Приказ от 08.09.2000 № 537 О внесении изменений в Правила обязательной сертификации строительных материалов, изделий и конструкций, утвержденных приказом Госстандарта Украины от 11.04.1997 № 192

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 08.09.2000 № 537 О внесении изменений в Правила обязательной сертификации строительных материалов, изделий и конструкций, утвержденных приказом Госстандарта Украины от 11.04.1997 № 192
Дата начала действия26.09.2000
Дата принятия08.09.2000
Дата отмены действия 16.03.2018
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа537
РазработчикКомитет по стандартизации, метрологии и сертификации
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций656/4877
Дата регистрации в Министерстве Юстиций26.09.2000
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 26.01.2018 № 93


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
            СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 537 від 08.09.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 вересня 2000 р.
                   за N 656/4877

   Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації
  будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, затверджених
     наказом Держстандарту України від 11.04.97 N 192

   Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України
від 10.05.93  N  46-93  "Про стандартизацію та
сертифікацію", на виконання  Указу  Президента  України  від
22.01.2000 N  89/2000  "Про запровадження єдиної
державної регуляторної  політики  у  сфері  підприємництва"
Н А К А З У Ю:
   1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації будівельних
матеріалів,  виробів  та  конструкцій,  затверджених  наказом
Держстандарту України  від 11.04.97 N 192  >> ) що
зареєстрований у Міністерстві  юстиції  України  18.06.97  за
N 222/2026, такі зміни:
   1) доповнити перелік посилань:
   розділу 2 - абзацом у такій редакції:
   "- ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції";
   розділу 3 - абзацом у такій редакції:
   "- ДСТУ 3230-95 Управління якістю та забезпечення якості.
Терміни та визначення";
   2) у пунктах:
   4.2 -  із останнього абзацу вилучити слова "(наказ від
20.10.95 р. N 190, державний реєстр від 3.01.96 р. N 2/1027)";
   4.3 - доповнити текст словами "зі змінами, внесеними наказом
Комітету України  з  питань  стандартизації,  метрології  та
сертифікації від 29.12.99 N 418 (державний реєстр N
13/4234  від  13.01.2000)  та  наказом  Державного  комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від 27.03.2000
N 241   (державний реєстр від 11.04.2000 за
N 223/4444)";
   4.4 - текст після слів "(державний реєстр від 19.05.94 р. за
N 103/312)" і до кінця тексту замінити на слова "і Порядку
проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва,
що виготовляється серійно, затвердженого  наказом  Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від
18.08.98 N 633 (державний реєстр від 14.10.98 за
N 657/3097)";
   4.6 - викласти в такій редакції:
   "У загальному  випадку  порядок  проведення  сертифікації
містить:
   - подання заявки на сертифікацію;
   - аналіз наданої документації;
   - розгляд заявки і прийняття рішення за нею із зазначенням
схеми (моделі) сертифікації;
   - обстеження виробництва, якщо воно обумовлено ОС;
   - атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або
сертифікацію системи якості залежно від схеми сертифікації;
   - відбір та ідентифікацію зразків продукції за зовнішніми
ознаками і марками;
   - випробування зразків продукції (якщо це обумовлено схемою
сертифікації);
   - аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про
видачу сертифіката відповідності;
   - оформлення  акта  про  зберігання  зразка  -  свідка
сертифікованої продукції;
   - видачу сертифіката відповідності, укладення ліцензійної
угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру системи;
   - оформлення акта ідентифікації продукції за показниками, що
перевірялись під час випробувань;
   - визнання  документів,  що  підтверджують  відповідність
імпортної продукції вимогам  чинних  в  Україні  нормативних
документів і видані на цю продукцію за кордоном;
   - технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
   - надання інформації про результати робіт із сертифікації
продукції";
   3) розділ 4 доповнити пунктом 4.7 у такій редакції:
   "4.7. Фірма - відвантажувальний центр, яка отримує  від
виробника сертифікований цемент насипом, зберігає його і пакує за
допомогою  відповідного  обладнання,  зобов'язана  проводити
сертифікацію своєї продукції згідно з пунктом 4.6 цих правил";
   4) у пунктах:
   5.1.1 - доповнити текст абзацами в такій редакції:
   "При цьому заявник повинен надати ОС письмове повідомлення
того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим ОС.
   Заявником на сертифікацію одиничних виробів  або  партії
продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником
на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути
тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого
імені або через посередників. В останньому разі посередник повинен
одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений
діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі
обов'язки, що й заявник";
   5.3.1 - вилучити перше речення;
   5.3.3 - викласти в такій редакції:
   "5.3.3. Порядок сертифікації продукції іноземних виробництв
за схемами з обстеженням виробництв, атестацією виробництв та
сертифікацією систем якості регламентується Порядком проведення
робіт  з  сертифікації  продукції іноземного виробництва, що
виготовляється серійно, затвердженим наказом Державного комітету
України по стандартизації, метрології та сертифікації від 18.08.98
N 633 (державний реєстр від 14.10.98 N 657/3097)";
   5.4.1 - викласти в такій редакції:
   "5.4.1. Обстеження виробництва проводиться згідно з вимогами
ДСТУ 3957-2000";
   5.4.3 - у першій позиції  переліку  замість  слів  "та
конструкторської"   записати   слова  "конструкторської  і
технологічної"; у  п'ятій  позиції  переліку  замість  слова
"- визначення" треба записати слово "- оцінка"; з останнього
абзацу вилучити слово "попереднє";
   5.4.4 - вилучити;
   5.7.3 - викласти в такій редакції:
   "5.7.3. Кількість зразків для випробувань та правила їх
відбору встановлюються ОС залежно від обсягів випуску (партії) та
стану виробництва";
   5.7.7. - доповнити другий абзац словами в дужках: "(фірми -
відвантажувального центру)";
   5.7.14 - доповнити абзацом у такій редакції:
   "Для продукції,  що  імпортується,  в акті ідентифікації
продукції зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки)";
   5.8.2 - замість слова "усім" записати слово "тим";
   5.8.3 - викласти в такій редакції:
   "5.8.3. Випробування  зразків  продукції  проводиться  за
вимогами чинних в Україні нормативних документів на  методи
випробувань продукції в будівництві (або за відповідними вимогами
нормативних документів на продукцію), а в разі їх відсутності -
згідно з методиками, розробленими й затвердженими ОС";
   5.8.5 - у четвертому абзаці замість слів ", з розрахунками
несучої здатності виробу на підставі його фактичних, визначених
випробуваннями, характеристик міцності (комбіновані випробування)"
записати слова "(неруйнівні визначальні випробування)";
   5.8.8 - вилучити слова "(або звіт)";
   5.8.9 - із першого абзацу вилучити слова "(або звіту)";
   абзаци з другого по четвертий замінити на абзаци в такій
редакції:
   " - назву й адресу випробувальної лабораторії (центру), номер
і дату атестата акредитації;
   - позначення протоколу, нумерацію кожної його сторінки, а
також загальну кількість сторінок;
   - назву й адресу замовника;
   - характеристику й позначення зразків, що випробовувались;
   - дату одержання зразка для випробувань і дату  (дати)
проведення випробувань;
   - посилання, що протокол випробувань  стосується  тільки
зразків, які пройшли випробування;
   - опис процедури відбору зразків або копію акта відбору
зразків (у додатку), якщо це необхідно;
   - дані, що стосуються методів випробування;
   - вимоги нормативних документів до показників (характеристик)
продукції, що визначались випробуваннями;
   - фактичні значення показників (характеристик) продукції за
результатами випробувань;
   - показники точності випробувань;
   - підпис  і  посаду  особи  (осіб),  відповідальної
(відповідальних)  за  підготовку протоколу, і дату складання
протоколу;
   - запис, що унеможливлює повне або часткове передрукування
протоколу без дозволу випробувальної лабораторії";
   5.9.1 - вилучити слова "(або звіт)" та "(або звіту)";
   5.12.1 - вилучити третій абзац;
   7.2 - викласти в такій редакції:
   "7.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції
здійснюється  за  Правилами  визначення  вартості  робіт  із
сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від
10.03.99 N 100  (державний реєстр від 31.03.99 за
N 194/3487)";
   5) додаток 3 викласти в новій редакції (додається);
   6) додатки 5-7 вважати відповідно додатками 4-6.
   2. Управлінню  державного  нагляду  та  підтвердження
відповідності (О. Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього
наказу.
   3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації,
сертифікації та інформатики (Б. Угаров) після державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити його
публікацію в "Інформаційному покажчику стандартів".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України Г. Сидоренка.
   5. Цей  наказ  погоджений  з   Держбудом   України,
Держпідприємництвом України та Мінекономіки України.

