ДСТУ ISO 14044:2013 Экологическое управление. Оценка жизненного цикла. Требования и руководство (ISO 14044:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 14044:2013 Экологическое управление. Оценка жизненного цикла. Требования и руководство (ISO 14044:2006, IDT)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия09.01.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 29.11.2013 № 1424 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными стандартами, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14044:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Системы управления качеством, окружающей средой и безопасностью пищевых продуктов» (ТК 93)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Системы управления качеством, окружающей средой и безопасностью пищевых продуктов» (ТК 93)


ISO 14001:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ДСТУ ISO 14001:2006 Системы экологического управления. Требования и руководящие указания по применению (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14021:2002 Экологические маркировки и декларации. Экологические самодекларации (Экологическое маркирование типа II)

ДСТУ ISO 14040:2013 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема (ISO 14040:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14050:2004 Экологическое управление. Словарь терминов (ISO 14050:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системы управления качеством. Основные положения и словарь терминов

ДСТУ ISO/TR 14047:2007. Экологический менеджмент. Оценка воздействий жизненного цикла. Примеры применения ISO 14042 (ISO/ TR 14047:2003, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14049:2004. Экологическое управление. Оценивание жизненного цикла. Примеры применения iso 14041 для определения цели и сферы применения и анализ инвентаризации (ISO/TR 14049:2000, IDT)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Екологічне управління

ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Вимоги та настанови
(ISO 14044:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14044:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Балакіна, Ю. Кожедуб, В. Колєсніков, Н. Колєснікова, Л. Почекайлова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 січня 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines (Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14044:2006

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методологічна структура ОЖЦ

4.1 Загальні вимоги

4.2 Визначення цілі та сфери застосування

4.3 Інвентаризаційне аналізування життєвого циклу (ІАЖЦ)

4.4 Оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ)

4.5 Інтерпретування життєвого циклу

5 Звітність

5.1 Загальні вимоги та міркування

5.2 Додаткові вимоги та настанови щодо звітів для третьої сторони

5.3 Додаткові вимоги щодо звітності стосовно порівняльного твердження, призначеного для надання громадськості

6 Критичне аналізування

6.1 Загальні положення

6.2 Критичне аналізування, що його провадить внутрішній або зовнішній експерт

6.3 Критичне аналізування, що його провадить експертна група зацікавлених сторін

Додаток А Приклади форм для запису зібраних даних

Додаток В Приклади інтерпретування життєвого циклу

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines (Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи керування якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 14044:2006;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті».

ВСТУП до ISO 14044:2006

Усе більше усвідомлення важливості захисту довкілля та можливих впливів, пов’язаних із продукцією, яку виробляють і споживають, посилило інтерес до розроблення методів дослідження, які сприяють кращому розумінню цих впливів та їх спрямованості. Одним з методів, розроблюваних задля цього, є оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ).

ОЖЦ може сприяти:

— визначенню можливостей поліпшення екологічних характеристик продукції на різних етапах її життєвого циклу;

— інформуванню осіб, що приймають рішення у промисловості, урядових і неурядових організацій (наприклад, для цілей стратегічного планування, установлення пріоритетів, розроблення чи модернізації продукції чи процесу);

— вибору відповідних показників екологічної ефективності, що охоплює методики виконання вимірювання, та

— маркетингу (наприклад, упровадженню схеми екомаркування, складанню екологічних заяв або розробленню екологічних декларацій щодо продукції).

ОЖЦ спрямовано на аспекти довкілля та можливі впливи на довкілля (наприклад, використання ресурсів і екологічні наслідки викидів) протягом усього життєвого циклу продукції — від придбання сировини, через виробництво, використання, оброблення, перероблення в кінці життєвого циклу до остаточного видалення (тобто «від колиски до могили»).

ОЖЦ складається з чотирьох етапів:

a) етап визначання цілі та сфери застосування,

b) етап інвентаризаційного аналізування,

c) етап оцінювання впливу, та

d) етап інтерпретування.

