції будинків, вбудовано-прибудованих приміщень, горищ і мансард згідно з
технічними  вимогами  Положення  про  систему технічного  обслуговування,  ремонту  і
реконструкції житлових будинків у містах і селищах України, затвердженого наказом
Держжитлокомунгоспу України від 31.12.91 N 135, Законами України "Про планування та
забудову територій", "Про архітектурну діяльність", "Про охорону культурної спадщини",
Рекомендаціями з обстеження житлових будинків  перших  масових серій,  схваленими
наказом Держбуду України від 09.02.2000р. №9 .

7.2. Для   отримання   дозволу   на   здійснення   реконструкції   вбудовано-прибудованого
приміщення замовник звертається до виконавчого комітету сільської, селищної або міської
ради. У заяві визначається передбачене функціональне призначення об'єкта, чисельність
працюючих, місткість. До заяви додаються документи, які посвідчують право власності на
приміщення, або угода із власником на право здійснення реконструкції, технічний паспорт
на зазначене приміщення, а також ескізні пропозиції передбаченої реконструкції (схема
генплану, плани поверхів, фасади та розріз)                    

7.3. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної
державної адміністрації протягом 15 календарних днів на підставі доручення виконкому
готує проект рішення виконавчого органу про дозвіл на реконструкцію, надання замовнику
вихідних  даних  і  виконання  проектних робіт   або   обґрунтовану  відмову.   6   дозволі
визначається необхідний обсяг проектно-кошторисної документації, порядок її погодження,
термін проектування, рекомендації щодо необхідності експертних висновків про несучу
спроможність існуючих конструкцій та конструктивну частину проекту, а при необхідності -
участь у дольовому землекористуванні для визначення розміру плати за землю.

7.4. Якщо приміщення переводиться згідно із законодавством із житлового до нежитлового
за рішенням виконкому сільської,  селищної або  міської  ради,  то зазначене  рішення
одночасно є дозволом на розробку відповідного проекту реконструкції цього приміщення.
Проект рішення готується відповідним органом містобудування та архітектури за участю
відповідних органів державного нагляду згідно із законодавством.

У разі здійснення реконструкції окремих вбудовано-прибудованих приміщень існуючих будинків і споруд із зміною або без змін їх функціонального призначення у спрощеній формі. В архітектурно-планувальному завданні визначається зміна санітарних, пожежних інших норм,   у  тому   числі   влаштування   окремого   входу   або   під'їзду,   звукоізоляційні   та


протипожежні заходи, вимоги до благоустрою земельної ділянки та інженерного обладнання приміщення, влаштування автостоянок, врахування потреб інвалідів, тощо.

Проектно-кошторисна документація розробляється згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.2.-3-97 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» в обсязі, визначеному в архітектурно-планувальному завданні та завданні на проектування.

8. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА НАДАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ НА ПРОЕКТУВАННЯ

8.1.    Регіональні   правила  відображають   механізм   підготовки   і   надання   замовникам
архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення
об'єкта архітектури (далі - технічні умови), розміру плати за їх видачу згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328 "Про Порядок надання архітектурно-
планувального   завдання  та  технічних  умов   щодо   інженерного   забезпечення   об'єкта
архітектури і визначення плати за їх видачу".

8.2.Архітектурно-планувальне завдання надається з урахуванням граничних параметрів
забудови,    містобудівних,    об'ємно-просторових    вимог,    установлених    на    підставі
комплексного висновку щодо місця розташування об'єкта, містобудівного обґрунтування
розміщення об'єкта, містобудівної документації.  Плата за розроблення вимог, які вже
визначено у раніше розроблених комплексному висновку або містобудівному обґрунтуванні,
під час підготовки архітектурно-планувального завдання не стягується або визначається з
відповідними   зменшувальними   коефіцієнтами   в   залежності   від   конкретного   обсягу
передпроектних робіт.

8.3.АПЗ надається на проектування об'єктів архітектури (будинків і споруд житлово-
цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплексів, об'єктів
благоустрою,    садово-паркової    та    ландшафтної    архітектури,    монументального    та
монументально-декоративного     мистецтва)     для     нового     будівництва,     розширення,
реконструкції, реставрації.

8.4.     У   разі,   коли   передбачено   здійснення   реконструкції,   реставрації,   розширення,
капітального ремонту об'єкта архітектури - подаються відомості про історико-культурну і

архітектурну цінність об'єкта та відомості  про наявність (відсутність) у замовника права власності на об'єкт архітектури, а за умови відсутності такого права-згоду власника (власників) на проведення зазначеного будівництва Вимоги щодо охорони культурної спадщини, збереження характеру історичного середовища вказуються у плановому і реставраційному завданнях, які є невід'ємною частиною архітектурно-планувального завдання.

8.5. Для об'єктів що мають підвищену екологічну небезпеку, вихідні дані для проектування
Видаються   на  підставі   позитивного   висновку   екологічної   експертизи   щодо   техніко-
економічного та містобудівного обгрунтування таких об'єктів.

8.6. АПЗ містить текстову і графічну частини, інші особливі умови та вимоги, включаючи
викопіювання  з   оновленого  топографічного   плану  М   1:10000,   1:5000,   1:2000,   місце
розташування об'єкта архітектури в населеному пункті  або на іншій території, схему
генплану з нанесеними червоними лініями та охоронними зонами, картосхему інженерних
мереж.

