Приказ от 27.06.2001 № 139 Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20163 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 27.06.2001 № 139 Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения
Дата принятия27.06.2001
Дата отмены действия 25.07.2011
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа139
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дополнительные данные Отменен в соответствии с приказом от 24.06.2011 № 45


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 139 від 27.06.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 серпня 2001 р.
                   за N 748/5939

   Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги
    централізованого водопостачання та водовідведення

   На виконання  Указу  Президента України "Про прискорення
реформування житлово-комунального господарства" від 19 жовтня 1999
року N 1351/99 >> ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Порядок  формування  тарифів  на  послуги
централізованого водопостачання  та  водовідведення  (далі  -
Порядок), що додається.
   2. Управлінню     реформування     та    розвитку
водопровідно-каналізаційного господарства (Мільнер О.О.):
   забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України наказу "Про затвердження Порядку  формування
тарифів  на  послуги  централізованого  водопостачання  та
водовідведення";
   здійснити розробку та затвердження в установленому порядку
необхідних галузевих нормативів витрат матеріальних і енергетичних
ресурсів;
   довести до відома підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства перелік діючих нормативно-правових актів, на підставі
яких здійснюється розрахунок витрат згідно з Порядком.
   3. Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного
забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради
(Григор А.Ф.) довести Порядок до відома Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
   4. Визнати, що дія Інструкції з планування,  обліку  і
калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в
організаціях  житлово-комунального  господарства,  затвердженої
наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.03.97 N 24
та зареєстрованої Мін'юстом України від 19.05.97 за N 183/1987, не
поширюється на діяльність підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Семчука Г.М.

 Голова Комітету                     В.І.Череп

 Погоджено:
 Міністерство економіки України
 Міністерство фінансів України
 Антимонопольний комітет України
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   будівництва, архітектури та
                   житлової політики
                   27 червня 2001 року N 139
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 серпня 2001 р.
                   за N 748/5939

