Постановление от 27.08.2000 № 1347 "Об утверждении прогноза развития жилищного строительства на 2000 - 2004 года"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 27.08.2000 № 1347 "Об утверждении прогноза развития жилищного строительства на 2000 - 2004 года"
Дата принятия27.08.2000
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1347
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 27 серпня 2000 р. N 1347
                Київ
      Про затвердження прогнозу розвитку житлового
         будівництва на 2000 - 2004 роки

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити прогноз розвитку житлового будівництва на 2000 -
2004 роки додається).
   Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
щороку забезпечувати розроблення та затвердження в установленому
порядку регіональних програм розвитку житлового будівництва та їх
реалізацію з урахуванням зазначеного прогнозу.

   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 21

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 серпня 2000 р. N 1347
               ПРОГНОЗ
    розвитку житлового будівництва на 2000 - 2004 роки

   Цей прогноз  розроблено  відповідно  до актів Президента
України, постанов Верховної Ради України щодо забезпечення житлом
населення України, у тому числі ветеранів Великої Вітчизняної
війни, сімей загиблих, які перебувають на обліку тих, хто потребує
поліпшення житлових умов, громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, а також з урахуванням затверджених
програм забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх
сімей, реконструкції житлових будівників перших масових серій,
індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім".
        Сучасний стан житлового будівництва
   Житлова проблема    є   однією   з   найгостріших
соціально-економічних проблем в Україні.
   Близько третини населення країни проживає у незадовільних
умовах - гуртожитках, квартирах, в яких мешкають два або більше
наймачів, непридатних для проживання приміщеннях, приміщеннях із
забезпеченістю менше ніж 9 кв. метрів житлової площі на одну
людину.
   Середня забезпеченість населення житлом становить 20,3 кв.
метрів загальної площі на одну особу, що у 2-2,5 раза менше, ніж у
розвинутих країнах світу. Обсяги будівництва житла у 1999 році
скоротились порівняно з 1991 роком у 2,4 раза і становили 6 млн.
кв. метрів. Повільними темпами здійснюється реконструкція житлових
будинків перших масових серій, збудованих у 60 - 70 роках.
   На квартирному обліку тих, хто потребує поліпшення житлових
умов, станом на 1 січня 2000 р. перебувало 2018 тис. сімей, з яких
874 тис. користуються правом першочергового та позачергового
одержання житла.
   Дані про квартирний облік населення наведено у додатку 1.
   Капітальні вкладення, що спрямовуються на будівництво житла,
не відповідають, з одного боку, вимогам забезпечення житлом
соціально незахищених верств населення, а з іншого - сучасним
вимогам ринкової економіки і складаються з трьох джерел: коштів
державного та  місцевих  бюджетів  -  3,5  відсотка,  коштів
підприємств - 37,5 відсотка, коштів населення - 59 відсотків.
   Нормативно-правова і  нормативно-технічна  база  у  сфері
житлового будівництва також не відповідає сучасним вимогам щодо
забезпечення його розвитку.
   База індустріального  житлового  будівництва практично не
використовується,  потужності  підприємств  великопанельного
домобудування завантажені лише на 6 відсотків, у зв'язку з чим
обсяги будівництва великопанельного житла за останні десять років
скоротилися більше ніж у 15 разів.
   У той же час, проектні потужності підприємств будівельної
індустрії та промисловості будівельних матеріалів України достатні
для забезпечення житлового будівництва основними будівельними
матеріалами, виробами і конструкціями за винятком теплоізоляційних
матеріалів.
      Основні показники та соціально-економічна
      ефективність розвитку житлового будівництва
   За рахунок розвитку житлового будівництва передбачається:
   збільшення обсягів будівництва житла з 6,7 млн. кв. метрів у
2000 році до 11,1 млн. кв. метрів у 2004 році, відповідно у містах
- з 5,2 млн. кв. метрів до 8,5 млн. кв. метрів, у сільській
місцевості - з 1,5 до 2,6 млн. кв. метрів, введення в експлуатацію
за цей період 44 млн. кв. метрів житла (у містах - 34 млн. кв.
метрів; сільській місцевості - 10 млн. кв. метрів), з них за
рахунок: нового будівництва - 42,9 млн. кв. метрів (у тому числі
11,3  млн.  кв.  метрів завершенням недобудованих об'єктів),
реконструкції будинків існуючої забудови - 1,1 млн. кв. метрів;
   підвищення забезпеченості населення України житлом на особу з
20,3 кв. метрів у 1999 році до 21,4 кв. метрів на кінець 2004
року;
   будівництво житла для громадян, які потребують соціального
захисту з боку держави, і створення відповідних умов для молодих
сімей, сільських жителів, військовослужбовців та інших громадян
щодо спорудження чи придбання житла;
   завершення припиненого будівництвом житла;
   підвищення рівня  використання  потужностей  підприємств
будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів;
   розвиток ринку житла.
   Прогнозні показники введення житла в експлуатацію (нового,
завершення недобудованого, за рахунок реконструкції, у містах,
сільській місцевості) у 2000 - 2004 роках наведено у додатках
2 - 7.
   Прогнозні показники  потреби  в  основних  будівельних
матеріалах,  конструкціях,  виробах  та  обсягів  будівництва
великопанельного житла наведено у додатках 8 і 9.
   Досягнення передбачених  обсягів житлового будівництва та
нарощування у зв'язку з  цим  обсягів  випуску  будівельних
матеріалів, виробів дасть змогу, в першу чергу, поліпшити житлові
умови близько 2,6 млн. осіб, скоротити термін перебування громадян
на квартирному обліку та збільшити кількість робочих місць у сфері
будівництва,  на  підприємствах  будівельної  індустрії  і
промисловості будівельних матеріалів на 170 тис. одиниць.
   Впровадження в  практику  житлового  будівництва  нових
соціально-правових засад, фінансово-інвестиційних механізмів із
відповідним територіально-містобудівним та архітектурно-технічним
забезпеченням з урахуванням реструктуризації будівельної бази
сприятиме  також переходу до сучасних форм сталого розвитку
населених  пунктів,  поліпшенню  макроекономічних  показників,
розвитку  інших  галузей  народного  господарства,  зростанню
надходжень до державного бюджету.
    Обсяги та джерела фінансування житлового будівництва
   Для здійснення будівництва  прогнозованих  обсягів  житла
передбачається залучення 35700 млн. гривень коштів з різних джерел
фінансування, а саме:
   державного бюджету - 2 відсотки;
   місцевих бюджетів - 9 відсотків;
   іпотечного та інших видів кредитування - 20 відсотків;
   населення - 45 відсотків;
   підприємств, установ та організацій - 21 відсоток;
   інших джерел - 3 відсотки.
   Фінансування будівництва житла громадянам, які потребують
соціального захисту з боку держави, передбачається здійснювати за
рахунок державного та місцевих бюджетів,  а  соціальної  та
інженерно-транспортної  інфраструктури  - за рахунок місцевих
бюджетів.
   Передбачається застосування     таких      основних
фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва: кредитування
будівництва та придбання житла під заставу цього житла (іпотечне
кредитування);  фінансування житлового будівництва за рахунок
житлових заощаджень громадян та  спеціалізованих  недержавних
фондів; надання цільових житлових позик.
    Напрями забезпечення розвитку житлового будівництва
   1. Розроблення нормативно-правових актів з питань житлового
будівництва, що випливають із цього прогнозу.
               Держбуд,  інші  центральні  органи
               виконавчої влади.
               2000 - 2004 роки.