8.7.    Технічні умови розробляються і отримуються для всіх  об'єктів  проектування та
будівництва, які  потребують інженерного забезпечення,  або  проектуються в  особливих


умовах. Технічні умови розробляються і видаються інженерними, комунальними, спеціальними службами на запити замовників ( забудовників ) після отримання ними дозволу на будівництво. В окремих випадках можуть видаватися попередні технічні умови для розроблення техніко-економічних обгрунтувань будівництва або проектних пропозицій.

До складу технічних умов в залежності від потреб можуть входити: умови підключення до діючих або будівництво нових джерел інженерного забезпечення; водопостачання і водовідведення дощових стоків, каналізування виробничих та побутових стоків, опалення, газопостачання, електропостачання, радіофікації, телебачення, диспетчеризації і сигналізації, енергозбереження.

Технічні умови видаються на підставі опитувальних листів на обсяги навантажень, визначених проектною організацією і оплачуються замовником.

   Технічні умови на водозабезпечення з підземних та поверхневих джерел для житлових, громадських і виробничих будівель та споруд на територіях, де відсутні відповідні потужності централізованих систем водопостачання, а також дозволи щодо можливості забору гарвію з русел рік та прибережних смуг, видаються обласним виробничим управлінням водного господарства.

8.8. Порядок видачі вихідних матеріалів зацікавленим юридичним та фізичним особам (далі
- замовник) у повному обсязі в  містах обласного  значення визначаються  місцевими
правилами забудови.                    

8.9. Вказаний порядок отримання вихідних даних є обов'язковим для :

органів   містобудування   та   архітектури,   та   підрозділів,   які   здійснюють   підготовку

архітектурно-планувального завдання;

юридичних осіб усіх форм власності та їх стуктурних підрозділів, які здійснюють підготовку

технічних умов (далі - організації, які надають технічні умови);

замовників, проектувальників, підрядників, будівельників, інших юридичних та фізичних

осіб, які провадять містобудівну та архітектурну діяльність, незалежно від форми власності.

8.10.    Підготовка вихідних даних для проектування, ведення їх архіву, внесення відповідних
змін до матеріалів містобудівного кадастру виконуються підприємствами, установами,
організаціями, які надають послуги у сфері містобудування.

8.11.  Спеціально уповноважений орган управління містобудування та архітектури обласних
державних адміністрацій погоджують архітектурно-планувальне завдання на проектування
для будівництва, яке здійснюється на території області за рахунок коштів державного та
обласного бюджетів, для об'єктів, замовниками будівництва яких є обласна рада або обласна
державна адміністрація, об'єктів національного та регіонального значення, будівництво яких
передбачено регіональними або державними програмами соціально-економічного розвитку,
іншими цільовими державними або регіональними програмами, а також для найважливіших
об'єктів,   перелік яких затверджується  головою  облдержадміністрації.   Порядок видачі
вихідних даних при здійсненні реконструкції та реставрації пам'яток історії та культури
наводиться в регіональних правилах згідно із Законом України "Про охорону культурної
спадщини".

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації здійснює погодження архітектурно-планувального завдання за поданням місцевого органу містобудування та архітектури безкоштовно у двотижневий термін.

Ді2. Замовник визначає стадійність розроблення проектної документації з урахуванням рекомендацій спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури. Замовник визначає проектну організацію, яка має відповідну ліцензію і видає проектувальнику завдання на проектування, у якому визначає свої вимоги до об'єкта у відповідності до


місцевих правил забудови, містобудівної документації, державних будівельних норм. Відомості про замовника та обрану замовником проектну організацію відображаються в архітектурно-планувальному завданні і технічних умовах.

У разі, якщо об'єкт будується за рахунок державних коштів, замовник визначає проектну організацію виключно за результатами торгів (тендерів).

8.13. Будівництво індивідуальних одно-, двоповерхових житлових будинків та господарських
споруд на земельних ділянках у сільській місцевості може здійснюватись згідно з порядком,
наведеним у розділі 10 цих Типових правил.

8.14. Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до
Типових правил розміщення зовнішньої  реклами, затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів України від 23.09.98 N1511, із змінами та доповненнями.

8.15. Надання   дозволу   на   розміщення   малих   архітектурних   форм   для   здійснення
підприємницької  діяльності  здійснюється  згідно  з  Типовими  правилами,  державними
нормами і стандартами. При цьому земельні питання вирішуються згідно із Земельним
кодексом України.

            

   9.НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНИХ ЗНАКІВ,   А ТАКОЖ РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Підставою для початку робіт з проектування та встановлення пам'ятників, монументів і
пам'ятних  знаків   є  відповідне   розпорядження,   яке   готується   управлінням   культури
облдержадміністрації    за    клопотанням    голів    районних    державних    адміністрацій,
міськвиконкомів міст обласного значення із зазначенням замовника, джерел фінансування,
термінів початку і завершення робіт та осіб, відповідальних за їх виконання, а також за
наявності історичної довідки.

9.2. Проектування пам'ятників, монументів і пам'ятних знаків повинно здійснюватися, як
правило, на конкурсній основі з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 1999р. №2137 «Про проведення архітектурних та містобудівних конкурсів».
АПЗ на проектування пам'ятних знаків, пам'ятників видаються управлінням містобудування
та архітектури облдержадміністрації.

Проекти та моделі„пам'ятних знаків, пам'ятників затверджуються архітектурно-художньою радою при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Виготовлення пам'ятних знаків, пам'ятників без затвердження макетів на місці їх встановлення  архітектурно-художніми радами не допускається/

Порядок отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами регламентується Законом України «Про рекламу» та типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.1998 р. № 1511.

Порядок  отримання дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності регламентується «Типовими правилами розміщення  малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності», затвердженими наказом Держбуду України від 13 жовтня 2000 р. №227.

