ДСТУ EN 166-2001 Средства индивидуальной защиты глаз. Спецификация (EN 166:1996, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19795 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 166-2001 Средства индивидуальной защиты глаз. Спецификация (EN 166:1996, IDT)
Дата начала действия01.01.2003
Дата принятия28.12.2001
Дата отмены действия 01.02.2018
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN 166:2017
Утверждающий документПриказ от 28.12.2001 № 658
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа166-2001
РазработчикТехнический комитет «Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих» (ТК 135)
Принявший органТехнический комитет «Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих» (ТК 135)
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 22.12.2017 № 448


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ 4494:2005 Электроды графитированные и ниппели к ним. Общие технические условия (IEC 60239:2005, NEQ). Изменение № 3

ДСТУ 8418:2015 Удобрения органические. Метод определения коэффициентов и степеней гумификации и минерализации

ДСТУ 8703-1:2017 Ветеринарная медицина. Диагностирование инфекционных болезней. Часть 1. Методы отбора проб, упаковки и транспортировки

ДСТУ EN 12941:2004 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Моторные фильтрующие устройства с шлемом или капюшоном. Требования, испытания, маркировка (EN 12941:1998, IDT)

ДСТУ EN 172:2005 Средства индивидуальной защиты глаз. Антибликовые фильтры промышленного назначения (EN 172:1994, IDT). С Изменением

ДСТУ Б В.2.7-181:2009 Строительные материалы. Цементы щелочные. Технические условия. Изменение № 1

ДСТУ Б В.2.7-317:2016 Маты и шнуры минераловатные теплоизоляционные. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-318:2016 Вата минеральная. Технические условия

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОЧЕЙ
Технічні умови

(ЕМ 166:1996, IDТ)
ДСТУ ЕМ 166-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Інститутом медицини праці АМН України та Національним науково-дослідним інститу­том охорони праці Мінпраці і соціальної політики України — Технічним комітетом зі стандарти­зації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 658 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає EN 166:1996 Personal eye-protections — Specifications (Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп )

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Беседа; Л. Гвозденко (науковий керівник), д-р мед. наук; Л. Добровольський, д-р мед. наук; Н. Ломака

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Об’єкт

2 Сфера застосування

3 Нормативні посилання

4 Класифікація

4.1 Функція засобів захисту очей

4.2 Типи засобів для захисту очей

4.3 Типи світлофільтрів

5 Призначенiсть фільтрів

6 Конструкція та виробництво

6.1 Загальна конструкція

6.2 Матеріали

6.3 Засоби кріплення до голови

7 Вимоги

7.1 Основні вимоги

7.2 Додаткові вимоги

7.3 Вимоги вибору

8 Розміщення вимог, умови випробовування і застосування

8.1 Вимоги та методи випробовування

8.2 Умови випробовування І типи перевіряння

8.3 Використання типів засобів для захисту очей

9 Маркування

9.1 Загальні положення

9.2 Маркyвання світлофільтра

9.3 Маркyвання оправ

9.4 Маркування засобів для захисту очей в яких оправа та світлофільтр становлять одне ціле

10 Інформація для користувачів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 166:1996 Personal eye-protections — Specifications (За­соби індивідуального захисту очей. Технічні умови).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення» щодо перекладу назв стандартів українською мовою, яке в тексті стандарту виділено рамкою;

—  структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації.

Копію документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Цей стандарт описує загальні положення, що стосуються засобів захисту очей, такі як:

— призначеність;

— класифікація;

— основні вимоги, що їх застосовують до всіх засобів захисту очей;

— різні додаткові і вибіркові вимоги;

— маркування;

— інформація для користувачів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОЧЕЙ
Технічні умови

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАПЬНОЙ ЗАЩИТЬІ ГЛАЗ
Спецификация

PERSONAL EYE-PROTECTION
Specifications

Чинний від 2003-01-01

1 ОБ’ЄКТ

Цей стандарт деталізує функційні вимоги до різних типів засобів захисту очей.

Вимоги до пропускальної здатності різних типів окулярів зі світлофільтрами наведено в окре­мих стандартах (див. розділ 3)

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують до всіх типів засобів індивідуального захисту очей, що їх викори­стовують проти різних небезпек, що зустрічаються в промисловості, лабораторіях, навчальних зак­ладах тощо, що можуть зашкодити очам і порушити зір, за винятком ядерного випромінювання, рентгенівських променів, лазерних пучків і низькотемпературної інфрачервоної (ІЧ) радіації, випро­мінюваної низькотемпературними джерелами.

Вимоги цього стандарту не застосовують до засобів захисту очей, для яких існують окремі докладні стандарти, сонцезахисні світлофільтри для широкого використання тощо якщо такі стан­дарти не мають посилання на цей стандарт.

Засоби захисту очей, що оснащені спеціальними лінзами, не вилучають зі сфери застосуван­ня. Межі заломлювальної здатності й інші спеціальні характеристики, що залежать від спеціальних вимог, деталізовані в ISO/DIS 8980-1 і 1SO/D1S 8980-2.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через посилання на ці публікації із зазна­ченням і без зазначення року їхнього видання. Ці посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій подано нижче. У разі посилань на публікації із зазначенням року їхнього видан­ня наступні виправлення або редакції цих публікацій чинні для цього стандарту тільки, якщо вони набули чинності зміною або новою редакцією.

EN 165 Personal eye-protection — Vocabulary EN 167:1995 Personal eye-protection — Optical test methods EN 168:1995 Personal eye-protection — Non-optical test methods

EN 169 Personal eye-protection — Filters for welding and related techniques — Transmittance requirements and recommended utilisation

EN 170 Personal eye-protection — Ultraviolet filters - Transmittance requirements and recommended utilisation

EN 171 Personal eye-protection — Infra-red filters-Transmittance requirements and recommended utilisation

EN 172 Personal eye-protection — Sunglare filters for industrial use

EN 379 Specification for welding filters with switchable luminous transmittance and welding filters with dual luminous transmittance

ISO/DIS 8980-1 Ophthalmic optics — Uncut finished spectacle lenses — Part 1: Specifications for single vision and multifocal lenses

ISO/DIS 8980-2 Ophthalmic optics — Uncut finished spectacle lenses — Part 2: Specifications for progressive power spectacle lenses

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 165 Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний словник*

EN 167:1995 Засоби індивідуального захисту очей. Оптичні методи випробовувань*

EN 168:1995 Засоби індивідуального захисту очей. Неоптичні методи випробовувань*

EN 169 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для виконання зварювання та подібних технологічних операцій. Вимоги до прозорості та рекомендації щодо використання*

EN 170 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового ви­промінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання*

EN 171 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від інфрачервоного випро­мінювання. Вимоги до прозорості і рекомендації щодо використання*

EN 172 Засоби індивідуального захисту очей. Сонцезахисні фільтри для промислових робіт­ників у виробництві*

EN 379 Зварювальний фільтр з регульованим коефіцієнтом пропускання світла та зварювальний фільтр з подвійною прозорістю*

ISO/DIS 8980-1 Офтальмологічна оптика. НеобрІзані шліфовані лінзи для світлофільтрів. Ча­стина 1. Специфікації для звичайного зору і мультифокальних лінз*

ISO/DIS 8980-2 Офтальмологічна оптика. НеобрІзані поліровані лінзи для світлофільтрів. Ча­стина 2. Специфікації для лінз світлофільтрів зі збільшеною силою заломлення*

* Стандарти буде впроваджено в Україні як ДСТУ.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