   2. Розроблення і затвердження в установленому порядку:
   нових нормативів та стандартів на проектування і будівництво
житлових  будинків  різних  типів  з  метою  поліпшення
архітектурно-планувальних   рішень,  техніко-економічних  та
експлуатаційних показників;
   основних архітектурно-технічних напрямів розвитку житлового
будівництва та відновлення наявного житлового фонду.
               Держбуд, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська  міські  державні
               адміністрації.
               2000 - 2001 роки.
   3. Забезпечення:
   вдосконалення планування територій, зокрема в частині їх
резервування, ефективного використання та  надання  земельних
ділянок для житлового будівництва;
   застосування різних  типів  забудови,  що  передбачають
підвищення її щільності, раціональну поверховість відповідно до
місцевих умов та різних типів житла щодо рівня комфорту проживання
та соціального призначення;
   зменшення вартості будівництва за  рахунок  удосконалення
архітектурно-планувальних  рішень  житла,  застосування  у
проектуванні і будівництві ефективних архітектурно-будівельних та
інженерних систем житлових будинків на основі сучасних технологій
і матеріалів;
   повноцінного використання місцевої індустріальної бази та
матеріально-сировинних ресурсів;
   енергозбереження, у   тому  числі  шляхом  підвищення
теплозахисних якостей житла, за рахунок архітектурно-планувальних
і  конструктивно-технологічних  рішень, організаційно-технічних
заходів, енергозберігаючих технологій та обладнання;
   формування інституту соціального житла для громадян, які
потребують соціального захисту з боку держави, відповідно до
законодавства;
   передбачення у видатковій частині місцевих бюджетів коштів
для будівництва соціального житла, сприяння всебічному залученню
інвестицій у житлову сферу;
   збалансованого розвитку житлового будівництва у містах і
сільській  місцевості  та інженерно-транспортної і соціальної
інфраструктур;
   комплексного розвитку та структурної перебудови домобудівної
бази з урахуванням поетапного зростання обсягів будівництва на
основі перспективних архітектурно-будівельних систем;
   підготовки та  перепідготовки  кадрів  будівельників  з
урахуванням  необхідності  застосування  нових  технологій,
будівельних  матеріалів  та  конструкцій,  організаційних  та
фінансово-економічних форм діяльності будівельних організацій.
               Держбуд,  інші  центральні  органи
               виконавчої влади,  Рада  міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               державні адміністрації.
               2000 - 2004 роки.
   4. Здійснення:
   підвищення рівня  використання  у  житловому  будівництві
потужностей великозбірного індустріального житла (до 18 відсотків
його загального обсягу в 2004 році);
   розширення виробництва  покрівельних  матеріалів,  зокрема
керамічної черепиці та металочерепиці, металошиферу, багатошарових
армованих рулонних матеріалів з підвищеним терміном експлуатації
та розширеною сезонністю виконання робіт;
   розширення випуску теплоізоляційних  матеріалів,  особливо
жорстких  та  напівжорстких  мінераловатних плит вітчизняного
виробництва за рахунок введення потужностей виробництва такої
продукції  на  Алчевському  заводі  будівельних  конструкцій,
організації виробництва у Рівненській області та розширення його в
м. Чернівцях;
   розширення виробництва та застосування ніздрюватих бетонів.
               Держбуд, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська  міські  державні
               адміністрації.
               2000 - 2004 роки.