9.7. Розміщення зовнішньої реклами, малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, інших об'єктів в охоронних зонах пам'яток містобудування та архітектури державного значення допускається за попередніми погодженнями Держбуду України, а в охоронних зонах пам'яток містобудування і архітектури місцевого значення - за попередніми погодженнями управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

14


10. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО САДИБНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

10.1. Регіональні правила відображають механізм надання громадянам земельних ділянок
для будівництва житлового будинку згідно із статтею 118 Земельного кодексу України та
оформлення належного дозволу на будівництво.

10.2. На підставі рішення місцевої ради про надання земельної ділянки для будівництва
житлового   будинку   забудовник   звертається   до   місцевого   органу   містобудування   і
архітектури за отриманням будівельного паспорта індивідуального житлового будинку.

У сільській місцевості, селищах та малих містах для будівництва садибних одно-, двоповерхових житлових будинків орган містобудування та архітектури районної державної адміністрації надає забудовнику будівельний паспорт, складений на основі проекту масового або повторного застосування, рекомендованого для цього регіону, або за індивідуальним проектом для будівництва, розробленим, погодженим і затвердженим згідно з державними будівельними нормами.

10.3.   Будівельний паспорт складається із правовстановлювальних документів на землю,
дозволу  на будівництво,   планів,   фасадів,  розрізів,   необхідних  конструктивних вузлів
будинку, відомостей щодо витрат матеріалів, складених на підставі проекту масового або
повторного застосування, технічних умов підключення до інженерних мереж, генерального
плану земельної ділянки з відмітками. На генеральному плані ділянки повинні бути нанесені
червоні лінії, лінії регулювання забудови, існуючі будівлі та споруди, а також такі, що
знаходяться на суміжних ділянках, і такі, що проектуються, мінімально допустимі відстані та
прив'язка будинку до  меж земельної ділянки.  У цьому разі архітектурно-планувальне
завдання забудовнику не видається.

Будівельний паспорт готується відповідним підприємством, установою, організацією, які

надають платні послуги у сфері містобудування за угодою із забудовником, і погоджується

відповідними органами державного нагляду згідно із законодавством.

Погодження   будівельного   паспорта  здійснюється  у   місячний   термін   із   залученням

відповідного підприємства, установи, організації за дорученням забудовника. Будівельні

паспорти підписуються керівником  підприємства,  яке їх  розробляло,   і  погоджуються

головним архітектором району.

Будівельний паспорт видається забудовнику в місячний термін з дня подання письмової

заяви органам виконавчої влади.

Забудовник за його бажанням може власноручно здійснювати погодження будівельного

паспорта з відповідними органами державної виконавчої влади.

10.4.   Процедура видачі будівельного паспорта, що визначена в пункті 9.2, застосовується
також під час надання документів для будівництва господарських споруд, індивідуальних
гаражів, майстерень, добудов, перебудов індивідуальних житлових будинків індивідуальним
забудовником.

10.5.     Спеціально   уповноважений   орган   містобудування   та   архітектури   організує   та
контролює роботи з підготовки вихідних даних на проектування, будівельних паспортів,
надання інших послуг у сфері містобудування.

10.6.    На підставі погодженої проектної документації на будівництво  або  будівельного
паспорта органами містобудування та архітектури проводиться винесення осей у натуру, про
що складається відповідний акт, до якого додаються графічні  матеріали  прив'язок до
існуючих геодезичних знаків.

15


10.7.   Районний  (міський) відділ містобудування і архітектури  подає органу місцевого
самоврядування пропозиції щодо прийняття рішення про надання дозволу на будівництво.

10.8.  Під час будівництва забудовник зобов'язаний:

здійснювати забудову, інженерне облаштування і благоустрій земельної ділянки відповідно до затвердженої документації (будівельного паспорта);

здійснювати необхідний ремонт існуючих будівель та усувати помічені дефекти; відшкодувати збитки або проводити ремонт зруйнованих ним доріг та інженерних мереж.

10.9.   При внесенні в процесі будівництва змін до проекту житлового будинку або інших
будівель забудовник зобов'язаний погодити їх з органами містобудування і архітектури
додатково.

10.10. Після закінчення будівництва в повному обсязі житловий будинок приймається в
експлуатацію державною  технічною   комісією  в   порядку,  установленому  нормативно-
правовими   актами.   На   підставі   затвердженого   рішення   про   прийняття   будинку   в
експлуатацію та відповідного акта технічної комісії здійснюється реєстрація будинку і
видача забудовнику технічного паспорта для подальшого оформлення права приватної
власності.

10.11. Будівництво, здійснене без належного дозволу згідно із статтями 24, 29 Закону
України "Про планування та забудову територій" або без належно затвердженого проекту,
або з істотними відхиленнями від проекту, або з грубим порушенням державних будівельних
норм і правил, увижається самовільним, забороняється законодавством і тягне наслідки
згідно із статтею 105 Цивільного кодексу України.

Виконавчі органи міської ради :

На підставі  попередніх розрахунків вартості  інженерної інфраструктури  організовують

розроблення проектів садибної забудови території масиву, кварталу, житлової групи в обсязі,

визначеному ст.15 Закону України «Про планування і забудову територій».

Визначають замовника розроблення проекту, ліцензовану проектну організацію та джерела

фінансування вишукувальних та проектних робіт.

Організовують підготовку вихідних даних на проектування та погодження  проектних

рішень.

Сприяють здешевленню вартості будівництва індивідуальних житлових будинків шляхом

організації спорудження комунальних мереж та систем інженерного забезпечення за рахунок

коштів місцевого бюджету та відповідних експлуатуючих служб.

