ДСТУ 7865:2015 Качество почвы. Определение содержания подвижных соединений фосфора и калия в торфяной почве

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19060 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7865:2015 Качество почвы. Определение содержания подвижных соединений фосфора и калия в торфяной почве
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7865:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)


ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (СТ СЭВ 4276-83). С изменением № 1

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия. С изменениями № 1, 2

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ДСТУ 4114-2002 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по модифицированному методу Мачигина

ДСТУ 4287:2004 Качество почвы. Отбор проб

ДСТУ EN 133:2005. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация (EN 133:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 10304-2:2003 Качество воды. Определение растворенных анионов методом жидкостной ионной хроматографии. Часть 2. Определение бромида, хлорида, нитрата, нитрита, ортофосфата и сульфата в сточных водах (ISO 10304-2:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11465-2001. Качество почвы. Определение сухого вещества и влажности по массе гравиметрический метод (ISO 11465:1993, IDТ)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РУХОМИХ СПОЛУК
ФОСФОРУ І КАЛІЮ В ТОРФОВОМУ ҐРУНТІ

ДСТУ 7865:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142) і Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: Н. Закіпна; Р. Трускавецький, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Цапко, канд. с.-г. наук; Н. Чешко, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Устатковання, посуд і матеріали

5 Реактиви

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги до кваліфікації оператора

8 Відбирання проб

9 Підготування до аналізування

9.1 Готування торфового ґрунту до аналізування

9.2 Готування розчинів

9.3 Визначення вмісту гігроскопічної вологи в торфовому ґрунті та коефіцієнта перерахунку на сухий ґрунт

9.4 Підготування фотоколориметра до вимірювань

9.5 Визначення оптичної густини калібрувальних розчинів

9.6 Побудова калібрувального графіка

10 Аналізування

10.1 Готування витяжки з торфового ґрунту

10.2 Визначення вмісту фосфору у витяжці

10.3 Визначення вмісту калію у витяжці

11 Опрацювання результатів аналізу

11.1 Розраховування вмісту фосфору в торфовому ґрунті

11.2 Розраховування вмісту калію в торфовому ґрунті

11.3 Розраховування вмісту фосфору і калію в торфовому ґрунті на одиницю об’єму

12 Точність методу

13 Оформлення протоколу аналізування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РУХОМИХ СПОЛУК
ФОСФОРУ І КАЛІЮ В ТОРФОВОМУ ҐРУНТІ

Качество почвы
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ФОСФОРА И КАЛИЯ В ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ

Soil quality
DETERMINATION OF AVAILABLE
PHOSPHATE AND POTASSIUM IN PEAT SOIL

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту рухомих сполук фосфору і калію в торфовому ґрунті як відкритої, так і закритої (тепличної) культури.

Цей стандарт поширюється на всі типи торфових ґрунтів і торфу (оліготрофний, евтрофний і алкалі- трофний) і торфові матеріали, незалежно від їх кислотності, наявності чи відсутності карбонатів.

Вимоги щодо убезпечення роботи під час визначання вмісту рухомих сполук фосфору і калію в торфовому ґрунті наведено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ ISO 10304-2:2003 Якість води. Визначання розчинених аніонів методом рідинного іонного хроматографування. Частина 2. Визначання броміду, хлориду, нітрату, нітриту, ортофосфату та сульфату в стічних водах (ISO 10304-2:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод (ISO 11465:1993, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (ССБП. Випробовування та вимірювання електричні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 1625-89 Формалин технический. Технические условия (Формалін технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 5789-78 Толуол. Технические условия (Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 11303-75 Торф и продукты его переработки. Метод приготовления аналитических проб (Торф і продукти його перероблення. Метод готування аналітичних проб)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 17644-83 Торф. Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных испытаний (Торф. Методи відбирання проб із покладу й обробітку їх для лабораторних випробувань)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Методи визначення вологості, максимальної гігроскопічної вологості й вологості стійкого в’янення рослин)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385/1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com