                             Додаток 1
                ДАНІ
         про квартирний облік населення
          станом на 1 січня 2000 р.


Регіон На обліку місь- кого населення На обліку сільського населення Разом
сімей осіб сімей осіб сімей осіб
Автономна Республіка Крим 90375 271125 4469 14749 94844 285874
Області:  
Вінницька 57596 172788 1140 3762 58736 176550
Волинська 44857 134571 405 1336 45262 135907
Дніпропетровська 135509 406527 1522 5023 137031 411550
Донецька 197497 592491 1290 4257 198787 596748
Житомирська 55338 166014 1543 5092 56881 171106
Закарпатська 19638 58914 93 307 19731 59221
Запорізька 86897 260691 420 1386 87317 262077
Івано-Франківська 41311 123933 197 650 41508 124583
Київська 64322 192966 4583 15124 68905 208090
Кіровоградська 43086 129258 512 1690 43598 130948
Луганська 82462 247386 671 2214 83133 249600
Львівська 118491 355473 1262 4165 119753 359638
Миколаївська 43015 129045 581 1917 43596 130962
Одеська 86015 258045 486 1604 86501 259649
Полтавська 54416 163248 2019 6664 56435 169912
Рівненська 44120 132360 732 2416 44852 134776
Сумська 76522 229556 890 2937 77412 232493
Тернопільська 35043 105129 134 443 35177 105572
Харківська 119540 358620 2057 6788 121597 365408
Херсонська 40309 120927 341 1125 40650 122052
Хмельницька 69587 208761 555 1831 70142 210592
Черкаська 64566 193698 1070 3531 65636 197229
Чернівецька 29640 88920 50 165 29690 89085
Чернігівська 36227 108681 645 2128 36872 110809
м. Київ 230902 692706 0 0 230902 692706
м. Севастополь 22609 79132 245 809 22854 79941
Усього 1989890 5980965 27912 92113 2017802 6073078

