ДСТУ 33.302:2015 Страховой фонд документации. Порядок внесения изменений в микрофильмы страхового фонда документации

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19969 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 33.302:2015 Страховой фонд документации. Порядок внесения изменений в микрофильмы страхового фонда документации
Дата начала действия01.01.2016
Дата принятия23.09.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ 33.302:2003
Утверждающий документПриказ от 23.09.2015 № 113
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа33.302:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Страховой фонд документации» (ТК 40)


ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы

ДСТУ 33.002:2007 Страховой фонд документации. Термины и определения понятий

ДСТУ 33.002:2007 Страховой фонд документации. Термины и определения. Изменение № 1

ДСТУ 33.106:2005 Страховой фонд документации. Объекты культурного наследия документация на объекты архитектуры и градостроения для создания страхового фонда документации. Технические требования

ДСТУ 33.108:2005 Страховой фонд документации. Документы страхового фонда документации. Технический паспорт микрофильма. Общие требования

ДСТУ 33.108:2005 Страховой фонд документации. Документы страхового фонда документации. Технический паспорт микрофильма. Общие требования. Изменение № 2

ДСТУ 33.110:2007 Страховой фонд документации. Комплектность документации для создания. Общие требования

ДСТУ 33.112:2008 Страховой фонд документации. Подготовка и отправка на микрофильмирование проектной документации на объекты строительства. Технические требования

ДСТУ 33.112:2008 Страховой фонд документации. Подготовка и отправка на микрофильмирование проектной документации на объекты строительства. Технические требования. Изменение № 1

ДСТУ 33.115:2010 Страховой фонд документации. Документация для проведения аварийно-спасательных работ. Общие требования

ДСТУ 33.115:2010 Страховой фонд документации. Документация для проведения аварийно-спасательных работ. Общие требования. Изменение № 1

ДСТУ 33.201:2004 Страховой фонд документации. Объекты строительства. Порядок создания. Изменение № 3

ДСТУ 33.201:2004 Страховой фонд документации. Страховой фонд документации на объекты строительства. Порядок создания. С изменениями № 1, 2

ДСТУ 33.203:2005 Страховой фонд документации. Объекты культурного наследия порядок создания страхового фонда документации на объекты архитектуры и градостроительства

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006. Единая система конструкторской документации. Основные надписи (ГОСТ 2.104-2006, IDT)

Закон Украины от 22.03.2001 № 2332-III О страховом фонде документации Украины

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІКРОФІЛЬМІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДСТУ 33.302:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

РОЗРОБНИКИ: Т.Беззубець; О.Болбас; Т.Власовська; І.Кривулькін, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 23 вересня 2015 р. № 113 з 2016-01-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 33.302:2003

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

4 Загальні положення

5 Організування та виконання робіт щодо внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації

5.1 Етапи, учасники робіт, їхні завдання й обов’язки

5.1.1 Етапи робіт

5.1.2 Учасники робіт

5.1.3 Завдання й обов’язки учасників робіт

5.2 Організування роботи постачальників документів і спеціальних установ страхового фонду документації України щодо внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації

5.3 Огляд документації, закладеної до страхового фонду документації, щодо наявності змін

5.4 Планування робіт щодо внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації

5.5 Підготування документації для мікрофільмування та надання її до спеціальних установ страхового фонду документації України

5.6 Мікрофільмування документації для внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації

5.7 Внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації

5.8 Внесення змін до Державного реєстру документів страхового фонду документації України

6 Способи внесення змін до мікрофільмів    страхового фонду документації

6.1 Замінення мікрофільму страхового фонду документації або його частини (рулонів, кадрів) новим мікрофільмом страхового фонду документації (рулонами, кадрами), виготовленим повторним мікрофільмуванням документів, до яких внесено зміни

6.2 Анулювання кадрів (рулонів)

6.3 Додавання кадрів (рулонів)

7 Порядок ведення обліку та зберігання актів про відповідність мікрофільмів страхового фонду документації чинній документації

8 Звітність

Додаток А Форма графіка виконання робіт щодо ведення страхового фонду документації спеціальною установою страхового фонду документації

Додаток Б Форма акта про відповідність мікрофільмів страхового фонду документації чинній документації

Додаток В Форма переліку документів, кадри з мікрозображеннями яких підлягають анулюванню

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІКРОФІЛЬМІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ

СТРАХОВОЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МИКРОФИЛЬМЫ СТРАХОВОГО ФОНДА ДОКУМЕНТАЦИИ

INSURANCE DOCUMENTATION FUND
THE ORDER OF MODIFICATION IN MICROFILMS INSURANCE FUND OF THE DOCUMENTATION

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду докумен­тації (далі — СФД), зокрема етапи робіт, перелік учасників робіт, завдання й обов’язки учасників робіт та способи внесення змін до мікрофільмів СФД.