               ПОРЯДОК
     ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
         ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку тарифів на
послуги  централізованого  водопостачання і водовідведення та
стимулювання ресурсозбереження і поширюється на підприємства всіх
форм власності, які надають вищезазначені послуги.
   1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
   базовий тариф на послуги водопостачання та водовідведення -
розмір плати, що забезпечує відшкодування витрат операційної
діяльності, фінансової діяльності, витрат (або їх частки) на
здійснення капітальних вкладень, витрат з податку на прибуток, у
розрахунку на одиницю послуги, і визначається підприємством на
основі показників виробничої програми базового року, погодженої
Уповноваженим органом  щодо  регулювання  (встановлення)  цін
(тарифів) відповідно до компетенції;
   витрати операційної  діяльності  -  витрати,  установлені
відповідно до пунктів 17, 21 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.12.99 N 318 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.01.00 за N 27/4248, із змінами,
унесеними згідно  з  наказами  Мінфіну  від  14.06.00 N 131
 та від 30.11.00 N 304 (далі - Положення
(стандарт) 16);
   фінансові витрати - витрати, установлені відповідно до пункту
27 Положення (стандарту) 16.
   витрати  на здійснення капітальних вкладень -  витрати,
пов'язані  з  фінансуванням  капітальних  вкладень,  зокрема:
придбанням, будівництвом, реконструкцією, модернізацією та іншим
поліпшенням  основних фондів, а також витрати, пов'язані  з
придбанням нематеріальних активів, які підлягають амортизації
згідно  із  Законом  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств".
   1.3. Метою запровадження цього Порядку є:
   запровадження механізму економічного стимулювання скорочення
питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів при переході
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на режим
беззбиткового функціонування.
   1.4. Для економії ресурсів та забезпечення ефективної роботи
підприємств  водопровідно-каналізаційного  господарства  можуть
застосовуватися двоставкові тарифи, які складаються з річної
вартості  обслуговування  одиниці  приєднаних  потужностей
водопостачання та водовідведення та вартості одиниці спожитих
послуг з водопостачання та водовідведення.
         2. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ТАРИФІВ
   2.1. Формування   базових   тарифів   підприємствами
водопровідно-каналізаційного господарства здійснюється на підставі
виробничої програми підприємства на плановий рік, планових витрат
визначених на підставі галузевих нормативів витрат, державної
статистичної   звітності   і   розрахунків   підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства та розміру податку на
прибуток.
   Калькуляційними одиницями      для      підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства є один кубометр питної
води та один кубометр стічних вод.
   2.2. Виробнича програма господарської діяльності підприємства
на плановий рік розробляється з урахуванням:
   заходів щодо  вдосконалення технології очищення питної і
стічних вод, заміни амортизованих мереж і обладнання, скорочення
витрат  та  втрат питної води в процесі її виробництва та
транспортування;
   упровадження системи обліку використання водних ресурсів,
виробництва та реалізації питної води, відведення та очищення
стічних вод, забезпечення обслуговування і перевірки технологічних
приладів обліку;
   аналізу фактичного та прогнозованого обсягу споживання.
   2.3. Планування витрат здійснюється за видами витрат: витрати
операційної діяльності, фінансові витрати та витрати з податку на
прибуток.
   Витрати операційної діяльності включають:
   виробничу собівартість  послуг,  нерозподілені  постійні
загальновиробничі витрати (при їх виникненні);
   адміністративні витрати;
   витрати на збут;
   інші операційні витрати.
   Склад статей планових витрат  визначається  підприємством
самостійно в залежності від виду послуги (водопостачання чи
водовідведення)  і  особливостей  технологічного  процесу  їх
виробництва та реалізації. За рішенням Уповноваженого органу до
планових витрат включаються витрати на здійснення капітальних
вкладень.
          3. ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ
   До витрат виробничої собівартості послуг включаються витрати,
зазначені в  абзацах 3-6 пункту 11 Положення (стандарту) 16
.
   3.1. Прямі матеріальні витрати визначаються відповідно до
пунктів 12, 22 Положення (стандарту) 16 і включають
витрати на:
   сировину і матеріали, що утворюють основу вироблювальної
продукції, визначені на основі планового обсягу подачі води,
пропуску стічних вод, доз реагентів і договірних цін на них з
урахуванням транспортно-заготівельних витрат (потреба в реагентах
для очищення і знезаражування питних і стічних вод установлюється,
виходячи з вимог БНіП 2.04.02-84 "Водопостачання. Зовнішні мережі
і споруди", БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі і
споруди",  з  урахуванням  якості  вихідної  води, прийнятих
технологічних схем очищення та технологічних регламентів).
   паливо та  електроенергію  на  технологічні  потреби, що
визначені, виходячи з норм витрат, а також обсягів подачі води,
пропуску  стоків,  їх  очищення  і  діючих  тарифів  на
паливно-енергетичні ресурси (при розрахунку витрат на оплату
електроенергії враховують реактивну надбавку);
   покупні комплектувальні вироби, напівфабрикати, роботи  і
послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій,
що приймаються на рівні фактичних витрат за попередні роки з
урахуванням  змін,  які  передбачаються  у плановому періоді
відповідно до укладених договорів;
   матеріальні ресурси, які використовуються для забезпечення
технологічних процесів та можуть бути безпосередньо віднесені до
конкретного об'єкта витрат.
   Витрати на транспортування та реалізацію споживачам покупної
води відносяться до відповідних статей витрат.
   3.2. Прямі витрати на оплату праці визначені пунктом 13
Положення (стандарту) 16.
   Витрати на оплату праці виробничих робітників визначаються,
виходячи  з  чисельності  і  тарифно-кваліфікаційного  складу
виробничих робітників, безпосередньо пов'язаних з технологічними
процесами виробництва послуг, і встановлених годинних тарифних
ставок і окладів.
   Витрати на додаткову заробітну плату виробничих робітників
визначаються розмірами виплачуваних доплат, надбавок, гарантійних
і компенсаційних виплат,  премій,  пов'язаних  з  виконанням
виробничих завдань і функцій, оплати відпусток.
   Інші заохочувальні та  компенсаційні  виплати  виробничих
робітників  визначаються  розмірами  виплачуваних  винагород,
заохочень, компенсаційних та інших грошових та матеріальних виплат
згідно з колективним договором.
   3.3. Інші  прямі витрати визначені пунктом 14 Положення
(стандарту) 16.
   До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі
витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного
об'єкта витрат і включають:
   відрахування на соціальні заходи для виробничих робітників;
   амортизацію основних виробничих засобів і інших необоротних
матеріальних активів  і  нематеріальних  активів  виробничого
призначення  відповідно  до  вимог  Положення  (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 та
зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України 18.05.00 за
N 288/4509 із змінами, унесеними згідно з наказом Мінфіну від
30.11.00 N 304, та Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств"  (підприємство  самостійно
обирає  і  затверджує наказом порядок та методи нарахування
амортизації основних виробничих засобів з урахуванням їх складу і
терміну  служби,  суми нарахованої амортизації нематеріальних
активів приймаються відповідно до їх фактичного рівня за попередні
роки і змін, які передбачаються у плановому періоді);
   орендну плату (за наявності).
   3.4. Загальновиробничі витрати визначаються відповідно до
пункту 15 Положення (стандарту) 16, поділяються на
постійні і змінні і включають:
   витрати на управління виробництвом для фахівців і працівників
апарату управління цехів і ділянок, що визначаються відповідно до
чисельності, затвердженої штатним розкладом, прийнятих ставок та
окладів з урахуванням доплат і премій (оплата праці, відрахування
на соціальні заходи, оплата службових відряджень, гарантійні і
компенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством, інші
грошові і матеріальні виплати згідно з колективним договором);
   амортизацію основних засобів й інших необоротних матеріальних
активів і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового,
дільничного, лінійного) призначення;
   витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування,
операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів
загальновиробничого призначення  (за  наявності),  пожежну  і
сторожову охорону об'єктів виробничого призначення та утримання
санітарних зон, послуги сторонніх підприємств і організацій, що
пов'язані з наданням послуг централізованого водопостачання та
водовідведення, і визначаються відповідно до укладених договорів;
   витрати на  вдосконалення  технології  та  організації
виробництва, що визначаються на підставі витрат, спрямованих на
поліпшення   якості   послуг,   упровадження  заходів  з
ресурсозбереження,    підвищення    надійності    роботи
водопровідно-каналізаційних споруд і мереж;
   витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію
виробничих приміщень, вивіз сміття та інші комунальні витрати,
пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, що розраховуються,
виходячи з витрат електроенергії та теплової енергії на освітлення
й опалення виробничих приміщень, кількості утворюваних твердих
побутових відходів і діючих тарифів на енергоносії і комунальні
послуги;
   витрати на  обслуговування  виробничого  процесу (послуги
ремонтних цехів і інших допоміжних виробництв,  сума  зносу
малоцінних і швидкозношуваних предметів цехів, охорона праці,
техніка безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспорту
підприємства, послуги сторонніх підприємств і організацій, послуги
зв'язку: телефонні, телеграфні, факсові, поштові, відрядження);
   витрати на охорону навколишнього середовища;
   податки і збори (збір за забруднення навколишнього природного
середовища, збір за спеціальне використання водних ресурсів від
підприємств комунального господарства, податок на землю, зайняту
виробничими  приміщеннями  і  допоміжними цехами, комунальний
податок, розрахований відповідно до  чисельності  виробничого
персоналу, інші місцеві податки і збори), а також обов'язкові
платежі, передбачені чинним законодавством.
   3.4.1. До складу собівартості реалізованих послуг відповідно
до пункту  16 Положення (стандарту) 16  можуть
включатися (у разі  їх  виникнення)  нерозподілені  постійні
загальновиробничі  витрати.  Загальна  сума  розподілених  та
нерозподілених постійних загальновиробничих  витрат  не  може
перевищувати їх фактичну величину.
          4. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
   До адміністративних витрат відповідно до пункту 18 Положення
(стандарту) 16 належать загальногосподарські витрати,
що пов'язані з обслуговуванням і управлінням підприємством, до
складу яких уходять:
   витрати на утримання апарату управління підприємством та
іншого загальногосподарського персоналу (крім персоналу служби
збуту), що визначаються відповідно до чисельності, затвердженої
штатним розкладом, прийнятих ставок та окладів з урахуванням
доплат і премій (основна заробітна плата, додаткова заробітна
плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, передбачені
діючим законодавством; відрахування на обов'язкові  соціальні
заходи);
   витрати на службові відрядження;
   організаційні, представницькі та інші витрати;
   витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних   активів   загальногосподарського  використання
(операційна  оренда,  страхування  майна,  ремонт,  опалення,
освітлення, вивіз сміття, профдезінфекція, охорона);
   винагороди за професійні послуги (юридичні, за відсутності у
штаті  юридичної  служби,  аудиторські  та  з оцінки майна)
визначаються відповідно до укладених договорів;
   витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телексні,
факс тощо);
   амортизацію основних  засобів,  матеріальних  необоротних
активів,   нематеріальних   активів   загальногосподарського
використання;
   податки і збори крім тих, що включаються у виробничі витрати
(податок  на  землю,  зайняту  адміністративно-управлінськими
приміщеннями, комунальний податок, розрахований відповідно до
чисельності  адміністративного персоналу, податок з власників
транспортних засобів на автомобілі, які використовуються апаратом
управління підприємства та знаходяться на балансі підприємства, що
надає послуги, інші обов'язкові збори і платежі, передбачені
чинним законодавством);
   плату за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги
банків відповідно до укладених договорів;
   інші витрати  загальногосподарського  призначення   (на
підготовку    і    перепідготовку    кадрів;    оренду
електронно-обчислювальних  машин;   передплату   періодичних
професійних видань).
        5. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ СЛУЖБИ ЗБУТУ
   Витрати на утримання служби збуту - витрати операційної
діяльності, визначені  пунктом  19  Положення  (стандарту) 16
, які безпосередньо пов'язані з реалізацією робіт та
наданням послуг, до складу яких уходять:
   оплата праці та відрахування на соціальні заходи персоналу,
що забезпечує збут послуг (робіт, товарів, продукції);
   витрати на рекламу, інформаційні послуги;
   витрати на виготовлення розрахункових книжок;
   амортизація та  ремонт  основних  засобів,  необоротних
матеріальних активів та нематеріальних активів, пов'язаних зі
збутом продукції, робіт, послуг;