                             Додаток 2
              ПОКАЗНИКИ
   введення в експлуатацію житла у 1999 році та прогнозні
      обсяги введення житла на 2000 - 2004 роки

                         (тис. кв. метрів)
Регіон Введено у 1999 Прогнозні обсяги введення житла
2000 2001 2002 2003 2004 2000 - 2004
Автономна Республіка Крим 249,9 302 350 400 445,5 499,9 1997,4
Області:  
Вінницька 213,2 253,2 295,6 337,6 380 426 1692,4
Волинська 188,9 190 228 273,6 328,3 380 1399,9
Дніпропетровська 385,1 430 490 580 675 770 2945
Донецька 363,7 415 500 585 670 765 2935
Житомирська 136,2 159,8 194,6 220,5 246,2 281,2 1102,3
Закарпатська 203 171,1 139,7 153,8 189,9 236,9 891,4
Запорізька 161 170 200 240 280 320 1210
Івано-Франківська 231,9 247,7 264 288 334,4 400,1 1534,2
Київська 341,8 355 375,6 390,8 399,1 429,9 1950,4
Кіровоградська 102,8 137 168,5 192,6 217,1 244,5 959,7
Луганська 196,5 206,3 242 272 336 393 1449,3
Львівська 342 374 474 601 662 684 2795
Миколаївська 114 111 141,8 160 182,7 210,1 805,6
Одеська 293,8 337,3 399,9 462,5 522,9 587,6 2310,2
Полтавська 215 222 259 310 375 430 1596
Рівненська 169,5 185 214 250 291 340 1280
Сумська 147,1 161,8 194,2 252,5 328,3 431,3 1368,1
Тернопільська 104,6 105 122 151 180 209 767
Харківська 304 365,2 425,4 489 551,4 615,8 2446,8
Херсонська 127,8 167,1 175,1 199 225 250 1016,2
Хмельницька 259,9 246,4 279,9 298,5 307,3 338,6 1470,7
Черкаська 137,2 176,4 204,6 237,3 275,2 321,8 1215,3
Чернівецька 104,7 105 110 115 122 241 693
Чернігівська 101,6 120 140 160 180 205 805
м. Київ 735 857,5 1000 1000 1000 1000 4857,5
м. Севастополь 90,7 99,2 106,1 110,3 114,5 120,6 550,7
Усього 6020,9 6670 7694 8730 9818,8 11131,3 44044,1

                             Додаток 3

            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
        введення в експлуатацію нового житла
            на 2000 - 2004 роки

                         (тис. кв. метрів)
Регіон 2000 2001 2002 2003 2004 2000 - 2004
Автономна Республіка Крим 298,8 337,1 374 410,8 452,2 1872,9
Області:  
Вінницька 247,2 289,6 331,6 374 414 1656,4
Волинська 189,9 227,5 272,7 327 378,5 1395,6
Дніпропетровська 422,4 476,8 555 640 725 2819,2
Донецька 415 499,5 566,6 626,9 690,5 2798,5
Житомирська 158,2 188,9 209,9 230,7 263,2 1050,9
Закарпатська 167,4 135,6 148,5 183,4 229,7 864,6
Запорізька 170 198,1 237,4 276,5 315,8 1197,8
Івано-Франківська 247,7 263,4 287,2 333,5 399,1 1530,9
Київська 353,5 371,1 385,3 393,1 420,6 1923,6
Кіровоградська 136,1 165,3 186,7 208,5 234,5 931,1
Луганська 201,7 225,9 255,6 319,1 375,6 1377,9
Львівська 374 470 594 651 665 2754
Миколаївська 111 138,4 153,6 173,3 198,2 774,5
Одеська 337,3 399,3 461,1 520,5 584 2302,2
Полтавська 222 257 307 371 424 1581
Рівненська 183,8 203,8 232,3 265,8 313,7 1199,4
Сумська 161,8 194,2 252,5 318,3 418,8 1345,6
Тернопільська 104,6 120,8 148,7 176,6 205,1 755,8
Харківська 364 424 485 546 610 2429
Херсонська 158,3 170,3 190,1 212 235 965,7
Хмельницька 246,4 279,9 297,7 304,6 333,5 1462,1
Черкаська 176,4 201,4 231,4 266,2 310,2 1185,6
Чернівецька 105 104,7 98,8 98,6 160,9 568
Чернігівська 120 139,4 158 176,6 200 794
м. Київ 854 995,5 993,8 992,6 991,1 4827
м. Севастополь 99,2 103,9 106,3 110,3 115,8 535,5
Усього 6625,7 7581,4 8520,8 9506,9 10664 42898,8

