ДСТУ 7832:2015 Качество почвы. Определение содержания подвижных соединений свинца в однонормальной солянокислой вытяжке методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7832:2015 Качество почвы. Определение содержания подвижных соединений свинца в однонормальной солянокислой вытяжке методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7832:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)


ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (СТ СЭВ 3847-82)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (СТ СЭВ 4276-83). С изменением № 1

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия. С изменениями № 1, 2

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ДСТУ 7270:2012 Метрология. Приборы взвешивающие эталонные. Общие технические требования, порядок и методы аттестации

ДСТУ EN 133:2005. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация (EN 133:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Качество воды. Определение градуировочных характеристик методик количественного химического анализа. Часть 1. Статистическое оценивание линейной градуировочной характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ

Визначення вмісту рухомих сполук свинцю
в однонормальній солянокислій витяжці
методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7832:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: Я. Бородіна, канд. с.-г. наук; М. Мірошниченко, д-р біол. наук; О. Назаренко; B. Самохвалова, канд. с.-г. наук; Л. Ткаченко; А. Фатєєв, д-р с.-r. наук (науковий керівник); C. Швед; Т. Янковська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Апаратура і посуд

5 Реактиви

6 Вимоги щодо безпеки

7 Відбирання проб

8 Умови виконання вимірювань

9 Готування до аналізування

9.1 Готування ґрунту

9.2 Готування розчинів

9.3 Підготування атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань

9.4 Побудова градуювального графіка

10 Аналізування

10.1 Готування витяжки з ґрунту

10.2 Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок

11 Опрацювання результатів

12 Точність методу

13 Оформлення протоколу аналізування

Додаток А Вимоги до посуду та реактивів, що використовують під час аналізування

Додаток Б Очищення посуду та приготування реактивів

ВСТУП

Свинець дуже часто є у складі небезпечних для здоров’я людини забруднювальних речовин і опосередковано, через ґрунти та вирощену на них рослинну продукцію, шкодить здоров’ю людини. Вміст у ґрунтах рухомих сполук свинцю, потенційно доступних для поглинання кореневими системами рослин, — найоб’єктивніший показник для оцінення ступеня забруднення ґрунтів цим надзвичайно токсичним елементом.

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту в ґрунтах рухомих сполук свинцю, зв’язаних з ґрунтами міцніше, ніж ті, що переходять до ацетатно-амонійної буферної витяжки, на атомно-абсорбційному спектрофотометрі.

Якщо результати визначення вмісту свинцю з використанням ацетатно-амонійного буферного розчину з pH 4,8 характеризують найбільш рухомі, доступні для безпосереднього поглинання кореневими системами рослин сполуки свинцю, то в однонормальний розчин соляної кислоти переходить, крім найбільш рухомих, частина міцнозв’язаних сполук елементів, зокрема й обмінних. Ці фракції характеризують потенційно доступні для поглинання рослинами кількості свинцю, тобто вони найпридатніші для оцінювання техногенного забруднення ґрунтів важкими металами. Метод не можна застосовувати для аналізування карбонатних ґрунтів через значну похибку, спричинену реакцією соляної кислоти з карбонатами.

Загальноприйнятий метод визначення вмісту рухомих, потенційно доступних для поглинання кореневими системами рослин сполук свинцю у ґрунтах необхідний для встановлення нормативів їхнього вмісту в ґрунтах згідно зі статтею 165 Земельного кодексу України (у вигляді гранично допустимих концентрацій або інших санітарно-гігієнічних нормативів), які б забезпечили безпечне користування ґрунтами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в однонормальній
солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
Определение содержания подвижных соединений свинца в однонормальной
солянокислой вытяжке методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии

SOIL QUALITY
Determination of lead mobile compounds content in normal solution
of hydrochloric acid extract of by atomic-absorption spectrophotometry

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту рухомих сполук свинцю в однонормальній солянокислій витяжці у некарбонатних ґрунтах на атомно-абсорбційному спектрофотометрі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ БА.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 133:2005 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначення градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)

ДСТУ ISO 11843-2:2004 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 2. Метрологія у випадку лінійного калібрування (ISO 11843-2:2000, IDТ)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (ССБП. Випробовування та вимірювання електричні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до відбирання проб)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (Охорона природи. Ґрунти. Метод відбирання та підготування проб до хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного аналізування)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия (Реактиви. Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия (Ацетилен розчинений та газоподібний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия (Вугілля активоване деревне дроблене. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия (Кислота сірчана особливо чиста. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Углерод четыреххлористый. Технические условия (Вуглець чотирихлористий. Технічні умови)

ГОСТ 20298-74 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия (Смоли іонообмінні. Катіоніти. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализов (Ґрунти. Загальні вимоги до проведення аналізувань).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com