   відрахування житлово-комунальним  організаціям  за  збір
абонентської плати і витрат за надання в користування бази даних
житлового фонду згідно договору;
   обслуговування і перевірки технологічних приладів обліку.
   Витрати на збут визначаються на підставі аналізу фактичного
рівня витрат за попередні роки і змін, які передбачаються у
плановому періоді.
          6. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
   Інші операційні витрати визначені пунктом  20  Положення
(стандарту) 16  і включають витрати операційної
діяльності, які не увійшли до "Матеріальних затрат", "Витрат на
оплату праці", "Відрахувань на соціальні заходи" та "Амортизації".
            7. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
   7.1. До фінансових витрат відповідно до пункту 27 Положення
(стандарту) 16 відносяться витрати на проценти (за
користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за
фінансовою орендою тощо) та витрати підприємства, пов'язані з
залученням позикового капіталу.
   7.2. Фінансові витрати визначаються відповідно до укладених
кредитних угод та чинного законодавства.
   8. ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   8.1. Сума поточного податку на прибуток визнається витратами
періоду відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 28.12.2000 N  353   та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за
N 47/5238.
   8.2. Розрахунок планових витрат за податком на прибуток від
звичайної  діяльності  здійснюється  з  урахуванням наявності
тимчасових різниць між оцінкою активу або зобов'язання за даними
фінансової  звітності  та податковою базою цього активу або
зобов'язання відповідно.
         9. РОЗРАХУНОК БАЗОВИХ ТАРИФІВ
   9.1. Розрахунок базового тарифу включає визначення розміру
планових витрат підприємства на одиницю послуги з урахуванням
потреби в ресурсах у натуральному виразі.
   9.2. Розмір індивідуальної складової витрат у  грошовому
виразі (вартість окремого ресурсу) визначається за формулою:
            Вj = Рj х Цj ,
   де Вj - розмір індивідуальної складової витрат у грошовому
виразі, грн;
   Рj - потреба j-го ресурсу в натуральному виразі;
   Цj - ціна одиниці відповідного ресурсу на момент формування
тарифу, грн.
   9.3. Розраховані  за  попередньою  формулою індивідуальні
складові витрат групуються в окремі статті витрат:
                  m
             В ібаз = S Вj ,
                  j=1
   де В iбаз - розмір окремої статті витрат у грошовому виразі,
грн.
   S - сума
   m - кількість індивідуальних складових витрат.
   9.4. Далі  визначається  розмір окремої статті витрат у
грошовому виразі в розрахунку на одиницю послуги:
                В ібаз
            А ібаз = --------- ,
                О план
   де А ібаз - розмір окремої статті витрат на одиницю послуги,
грн./куб.м;
   О план - запланований обсяг реалізації послуги, куб.м.
   9.5. Окремі статті витрат зводяться в групи витрат. Розмір
витрат за окремою групою в розрахунку на  одиницю  послуги
визначається за формулою
                  n
             ГВ kбаз = S А ібаз ,
                  і=1
   де ГВ kбаз - розмір групи витрат з розрахунку на одиницю
послуги, грн./куб.м;
   n - кількість статей витрат у кожній з груп витрат.
   9.6. Базові планові витрати в розрахунку на одиницю послуги є
сумою витрат за окремими групами витрат та витрат з податку на
прибуток у розрахунку на одиницю послуги:
                l
           ПВ баз = S ГВ кбаз + ПП,
               k=1
   де ПВ баз - базові планові витрати, грн./куб.м;
   l
   S - сума витрат за всіма групами витрат, грн./куб.м;
   k=1
   ПП - витрати з податку на прибуток, грн./куб.м;
   l - кількість груп витрат.
   9.7 Економічно обгрунтований базовий тариф (Тбаз) дорівнює
сумі базових планових витрат та витрат на здійснення капітальних
вкладень (базовий прибуток, порядок формування якого викладено в
розділі 10) на одиницю послуги:
           Т баз = ПВ баз + П вкі ,
   де ПВ баз - базові планові витрати, грн./куб.м,
   П вкі - витрати на капітальні вкладення (базовий прибуток),
грн./куб.м.
   Приклад розрахунку базового тарифу наведено в додатку 1.
     10. ВИТРАТИ НА ЗДІЙСНЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
   10.1. Витрати на здійснення капітальних вкладень здійснюються
за рахунок прибутку і призначені для фінансування придбання,
будівництва, реконструкції, модернізації та  інших  поліпшень
основних   фондів  підприємств  водопровідно-каналізаційного
господарства, а також придбання нематеріальних активів відповідно
до чинного законодавства.
   10.2. Планування витрат на здійснення капітальних вкладень
відбувається на підставі програми  капітальних  вкладень  та
фінансового плану підприємства. Програма капітальних вкладень
передбачає  визначення  інвестиційних  проектів,  термін  їх
упровадження та обсяги їхнього фінансування.
   Основними складовими  фінансового  плану  підприємства  є
прогнози  фінансових  результатів  господарської  діяльності
підприємства та руху грошових коштів. Прогноз руху грошових коштів
включає рух коштів від операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності, що  передбачає  оцінку  можливостей  забезпечення
фінансування капітальних вкладень та потреби в грошових ресурсах.
   Обсяг витрат на здійснення капітальних вкладень визначається
на підставі зазначених документів та погоджується уповноваженим
органом, з урахуванням громадської думки споживачів.
   10.3. Питома вага окремої категорії споживачів  (ki)  у
формуванні витрат на здійснення капітальних вкладень визначається
підприємством за погодженням Уповноваженого органа. Коефіцієнт ki
може змінюватися від 0,0 до 1,0 при цьому сума ki не повинна
перевищувати значення 1,0.
   10.4. При плануванні витрат  на  здійснення  капітальних
вкладень  визначення  тарифу для кожної категорії споживачів
здійснюється за формулою:
                    П вкі
            Т = ПВ баз + ki ----- ,
                    ві
   де Т - тариф для окремої категорії споживачів;
   П вкі - витрати на здійснення капітальних вкладень на 1
куб.м;
   ві - питома вага окремої категорії споживачів у запланованому
обсязі реалізації послуг;
   ki - питома вага окремої категорії споживачів у формуванні
витрат на здійснення капітальних вкладень.
       11. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ БАЗОВИХ ТАРИФІВ
   11.1. Тарифи, розраховані підприємством відповідно до цього
Порядку,  встановлюються  і регулюються Уповноваженими на це
органами відповідно до їх компетенції в порядку, установленому
Законами України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні"
( 280/97-ВР ), "Про місцеві державні адміністрації",
"Про природні монополії"  та постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.96 N 1548  "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".
   11.2. Для прийняття рішення Уповноваженим органом стосовно
затвердження тарифів підприємства надають дані щодо  обсягів
реалізації, норм споживання, втрат та витрат води, цін на товари