Залучають до пайової участі в комплексній забудові кварталів індивідуального будівництва

підприємства, організації усіх форм власності та забудовників за їх згодою.

Для комплексної забудови існуючих масивів садибної забудови виконавчі органи

місцевих рад:

Проводять   інвентаризацію  технічного   стану  незавершеного  будівництва та  цільового

освоєння   земельних   ділянок,   наданих   громадянам   для   індивідуального   житлового

будівництва.

Розробляють із залученням спеціалізованих проектних організацій на підставі зібраних

технічних умов відповідних служб техніко-економічні розрахунки вартості будівництва

мереж  електро-,  водо-,   газопостачання,   каналізації,   інженерної   підготовки   територій,

будівництва під'їзних вулиць та доріг.

Визначають вартість витрат на спорудження інженерної інфраструктури з розрахунку на

одну ділянку, про що у письмовій формі повідомляють кожного забудовника.

Відкривають   при   виконкомах  в   установленому   порядку   позабюджетні   рахунки   для

кооперування коштів на виконання проектних робіт та спорудження систем інженерного

забезпечення або делегують ці повноваження юридичним особам.


Приймають такі рішення : про припинення права власності на землю та права користування земельними ділянками у порядку, визначеному ст. 27-29 Земельного кодексу України. Порядок надання дозволів на будівництво індивідуальних житлових будинків, господарських споруд, індивідуальних гаражів, майстерень, добудов, перебудов, встановлення огорож ділянок, а також оформлення будівельних паспортів регламентується місцевими правилами забудови.

Порядок приймання в експлуатацію індивідуальних житлових будинків подано в розділі 13 цих Правил.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ

11.1. Для проведення топографо-геодезичних робіт масштабу 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 та інженерно-геологічного вишукування (далі - роботи) виконавець повинен зареєструвати замовлення на роботу в обласному спеціально уповноваженому органі Державного геодезичного нагляду або в геолого-геодезичній службі органу містобудування і архітектури, та отримати дозвіл, який видається на підставі рішення відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування про надання дозволу на проведення вишукувальних робіт та згідно з інструкцією «Про державний геодезичний нагляд» ГКІНП-17-002-90.

Для ділянок площею до 100 га і протяжністю лінійних мереж до 25 км дозвіл на проведення топографо-геодезичні роботи масштабу 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 та інженерно-геологічні вишукування надає управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. На більші площі та лінійні мережі дозвіл надає управління Держгеонагляду, експертизи та ліцензування територіальної інспекції Геодезнагляду. Порядок надання дозволів у містах обласного значення визначається місцевими правилами забудови.

11.2. Топографо-геодезичні роботи масштабу 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 виконуються всіма суб'єктами  господарської  діяльності,  які  мають  відповідну  ліцензію   спеціально уповноваженого органу державної виконавчої влади. Суб'єкт господарської діяльності для реєстрації робіт подає такі документи:

 заяву в 2-х примірниках;

схему - графічний додаток із нанесенням траси, межі ділянки;

договір на виконання вишукувальних робіт;

кошторис, узгоджений із замовником;

копію ліцензії на право виконання  вишукувальних робіт.

Топографо-геодезичні роботи масштабу 1:500; 1:1000; які не потребують наявності ліцензії згідно з статтею 15 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", можуть виконувати геолого-геодезичні служби - Управліннь містобудування та архітектури облдержадміністрації, та міст Ужгорода і Мукачево.

Виконавські зйомки масштабу 1:500; 1:1000 заново збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій.

Будь-якого роду розмічувальні роботи, внесення в натуру осей будинків, споруд і ліній і інженерних комунікацій.

Інженерно-геодезичні  вишукування,  пов'язані  з  ремонтом  і  реконструкцією  існуючих залізничних та автомобільних шляхів у межах земель, що відведені для цих об'єктів. Без надання спеціальних дозволів (ліцензій) виконуються:

геодезично-маркшейдерські вимірювання з метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектам і будівельним нормам, спостереження за деформацією споруд і земної поверхні на території підприємств, що будуються чи діють, за осадкою будинків і споруд у процесі їх будівництва та експлуатації;

топографо-геодезичні і маркшейдерські роботи, які виконуються власними силами гірничодобувних підприємств, що діють чи будуються, в межах гірничих і земельних


відводів, якщо для цих цілей не потрібно створення геодезичної мережі, мереж згущення і

спеціальних геодезичних мереж;

роботи, пов'язані з розміщуванням на місцевості геофізичних та геологічних профілів і

планово-висотних прив'язок геофізичних точок і геологорозвідувальних виробок, а також

усіх видів промислових свердловин, якщо виконання цих робіт не потребує створення

геодезичних мереж (тріангуляція і полігонометрія усіх класів і розрядів, нівелювання усіх

класів);

роботи, пов'язані з ремонтом і реконструкцією інших існуючих лінійних споруд у межах

відведених для цих об'єктів земель, якщо виконання цих робіт не потребує створення

геодезичних мереж і здійснення топографічної зйомки;

топографо-геодезичні та маркшейдерські роботи, що виконуються навчальними закладами,

якщо вони не мають виробничого призначення.

11.3.  Роботи можуть проводитись на всіх землях незалежно від їх призначення і форм
власності лише з дозволу власника, (користувача) земельної ділянки, а на землях державної
власності - органу місцевого самоврядування на проведення цих робіт.

У разі, коли при проведенні робіт прогнозується погіршення стану відповідної земельної ділянки, ці роботи за бажанням власника землі (землекористувача) можуть виконуватись за умови укладення з ним договору про відшкодування витрат на відновлення її властивостей.

