ДСТУ EN ISO 9934-2:2005 Неразрушающий контроль. Контроль магнитопорошковый. Часть 2. Средства контроля (EN ISO 9934-2:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 9934-2:2005 Неразрушающий контроль. Контроль магнитопорошковый. Часть 2. Средства контроля (EN ISO 9934-2:2002, IDT)
Дата начала действия01.01.2008
Дата принятия05.10.2005
Дата отмены действия 01.01.2018
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN ISO 9934-2:2015
Утверждающий документПриказ от 05.10.2005 № 287 "Об утверждении национальных стандартов Украины и отмены в Украине действия межгосударственного стандарта"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа9934-2:2005
РазработчикГосударственный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт компрессорного машиностроения (ВНИИкомпрессормаш)
Принявший органГосударственный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт компрессорного машиностроения (ВНИИкомпрессормаш)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Неруйнівний контроль
КОНТРОЛЬ МАГНІТОПОРОШКОВИЙ
Частина 2. Засоби контролювання

(EN ISO 9934-2:2002, IDТ)
ДСТУ EN ISO 9934-2:2005

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче акціонерне товариство «Всеукраїнський науково-дослідний інститут компресорного машинобудування»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртехноцентр»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Радиш, канд. фіз.-мат. наук; В. Радько, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Цечаль; С. Щупак

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287 3 2007-01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

3 Національний стандарт ДСТУ EN ISO 9934-2:2005 ідентичний з EN ISO 9934-2:2002 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 2: Detection media (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролювання) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь- яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Запобіжні заходи

5 Класифікація

5.1 Загальні положення

5.2 Магнітна суспензія

5.3 Порошки

6 Випробовування і сертифікат випробовування

6.1 Випробовування типу і партії

6.2 Контроль у процесі експлуатування

7 Вимоги і методи випробовування

7.1 Виконування

7.2 Колір

7.3 Розмір часток

7.4 Термостійкість

7.5 Коефіцієнт флуоресценції і флуоресцентна стійкість

7.6 Флуоресценція рідини-носія

7.7 Температура загоряння

7.8 Корозія, спричинена засобами контролювання 

7.9 В’язкість рідини-носія

7.10 Механічна стійкість

7.11 Піноутворення

7.12 pH (водневий показник)

7.13 Стійкість під час зберігання

7.14 Вміст сухих речовин

7.15 Вміст сірки і галогену

8 Вимоги до контролю

9 Протокол контролю

10 Пакування і маркування 

Додаток А Процедура контролювання типу, партії та в процесі експлуатування

Додаток В Контрольні зразки

Додаток С Корозійний контроль сталі

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт тотожний переклад EN ISO 9934-2:2002 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 2: Detection media (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролювання).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимо­гами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— частково вилучено вступ до європейського стандарту, оскільки він не містить елементів технічного змісту даного стандарту;

— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метроло­гія. Одиниці фізичних величин.

Усі міжнародні стандарти, на які є посилання, чинні.

Додатки А, В, С — обов’язкові.

Додаток НА — довідковий.

Копії документів, на які є посилання, можна отримати в Головному фонді нормативних до­кументів.

ВСТУП

EN ISO 9934-2:2002 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 138 «Неруйнівний контроль», секретаріат якого веде AFNOR (Французька організація стандартів), у співробітництві з Техніч­ним комітетом ISO/TC 135 «Неруйнівний контроль».

EN ISO 9934-2:2002 є частиною серії стандартів. Іншими її частинами є:

EN ISO 9934-1 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 1: General principle (ISO 9934-1:2001) (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні ви­моги)

EN ISO 9934-3 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 3: Equipment (ISO 9934- 3:2002) (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнання).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ МАГНІТОПОРОШКОВИЙ
Частина 2. Засоби контролювання

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ
Часть 2. Средства контроля

NON-DESTRUCTIVE TESTING
MAGNETIC PARTICLE TESTING
Part 2. Detection media

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано визначення основних властивостей продуктів, що їх застосовують для магнітопорошкового контролю (охоплюючи магнітну суспензію, порошок, рідину-носій, кон­трастні фарби), і способи перевіряння їхніх якостей.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено ниж­че. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цьо­го стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для неда- тованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 1330-1 Non-destructive testing — Terminology — Part 1: List of general terms EN 1330-2 Non-destructive testing — Terminology — Part 2: Terms common to the non-destructive testing methods

EN 10083-1 Quenched and tempered steels — Part 1: Technical delivery conditions for special steels

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 12157 Rotodynamic pumps — Coolant pumps units for machine tools — Nominal flow rate dimensions

EN ISO 2160 Petroleum products — Corrosiveness to copper — Copper strip test (ISO 2160:1998)

EN ISO 3059 Non-destructive testing — Penetrant testing and magnetic particle testing — Viewing conditions (ISO 3059:2001)

EN ISO 3104 Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:1994)

EN ISO 9934-1 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 1: General principle (ISO 9934-1:2001)

EN ISO 9934-3 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 3: Equipment (ISO 9934-3:2002)

prEN ISO 12707 Non-destructive testing — Terminology — Terms used in magnetic particle testing (ISO/PIS 12707:2000)                

ISO 2591-1 Testing sieving — Part 1: Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate

ISO 4316 Surface active agents — Determination of pH of aqueous solutions— Polentiometric method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1330-1 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Список загальних термінів

EN 1330-2 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 2. Терміни, спільні для неруйнівних методів контролювання

EN 10083-1 Сталі, поліпшені загартуванням і відпуском. Частина 1. Технічні умови постачан­ня для особливих типів сталі

EN 10204 Металеві вироби. Види документів контролю

EN 12157 Динамічні насоси. Насосні станції для подавання мастильно-охолоджувальної ріди­ни для металорізальних верстатів. Номінальна витрата, розміри

EN ISO 2160 Нафтопродукти. Корозійна активність до міді. Проба мідною пластинкою (ISO 2160:1998)

EN ISO 3059 Неруйнівний контроль. Капілярний і магнітопорошковий контроль. Умови спо­стереження (ISO 3059:2001)

EN ISO 3104 Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначання кінематичної в’язкості і розраховування динамічної в’язкості (ISO 3104:1994)

EN ISO 9934-1 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні ви­моги (ISO 9934-1:2001)

EN ISO 9934-3 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнан­ня (ISO 9934-3:2002)

prEN ISO 12707 Неруйнівний контроль. Термінологія. Терміни, які використовують у магніто-порошковому контролі (ISO/DIS 12707:2000)

ISO 2591-1 Аналізування гранулометричного складу. Частина 1. Методи з використовуван­ням ситових аналізаторів, виготовлених із тканинної дротяної сітки і перфорованої металевої пластини

ISO 4316 Поверхнево-активні речовини. Визначання pH водних розчинів. Потенціометричний компенсаційний метод.

БІБЛІОГРАФІЯ

ISO 3819 Laboratory glassware (beaker)

BS 3406-5 Methods for determination of particle size distribution. Recommendations for electrical sensing

NF X 11-666 Particle size analysis of powders — Diffraction method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3819 Лабораторний скляний посуд (хімічна склянка)

BS 3406-5 Методи визначання гранулометричного складу. Рекомендації для методу елект­ричного зчитування (принцип Коултера)

NF X 11-666 Гранулометричний аналіз порошків. Дифракційний метод.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com