виробничо-господарського  призначення  (сировину,  матеріали,
послуги, у тому числі енергоносії) тощо в грошовому натуральному
та відсотковому виразах.
   11.3. Орган, уповноважений встановлювати (регулювати) тарифи
на послуги водопостачання та водовідведення, зобов'язаний зробити
це протягом 20 календарних днів з моменту надання підприємством
усіх необхідних матеріалів або надіслати підприємству письмову
мотивовану відмову та оприлюднити своє рішення.
         12. КОРИГУВАННЯ БАЗОВИХ ТАРИФІВ
   12.1. У випадках змін ставок платежів, податків, мінімального
рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов'язкових
платежів і зборів, змін цін і тарифів на паливно-енергетичні
ресурси (електроенергію, газ, бензин, дизельне пальне, мазут,
вугілля), реагенти,  інші  матеріальні  ресурси  підприємства
здійснюють корегування базових тарифів для забезпечення повного
відшкодування витрат операційної діяльності.
   12.2. Затвердження скоригованих  тарифів  здійснюється  в
порядку,  визначеному  для  затвердження  базового  тарифу,
Уповноваженими на це органами відповідно до їх компетенції,
визначеної  Законами  України  "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ), "Про місцеві державні адміністрації"
, "Про природні монополії" та постановою
Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".
   12.3. Коригування статей витрат базового тарифу здійснюється
за формулою:
           f      n-f
      ПВ інд = S А f баз + S А(n-f) баз x I ik ,
          I=1     I=1
   де ПВ інд - проіндексовані планові витрати;
   А f баз - статті витрат базового тарифу, що не індексуються;
   А(n-f) баз -статті витрат базового тарифу, що підлягають
індексації;
   n - кількість статей витрат базового тарифу;
   f - кількість статей витрат  базового  тарифу,  що  не
індексуються;
   I ik - індекси фактичних змін цін виробників щодо i-тої
статті витрат.
   Приклад розрахунку скоригованих базових тарифів наведено в
додатку 2.
    13. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ ЧЕРЕЗ
         УСТАНОВЛЕННЯ ЇХ ГРАНИЧНОГО РІВНЯ
   13.1. З  метою  реалізації  підприємством  заходів  з
ресурсозбереження  Уповноважений  орган  щодо  регулювання
(встановлення) цін (тарифів) відповідно до Закону України "Про
ціни і ціноутворення" може прийняти рішення стосовно
застосування методу регулювання тарифів через установлення їх
граничного рівня (в межах базового тарифу з урахуванням положень,
викладених у розділі 12).
   13.2. Установлення граничного рівня тарифу здійснюється на
визначений термін, протягом якого підприємство може отримувати
додатковий прибуток за рахунок зменшення витрат до рівня, нижче
планового, унаслідок здійснення заходів з ресурсозбереження.
   13.3. Для використання цього методу необхідними умовами є:
   наявність звіту  про  проведення  функціонально-вартісного
аналізу (ФВА);
   наявність узгодженої з усіма зацікавленими сторонами програми
ресурсозбереження.
   13.4. Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) - це економічна
оцінка фактичних обсягів витрат на реалізацію виробничих та інших
функцій  підприємства.  ФВА  передбачає  перевірку та аналіз
фактичного рівня витрат, виявлення непродуктивних витрат щодо
кожної з наявних функції, у тому числі за неосновними видами
діяльності, визначення можливостей коригування витрат з метою
зниження  рівня витрат або припинення фінансування збиткових
неосновних видів діяльності.
   13.5. Програма  ресурсозбереження  передбачає  виконання
заходів,  спрямованих  на економію ресурсів через реалізацію
інвестиційних проектів, удосконалення технологій, реконструкцію
об'єктів, підвищення їх екологічної безпеки і надійності тощо.
   У програмі наводяться розрахунки прогнозної економії від
упровадження вищезазначених заходів. Водночас складається графік
реалізації програми.
   Програма ресурсозбереження  може  бути  частиною програми
здійснення капітальних вкладень, тому що впровадження  нових
технологій, обладнання веде за собою, у більшості випадків,
економію трудових, матеріальних та інших ресурсів.
    14. СТИМУЛЮВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
      ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
   14.1. З  метою  стимулювання  скорочення  питомих витрат
матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів підприємство при
застосуванні методу регулювання тарифів через установлення їх
граничного рівня використовує кошти, отримані внаслідок реалізації
програми ресурсозбереження, на відновлення активів та матеріальне
заохочення працівників.
   14.2. Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному
виразі (Дельта Рj) установлюється шляхом порівняння розрахункової
потреби в цьому ресурсі (Рj) і фактично спожитого його обсягу
(Рjфакт):
           Дельта Рj = Рj - Рjфакт.
   14.3. Далі визначається розмір економії j-го виду ресурсу в
натуральному виразі (Дельта Рj`) у розрахунку на одиницю обсягу
реалізованих послуг (Ореал):
               `  Дельта Рj
           Дельта Рj = ---------
                  О реал
   14.4. Розмір економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на
одиницю реалізованих послуг (Еj) визначається за формулою:
                    `
           Еj = Цj x Дельта Рj ,
   де Цj - ціна одиниці j-го ресурсу.
   14.5. Фактично  отримана  економія  j-го виду ресурсу в
грошовому виразі (Е jфакт) розраховується як добуток розміру
економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі  на  одиницю
реалізованих послуг (Еj) й обсягу послуг, який був фактично
сплачений споживачами (Оопл):
            Е jфакт = Еj x О опл ,
   де фактично  оплачений  обсяг послуг (Оопл) визначається
співвідношенням фактичного доходу підприємства за  сплаченими
рахунками (Д факт), отриманого за певний період, до розміру
базового тарифу (Т баз):
                 Д факт
             О опл = -------
                 Т баз
   14.6. Загальна  фактична економія всіх видів ресурсів у
грошовому виразі становитиме:
                    m
            Еj факт (заг) = S Еj факт
                    j=1
   14.7. Кошти, отримані внаслідок досягнутої економії ресурсів,
підприємство має право використовувати на:
   фінансування науково-дослідних та проектно-конструкторських
розробок у сфері ресурсозбереження;
   упровадження ресурсоощадних технологій;
   придбання ресурсоощадного обладнання, патентів, ноу-хау;
   преміювання працівників, що досягли значних індивідуальних
показників у впровадженні ресурсоощадних технологій.
   14.8. Матеріальне  стимулювання  працівників  за економію
паливно-енергетичних  ресурсів  здійснюється  у   порядку,
передбаченому Положенням про матеріальне стимулювання колективів і
окремих представників підприємств, організацій та установ за
економію паливно-енергетичних  ресурсів,  затвердженим  наказом
Державного комітету енергозбереження та Міністерства економіки
України від 21.06.2000 N 47/127, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 10.07.2000 за N 405/4626.