                             Додаток 4
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
         завершення недобудованого житла
            на 2000 - 2004 роки

                        (тис. кв. метрів)
Регіон 2000 2001 2002 2003 2004 2000 - 2004
Автономна Республіка Крим 142 151 122 88 55 558
Області:  
Вінницька 85,5 77,9 92,1 105 54,8 415,3
Волинська 30 38 45 40 36 189
Дніпропетровська 230 145 126 91 56 648
Донецька 215 274 246 202 170 1107
Житомирська 108 100 86 72 50 416
Закарпатська 73,4 25,6 28,5 35,9 35,4 198,8
Запорізька 55,1 48 41 35 30 209,1
Івано-Франківська 56,5 41 34,9 27,7 24,5 184,6
Київська 119 110 97 75 63 464
Кіровоградська 52,1 60,7 69,4 73,9 78,2 334,3
Луганська 72,8 87,5 53,8 56,8 62,2 333,1
Львівська 159 170 190 24 24 567
Миколаївська 68 84,4 53 13,4   218,8
Одеська 93 108,7 124 78,3 51 455
Полтавська 195 193 197 193 181 959
Рівненська 78 83 90 85 29,6 365,6
Сумська 79 84 69 49 30 311
Тернопільська 46 49 62,2 44,9 40 242,1
Харківська 213,6 212,1 264,4 286,4 290,4 1266,9
Херсонська 56 56,3 51,7 35 22 221
Хмельницька 76 65 56 47 33 277
Черкаська 32 46 70 74 66 288
Чернівецька 98 87 84 61 150 480
Чернігівська 50 45 40 30 25 190
м. Київ 113 93 57 38 22 323
м. Севастополь 27 29 23 17 10 106
Усього 2623 2564,2 2473 1978,3 1689,1 11327,6

                             Додаток 5
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
        введення в експлуатацію житла шляхом
      реконструкції будинків у 2000 - 2004 роках

                         (тис. кв. метрів)
Регіон 2000 2001 2002 2003 2004 2000 - 2004
Автономна Республіка Крим 3,2 12,9 26 34,7 47,7 124,5
Області:  
Вінницька 6 6 6 6 12 36
Волинська 0,1 0,5 0,9 1,3 1,5 4,3
Дніпропетровська 7,6 13,2 25 35 45 125,8
Донецька   0,6 18,4 43,1 74,5 136,6
Житомирська 1,6 5,7 10,6 15,5 18 51,4
Закарпатська 3,7 4,1 5,3 6,5 7,2 26,8
Запорізька   1,9 2,6 3,5 4,2 12,2
Івано-Франківська   0,6 0,8 0,9 1 3,3
Київська 1,5 4,5 5,5 6 9,3 26,8
Кіровоградська 0,9 3,2 5,9 8,6 10 28,6
Луганська 4,6 16,1 16,4 16,9 17,4 71,4
Львівська   4 7 11 19 41
Миколаївська   3,4 6,4 9,4 11,9 31,1
Одеська   0,6 1,4 2,4 3,6 8
Полтавська   2 3 4 6 15
Рівненська 1,2 10,2 17,7 25,2 26,3 80,6
Сумська       10 12,5 22,5
Тернопільська 0,4 1,2 2,3 3,4 3,9 11,2
Харківська 1,2 1,4 4 5,4 5,8 17,8
Херсонська 8,8 4,8 8,9 13 15 50,5
Хмельницька     0,8 2,7 5,1 8,6
Черкаська   3,2 5,9 9 11,6 29,7
Чернівецька   5,3 16,2 23,4 80,1 125
Чернігівська   0,6 2 3,4 5 11
м. Київ 3,5 4,5 6,2 7,4 8,9 30,5
м. Севастополь   2,2 4 4,2 4,8 15,2
Усього 44,3 112,7 209,2 311,9 467,3 1145,4
                             Додаток 6
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
         введення в експлуатацію житла
          у 2000 - 2004 роках у містах