11.4.  Суб'єкти, що проводять роботи, зобов'язані:

дотримуватись принципів добросусідства згідно із статтями 90, 91 та главою 17 Земельного

кодексу України;

відшкодувати власникам земельних ділянок (землекористувачам) усі нанесені при виконанні

цих робіт збитки;

після закінчення робіт у місячний термін привести за свій рахунок відповідну земельну

ділянку у стан, придатний дая використання за її призначенням;

оформити актом із землекористувачами відсутність взаємних претензій.

11.5.     Строки   початку   і   місце   проведення   робіт   погоджуються   з   власником   землі
(землекористувачами),   а у  разі   недосягнення  згоди   -   рішенням   відповідних   органів
виконавчої влади.

11.6. Матеріали топографо-геодезичних робіт зберігаються відповідно до Закону України
"Про  топографо-геодезичну  та  картографічну  діяльність"   у  Державному   картографо-
геодезичному фонді (копії топографічних планів) та регіональних топографо-геодезичних
фондах спеціально уповноважених органів Державного  геодезичного  нагляду,  а також
фондах при відділах містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства і
використовуються лише з додержанням вимог законодавства про авторські та майнові права

11.7. За результатами виконання топографо-геодезичних робіт до регіонального картографо-
геодезичного фонду, спеціально уповноваженого органу Державного геодезичного нагляду
подаються технічні звіти і матеріали зйомок усіх робіт незалежно від обсягів, виконані за
рахунок державного бюджету, а також копії технічних звітів і копії матеріалів зйомок на
площі більше 5 кв. км незабудованої території і більше 1 кв. км забудованої території однієї
ділянки, незалежно від джерел фінансування (за винятком фінансованих із державного
бюджету).

За результатами виконання топографо-геодезичних робіт до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства подаються технічні звіти і матеріали зйомок, виконані на ділянках площею до 100 га і протяжністю лінійних вишукувань до 25 км, для розробки проектів капітального будівництва


11.8. Місцеві органи містобудування та архітектури, які здійснюють реєстрацію топографо-геодезичних робіт у складі вишукувальних, кожні півроку подають звіт відповідної форми із зазначеного виду діяльності до регіонального, спеціально уповноваженого, органу Державного геодезичного нагляду.

12. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ І  ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

12.1.   Проектна документація до її затвердження підлягає комплексній державній експертизі
згідно   із   Порядком   затвердження   інвестиційних   програм   і   проектів   будівництва   й
проведення їх комплексної інвестиційної державної експертизи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1308, згідно ДБН А.2.2 -3-97 «Склад, порядок
розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

12.2. Погоджений проект подається на розгляд до  містобудівної ради  при  головному
архітекторі району (міста).

12.3. Проектна документація щодо реставрації  пам'яток архітектури  національного та
світового значення, будівництва об'єктів, яке здійснюється за рахунок коштів державного та
обласного бюджетів, погоджується згідно із Законом України "Про охорону культурної
спадщини".

Головними архітекторами міста погоджується проектна документація, АПЗ на розроблення якої видане і погоджене ним.

Погодження проектної документації здійснюється у формі письмового висновку із зазначенням назви об'єкта, проектної організації, замовника та основних техніко-економічних показників об'єкта. Погодження проектних рішень на кресленнях не допускається. На основних кресленнях ставиться штамп «Розглянуто» із зазначенням номеру і дати висновку.

Погодження проектів об'єктів будівництва, які мають важливе містобудівне, об'ємно-просторове значення в системі забудови, важливі громадські функції, а також значних промислових об'єктів здійснюється на містобудівних радах і оформляється протоколом. Відділ містобудування та архітектури веде реєстри розгляду і погодження проектної документації, до яких, заносяться: назва об'єкту, назва проектної організації (проектанта), адреса ділянки будівництва, номер і дата висновку (протоколу).

Проектна документація підлягає обов'язковому погодженню з органами державного нагляду у випадках відсутності норм та правил на проектування окремих об'єктів, обгрунтованих відхилень від чинних нормативних документів, а також за наявності особливих умов розташування об'єкту (історичні зони міста, складні геологічні умови будівництва на площах залягання корисних копалин загальнодержавного значення, інше)

Перелік організацій, з якими має бути погоджена документація, вказується в АПЗ та технічних умовах.

Погодження проектних рішень органами державного нагляду та інженерними службами здійснюються в одній інстанції зазначеного органу у термін до 10 днів, в органах містобудування та архітектури - у термін до 15 днів, якщо законодавчими та іншими нормативними актами не передбачені інші терміни.

Подання проектної документації на погодження є обов'язком замовника і виконується за його рахунок.

Проектувальник зобов'язаний захищати проектне рішення.

Проектна документація набирає чинності після її затвердження інвестором (замовником) на підставі висновку комплексної державної експертизи, яку проводить обласна служба «Укрінвестекспертизи» у порядку та терміни, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98р. № 1308.

Перелік об'єктів, затвердження яких не потребує висновку комплексної державної експертизи, подається інспектором ДАБК.


Затвердження проектної документації фіксується в офіційному документі у формі наказу

(розпорядження або рішення). В документі про затвердження цієї документації подаються

основні характеристики та техніко-економічні показники, наведені у додатку №10 - для

житлових будинків, №11 - для громадських будинків, №12 - для об'єктів промислового

призначення до ДБН А. 2-3-97.

У документи про затвердження та у протоколи погодження з відділами містобудування та

архітектури необхідно вносити прізвища авторів, головного архітектора проекту, головного

інженера проекту.

