ДСТУ 7855:2015 Качество почвы. Определение группового состава гумуса по методу Тюрина в модификации Кононовой и Бельчиковой

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19024 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7855:2015 Качество почвы. Определение группового состава гумуса по методу Тюрина в модификации Кононовой и Бельчиковой
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7855:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия. С изменениями № 1, 2

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ДСТУ 4287:2004 Качество почвы. Отбор проб

ДСТУ 4289:2004 Качество почвы. Методы определения органического вещества

ДСТУ 7237:2011. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ДСТУ 7239:2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация

ДСТУ EN 133:2005. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация (EN 133:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 11464:2007 Качество почвы. Предварительная обработка образцов для физико-химического анализа (ISO 11464:2006, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ

Визначення групового складу гумусу
за методом Тюріна у модифікації
Кононової та Бєльчикової

ДСТУ 7855:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142) та Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: Є. Скрильник, д-р. с.-г. наук (науковий керівник); А. Кутова; Л. Ткаченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Устатковання, матеріали та посуд

5 Реактиви

6 Вимоги щодо безпеки

7 Відбирання проб

8 Готування до аналізування

8.1 Готування зразка ґрунта

8.2 Готування розчинів

9 Аналізування

9.1 Вилучення органічної речовини з наважки ґрунту лужним розчином дифосфату натрію

9.2 Визначення масової частки вуглецю органічної речовини витяжки

9.3 Визначення масової частки вуглецю гумінових кислот

9.4 Визначення масової частки вуглецю фульвокислот

9.5 Визначення масової частки вуглецю нерозчинного залишку

9.6 Додаткові аналізування

10 Обробляння результатів

11 Оформлення результатів аналізування

12 Точність методу

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначення групового складу гумусу за методом Тюріна
у модифікації Кононової та Бєльчикової

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
Определение группового состава гумуса по методу Тюрина
в модификации Кононовой и Бельчиковой

SOIL QUALITY
Determination of group gumus composition on method
of Tjurin in Kononova and Belchikova’s updating

чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення групового складу гумусу за методом Тюріна у модифікації Кононової та Бєльчикової у ґрунтах, розкривальних і вміщувальних породах.

Стандарт не поширюється на ґрунтові горизонти та породи, що містять більше ніж 0,6 % хлоридів.

Вимоги щодо забезпеченості безпеки роботи під час визначення групового складу гумусу за методом Тюріна в модифікації Кононової та Бєльчикової наведено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Методи визначання органічної речовини

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11464:2007 Якість грунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:2006, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Квалификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Кваліфікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия (Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 195-77 Натоий сеонистокислый. Технические условия (Натоій сіочистокислий. Технічні умовив

ГОСТ 342-77 Натрий дифосфат 10-водный. Технические условия (Натрій дифосфат 10-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия (Сіль закису заліза та амонію подвійна сірчанокисла (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання фарфорові лабораторні. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия (Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com