ДСТУ EN 13255:2008 Геотекстиль и отнесенные к геотекстилю изделия. Характеристики, необходимые для использования в сооружении каналов (EN 13255:2000, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18765 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 13255:2008 Геотекстиль и отнесенные к геотекстилю изделия. Характеристики, необходимые для использования в сооружении каналов (EN 13255:2000, IDT)
Дата начала действия01.07.2010
Дата принятия22.12.2008
Дата отмены действия 01.10.2017
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ EN 13255:2017
Утверждающий документПриказ от 22.12.2008 № 490 "Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и изменения в приказы Госпотребстандарта Украины"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13255:2008
РазработчикТехнический комитет «Легкая промышленность» (ТК 125)
Принявший органТехнический комитет «Легкая промышленность» (ТК 125)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ

Необхідні характеристики для застосування в спорудженні каналів (EN 13255:2000, IDT)

ДСТУ EN 13255:2008

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Легка промисловість», (ТК 125) Київський державний науково- дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості (КНДІТГП)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Савельева, канд. тех. наук (науковий керівник); Г. Шумило; Р. Чугунова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490 з 2010-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13255:2008 ідентичний EN 13255:2000 Geotextiles and geotextile- related products — Characteristics required for use in the construction of canal (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в спорудженні каналів) з урахуванням зміни А1:2005 і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Терміни та визначення понять і скорочення

4  Необхідні характеристики і відповідні методи випробовування

5  Оцінювання відповідності

6  Маркування

Додаток А Фабричний контроль виробництва

Додаток В Аспекти довговічності

Додаток С Настановчі принципи для вибирання відповідного стандарту за умови визначеного застосовування

Додаток D Блок-схема процесу оцінювання довговічності

Додаток ZA Пункти цього стандарту, прийняті для узгодження з Директивами ЄС щодо будівельних виробів

Бібліографія

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13255:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of canal (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю ви­роби. Необхідні характеристики для застосування в спорудженні каналів) з урахуванням зміни А1:2005.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— до розділів 2, 4, 5, додатків А, В, D, ZA.3 внесено зміни, які виділені в тексті стандарту по­двійною рискою на березі (||);

— вилучено довідковий матеріал «Вступ» EN 12255:2000;

— структурні елементи національного стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «На­ціональний вступ», першу сторінку — оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003, ДСТУ 1.7-2001.

Терміни «геотекстиль» та «віднесені до геотекстилю вироби» в цьому стандарті повністю відповідають термінам та їх визначенням, наведеним у чинному в Україні національному стандарті ДСТУ ISO 10318:2002 Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, ЮТ).

ВСТУП

Цей стандарт дає змогу виробникам класифікувати геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби на основі зазначених показників характеристик, відповідним методам використання і ви­пробовування. Він також охоплює процедури оцінювання відповідності і фабричного контролю ви­робництва.

Цей стандарт може бути також використаним проектувальниками, користувачами та інши­ми зацікавленими сторонами, щоб визначити відповідні функції і умови використання.

Ефективність випробовування для деяких характеристик залежить від дослідження і ці характе­ристики вносять під час перегляду стандарту.

Термін «виріб» стосується геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів.

Цей стандарт є частиною групи стандартів, що відносяться до вимог до геотекстилю і віднесених до геотекстилю виробів, якщо їх застосовують у специфічному використанні. У додатку С нада­но настанови щодо вибирання необхідного стандарту.

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ Необхідні характеристики для застосування в спорудженні каналів

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ Характеристики, необходимые для использования в сооружении каналов

GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS Chracteristics required for use in the construction of canals

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює відповідні характеристики геотекстилю та віднесених до геотек- стилю виробів, які застосовують у спорудженні каналів, та відповідні методи випробовування для визначання цих характеристик. Припустиме використовування цього геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів має виконувати одну чи більше функцій: фільтрування, розділяння, укріп­лення і захист.

Функцію розділяння завжди використовують разом з фільтруванням або укріплюванням, отже розділяння ніколи не буває вказаним як виняткове (поодиноке). Цей стандарт не застосовують для геомембран.

Цей стандарт придатний для оцінювання відповідності виробу цьому стандарту та для про­цедур фабричного контролювання виробництва.

Примітка 1. Особливі випадки застосування чи національні технічні умови можуть містити вимоги щодо додаткових властивостей, віддаючи перевагу застандартизованим методам випробовувань, якщо вони технічно відповідні і не супере­чать європейським стандартам.