 Начальник Управління реформування та
 розвитку водопровідно-каналізаційного
 господарства                     О.О.Мільнер
                Додаток 1
                до розділу  9 Порядку формування
                тарифів на послуги централізованого
                водопостачання та водовідведення

  Приклад розрахунку базових тарифів на послуги водопостачання
  та водовідведення згідно з Порядком формування тарифів на
  послуги централізованого водопостачання та водовідведення
             (умовні дані)

Складові тарифу Водопостачання Водовідведення
Рівень витрат, тис.грн. Рівень витрат на 1 куб.м, грн. Рівень витрат, тис.грн. Рівень витрат на 1 куб.м, грн.
Витрати операційної діяльності 34457,1 0,3279 21233,8 0,2047
  Витрати виробничої собівартості послуг 29419,3 0,2799 17107,1 0,1649
    Прямі матеріальні витрати 17271,8 0,1643 8704,4 0,0839
    Прямі матеріальні витрати на оплату праці 3000,0 0,0285 1800,0 0,0174
    Інші прямі витрати 3325,0 0,0316 2725,0 0,0263
    Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати 5822,5 0,0554 3881,7 0,0374
Адміністративні витрати 2733,2 0,0260 1822,2 0,0176
Витрати на збут 729,5 0,0069 729,5 0,0070
Інші операційні витрати 1575,0 0,0150 1575,0 0,0152
Витрати фінансової діяльності 1500,0 0,0143 1500,0 0,0145
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності 421,1 0,0040 1263,4 0,0122
Витрати на здійснення капітальних вкладень (базовий прибуток) 1403,8 0,0134 4211,3 0,0406