 Голова Держстандарту України               П. Кабан
                             Додаток 3
               до пункту 5.3.2 Правил обов'язкової
               сертифікації будівельних матеріалів,
               виробів та конструкцій
               (в редакції наказу від 08.09.2000
               N 537 ( z0656-00 )
   Схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО
                              Таблиця

Продукція, що серти- фікується Назва робіт Документи, які видаються органом із сертифікації продукції
Обстежен- ня вироб- ництва Атестація виробниц- тва Сертифіка- ція (оцінка) системи якості Випробування з метою сер- тифікації Технічний нагляд
Одиничний виріб Не про- водиться Не про- водиться Не про- водиться Проводяться щодо кожного виробу Не про- водиться Сертифікат відповідності на кожний виріб
Партія продукції (виробів) Не про- водиться Не про- водиться Не про- водиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом із сертифікації Не про- водиться Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії
Продукція, що випус- кається серійно Не про- водиться Не про- водиться Не про- водиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом із сертифікації Проводиться через випробуван- ня зразків продукції з періодичні- стю, в обсязі та порядку, що встановлені органом із сертифіка- ції. У разі потреби проводиться перевірка виробництва Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року
Продукція, що випус- кається серійно Прово- диться Не про- водиться Не про- водиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом із сертифікації Проводиться в порядку, що визначе- ний органом із сертифі- кації, і включає перевірки виробництва та контро- льні випро- бування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою
Не про- водиться Прово- диться Не про- водиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом із сертифікації Проводиться в порядку, що визначе- ний органом із сертифі- кації, і включає перевірки виробництва та контро- льні випро- бування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва
Не про- водиться Не про- водиться Проводить- ся органом із серти- фікації систем якості Проводиться в порядку, що визначе- ний органом із сертифі- кації Проводиться в порядку, що визначе- ний органом із сертифі- кації про- дукції та систем якості Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