Організації (служби, підрозділи), що проводили експертизу і видавали рекомендації, несуть

відповідальність за висновки, на підставі яких інвестор (замовник) приймає своє рішення про

затвердження проектної документації.

Затвердження проектної документації інвестором (замовником) є фактом прийняття на його

повну відповідальність рішень, передбачених у документації, при цьому:

-   для всіх інвесторів, незалежно від форм власності та характеру джерела інвестування - перед державою за дотримання обов'язкових вимог нормативних документів, порядку погодження та експертизи проектної документації;

-  для інвесторів, що використовують державні бюджетні та позабюджетні кошти - перед державою за дотримання вимог державної інвестиційної політики з питань раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів. Інвестори, що використовують власні кошти, відповідальність за назване несуть перед власниками коштів, що використовуються для інвестицій.

12.14. Затверджений проект на будівництво об'єкту є підставою для складання проекту відведення земельної ділянки.

13. ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ПРИЙНЯТТЯ ОБ'ЄКТІВ  БУДІВНИЦТВА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

13.1. Місцеві органи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюють контроль за веденням будівництва об'єктів незалежно від форм власності, відомчого підпорядкування та джерел фінансування із залученням у разі необхідності інших органів державного нагляду. Порядок здійснення контролю за будівництвом:

Контроль за веденням будівництва в області здійснюється на відповідних територіях
Закарпатською обласною, районними та міськими (в містах обласного значення) інспекціями
державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до «Положення про державний
архітектурно-будівельний контроль», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 1993 року №225.                               

При інспектуванні будівельного об'єкту посадова особа інспекції держбудконтролю зобов'язана пред'явити керівнику робіт, що знаходиться на будівельному майданчику (виконроб, майстер, бригадир, відповідальний за виконання робіт...) посвідчення єдиного

      для області зразка, яке видається обласною інспекцією держархбудконтролю.

 На виконання вимог інспекції держархбудконтролю підрядник (замовник) чи проектна

     організація  посадова особа інспекції  зобов'язана  подати   припис  встановленої   форми

      керівникові або уповноваженому представникові підприємства, котре вчинило порушення,

      підприємцю чи фізичній особі під розписку про ознайомлення або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Припис оформляється в трьох екземплярах - один з них подається порушнику, другий залишається в справі інспекції, що видала припис, третій надсилається в обласну інспекцію держархбудконтролю для реєстрації.

      Реєстрація приписів здійснюється в журналі з фіксованою нумерацією сторінок.

      Термін   виконання   припису   відраховується   від   дня   отримання   його   порушником   і визначається обсягом робіт, які необхідно провести для усунення порушення. Якщо в процесі виконання припису порушник з об'єктивних причин не зміг усунути порушення,


керівник інспекції держархбудконтролю, який його видав, має право продовжити термін з відповідним записом у приписі.

13.3. Порядок та процедури, терміни видачі, перелік необхідних документів для отримання
дозволу на виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції,
технічного переоснащення, реставрації та капітального ремонту об'єктів визначаються згідно
з Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим
наказом Держбуду від 05.12.2000 N 273 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 25.12.2000
за № 945/5166.

13.4. Дозвіл на виконання будівельних робіт - це документ, що засвідчує право забудовника
та підрядника на виконання  будівельних  робіт,   підключення  об'єкта  будівництва до
інженерних мереж та споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт, який надається і
реєструється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.

13.5. У разі відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт заявнику надаються
роз'яснення щодо невідповідності поданих документів вимогам законодавства, Роз'яснення
надаються у письмовій формі протягом одного місяця з дня звернення.

Відмова надати дозвіл на виконання будівельних робіт може бути оскаржена в суді в установленому законом порядку.;

13.6.   Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, зазначається
згідно з переліком, наведеним у Положенні про порядок надання дозволу на виконання
будівельних робіт (див. п. 12.2 цих правил).

13.7.     У  разі,  якщо   право   на   будівництво   об'єкта  містобудування   передане   іншому
забудовнику  (замовнику)  або змінено  будівельну організацію (підрядника),  дозвіл на
виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації.

13.8.  Здійснення будівельних робіт на об'єктах містобудування без дозволу на виконання
будівельних робіт або його перереєстрації, а також здійснення не зазначених у дозволі
будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність
згідно із законодавством.

13.9.  Інформація про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, а також відомості
про замовника та підрядників будівельних робіт розміщуються на стенді, що розташований
на будівельному майданчику у доступному для огляду місці.

13.10.  Порядок отримання дозволу на проведення будівельних робіт.

13.10.1. Дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших об'єктів, розширення та технічного переоснащення (далі - роботи з будівництва) є документом, що посвідчує право забудовника (замовника) генерального підрядника на виконання будівельних робіт, у відповідності із затвердженою проектною документацією, підключенням до інженерних мереж та споруд та надає право відповідним службам видавати ордер на проведення земляних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями держархбудконтролю -Закарпатською обласною, м.Ужгорода, районів області і міст обласного значення по таких об'єктах:

а)обласною інспекцією держархбудконтролю:


лінійні об'єкти та інженерні мережі (автомобільні, залізничні шляхи, продуктопроводи, газо-водопроводи, лінії зв'язку і т.ін.), які будуються на території більш ніж однієї адмі­ністративної одиниці області та споруд, що входять до них, або забезпечують їх обслуго­вування;

об'єкти енергетики, нафто-і газопереробної, нафтохімічної, мікробіологічної промисловості, а також об'єкти, пов'язані з видобутком корисних копалин та мінеральних вод, водозабори; на території районів та міст обласного значення за винятком м. Ужгорода - багатоповерхові (понад 2 поверхи) будинки і споруди громадського призначення, культові об'єкти, споруди і будівлі виробничого призначення, котельні житлових мікрорайонів та підприємств, очисні споруди, об'єкти складування та видачі (дозування, заправки) отруйних, горючих і вибухово-небезпечних речовин, інженерні споруди.

