ДСТУ 4344:2004 Рельсы обычные для железных дорог широкой колеи. Общие технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18663 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4344:2004 Рельсы обычные для железных дорог широкой колеи. Общие технические условия
Дата начала действия01.10.2005
Дата принятия20.09.2004
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 7174-75, ГОСТ 8161-75, ГОСТ 16210-77, ГОСТ 24182-80
Утверждающий документПриказ от 20.09.2004 № 203
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4344:2004
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт металлов "УкрНИИМет"
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт металлов "УкрНИИМет"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕЙКИ ЗВИЧАЙНІ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ ШИРОКОЇ КОЛІЇ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4344:2004

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний науково-дослідний інститут металів

РОЗРОБНИКИ: Д. Нестеров, д-р техн. наук; М. Левченко, канд. техн. наук (керівник розробки); Я. Пихтін; Ю. Кулак, канд. техн. наук; В. Левченко, канд. техн. наук; О. Кацалапенко, канд. техн. наук; Л. Іванисенко; М. Хиленко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 20 вересня 2004 p. за № 203

У цьому стандарті зреалізовано норми законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку»

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7174-75; ГОСТ 8161-75; ГОСТ 16210-77 і ГОСТ 24182-80)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, основні параметри і розміри

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Характеристики

5.2 Маркування

5.3 Пакування

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони довкілля

8 Правила приймання

9 Методи контролювання

10 Правила транспортування та зберігання

11 Правила експлуатування

12 Гарантії виробника

Додаток А Розрахункові характеристики конструкції рейок

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕЙКИ ЗВИЧАЙНІ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ ШИРОКОЇ КОЛІЇ
Загальні технічні умови

РЕЛЬСЫ ОБЫЧНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ
Общие технические условия

NORMAL RAILS FOR FULL-GAUGE RAILWAY
General specifications

Чинний від 2005-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на залізничні рейки типів Р50, Р65 і Р75 нетермозміцнені і повер- хнево-загартовані за всією довжиною, призначені для укладання на залізницях широкої колії і виготовляння стрілкової продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2644-94 Рейки і основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення

ДСТУ 2658-94 Прокат чорних металів. Терміни та визначення дефектів поверхні

ДСТУ 4179:2003 (ГОСТ 7502-98, MOD) Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 3123-95 Рейки залізничні. Метод оцінки макроструктури

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабо­чих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до про­ведення контролювання)

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електростатичні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролювання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.094-83 ССБТ. Оборудование прокатное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання прокатне. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использо­вания природных ресурсов. Основные положения (Система стандартів у сфері охорони природи і поліпшення використовування природних ре­сурсів. Основні положення)

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи випробовування на розтяг)

ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя (Сталь. Методи визначання глибини зневуглецьованого шару)

ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметал­лических включений (Сталь. Металографічні методи визначання неметалевих вкраплень)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чавун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры (Сталь. Еталони мікроструктури)

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81 ) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю (Метали. Метод вимірювання твердості за Брінеллем)

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (Метали. Метод вимірювання твердості за Роквеллом)

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах (Метали. Метод випробовування на ударний згин у разі знижених, кімнатної і підвищених тем­пературах)

ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Методи випробовування і оцінювання макроструктури)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Марковання вантажів)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізування)

ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и манев­ровых работ (Вагони вантажні магістральних залізниць з колією 1520 мм. Загальні вимоги до забезпечення зберігання під час виконання вантажно-розвантажувальних і маневрових робіт)

ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізування)

ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання загального вуглецю і графіту)

ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання сірки)

ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання фосфору)

ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання кремнію)

ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опре­деления марганца (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання марганцю)

ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання хрому)

ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання міді)

ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання нікелю)

ГОСТ 22536.10-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання алюмінію)

ГОСТ 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання титану)

ГОСТ 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия (Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначання ванадію)

ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требо­вания к методам анализа (Чавун, сталь, феросплави, хром, марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com