                         (тис. кв. метрів)
Регіон 2000 2001 2002 2003 2004 2000 - 2004
Автономна Республіка Крим 196,4 227,6 260,1 289,7 325,1 1298,9
Області:  
Вінницька 171,2 170,3 204,9 240,1 279,5 1066
Волинська 125 150 180 216 250 921
Дніпропетровська 300 360 440 480 540 2120
Донецька 378 458 537 616 701 2690
Житомирська 114,5 139,5 153,3 167,3 190 764,6
Закарпатська 82,1 74,1 87,7 115,8 153,9 513,6
Запорізька 140 165 200 235 270 1010
Івано-Франківська 177,6 181,2 191,4 229,8 279,1 1059,1
Київська 230,3 234 239 238 254,3 1195,6
Кіровоградська 118,2 146,1 166,7 188 211,4 830,4
Луганська 164,5 192,9 216,8 267,8 313,2 1155,2
Львівська 285 362 460 484 492 2083
Миколаївська 95,5 120,5 132,1 149 168,9 666
Одеська 277,6 330,2 382,8 435,4 488,2 1914,2
Полтавська 178 206 248 304 340 1276
Рівненська 110,8 129,4 152,4 177,4 210,4 780,4
Сумська 105,3 126,4 164,3 213,6 281 890,6
Тернопільська 83,9 96,6 119,6 143 167,5 610,6
Харківська 282,4 331,3 382,8 431,3 476,5 1904,3
Херсонська 126,7 128,5 146,2 166,1 185 752,5
Хмельницька 198,5 228,1 242 245,9 274,7 1189,2
Черкаська 128,8 147,3 168,5 195,4 225,3 865,3
Чернівецька 74,8 71,5 74,8 79,3 152,6 453
Чернігівська 98 112 125 137 150 622
м. Київ 857,5 1000 1000 1000 1000 4857,5
м. Севастополь 93,7 99,7 103,2 107,2 111,9 515,7
Усього 5194,3 5988,2 6778,6 7552,1 8491,5 34004,7
                             Додаток 7
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
         введення в експлуатацію житла
      у 2000 - 2004 роках у сільській місцевості

                         (тис. кв. метрів)
Регіон 2000 2001 2002 2003 2004 2000 - 2004
Автономна Республіка Крим 105,6 122,4 139,9 155,8 174,8 698,5
Області:  
Вінницька 82 125,3 132,7 139,9 146,5 626,4
Волинська 65 78 93,6 112,3 130 478,9
Дніпропетровська 130 130 140 195 230 825
Донецька 37,0 42,0 48 54 64 245
Житомирська 45,3 55,1 67,2 78,9 91,2 337,7
Закарпатська 89 65,6 66,1 74,1 83 377,8
Запорізька 30 35 40 45 50 200
Івано-Франківська 70,1 82,8 96,6 104,6 121 475,1
Київська 124,7 141,6 151,8 161,1 175,6 754,8
Кіровоградська 18,8 22,4 25,9 29,1 33,1 129,3
Луганська 41,8 49,1 55,2 68,2 79,8 294,1
Львівська 89 112 141 178 192 712
Миколаївська 15,5 21,3 27,9 33,7 41,2 139,6
Одеська 59,7 69,7 79,7 87,5 99,4 396
Полтавська 44 53 62 71 90 320
Рівненська 74,2 84,6 97,6 113,6 129,6 499,6
Сумська 56,5 67,8 88,2 114,7 150,3 477,5
Тернопільська 21,1 25,4 31,4 37 41,5 156,4
Харківська 82,8 94,1 106,2 120,1 139,3 542,5
Херсонська 40,4 46,6 52,8 58,9 65 263,7
Хмельницька 47,9 51,8 56,5 61,4 63,9 281,5
Черкаська 47,6 57,3 68,8 79,8 96,5 350
Чернівецька 30,2 38,5 40,2 42,7 88,4 240
Чернігівська 22 28 35 43 55 183
м. Київ            
м. Севастополь 5,5 6,4 7,1 7,3 8,7 35
Усього 1475,7 1705,8 1951,4 2266,7 2639,8 10039,4