1.2 Цей стандарт застосовують суб’єкти державної системи страхового фонду документації, які беруть участь у веденні та використанні СФД.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

ДСТУ В 33.101-97 Страховий фонд документації. Порядок побудови мікрофільмів страхового фонду

ДСТУ 33.104-2002 Страховий фонд документації. Позначення документів страхового фонду до­кументації. Загальні вимоги

ДСТУ 33.105-2002 Страховий фонд документації. Підготовка і відправка на мікрофільмування документації на промислову продукцію. Технічні вимоги

ДСТУ 33.106:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної спадщини. Документація на об'єкти архітектури та містобудування для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги

ДСТУ 33.107:2006 Страховий фонд документації. Документація на об’єкти історичні та монумен­тального мистецтва для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги

ДСТУ 33.108:2005 Страховий фонд документації. Документи страхового фонду документації. Тех­нічний паспорт мікрофільму. Загальні вимоги

ДСТУ 33.109:2005 Страховий фонд документації. Документація на рухомі предмети, пов’язані з не­рухомими об’єктами культурної спадщини, для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги

ДСТУ 33.110:2007 Страховий фонд документації. Комплектність документації для створення. За­гальні вимоги

ДСТУ 33.112:2008 Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільму­вання проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги

ДСТУ 33.115:2010 Страховий фонд документації. Документація для проведення аварійно-рятуваль­них робіт. Загальні вимоги

ДСТУ 33.201:2004 Страховий фонд документації. Об’єкти будівництва. Порядок створювання

ДСТУ 33.202:2004 Страховий фонд документації. Промислова продукція господарського призна­чення. Порядок створювання

ДСТУ 33.203:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної спадщини. Порядок створен­ня страхового фонду документації на об’єкти архітектури та містобудування

ДСТУ 33.204:2006 Страховий фонд документації. Порядок створення документації на об’єкти істо­ричні та монументального мистецтва

ДСТУ 33.207:2009 Страховий фонд документації. Аварійно-рятувальні роботи. Порядок створен­ня, формування, ведення та використання

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (ЄСКД. Формати).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Про страховий фонд документації України: Закон України від 22 березня 2001 р. № 2332-ІІІ [із змін.] // Відом. Верховної Ради України. — 2001. — № 20. — Ст. 101.

2 Про затвердження Положення про Державну архівну службу України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 р. № 407/2011 // Офіц. вісн. України. — 2011. — № 28. — С. 62.

3 Про затвердження Положення про Державний департамент страхового фонду документації: наказ Державної архівної служби України від 25 липня 2011 р. № 11 : [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.sfd.archives.gov.ua/Pologen.html/— Назва з екрана (27.08.2013).

4 Про делегування повноважень Державному департаменту страхового фонду документації: на­каз Державної архівної служби України від 09 вересня 2011 р. № 55 : [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfd.archives.gov.ua/Pologen.htmI/ — Назва з екрана (27.08.2013).

5 Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого стра­хового фонду документації: постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319 [із змін.]: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RP020319.html/ — Назва з екрана (27.08.2013).

6 Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації: постанова Кабінету Міністрів України від 13 берез­ня 2002 р. № 320 [із змін.]: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/320-2002-п. — Назва з екрана (27.08.2013).

7 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду доку­ментації : постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642 [із змін.]: [Електрон­ний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/642-2002-n. — Назва з екрана (27.08.2013).

8 Про державне оборонне замовлення: Закон України від 03 березня 1999 р. № 464-ХІУ [із змін.] // ВВР України. — 2011. — № 6. — С. 101.

9 Про затвердження Положення про представництва державних замовників з оборонного за­мовлення на підприємствах, в установах і організаціях : постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. № 1107 [із змін.]: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/1107-2009-п. — Назва з екрана (27.08.2013).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