Примітка 2. Цей стандарт можна використовувати для отримання проектних величин на основі чинників у межах кон­тексту визначень, які наведено у Єврокодексі 7 (ENV 1997-1). Наприклад, чинники щодо безпеки. Проектний строк придатності виробу треба визначити, оскільки його функція може бути або тимчасова щодо доцільності будівництва або постійна щодо тривалості використовування споруди.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено ниж­че. Для датованих нормативних посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи перегля­дом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN 918 Geotextiles and geotextile-related products — Dynamic perforation test (come drop test)

EN 963 Geotextiles and geotextile-related products — Sampling and preparation of test spesimens

EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the resistance to weathering

EN 12225 Geotextiles and geotextile-related products — Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test

ENV 12447 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to hydrolysisEN 13719 Geotextiles and geotextile-related products Determination of the longterm protection efficiecy of geotextiles in contact with geosynthetic barriers

EN 14574 Geosynthetics — Determination of the pyramid puncture resistence of supported geosynthetics

EN ISO 1043-1 Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their spesial characteristics (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Geotextiles — Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products — Identification on site (ISO 10320:1999) EN ISO 10321 Geotextiles — Tensile test for joints/seams by wide-width method (ISO 10321:1992) ENV ISO 10722-1 Geotextiles and geotextile-related products — Procedure for simulating damage during instalation — Part 1: Instalation in granular materials (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products-cof water permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Geotextiles and geotextile-related products — Static puncture test (CBR-test) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the characteristice opening size (IS012956:1999)

pr EN ISO 12957-1:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 1: Direct shear test (ISO/DIS 12957-1:1997)

pr EN ISO 12957-2:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 2: Incined plane test (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the ressistance to liquids (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of tensile creep rupture behaviour (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Guidelines on durebility of geotextiles and geotextile-related products ENV ISO 13438 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the ressistance to oxidation (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Geotextiles — Vocabulary

ISO 10390:1994 Soil quality — Determination of pH.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 918 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод динамічного перфоруван­ня (випробовування падінням конуса)

EN 963 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування ви- пробовувальних зразків (чинний як ДСТУ EN 963:2005)

EN 12224 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання погодотривкості EN 12225 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначання мікробіологічної тривкості випробовуванням закопуванням у ґрунт

ENV 12447 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробовування відбра­куванням для визначання тривкості до гідролізу

EN 13719 Геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби. Визначання ефективності довгостро­кового захисту геотекстилем в контакті з геосинтетичними бар’єрами (чинний як ДСТУ EN 13719:2005) EN 14574 Геосинтетики. Визначання опору проколу за допомогою піраміди підтримуваль- них геосинтетиків

EN ISO 1043-1 Пластмаси. Умовні познаки і скорочення термінів. Частина 1. Основні полімери та їх спеціальні характеристики (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Геотекстиль. Випробовування на розтяг методом широкої смуги (ISO 10319:1993) (чинний як ДСТУ EN ISO 10319:2002)

EN ISO 10320 Геотекотиль та віднесені до геотекстилю вироби. Ідентифікація на місці ви­користання (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Геотекстиль. Випробовування на розтяг для стиків/швів широкою смугою (ISO 10321:1992)ENV ISO 10722-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Методика моделювання по­шкодження під час укладання. Частина 1. Монтування на гранульованих матеріалах (ISO 10722-1:1998) EN ISO 11058 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик перпендикулярної до площини водопроникності без навантаги (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Статичне випробовування на проколювання (CBR-випробовування) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання типового роз­міру отворів (ISO 12956 :1999)

pr EN ISO 12957-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характерис­тик тертя. Частина 1. Випробовування спрямованим зсувом (ISO/DIS 12957-1:1997) (чинний як ДСТУ ISO 12957-1:2007)

pr EN ISO 12957-2 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характе­ристик тертя. Частина 2. Випробовування похилою площиною (ISO/DIS 12957-2:1997) (чинний як ДСТУ ISO 12957-2:2007)

ENV ISO 12960 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробовування про­сіюванням для визначання опору рідини (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання поведінки повзучості під час розтягування і руйнування (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Настанови щодо довговічності ENV ISO 13438 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбраковувального випробовування для визначання тривкості до окиснювання (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Геотекстиль. Словник термінів (чинний як ДСТУ ISO 10318:2002)

ISO 10390:1994 Якість ґрунту Визначання pH.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ І СКОРОЧЕННЯ

3.1 Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять — відповідно до ISO 10318.

Термін «виріб», який використано в цьому стандарті, стосується геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів.

Крім того, застосовано такі терміни та визначення позначених ними понять:

3.1.1 технічні умови (specification)

Будь-який документ, у якому описано роботу, функції та визначено умови використовування.

БІБЛІОГРАФІЯ

M/107 Mandate to CEN /CENELEC concerning the execution of standardization work for harmonized standards on geotextiles — European Commission — 1996 ENV 1997-1 Eurocode 7: Geotechnical design — Part 1: General rules

EN ISO 9001 Quality systems — Model for quality assurance in design development, production, installation and servecing (ISO 9001:1994)

EN ISO 9002 Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and servecing (ISO 9002:1994).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

M/107 Мандат, наданий CEN /CENELEC, щодо виконання робіт зі стандартизації для згармо- нізованих стандартів для геотекстилю. Європейська Комісія, 1996

ENV 1997-1 Єврокодекс 7: Геотехнічний проект. Частина 1. Загальні правила EN ISO 9001 Системи якості. Модель забезпечування якості в процесі проектування, роз­робляння, виробництва, встановлювання і обслуговування (ISO 9001:1994)

EN ISO 9002 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, встанов­лювання і обслуговування (ISO 9002:1994).

 

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com