ДСТУ ІSО/TR 10013:2003 Установки по разработке документации системы управления качеством

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ІSО/TR 10013:2003 Установки по разработке документации системы управления качеством
Дата начала действия01.07.2004
Дата принятия28.11.2003
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ 3816-98 (ISO 10013:1995)
Утверждающий документПриказ от 28.11.2003 № 215
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10013:2003
РазработчикГоспотребстандарт Украины


ДСТУ 4399:2005 Масло сливочное. Технические условия. С изменениями и поправками

ДСТУ EN 15224:2019 Системы управления качеством. EN ISO 9001:2015 в сфере здравоохранения (EN 15224:2016, IDT)

ДСТУ ISO 15378:2019 Материалы первичные упаковочные на лекарственные средства. Отдельные требования по применению ISO 9001:2015 с учетом надлежащей производственной практики (GMP) (ISO 15378:2017, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системы управления качеством. Основные положения и словарь терминов (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9004:2012 Управление с целью достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе управления качеством (ISO 9004:2009, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14033:2016 Экологическое управление. Количественная экологическая информация. Руководства и примеры (ISO/TS 14033:2012, IDT)

ДСТУ ISO/TS 29001:2010 Системы управления качеством. Требования к организациям, поставляющим продукцию и предоставляющим услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленностях (ISO/TS 29001:2010, IDT)

ДСТУ-Н 7256:2011 Системы управления качеством. Руководящие указания по применению ISO 9001 в организациях сферы услуг

ДСТУ-П ISO/TS 16949:2016 Системы управления качеством. Особые требования к производителям автотранспортных средств, запасных частей и принадлежностей к ним по применению ISO 9001:2008 (ISO/TS 16949:2009, IDT)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВИ
З РОЗРОБЛЯННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
(ISO/TR 10013:2001, IDT)

ДСТУ ISO/TR 10013:2003

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державний науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДНДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Управління якістю і забезпечення якості» (ТК 93)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; А. Сухенко (керівник розробки); Ю. Тройнін; О. Штефан

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 215

3 Національний стандарт відповідає ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation (Настанови з розробляння документації системи управління якістю)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3816-98 (ISO 10013:1995)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Документація системи управління якістю

4.1 Загальні положення

4.2 Призначеність та переваги

4.3 Політика та цілі у сфері якості

4.4 Настанова з якості

4.5 Задокументовані методики

4.6 Робочі інструкції

4.7 Форми

4.8 Програми якості

4.9 Технічні умови

4.10 Зовнішні документи

4.11 Протоколи

5 Процес готування документації системи управління якістю

5.1 Відповідальність за підготування

5.2 Метод готування документації системи управління якістю

5.3 Використовування посилань

6 Процес ухвалювання і випускання документів системи управління якістю та управління ними

6.1 Аналізування і ухвалювання

6.2 Розповсюджування

6.3 Внесення змін

6.4 Управління випуском та змінами

6.5 Неконтрольовані примірники

Додаток А Типова ієрархія документації системи управління якістю

Додаток В Приклад структурованих текстових робочих інструкцій

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation (Настанови з розробляння документації системи управління якістю), який розроблено Технічним комітетом ISO/TC 176 «Управління якістю і забезпечення якості» (підкомітет SC 3 «Допоміжні технології»).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Управління якістю і забезпечення якості».

Стандарт містить настанови щодо розробляння та ведення документації системи управління якістю.

Цей стандарт замінює ДСТУ 3816-98 (ISO 10013:1995) Керівні вказівки щодо розробляння настанов з якості.

Треба звернути увагу на те, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. Держспоживстандарт України не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Терміни та визначення понять», «Національний вступ» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

— до розділів «Нормативні посилання» і «Бібліографія» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— замінено «технічний звіт» на «стандарт». Крім того, у цьому стандарті виправлені помилки та неточності, наявні в ISO/TR 10013:2001, а саме:

— розділ 2 «Нормативні посилання» доповнено ISO 9001:2000, оскільки на нього у тексті є декілька посилань, а з «Бібліографії» це посилання вилучено;

— виправлено нумерацію пунктів розділу В.3 додатка В, а саме: В.2.1, ... В.2.8 замінено відповідно на В.3.1, ... В.3.8.

ВСТУП

Міжнародні стандарти серії ISO 9000 вимагають, щоб система управління якістю організації була задокументована.

Цей стандарт сприяє прийняттю процесного підходу в розроблянні та впроваджуванні системи управління якістю і поліпшенні її результативності.

Для ефективного функціювання організація повинна визначити численні взаємопов’язані види діяльності і управляти ними. Діяльність, у якій використовують ресурси і якою можна управляти для перетворення входів на виходи, можна вважати процесом. Часто вихід одного процесу безпосередньо становить вхід наступного.

Під «процесним підходом» розуміють застосування в межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними.

Перевагою процесного підходу є забезпечуваний ним неперервний контроль над зв’язками окремих процесів у межах системи процесів, а також над їхніми сполученнями та взаємодією.

Організація не має жорстких обмежень щодо вибору способу документування своєї системи управління якістю. Кожній окремій організації треба розробляти документацію в обсязі, потрібному для демонстрування результативного планування, функціювання, контролювання і постійного поліпшення її системи управління якістю та її процесів.

Документація системи управління якістю може стосуватися всіх видів діяльності організації або обраних частин цих видів діяльності, наприклад, конкретні вимоги залежать від характеру продукції, процесів, контрактних вимог, керівних положень або самої організації.

Важливо, щоб вимоги і зміст документації системи управління якістю були ув’язані з тим стандартом на системи управління якістю, якому вони призначені задовольняти.

Настанови, наведені в цьому технічному звіті, призначені сприяти організації у документуванні її системи управління якістю. Вони не призначені для використовування як вимоги для контрактних, регламентувальних або сертифікаційних (реєстраційних) цілей.

Одним з аспектів системи управління якістю є планування якості. Документи з планування якості можуть охоплювати планування на стратегічному та оперативному рівні, готування до застосування системи управління якістю, включаючи організацію робіт та складання графіків, а також підхід, за яким мають досягатися цілі у сфері якості.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВИ 3 РОЗРОБЛЯННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

РУКОВОДСТВО ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
СИСТРЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

GUIDELINES FOR QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM DOCUMENTATION

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить настанови щодо розробляння та ведення документації, необхідної для забезпечення результативного функціювання системи управління якістю, пристосованої до конкретних потреб організації. Використовування цих настанов допомагатиме впроваджуванню документованої системи за вимогою застосовного стандарту на системи управління якістю.

Цей стандарт може бути використаний для документування систем управління, відмінних від описаних в стандартах серії ISO 9000, наприклад, систем екологічного управління і систем управління безпекою.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які в разі наявності посилань на них у тексті стають чинними і для цього стандарту. У разі посилань зі сталою ідентифікацією всі подальші зміни або перегляди будь-яких з цих публікацій не застосовують. Проте сторонам угод, які беруть за основу цей стандарт, необхідно знайти можливість застосування останнього видання зазначених нижче нормативних документів. У разі посилань зі змінною ідентифікацією застосовують останнє видання нормативного документа, на який зроблено посилання. Члени ISO та ІЕС ведуть реєстри чинних міжнародних стандартів.

ISO 9000:2000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements.

HAЦIОHAЛЬHI ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000:2000 Системи управління якістю. Основні положення та словник

ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