б) «Ужгородською міською інспекцією держархбудконтролю;

лінійні об'єкти та інженерні мережі (автомобільні, трамвайні шляхи, продуктопроводи, газо-, водопроводи, лінії зв'язку і т.ін.), які будуються в межах міста та споруди, що входять до них або забезпечують їх обслуговування;

об'єкти виробничого призначення за винятком об'єктів нафто- і газопереробної, хімічної,
нафтохімічної, мікробіологічної промисловості, а також об'єктів, пов'язаних із видобутком
корисних копалин та мінеральних вод, водозаборів;
об'єкти житлового і громадського призначення, культові споруди;
інженерні споруди;                    :,

об'єкти комунального призначення; об'єкти садибної забудови.

в)  районними (міськими в містах обласного значення) інспекціями держархбудконтролю: лінійні    об'єкти    та    інженерні    мережі    (автомобільні    шляхи,    залізничні    шляхи, продуктопроводи, газо-, водопроводи, лінії зв'язку і т.ін.), що будуються в межах району (міста) та споруди, що входять до них або забезпечують їх обслуговування; об'єкти житлового та громадського призначення висотою до 2-х поверхів (за винятком шкіл, дитячих закладів, лікарень, критих спорткомплексів);

реконструкція та капітальний ремонт окремих квартир і приміщень багатоповерхових (понад 2 поверхи) об'єктів житлового і громадського призначення;

капітальний ремонт і техпереобладнання об'єктів виробничого і комунального призначення, шляхів та інженерних мереж;

сільськогосподарські об'єкти;

об'єкти садибної забудови.

 13.10.2. Дня одержання дозволу на виконання будівельних робіт забудовник (замовник) повинен подати до інспекції держархбудконтролю такі документи.

а)         заяву забудовника (замовника) згідно встановленої форми;

б)         рішення виконавчого органу відповідної ради про дозвіл на будівництво об'єкта
містобудування;

в)         документ,   що   засвідчує   право   власності   забудовника   (замовника)   чи   право
користування (у тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою, на якій буде розміщено
об'єкт містобудування;

г)          комплексний висновок державної інвестиційної експертизи;   

д)         документи про призначення відповідних виконавців робіт  (виконроба,  осіб, що
виконують технічний нагляд, авторський нагляд);

є) затверджену в установленому порядку проектну документацію (будівельний генеральний план та паспорт фасаду в двох примірниках, пояснювальна записка для реєстрації).

13.10.3. У разі проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, споруд та інших об'єктів без змін цільового призначення об'єкта, замовник (забудовник), крім рішення виконавчого органу відповідної ради про дозвіл на


будівництво, подає також копію документа, що посвідчує право власності на будинок чи

споруду, або письмову згоду його власника на проведення зазначених робіт.

Індивідуальним забудовникам житлових будинків, господарських та побутових  споруд

дозволи на виконання будівельних робіт надаються на підставі:

заяви забудовника;

документа, що засвідчує право власності чи право користування (у тому числі на умовах

оренди) земельної ділянки;

дозволу на будівництво об'єкта містобудування, який видається відповідним  органом

виконавчої влади;

проектної документації, погодженої місцевими органами містобудування і архітектури.

Інспекція держархбудконтролю зобов'язана у термін, що не перевищує одного місяця,

розглянути подані забудовником (замовником) документи і прийняті рішення про надання

дозволу на виконання будівельних робіт та видати його, або надати обгрунтовану відмову.

Для індивідуальних забудовників цей термін не повинен перевищувати 15 днів.

13.10.4. Дозвіл видається на весь термін будівництва об'єкта (нормативний або передбачений
контрактом). Якщо цей термін не дотримано, то продовження дії дозволу встановлюється на
строк, що не перевищує одного календарного року.

Термін дії дозволу на виконання підготовчих робіт встановлюється інспекціями держархбудконтролю в залежності від часу, необхідного для їх виконання.

Після закінчення терміну дії дозволу забудовник (замовник) повинен своєчасно продовжити його в інспекції держархбудконтролю.

13.10.5.  Продовження терміну дії дозволу здійснюється на підставі листа забудовника
(замовника), у якому надається перелік виконаних на об'єкті  містобудівельних робіт,
зазначаються  відповідальні   за здійснення   будівельних   робіт,   інженерно-технічний   та
авторський нагляд.

Якщо дозвіл на виконання будівельних робіт не було вчасно продовжено    після закінчення його терміну, то будівництво вважається самовільним. Здійснення будівельних робіт на об'єктах містобудування без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації, а також здійснення незазначених у дозволі   будівельних  робіт   вважається   самовільним   будівництвом   і   тягне   за   собою відповідальність згідно із законодавством.

Порядок   прийняття   закінчених   будівництвом   об'єктів   в   експлуатацію   визначається державними будівельними нормами ДБНА.3.1.-1-3-94.

13.12.1.    Об'єкти    державного   замовлення,   закінчені    будівництвом,    приймаються   в
експлуатацію відповідно до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом   об'єктів   державного   замовлення,   затвердженого   постановою   Кабінету
Міністрів України від 05.08.92 №449 з урахуванням змін, внесених постановами Кабінету
Міністрів України від 06.12.93 №990, від 23.05.94 №332.