 Запланований обсяг реалізації послуги водопостачання
 для населення, тис. куб.м                  82000
 Запланований обсяг реалізації послуги водопостачання
 для інших споживачів, тис. куб.м              23100
 Запланований обсяг реалізації послуги водовідведення
 для населення, тис. куб.м                  79540
 Запланований обсяг реалізації послуги водовідведення
 для інших споживачів, тис. куб.м              24200
                            грн./куб.м
Показник (без ПДВ) Водопостачання Водовідведення
Базовий тариф 0,36 0,27
Тариф для населення 0,35 0,24
Тариф для інших споживачів 0,40 0,39

 Питома вага окремої категорії споживачів у формуванні витрат на
 здійснення капітальних інвестицій:
  - населення    - 0,1
  - інших споживачів - 0,9.
       Розрахунок прямих матеріальних витрат
                            тис.грн.
Стаття витрат Водопостачання Водовідведення
Алгоритм розрахунку Сума Алгоритм розрахунку Сума
Сировина і матеріали   2422,1   210,8
у тому числі:        
- хлор ціна одиниці ресурсу * потреба ресурсу в натуральному виразі 975,6 ціна одиниці ресурсу * потреба ресурсу в натуральному виразі 210,8
- коагулянт -"- 1446,4 -"-  
Паливо та електроенергія на технологічні потреби ціна одиниці ресурсу * потреба ресурсу в натуральному виразі 14849,7 ціна одиниці ресурсу * потреба ресурсу в натуральному виразі 8489,6
Покупні комплектувальні вироби, напівфабрикати        
Роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій        
Інші матеріальні ресурси        
Усього прямих матеріальних витрат   17271,8   8700,4
   Розрахунок прямих матеріальних витрат на оплату праці
                            тис.грн.
Стаття витрат Водопостачання Водовідведення
Сума Сума
Основна заробітна плата виробничих робітників 1800,0 1080,0
Додаткова заробітна плата виробничих робітників 840,0 504,0
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 360,0 216,0
Усього прямих матеріальних витрат на оплату праці 3000,0 1800,0
         Розрахунок інших прямих витрат
                            тис.грн.
Стаття витрат Водопостачання Водовідведення
Сума Сума
Відрахування на соціальні заходи 1125,0 675,0
Амортизація основних виробничих засобів і інших необоротних матеріальних активів 2200,0 2050,0
Орендна плата    
Усього інших прямих витрат 3325,0 2725,0
    Розрахунок змінних загальновиробничих та постійних
       розподілених загальновиробничих витрат
                            тис.грн.
Стаття витрат Водопостачання Водовідведення
Алгоритм розрахунку Сума Алгоритм розрахунку Сума
Витрати на управління виробництвом Витрати на управління виробництвом *Кв 550,7 Витрати на управління виробництвом *Кк 367,1
Амортизація основних засобів загальновиробни- чого призначення і інших необоротних матеріальних активів Амортизація основних засобів загальновироб- ничого призначення і інших необоротних матеріальних активів *Кв 480,0 Амортизація основних засобів загальновироб- ничого призначення і інших необоротних матеріальних активів *Кк 320,0
Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення *Кв 24,0 Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення *Кк 16,0
Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів і інших необоротних матеріальних активів, витрати пов'язані з поліпшенням основних виробничих фондів Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів і інших необоротних матеріальних активів, витрати пов'язані з поліпшенням основних виробничих фондів *Кв 3000,0 Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів і інших необоротних активів, витрати пов'язані з поліпшенням основних виробничих фондів *Кк 2000,0
Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва Витрати на вдоскона- лення технології й організації виробництва *Кв   Витрати на вдоскона- лення технології й організації виробництва *Кк  
Витрати на дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень Витрати на дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень *Кв 10,8 Витрати на дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень *Кк 7,2
Витрати на пожежну й сторожову охорону об'єктів виробничого призначення та утримання санітарних зон Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого призначення та утримання санітарних зон *Кв 266,1 Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого призначення та утримання санітарних зон *Кк 177,4
Витрати на охорону навколишнього середовища Витрати на охорону навколишнього середовища *Кв   Витрати на охорону навколишнього середовища *Кк  
Витрати на обслуговування виробничого процесу Витрати на обслуговування виробничого процесу *Кв 24,1 Витрати на обслуговування виробничого процесу *Кк 16,0
Податки і збори Податки і збори *Кв 1466,9 Податки і збори *Кк 977,9
Усього загальновиробничих витрат   5822,5   3881,7
_________________
 * К  - відсоток розподілення витрат між водопостачанням та
  каналізацією (Кв = 60%, Кк = 40% - за фактом минулого періоду).
        Розрахунок адміністративних витрат
                            тис.грн.
Стаття витрат Водопостачання Водовідведення
Алгоритм розрахунку Сума Алгоритм розрахунку Сума
Витрати на утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу Витрати на утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу *Кв 792,0 Витрати на утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу *Кк 528,0
Витрати на службові відрядження Витрати на службові відрядження *Кв 33,1 Витрати на службові відрядження *Кк 22,1
Організаційні, представницькі витрати Організаційні, представницькі витрати *Кв 18,0 Організаційні, представницькі витрати *Кк 12,0
Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногоподарського використання Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання *Кв 1020,0 Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання *Кк 680,0
Винагородження за професійні послуги Винагородження за професійні послуги *Кв 54,0 Винагородження за професійні послуги *Кк 36,0
Витрати на зв'язок Витрати на зв'язок *Кв 14,4 Витрати на зв'язок *Кк 9,6
Амортизація основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів загальногосподарського призначення Амортизація основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів загальногосподарського призначення *Кв 420,0 Амортизація основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів загальногосподарського призначення *Кк 280,0
Податки і збори Податки і збори *Кв 204,6 Податки і збори *Кк 136,4
Плата за розрахунково- касове обслуговування та інші послуги банків Плата за розрахунково- касове обслуговування та інші послуги банків *Кв 33,1 Плата за розрахунково- касове обслуговування та інші послуги банків *Кк 22,1
Витрати на врегулювання спорів у судах Витрати на врегулювання спорів у судах *Кв   Витрати на врегулювання спорів у судах *Кк  
Інші витрати загальногосподарського призначення Інші витрати загальногосподарського призначення *Кв 144,0 Інші витрати загальногосподарського призначення *Кк 96,0
Усього адміністративних витрат   2733,2   1822,2
______________________
* К  -  відсоток розподілення витрат між водопостачанням та
 каналізацією (Кв = 60%, Кк = 40% - за фактом минулого періоду).
          Розрахунок витрат на збут
                            тис.грн.
Стаття витрат Водопостачання Водовідведення
Алгоритм розрахунку Сума Алгоритм розрахунку Сума
Оплата праці персоналу, що забезпечує збут послуг Оплата праці персоналу, що забезпечує збут послуг *Кв 226,2 Оплата праці персоналу, що забезпечує збут послуг *Кк 226,2
Відрахування на соціальні заходи Відрахування на соціальні заходи *Кв 84,8 Відрахування на соціальні заходи *Кк 84,8
Витрати на рекламу, інформаційні послуги Витрати на рекламу, інформаційні послуги *Кв 150,0 Витрати на рекламу, інформаційні послуги *Кк 150,0
Витрати на виготовлення розрахункових книжок Витрати на виготовлення розрахункових книжок *Кв 40,0 Витрати на виготовлення розрахункових книжок *Кк 40,0
Амортизація та ремонт основних засобів, необоротних матеріальних активів Амортизація та ремонт основних засобів, необоротних матеріальних активів *Кв 65,0 Амортизація та ремонт основних засобів, необоротних матеріальних активів *Кк 65,0
Амортизація нематеріальних активів Амортизація нематеріальних активів *Кв   Амортизація нематеріальних активів *Кк  
Відрахування житлово- комунальним організаціям за збір абонентської плати Відрахування житлово- комунальним організаціям за збір абонентської плати *Кв 156,0 Відрахування житлово- комунальним організаціям за збір абонентської плати *Кк 156,0
Обслуговування і перевірки технологічних приладів обліку Обслуговування і перевірки технологічних приладів обліку *Кв 7,5 Обслуговування і перевірки технологічних приладів обліку *Кк 7,5
Інші витрати, пов'язані зі збутом послуг Інші витрати, пов'язані зі збутом послуг *Кв   Інші витрати, пов'язані зі збутом послуг *Кв  
Усього витрати на збут   729,5   729,5
____________________
* К - відсоток розподілення витрат між  водопостачанням  та
 каналізацією (Кв = 50%, Кк = 50% - за фактом минулого періоду).
        Розрахунок інших операційних витрат
                             тис.грн.
Стаття витрат Водопостачання Водовідведення
Алгоритм розрахунку Сума Алгоритм розрахунку Сума
Витрати на дослідження і розробки Витрати на дослідження і розробки *Кв 12,5 Витрати на дослідження і розробки *Кк 12,5
Сума безнадійної дебіторської заборгованості Сума безнадійної дебіторської заборгованості *Кв 600 Сума безнадійної дебіторської заборгованості *Кк 600
Втрати від операційних курсових різниць Втрати від операційних курсових різниць *Кв   Втрати від операційних курсових різниць *Кк  
Втрати від знецінення запасів, застосування яких втратило економічну доцільність Втрати від знецінення запасів, застосування яких втратило економічну доцільність *Кв   Втрати від знецінення запасів, застосування яких втратило економічну доцільність *Кк  
Витрати на утримання сфери соціально- культурного призначення Витрати на утримання сфери соціально- культурного призначення *Кв 962,5 Витрати на утримання сфери соціально- культурного призначення *Кк 962,5
Усього інших операційних витрат   1575,0   1575,0
______________________
* К  -  відсоток розподілення витрат між водопостачанням та
 каналізацією (Кв = 50%, Кк = 50% - за фактом минулого періоду).
     Витрати на здійснення капітальних вкладень та
            джерела їх покриття
                            тис.грн.
Витрати Сума Джерела Сума
Витрати на здійснення капітальних вкладень 11000,0 Витрати на здійснення капітальних вкладень, які фінансуються за рахунок амортизації 5385,0
Витрати на здійснення капітальних вкладень, які фінансуються не за рахунок амортизації 5615,0
Усього 11000,0   11000,0
         Розрахунок податку на прибуток
                           тис.грн.
Показник Водопостачання Водовідведення Сума
Витрати на здійснення капітальних вкладень, які фінансуються не за рахунок амортизації 1403,8 4211,3 5615,1
Усього 1403,8 4211,3 5615,1
Податок на прибуток 421,1 1263,4 1684,5
                Додаток 2
                до пункту 12.3 Порядку формування
                тарифів на послуги централізованого
                водопостачання та водовідведення
  Приклад розрахунку скоригованих базових тарифів на послуги
  водопостачання та водовідведення  згідно  з  Порядком
  формування  тарифів  на  послуги  водопостачання  та
          водовідведення (умовні дані)

