ДСТУ 4787:2007 Технология выращивания кустарниковых ягодников. Основные требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4787:2007 Технология выращивания кустарниковых ягодников. Основные требования
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия18.05.2007
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 18.05.2007 № 104 Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказы Госпотребстандарта Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4787:2007
РазработчикИнститут садоводства Национальной академии аграрных наук Украины
Принявший органИнститут садоводства Национальной академии аграрных наук Украины


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12536-79 . Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава

ДСП 201-97 Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха населенных мест (от загрязнения химическими и биологическими веществами)

ДСТУ 3980-2000. Почвы. Физико-химия почв. Термины и определения

ДСТУ 4114-2002 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по модифицированному методу Мачигина

ДСТУ 4115-2002 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по модифицированному методу Чирикова

ДСТУ 4289:2004. Качество почвы. Методы определения органического вещества

ДСТУ 4362:2004 Качество почвы. Показатели плодородия почв

Закон Украины от 02.03.1995 № 86/95-ВР О пестицидах и агрохимикатах

Закон Украины от 17.12.1993 № 3745-XII Про пожарную безопасность

Закон Украины от 25.06.1991 № 1264-XII Об охране окружающей природной среды

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

СНиП 2.10.02-84. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ КУЩОВИХ ЯГІДНИКІВ
Основні вимоги

ДСТУ 4787:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: М. Бублик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); О. Лушпіган, канд. с.-г. наук; Г. Чорна; Л. Фризюк

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 18 травня 2007 р. № 104

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до технологічного процесу вирощування кущових ягідників

5 Зони вирощування

6 Вимоги до земельної ділянки

7 Готування ґрунту

8 Розміщення насаджень

9 Сорти та садивний матеріал

10 Садіння

11 Формування кущів

12 Догляд за молодими та плодоносними насадженнями

13 Збір урожаю

14 Вимоги до технічних засобів

15 Методи контролювання

16 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

17 Гарантії виробника

Додаток А Використання гербіцідів у насадженнях кущових ягідників

Додаток Б Рекомендовані дози добрив для вирощування кущових ягідників у разі середньої забезпеченості ґрунтів елементами живлення

Додаток В Система захисту насаджень кущових ягідників від шкідників та хвороб

Додаток Г Бібліографія

ДСТУ 4787:2007
 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ КУЩОВИХ ЯГІДНИКІВ
 Основні вимоги

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КУСТАРНИКОВЫХ ЯГОДНИКОВ
 Основные требования

TECHNOLOGY FOR THE BUSHY SMALL FRUIT CROPS CULTIVATION
 Main requirements

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на технологію вирощування кущових ягідників в промислових насадженнях у господарствах усіх форм власності в Україні.

Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля викладено у 16.1—16.3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2189-93 Система стандартів безпеки праці. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 2210-93 Садівництво. Терміни та визначення

ДСТУ 2789-94 Плоди свіжі. Терміни та визначення

ДСТУ 3978-2000 Машини та обладнання сільськогосподарські. Назви та марки

ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова

ДСТУ 4263-2003 Саджанці чорної, золотистої смородини, порічок червоних і білих та йошти. Загальні технічні умови

ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Методи визначання органічної речовини

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

ДСТУ EN 907-2002 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Вимоги безпеки

ДСТУ EN 12761-1:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист довкілля. Частина 1. Вимоги

ДСТУ EN 12761-2:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист довкілля. Частина 2. Обприскувачі польових культур

ДСТУ EN 12761-3:2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Обприскувачі-опилювачі для внесення засобів захисту рослин і рідинних добрив. Захист навколишнього середовища. Частина 3. Пневматичні обприскувачі для чагарників та плодових дерев

ДСТУ prEN 14017-2004 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Машини для внесення твердих добрив. Вимоги щодо безпеки

ДСТУ ISO 10390-2001 Якість ґрунту. Визначення pH

ДСТУ РСТ УССР 1994-89 Захист зелених насаджень від шкідників та хвороб в населених пунктах. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.041-86 ССБТ. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности (ССБП. Застосування пестицидів для захисту рослин. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.037-84 ССБТ. Применение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие требования безопасности (ССБП. Застосування мінеральних добрив у сільському і  лісовому господарстві. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики із дерева і деревних матеріалів для продукції харчової промисловості, сільського господарства та сірників. Технічні умови)

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава (Ґрунти. Методи лабораторного визначання зернового (гранулометричного) складу).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com