Сфера застосування ОЖЦ, що охоплює межі системи та рівень деталізації, залежить від об’єкта та призначеного використання дослідження. Глибина та обсяг ОЖЦ можуть значно відрізнятися залежно від цілі окремого ОЖЦ.

Етап інвентаризаційного аналізування життєвого циклу (етап ІАЖЦ) — другий етап ОЖЦ. Це етап інвентаризації вхідних/вихідних даних, що стосується досліджуваної системи. Він охоплює збирання даних, необхідних для досягнення цілей визначеного дослідження.

Етап оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ) — третій етап ОЖЦ. Призначеність ОВЖЦ — подавати додаткову інформацію, щоб допомогти оцінити результати ІАЖЦ продукційної системи для кращого розуміння їх екологічного значення.

Інтерпретування життєвого циклу — кінцевий етап процедури ОЖЦ, на якому результати ІАЖЦ або ОВЖЦ, або результати обох етапів, підсумовують і обговорюють як основу для надання висновків, рекомендацій і прийняття рішень відповідно до визначеної цілі та сфери застосування.

Є випадки, коли ціль ОЖЦ може бути досягнено проведенням лише інвентаризаційного аналізування та інтерпретування. Це зазвичай називають дослідженням ІАЖЦ.

Цей стандарт охоплює два типи досліджень: дослідження оцінювання життєвого циклу (дослідження ОЖЦ) та інвентаризаційне дослідження життєвого циклу (дослідження ІАЖЦ). Дослідження ІАЖЦ подібне до дослідження ОЖЦ, але при цьому вилучено етап ОВЖЦ. Дослідження ІАЖЦ потрібно відрізняти від етапу ІАЖЦ дослідження ОЖЦ.

Інформацію, отриману під час досліджування ОЖЦ або ІАЖЦ, можна використати як частину більш повного процесу прийняття рішення. Порівняння результатів різних досліджень ОЖЦ чи ІАЖЦ можливе лише за умови, що припущення та контекст кожного дослідження рівноцінні. Тому цей стандарт подає кілька вимог і рекомендацій для гарантування прозорості цих результатів.

ОЖЦ є одним з методів екологічного управління (до яких належать, зокрема, оцінювання ризику, оцінювання екологічної ефективності, екологічний аудит і оцінювання впливу на довкілля) і не може бути найбільш придатним методом для використання в усіх ситуаціях. ОЖЦ, зазвичай, не охоплює економічні чи соціальні аспекти продукції, але підхід та методологія життєвого циклу, описані в цьому стандарті, можуть застосовувати й до цих аспектів.

Цей стандарт, як і інші стандарти, не призначений для використання таким чином, щоб створювати нетарифні бар’єри в торгівлі чи збільшити або змінити юридичні зобов’язання організації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Вимоги та настанови

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОЦЕНИВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Требования и руководство

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
LIFE CYCLE ASSESSMENT
Requirements and guidelines

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та подає настанови щодо оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ), охоплюючи:

a) визначення цілі та сфери застосування ОЖЦ,

b) етап інвентаризаційного аналізування життєвого циклу (ІАЖЦ),

c) етап оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ),

d) етап інтерпретування життєвого циклу,

e) звітність і критичне аналізування ОЖЦ,

f) обмеження ОЖЦ,

g) зв’язок між етапами ОЖЦ, і

h) умови використання вибраних значень та додаткових елементів.

Цей стандарт охоплює дослідження оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ) та інвентаризаційні дослідження життєвого циклу (ІАЖЦ).

Передбачуване застосування результатів ОЖЦ та ІАЖЦ розглядають під час визначення цілі та сфери застосування, але саме застосування виходить за межі цього стандарту.

Цей стандарт не призначено для договірних або регуляторних цілей, чи реєстрації та сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки зазначене видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14040:2006 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com