ДСТУ 2420-94. Энергосбережение. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18460 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 2420-94. Энергосбережение. Термины и определения
Дата начала действия01.01.1995
Дата принятия30.03.1994
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 30.03.1994 г. № 69
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа2420-94
РазработчикГосударственный комитет Украины по энергосбережению
Принявший органГосударственный комитет Украины по энергосбережению


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УKPAÏHИ

ДСТУ  2420-94

Енергоощадність.

Терміни та визначення

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Термины и определения

ENERGY   CONSERVATION

Terms and definitions

.

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері енергоощадності, що застосовуються в науці, техніці та промисловості.

Терміни i визначення, що встановлені цим стандартом, є обов'язковими для застосування в документації вcix видів, науково-технічній, навчальній та довідковій лiтepaтypi.

Терміни i визначення, встановлені цим стандартом, відповідають міжнародним стандартам.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Застосування термінів-синонімів не припускається.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т.д.) терміни, які мають спільні терміниелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазна­ченням номера тієї ж статті.

Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, роз­криваючи значення термінів, що використовуються в них, визначаючи об'єкти, що входять в обсяг визначеного поняття. Внесені зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, визначених цим стандартом.

У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) і російські відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних в дповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, а сино­німи - курсивом.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1.1 енергоощадність Діяльність (організаційна, науко­ва, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне вико­ристання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресур­сів в національному господарстві і яка реалізується з використан­ням   технічних,   економічних   та правових методів

de en fr ru

Energieersparung

energy conservation

gain d'énergie

энергосбережение

Деятельность     (организационная, научная,  практическая,   информа­ционная), направленная на рацио­нальное использование и эконом­ное   расходование   первичном   и преобразованной энергии и при­родных энергетических ресурсов в национальном хозяйстве и реали­зуемая с использованием техниче­ских, экономических и правовых методов

1.2 енергоощадна політика

Адміністративно-правове і фінан­сово-економічне регулювання процесів добування, перероблен­ня, транспортування, зберігання, виробництва, розподілу та вико­ристання паливно-енергетичних ресурсів з метою їх раціонального використання й економного ви­трачання

de en fr ru

encrgiesparende Politik

energy-conserving policy          

politique de gain d'énergie

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com