                             Додаток 8
            ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
      потреби в основних будівельних матеріалах,
    конструкціях та виробах для забезпечення житлового
           будівництва на 2004 рік


Регіон Стінові матеріа- ли, млн. штук умовної цегли Збірні бетонні та залі- зобетон- ні виро- би, тис. куб. метрів Столярні вироби, тис. кв. метрів Теплоізоля- ційні мате- ріали, тис. куб. метрів Покріве- льні ма- теріали, тис. кв. метрів
Автономна Республіка Крим 91,6 190,4 201,3 109,9 577
Області:  
Вінницька 93,8 143,7 179 93,5 498,7
Волинська 54,1 78,1 97,3 70,5 279,5
Дніпропетровська 250,8 360,3 302,9 176,4 869
Донецька 130,8 310,6 307,6 171,1 881,6
Житомирська 48,1 114,5 113,1 63,1 324,5
Закарпатська 61,2 67,5 94,7 37,9 163,7
Запорізька 69,3 212,9 188,4 108,7 540,7
Івано-Франківська 160 60 116 51 238,7
Київська 98,3 246 184,8 103,2 533,1
Кіровоградська 41,2 84,6 89,9 49 257,6
Луганська 64,5 142,6 146,3 88,7 492
Львівська 125,3 228,7 255,5 129,5 675,8
Миколаївська 36,1 103,9 94,3 54 269,7
Одеська 212 198,4 188 108 5820
Полтавська 124 110,7 186,5 130,5 645
Рівненська 60,3 133,8 142,4 75,3 75,4
Сумська 85,9 176,8 172,5 103,5 483
Тернопільська 39,7 83,6 83,6 50,2 240,4
Харківська 93,7 278 250 155,3 717,3
Херсонська 48,5 102,5 105 65,2 300
Хмельницька 59,9 134,5 136,8 85 380,3
Черкаська 67 134,2 138,1 85,8 394,5
Чернівецька 27,2 65,4 64,3 40 183,7
Чернігівська 32,3 107,8 92,2 57,2 256,2
м. Київ 274 468 550 317 9010
м. Севастополь 17,2 51,3 46 28,4 132,2
Усього 2466,8 4388,8 4526,5 2607,9 25239,6

                             Додаток 9
              ПОКАЗНИКИ
        обсягів будівництва великопанельного
       житла у 1999 році та прогнозні обсяги
         будівництва на 2000 - 2004 роки

                         (тис. кв. метрів)
Регіон Обсяги будівництва у 1999 р. Прогнозні обсяги будівництва
2000 2001 2002 2003 2004 2000 - 2004
Автономна Республіка Крим 10,2 20 30 40 50 60 200
Області:  
Вінницька              
Волинська 1,2            
Дніпропетровська 20,5 30 45 68 92 110 345
Донецька 5,3            
Житомирська   6 8 10 14 16 54
Закарпатська              
Запорізька 8,9 20,6 28,6 41,2 56,2 73,6 220,2
Івано-Франківська 0,3 5 8 11 15 20 59
Київська 20,3 38,2 43 48,7 43 51,4 224,3
Кіровоградська              
Луганська 0,8 6,2 10 36 48 60 160,2
Львівська 16,1 26,8 29,3 32,5 42,5 52,5 183,6
Миколаївська 1 12,5 20 44 51 58 185,5
Одеська 10,2 40 60 106 119 137 462
Полтавська 19,1 21,2 32,6 68 75 82 278,8
Рівненська 10,7 12,5 25,3 28,3 31 35,5 132,6
Сумська 4 11,5 15 15 15 15 71,5
Тернопільська   4,2 10,4 6 7,5 5,5 33,6
Харківська 61,7 65,5 31,9 23,9 19,5 11,3 152,1
Херсонська 5 5 9,4 14 19,6 25 73
Хмельницька 2,9 4,7 5 9 15 18 51,7
Черкаська   9 10 14 16 20 69
Чернівецька   12 18 24 27 63 144
Чернігівська 13 24,9 36,5 61,2 64,7 75,5 262,8
м. Київ 234,1 230 230 230 230 230 1150
м. Севастополь   12 15 37,1 41,2 46,3 151,6
Усього 445,3 617,8 721 967,9 1092,2 1265,6 4664,5


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