13.12.2.  Відомчі житлові будинки, будинки житлових і житлово-будівельних кооперативів,
молодіжних житлових комплексів дозволяється в окремих випадках вводити в експлуатацію
відповідно до Примірного положення про порядок здачі в експлуатацію житлових будинків з
чистовим опорядженням квартир, затвердженим постановою колегії Держбуду України від
25.09.91р. №38.

13.12.3.   Закінчені  будівництвом  об'єкти державної  власності  (крім   об'єктів  житлово-
цивільного призначення) підлягають прийняттю державними приймальними комісіями, що
призначаються органами, які затвердили проектно-кошторисну документацію, а для об'єктів


житлово-цивільного призначення - районними чи міськими (для міст обласного значення) радами.

13.12.4. Прийняття державними приймальними комісіями закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актом.

13.12.5 Закінчені будівництвом об'єкти, які не є державною власністю, підлягають прийняттю державними технічними комісіями, які призначаються районними державними адміністраціями, виконкомами міської ради м. Ужгорода та міських рад міст обласного значення. Термін роботи комісії не повинен перевищувати 10 днів. Головою державної технічної комісії призначається представник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

13.12.6.  Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше як за 7 днів після
отримання заяви забудовника (замовника) про закінчення будівництва та готовність об'єкта
до прийняття в експлуатацію.

13.12.7.   Державна технічна  комісія  зобов'язана  перевірити   відповідність   збудованого
(реконструйованого, капітально відремонтованого) об'єкта із затвердженим проектом та
технічними   умовами   на  проектування   і   підписати   акт   про   прийняття   закінченого
будівництвом об'єкта в експлуатацію.

Розгляд акта державної технічної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду, заперечень окремих членів комісії та остаточне підписання акту здійснюється у 7-денний термін. Після цього терміну заперечення окремих членів комісії не розглядаються. Згідно із Примірним положенням про порядок здачі в експлуатацію житлових будинків з чистовим опорядженням житлові будинки або їх частини здаються в експлуатацію з незакінченим опорядженням квартир на підставі рішення зборів членів житлових, житлово-будівельних та молодіжно-житлових кооперативів, підприємств та організацій, письмової згоди мешканців та договору-зобов'язання про виконання передбачених для завершення будівництва опоряджувальних робіт.

13.13.1. Генеральна підрядна організація та субпідрядні організації виконують роботи з
будівництва будинку відповідно до проекту і діючих нормативних документів і передають
квартири під чистове опорядження силами мешканців за«договором-зобов'язанням».

13.13.2. Закінчений будівництвом житловий будинок (за винятком робіт, погоджених до
виконання  квартиронаймачами)  приймається в  експлуатацію  державною   приймальною
комісією, або державною технічною комісією згідно з вимогами пунктів 13.13.1., 13.13.2. цих
Правил.

13.13.3. Мешканці квартир зобов'язані в 3-місячний термін після одержання ордера виконати
обсяг опоряджувальних робіт.

13.14. З метою забезпечення архітектурної, конструктивної, технічної та функціональної ідентифікації об'єкта архітектури та надійності його експлуатації складається архітектурно-технічний паспорт.

14. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИШУКУВАЛЬНИХ,

ПРОЕКТНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Перелік видів робіт у будівельній справі, що підлягають ліцензуванню та порядок ліцензування визначено Законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про внесення змін до Закону України «Про основи містобудування».


Суб'єкти господарської діяльності у будівництві, (юридичні або фізичні особи), які мають намір виконувати роботи, обумовлені переліком робіт, що ліцензуються (Кодифікатором), зобов'язані отримати відповідну ліцензію - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарської діяльності на провадження зазначеного в ньому виду діяльності протягом визначеного строку за умовами виконання ліцензійних умов. Ліцензуванню підлягають вишукувальні і проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж.

У межах Закарпатської області ліцензії видає управління містобудування та архітектури. На виконання робіт у межах України, за кордоном, а також спільним підприємством і тим, хто виконує роботи за кошти іноземних інвесторів, ліцензії видає Держбуд України. Отримання   ліцензій   на  виконання   зазначених   робіт   є   обов'язковим.   До   суб'єктів господарювання  за  проводження  господарської  діяльності   у  будівництві   бчз   ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів в розмірах, встановлених законом. Рішення   про   стягнення  штрафів,   приймаються   органом,   на  який   згідно   з   чинним законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензій.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ, НОРМ І ПРАВИЛ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, ПРАВИЛ ЗАБУДОВИ

15.1. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудування, перелік та визначення
правопорушень, порядок розгляду правопорушень визначаються згідно із Законами України:
"Про  відповідальність   підприємств,  установ,   організацій  за  правопорушення у   сфері
містобудування", «Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального Кодексу України»(ет.199), Цивільним Кодексом України
(ст.105), Кодексом України про адміністративні правопорушення.

15.2. Питання у справах про правопорушення у сфері містобудування, у тому числі справах,
пов'язаних  з   недодержанням   екологічних  вимог   під   час   проектування,   розміщення,
будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недотриманням
державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, самовільним
будівництвом будинків або споруд, розглядаються начальниками відповідних інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю згідно з Положенням  про державний
архітектурно-будівельний контроль, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1993 р. N 225, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня
1995 р. N 253, та Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ
та організацій за правопорушення у сфері містобудування".

15.3. Заходи  щодо   недопущення  правопорушень  у   будівництві,   а також  санкції   за
порушення   Правил    забудови,    до    замовника,    забудовника   або    підрядника
(підприємства, організації чи індивідуального забудовника) здійснюють відповідні
місцеві органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Начальник управління

містобудування та архітектури                                                                  В.Й. Коблик

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