ДСТУ 4046-2001 Оборудование технологическое нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств. Техническое диагностирование. Общие технические требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4046-2001 Оборудование технологическое нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств. Техническое диагностирование. Общие технические требования
Дата начала действия01.07.2002
Дата принятия27.07.2001
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.07.2001 № 369
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4046-2001
РазработчикУкраинский научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения (УкрНИИхиммаш)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения (УкрНИИхиммаш)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНЕ НАФТОПЕРЕРОБНИХ, НАФТОХІМІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
Технічне діагностування
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4046-2001

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2001

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Відкритим акціонерним товариством «Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування» (ВАТ «УкрНДІхіммаш»), Інститутом проблем міцності Національної академії наук України (ІПМ НАН України), Сєвєродонецьким науково-дослідним та конструкторським інститутом хімічного машинобудування (Сєвєродонецький НДІхіммаш), Міністерством праці та соціальної політики України.

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 27 липня 2001 р. № 369

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. Долинський, канд. техн. наук; В. Качанов, канд. хім. наук; С. Белов, канд. техн. наук; В. Стогній; В. Стрижало, д-р техн. наук; С. Стасюк, канд. техн. наук; В. Терентьев, канд. техн. наук; Ю. Нихаєнко, канд. техн. наук; А. Резниченко; В. Борисенко, канд. техн. наук; А. Кузюков, д-р техн. наук; М. Янчева, А. Чернишов.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Загальні вимоги

4.1 Мета і задачі технічного діагностування

4.2 Вимоги до проведення технічного діагностування

4.3 Підготовка об’єкта до контролю

4.4 Вимоги до засобів контролю

4.5 Реєстрація результатів діагностування

4.6 Використання результатів технічного діагностування

5 Порядок проведення технічного діагностування

5.1 Аналіз технічної документації

5.2 Візуально-оптичний та вимірювальний контроль

5.3 Неруйнівний контроль товщини стінки. Визначення швидкості корозії

5.4 Визначення твердості металу

5.5 Дефектоскопічний контроль

5.6 Вимоги до проведення аналізу складу металу

5.7 Вимоги до проведення металографічного аналізу

5.8 Вимоги до визначення механічних характеристик матеріалу

5.9 Експериментальне визначення напружено-деформованого стану

5.10 Виконання перевіряльних розрахунків на міцність

5.11 Визначення технічного стану та встановлення призначеного терміну служби

6 Оформлення результатів технічного діагностування

Додаток А Коефіцієнти довірчої ймовірності за розподілом Стьюдента

Додаток Б Методика випробувань на міцність посудин та трубопроводів із використанням акустико-емісійного методу контролю

Додаток В Порядок проведення металографічних досліджень методом «відбитку» на об’єкті обстеження

Додаток Г Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНЕ НАФТОПЕРЕРОБНИХ, НАФТОХІМІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
Технічне діагностування
Загальні технічні вимоги

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Техническое диагностирование
Общие технические требования

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR OIL-TREATMENT, PETROLEUM CHEMICAL AND CHEMICAL ENTERPRISES
Technical diagnosis
General technical requirements

Чинний від 2002-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на технологічне обладнання хімічних, нафтохімічних, нафто- і газопереробних виробництв та суміжних виробництв, що працює в агресивних, токсичних, вибухо- та пожежонебезпечних середовищах під внутрішнім тиском до 45 МПа (450 кгс/см2) за температури від мінус 70 до 1000 °С.

Цей стандарт установлює основні вимоги до технічного діагностування та контролю технічного стану технологічних об’єктів: посудин, апаратів, балонів, цистерн, барокамер, резервуарів, технологічних трубопроводів.

Цей стандарт застосовується при розробці нормативних документів, що установлюють вимоги до технічного діагностування групи однорідних об’єктів або конкретного об’єкта.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2374-94 Розрахунки на міцність та випробування технічних виробів. Акустична емісія. Терміни та визначення

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3295-95 Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями

ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 9.908-85 ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 25.503-97 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие

ГОСТ 25.504-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости

ГОСТ 25.505-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на малоцикловую усталость при термомеханическом нагружении

ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

ГОСТ 25.507-85 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы испытаний на усталость при эксплуатационных режимах нагружения. Общие требования

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытания на растяжение

ГОСТ 1763-68 Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя

ГОСТ 1778-70 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

ГОСТ 3248-81 Металлы. Метод испытания на ползучесть

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна

ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава

ГОСТ 7268-82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 7565-81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава

ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

ГОСТ 9450-76 Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 9651-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах

