Р В.2.3-218-03450778-783:2011 Рекомендации по выбору и применению технологических схем отведения и очистки стоков с поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18525 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаР В.2.3-218-03450778-783:2011 Рекомендации по выбору и применению технологических схем отведения и очистки стоков с поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений
Дата начала действия23.03.2011
Дата принятия01.03.2011
СтатусДействующий
Утверждающий документПротокол от 01.03.2011 № 2
Вид документаРекомендации
Шифр документаВ.2.3-218-03450778-783:2011
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна
ДерждорНДІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
з вибору та застосування технологічних схем відведення та очищення
 стоків з поверхні автомобільних доріг і штучних споруд

Р В.2.3-218-03450778–783:2011

(остаточна редакція)

 Київ 
2011

Зміст

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4. Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Забруднення поверхневих стоків з автомобільних доріг та їх екологічна небезпека

7 Відведення та очищення поверхневих стоків з автомобільних доріг

8 Мінімізація забруднення довкілля поверхневими стоками при проектуванні автомобільних доріг

9 Вибір технологічної схеми відведення стоків з поверхні автомобільних доріг

10 Вибір схеми очищення поверхневих стоків з автомобільної дороги

Додаток А Бібліографія

ВСТУП

Однією з основних задач підвищення технічного рівня автомобільних доріг та мостових споруд (далі автомобільні дороги), безпеки руху і екологічності їх експлуатації є забезпечення своєчасного збору та відведення стоків з поверхні автомобільних доріг з подальшим їх очищенням від забруднень. Неорганізоване відведення стічних вод з поверхні автомобільної дороги має дуже негативні наслідки як для експлуатації доріг (зниження міцності дорожніх одягів, порушення стійкості земляного полотна, скорочення міжремонтних термінів тощо), так і для рівня безпеки руху транспортних засобів.

Поверхневий стік з автомобільних доріг представляє собою значні обсяги забруднених вод, які найчастіше без очищення, з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують гранично допустимі значення в декілька разів, потрапляють у водні об'єкти та на територію вздовж автомобільної дороги, що суперечить природоохоронним вимогам.

Найбільшу небезпеку при цьому представляють нафтопродукти у складі стічної води, до складу яких входять бензол, стирол, толуол, ксилол тощо, також  завислі частки різного походження, речовини, суміші, які використовуються для протиожеледних заходів.

Екологічну безпеку природних систем та зниження негативного впливу автомобільних доріг на навколишнє середовище можна забезпечується в результаті взаємодії різних заходів:

- відведення забрудненого стоку з поверхні автомобільної дороги на очисні споруди;

- захисту укосів земляного полотна та схилів території, що прилягає, від ерозії;

- виключення забруднення поверхневими стоками водойм та підземних вод тощо.

 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації встановлюють критерії вибору та застосування технологічних схем відведення та очищення стоків з поверхні автомобільних доріг і штучних споруд відповідно до вимог ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-22.

1.2 Рекомендації спрямовані на:

- зменшення негативного впливу стічних вод на навколишнє середовище;

- виконання нормативних вимог до матеріалів і конструкцій систем відведення та очищення поверхневих стоків з автомобільних доріг та штучних споруд;

- підвищення надійності експлуатації автомобільних доріг та штучних споруд, а також безпеки руху на них;

- забезпечення мінімізації забруднення поверхневих стоків при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг.

1.3 Рекомендації розроблені для організацій і спеціалістів, які займаються проектуванням, будівництвом і утриманням систем відведення та очищення поверхневих стоків на автомобільних дорогах загального користування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1268-ХІІ

Закон України «Про автомобільні дороги» вiд 08.09.2005 № 2862-IV

Постанова КМУ від 11 вересня 1996р. № 1100 «Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»

Постанова КМУ від 25 березня 1999р. № 465 «Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І . Проектування. Частина ІІ Будівництво

ДБН В.2.3-22-2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.3-16-2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ВБН В.2.3-218-007- 1) Екологічні вимоги до автомобільних доріг (проектування)

ДСТУ Б.В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення

ДСТУ 3013-Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств

ДСТУ ІSО 14001:2006 (ІSО 14001:2004, ІDT) Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування

СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик. (Визначення розрахункових гідрологічних характеристик)

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі і споруди)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

1) На розгляді

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цих рекомендаціях використано терміни, які установлені:

Законом України «Про автомобільні дороги»: автомобільна дорога, дорожнє покриття, проїзна частина, смуга руху, споруди дорожнього водовідведення;

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»: екологічна безпека;

ДСТУ ІSО 14001: вплив на навколишнє середовище;

ДСТУ 2569: розрахункова витрата води, очищення води, освітлення води, відстійник для очищення вoди, стічні води, витрата стічних вод, розрахункова тривалість дощу.