Складові тарифу Водопостачання Водовідведення
Рівень витрат, тис.грн. Рівень витрат на 1 куб.м, грн. Рівень витрат, тис.грн. Рівень витрат на 1 куб.м, грн.
Витрати операційної діяльності 36323,9 0,3456 21152,0 0,2135
  Витрати виробничої собівартості послуг 31286,3 0,2977 18025,1 0,1738
    Прямі матеріальні витрати 19138,8 0,1821 9816,6 0,0927
    Прямі матеріальні витрати на оплату праці 3000,0 0,0285 1800,0 0,0174
    Інші прямі витрати 3325,0 0,0316 2725,0 0,0263
    Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати 5822,5 0,0554 3881,7 0,0374
Адміністративні витрати 2733,2 0,0260 1822,2 0,0176
Витрати на збут 729,5 0,0069 729,5 0,0070
Інші операційні витрати 1575,0 0,0150 1575,0 0,0152
Витрати фінансової діяльності 1500,0 0,0143 1500,0 0,0145
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності 421,1 0,0040 1263,4 0,0122
Витрати на здійснення капітальних вкладень (базовий прибуток) 1403,8 0,0134 4211,3 0,0406

 Запланований обсяг реалізації послуги водопостачання
 для населення, тис. куб.м                 82000
 Запланований обсяг реалізації послуги водопостачання
 для інших споживачів, тис. куб.м              23100
 Запланований обсяг реалізації послуги водовідведення
 для населення, тис. куб.м                 79540
 Запланований обсяг реалізації послуги водовідведення
 для інших споживачів, тис. куб.м              24200
                            грн./куб.м
Показник (без ПДВ) Водопостачання Водовідведення
Базовий тариф 0,38 0,28
Тариф для населення 0,37 0,25
Тариф для інших споживачів 0,42 0,40

 Питома вага окремої категорії споживачів у формуванні витрат на
 дійснення капітальних інвестицій:
   - населення    - 0,1
   - інших споживачів - 0,9.
    Розрахунок скоригованих прямих матеріальних витрат
                            тис.грн.
Стаття витрат Водопостачання Водовідведення
Алгоритм розрахунку Сума Алгоритм розрахунку Сума
Сировина і матеріали   2729,7   237,6
у тому числі:        
- хлор ціна одиниці ресурсу * потреба ресурсу в натуральному виразі * прогнозний індекс хім. промисловості 1099,5 ціна одиниці ресурсу * потреба ресурсу в натуральному виразі * прогнозний індекс хім. промисловості 237,6
- коагулянт -"- 1630,1 -"-  
Паливо та електроенергія на технологічні потреби ціна одиниці ресурсу * потреба ресурсу в натуральному виразі * прогнозний індекс електроенергетики 16408,9 ціна одиниці ресурсу * потреба ресурсу в натуральному виразі * прогнозний індекс електроенергетики 9381,0
Покупні комплектувальні вироби, напівфабрикати        
Роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій        
Інші матеріальні ресурси        
Усього прямих матеріальних витрат   19138,8   9618,6

 Прогнозний індекс хім. промисловості - 112,7%
 Прогнозний індекс електроенергетики - 110,5%

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