ГОСТ 10145-81 Металлы. Метод испытания на длительную прочность

ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 10885-85 Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионностойкая. Технические условия

ГОСТ 11150-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение при пониженных температурах

ГОСТ 12344-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода

ГОСТ 12345-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы

ГОСТ 12346-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния

ГОСТ 12348-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

ГОСТ 12353-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди

ГОСТ 14019-80 Металлы. Методы испытания на изгиб

ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 17745-90 Стали и сплавы. Методы определения содержания газов

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

ГОСТ 18661-73 Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка

ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения

ГОСТ 21073.0-75 Металлы цветные. Определение величины зерна. Общие требования

ГОСТ 21073.1-75 Металлы цветные. Определение величины зерна методом сравнения со шкалой микроструктур

ГОСТ 21073.2-75 Металлы цветные. Определение величины зерна методом подсчета зерен

ГОСТ 21073.3-75 Металлы цветные. Определение величины зерна методом подсчета пересечений зерен

ГОСТ 21073.4-75 Металлы цветные. Определение величины зерна планиметрическим методом

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод

ГОСТ 21616-91 Тензорезисторы. Общие технические условия

ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля

ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия

ГОСТ 22762-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара

ГОСТ 22838-77 Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля

ГОСТ 23273-78 Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору)

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования

ГОСТ 24018.0-90 Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 24755-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий

ГОСТ 24757-81 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа

ГОСТ 25859-83 Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках

ГОСТ 25867-83 Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 26202-84 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок

ГОСТ 28702-90 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования

ГОСТ 28868-90 Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка

ГОСТ 30489-97 Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие требования.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, що стосуються основних понять у сфері надійності технічних об’єктів, визначення яких установлені ДСТУ 2374, ДСТУ 2389, ДСТУ 2860.

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1 Мета і задачі технічного діагностування

4.1.1 Технічне діагностування проводять із метою контролю технічного стану об’єкта. В процесі технічного діагностування вирішують такі задачі:

— виявляють дефекти, пошкодження та відмови складових частин та об’єкта в цілому, вивчають причини, механізми, умови їх виникнення та розвитку;

— оцінюють працездатність за сукупністю властивостей об’єкта, які зазнають змін у процесі експлуатації, та прогнозують технічний стан на наступний період експлуатації;

— оцінюють достатність передбачених у системі регламентованого технічного обслуговування контрольно-діагностичних та профілактичних заходів, направлених на попередження відмов в експлуатації, визначають обсяг, методи та періодичність технічного огляду.

4.1.2 Технічне діагностування об’єкта слід проводити в таких випадках:

— у разі досягнення об’єктом розрахункового терміну служби (ресурсу), наведеного в паспорті;

— у разі відсутності в паспорті об’єкта або документі, що його замінює, даних про розрахунковий термін служби (ресурс);

— у разі експлуатації обладнання понад 20 років;

— у разі виникнення експлуатаційної або деградаційної відмови;

— у разі аварії об’єкта;

— у разі дії на об’єкт чинників, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

— якщо проведено виправлення випинів або вм’ятин, реконструкція чи ремонт об’єкта із застосуванням зварювання або пайки елементів, що працюють під тиском;

— перед накладанням захисного покриття на стінки посудини;

— у разі обов’язкової або добровільної сертифікації;

— за вимогою органів нагляду.

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] ГСТУ 3-17-191-2000 Посудини та апарати стальні зварні. Загальні технічні умови

[2] НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 01.12.97

[3] ОСП -72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений , затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 28.08.87

[4] ОСТ 26-11-03-86 Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Радиографический метод контроля

[5] ОСТ 26-2044-83 Швы стыковых и угловых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля

[6] ОСТ 26-01-84-87 Швы сварных соединений стальных сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика магнитопорошкового метода контроля

[7] ОСТ 26-5-88 Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основного металла

[8] ПБТРВ-73 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 27.12.73, Міністерством внутрішніх справ СРСР 18.12.73, Державним комітетом з використання атомної енергії СРСР 14.12.73

[9] РД РТМ 26-362-80 Ускоренные и маркировочные методы химического и спектрального анализа основных и сварочных материалов в химнефтеаппаратостроении. Методы химического анализа чугунов и сталей, затверджений Мінхімнафтомаш СРСР 13.11.80

[10] РД РТМ 26-366-80 Ускоренные и маркировочные методы химического и спектрального анализа основных и сварочных материалов в химнефтеаппаратостроении. Спектральные методы анализа сталей, затверджений Мінхімнафтомаш СРСР 21.12.80

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com