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цих рекомендаціях, та визначення ними понять:

3.1 очисна споруда

Інженерна споруда системи відведення для очищення, знешкодження та знезараження поверхневих стоків з автомобільних доріг.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. «Водний кодекс України», затверджений Верховною радою України 06.06.1995 р.

2. «Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465.

3. Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.96 № 269 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.02 № 43).

4. Рекомендації забезпечення ефективного відведення міських зливових стоків та визначення параметрів очисних споруд. Посібник до ДБН. Затверджений: Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14.10.08, № 302.

5. Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти із зворотними водами.

6. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва та архітектури України від 19.02.02 №37, зареєстровані в Мін’юсті України 26.04.02 за № 403/6694.

7. Рекомендації забезпечення ефективного відведення міських зливових стоків та визначення параметрів очисних споруд. Посібник до ДБН. Затверджений: Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14.10.08, № 302

8. Очистные сооружения на автомобильных дорогах. Обзорная информация // Федеральное дорожное агентство министерства транспорта Российской федерации. Информационный центр по автомобильным дорогам. Выпуск 3-2004. (Очисні споруди на автомобільних дорогах. Об зорна інформація)

9. Cтольберг Ф.В., Ладыженский В.Н., Вергелес Ю.И., Ищенко А.В., Худяков А.А. Использование очистных сооружений биоплато для очистки городских сточных вод // Коммунальное хозяйство городов, 2002, вып. 36. – С. 182-185. (Використання очисних споруд біоплато для очищення міських стічних вод)

10. Ильина А.А. Принципы сбора и отвода воды с разделительных полос на современных автомагистралях // Автомоб. дороги: Информ. сб. /Информавтодор. - 2001. - Вып. 6. - С. 13-23. (Принципи збирання та відведення води з розділювальних смуг на сучасних автомагістралях)

11. СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод (Тимчасова інструкція по проектуванню споруд для очищення поверхневих стічних вод)

12. Проблема очистки ливневого стока с автомагистралей // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов: Научно-информационный бюллетень (по материалам зарубежной печати). ‑ 1987. ‑ №11. ‑ С. 71-83. (Проблеми очищення ливневого стоку з автомагістралей)

13. Ильина А.А. Конструкции водоотводных устройств в предбордюрных пространствах, применяемые на автомобильных дорогах зарубежных стран //Автомоб. дороги: Науч.-техн. информ. сб. /Информавтодор. - М., 2001. – Вып 2. - С. 35-43. (Конструкції водовідвідних споруд в предбордюрному просторі, що використовуються на автомобільних дорогах)

14. Методические рекомендации по применению габионных конструкций в дорожно-мостовом строительстве / ООО «Организатор», Союздорпроект. - М., 2000 (Методичні рекомендації з використання габіониних конструкцій в дорожньо-мостовому будівництві)

15. ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог (Інструкція з охорони природнього середовища при ремонті та утриманні автомобільних доріг)

16. EN 1433: 2002 (Європейський стандарт) Жолоби стічні для транспортних и пішохідних зон. Класифікація, вимоги до конструкції та випробувань, маркування і оцінка відповідності.

17. Дикаревский В.С., Курганов А.М. и др. Отведение и очистка поверхностных сточных вод, Л., Стройиздат, 1990. ‑ 224 с. (Відведення та очищення поверхневих стічних вод)

18. Карагодин В.А., Молоков М.В. Отвод поверхностных вод с городской территории. – М.: Стройиздат, 1974. – 215 с. (відведення поверхневих вод з міських територій)

19. Временные рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промпредприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты. – М.: ВНИИВОДГЕО, 1983. – 26 с. (Тимчасові рекомендації з проектування споруд для очищення поверхневого стоку з територій промпідприємств та розрахунок умов випуску його в водні об’єкти)

20. Леонов Е.А., Михайлова М.С. Проблемы очистки сточных вод с поверхности автомобильных дорог на примере кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга // «Жизнь и безопасность» № 3. – 2002. ‑ С. 280-286.

21. Автотранспорт как источник загрязнения окружающей среды // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов (по материалам зарубежной печати). — 1988. — №10. — С. 26-50.

22. Евгеньев И.Е., Каримов Б.Б. Автомобильные дороги в окружающей среде. — М.: ООО “Трансдорнаука”, 1997. — 285 с.

23. Мостепан О.В. Оцінка впливу забруднення зливових вод з поверхні автомобільних доріг на навколишнє середовище: Дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01. – Харків, 2004. – 251 с.

24. Юрченко В.О., Василенко К.О., Забєліна Г.Є. Вплив автомобільної дороги на екологічну безпеку міських територій // Безпека життєдіяльності // До 5-річчя Спілки фахівців з Безпеки життєдіяльності. – Харків. – 2005. – С. 39-41.

25. Ильина А.А. Дренирующий асфальтобетон и его работоспособность в системе поверхностного водоотвода с автомобильных дорог //Автомоб. Дороги: Информ. сб. /Информавтодор. - 2002. - Вып. 3. - С. 41-47.

26. Ильина А.А. Об обеспечении необходимых условий для функционированияводоотводных систем на автомобильных дорогах //Автомоб. дороги: Информ сб. /Информавтодор. - 2001. - Вып. 5. - С. 17-27.

27. Ильина А.А. Об основных требованиях и правилах устройства, содержания и ремонта сооружений поверхностного водоотвода автомобильных дорог //Автомоб. дороги: Науч. - техн. информ. сб. /Информавтодор. - М., 2001. -Вып.1. - С. 14-26.

28. Перевозников Б.Ф. Устройство водоотвода на автомобильных дорогах. - М.,1992. - 59 с - (Автомоб. дороги. Обзорн. информ. / Информавтодор; Вып. 3).

29. Автомобильные дороги водоотводные и дренажные сооружения на автомобильных дорогах. Ретроспективный указатель / Информавтодор. - М. - 2002. -20с.

30. Ильина А.А. Экологические аспекты очистки поверхностных стоков с автомобильных дорог. - М., 2004. - (Сб. науч.-метод. работ по повышению уровня обоснованности проектов автомоб. дорог и сооружений на них / Союздорпроект; Вып. 7).

31. Ильина А.А. Влияние автомобильного транспорта на загрязнение поверхностных стоков с автомобильных дорог и мостов // Новости в дор. деле: Науч.-техн. информ. сб. / ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР». - М, 2004. - Вып. 2.

32. Ильина А.А. Мероприятия по снижению уровня загрязнения ливневых и талых поверхностных стоков с автомобильных дорог // Новости в дор. деле: Науч.-техн. информ. сб. / ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР». - М., 2004. - Вып. 3.

33. Гладштейн О.И., Марков А.Ю. Новые технологии изоляции источников загрязнения окружающей среды // Вода и экология. - 2000. - № 1.

34. Яковлев С.В., Ласков Ю.М. Канализация. - М.: Стройиздат, 2004.

35. Есенкова Н.П., Бачерникова С.Г., Михалькова А.И. Нетканые материалы против загрязнения. Нетканые превентивные средства - новый подход к обеспечению экологической безопасности при эксплуатации дорог и автосервисных комплексов // СтройПРОФИль. - 2002. - № 5.

36. Ильина А.А. Дренирующий асфальтобетон и его работоспособность в системе поверхностного водоотвода автомобильных дорог // Автомоб. дороги: Информ. сб. / Информавтодор. - М., 2002. - Вып. 3.

37. Перевозников Б.Ф. Анализ проектных решений по использованию габионных структур и конструкций при устройстве открытых систем водоотведения и очистки сточных вод с проезжей части автомобильных дорог и мостовых переходов. - М., 2000. - (Сб. науч.-метод. работ по повышению уровня обоснованности проектов автомоб. дорог и сооружений на них / Союздорпроект).

38. Диренко А.А., Кнуса А.А., Коцарь Е.М. Использование высших водных растений в практике очистки сточных вод и поверхностного стока // С.О.К. ‑ "Сантехника, Отопление, Кондиционирование”, 2006. ‑ № 5.

39. Улаштування поверхневого водовідведення на територіях міст і селищ СОУ ЖКГ 41.00-35077234. 0018:2009. Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 19 серпня 2009 р., № 259

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com