ДСТУ ISO 14051:2015 Экологическое управление. Учет расходов, связанных с материальными потоками. Общие принципы и структура (ISO 14051:2011, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 14051:2015 Экологическое управление. Учет расходов, связанных с материальными потоками. Общие принципы и структура (ISO 14051:2011, IDT)
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия21.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.12.2015 № 203 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, и отмены нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14051:2015
РазработчикНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)
Принявший органНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Екологічне управління

ОБЛІКОВУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ

Загальні принципи та структура

(ISO 14051:2011, IDТ) ДСТУ ISO 14051:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1   ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; А. Сухенко (науковий керівник)

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 203 з 2017-01-01

3   Національний стандарт відповідає ISO 14051:2011 Environmental management — Material flow cost accounting — General framework (Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14051:2011

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Ціль та принципи ОВМП

4.1 Ціль

4.2 Принципи

5  Основні складові ОВМП

5.1 Ділянка обліковування

5.2 Матеріально-сировинний баланс

5.3 Розрахунок витрат

5.4 Модель матеріального потоку

6 Кроки запроваджування ОВМП

6.1 Загальні положення

6.2 Залучання керівництва

6.3 Визначання необхідних знань та навичок

6.4 Установлення меж і строків

6.5 Визначання ділянок обліковування

6.6 Визначання вхідних і вихідних потоків для кожної ділянки обліковування

6.7 Кількісне оцінювання матеріальних потоків у фізичних одиницях

6.8 Кількісне оцінювання матеріальних потоків у грошових одиницях

6.9 Зведення даних ОВМП та їх тлумачення

6.10 Обмінювання інформацією щодо результатів ОВМП

6.11 Визначання та оцінювання можливостей щодо поліпшування

Додаток А Відмінність між ОВМП та загальноприйнятим обліковуванням витрат

Додаток В Розрахунок і розподілення витрат із застосуванням ОВМП

Додаток С Приклади застосування ОВМП

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад ISO 14051:2011 Environmental management — Material flow cost accounting — General framework (Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

У стандарті наведено настанови щодо обліковування витрат, пов’язаних із матеріальними потоками.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті»;

— вилучено «Передмову» до ISO 14051:2011.

У стандарті вжито такі познаки та скорочення:

ДО — ділянка обліковування;

ЗОВ — загальноприйняте обліковування витрат;

ОВМП — обліковування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками;

СЕУ — система екологічного управління.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 14051:2011

Ціллю цього стандарту є подання загальних основ обліковування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками (ОВМП). ОВМП є засобом управління, який може допомогти організаціям краще зрозуміти потенційні екологічні та фінансові наслідки своїх методів використання матеріалів і енергоресурсів та шукати можливості, щоб, змінивши ці методи, досягти як екологічного, так і фінансового поліпшування.

ОВМП сприяє підвищенню прозорості застосування методів використання матеріалів і енергоресурсів завдяки вдосконаленню моделі матеріального потоку, за допомогою якої простежують та кількісно оцінюють у фізичних одиницях матеріальні потоки та обсяги матеріалів у межах організації. Застосовуючи ОВМП, енергію можна враховувати як матеріальний потік або кількісно враховувати окремо. Будь-які витрати, спричинені використанням матеріальних потоків і потоків енергоресурсів і/або пов’язані з ними, потім кількісно оцінюють та приписують до витрат на ці потоки та енергію. Зокрема, важливою складовою частиною ОВМП є порівняння витрат, пов’язаних з продукцією, та витрат, пов’язаних із залишками матеріалів, наприклад, відходами, викидами в атмосферне повітря, стічними водами.

Багато організацій не знають достатньо докладно повного обсягу фактичної вартості залишків матеріалів, оскільки дані про залишки матеріалів і пов’язані з ними витрати часто важко віднайти у звичайній інформації, звичайних документах бухгалтерського обліку та документах систем екологічного управління. Однак, щойно завдяки ОВМП дані отримано, їх можна використати, щоб знайти можливості для зменшування використання матеріалів і/або залишків матеріалів, поліпшування раціональності використання матеріалів і енергії, а також зменшування негативних впливів на довкілля та відповідних витрат.

ОВМП застосовно для всіх галузей промисловості, в яких використовують матеріали та енергію, зокрема у видобувній галузі, обробній промисловості, в організаціях із технічного обслуговування тощо. ОВМП можуть запровадити організації будь-якого типу та розміру, із системою екологічного управління чи без неї, у країнах, що розвиваються та в промислово розвинених країнах.

ОВМП є одним з найважливіших засобів обліковування в межах екологічного управління та його призначено, переважно, для застосування на окремому виробничому об’єкті чи в окремій організації. Проте ОВМП може бути поширено на кілька організацій у ланцюзі постачання, щоб допомогти їм розробити спільний підхід до ефективнішого використання матеріалів та енергії.

У цьому стандарті подано:

— загальні терміни та визначення понять;

— цілі та принципи;

— основні складові;

— кроки запроваджування.

Крім того, у додатках показано деякі відмінності між ОВМП та загальноприйнятим обліковуванням витрат, методи оцінювання витрат, а також наведено приклади застосування ОВМП із різних галузей економіки та ланцюгах постачання.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ОБЛІКОВУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ
Загальні принципи та структура

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УЧЕТ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ
Общие принципы и структура

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
MATERIAL FLOW COST ACCOUNTING
General framework

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано загальну структуру обліковування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками (далі — ОВМП). За допомогою ОВМП потоки та запаси матеріалів простежують та кількісно оцінюють у фізичних одиницях (наприклад, маса, об’єм) у межах організації, а витрати, пов’язані з цими матеріальними потоками, встановлюють. Отримана інформація може спонукати організації та керівників до пошуку можливостей набуття фінансових вигод і, одночасно, зменшення негативного впливу на довкілля. ОВМП застосовно до будь-якої організації, яка використовує матеріали та енергію, незалежно від її продукції, послуг, розміру, структури, місця розташування та наявних систем управління та обліку.

ОВМП може бути поширено й на інші організації в ланцюгу постачання, як попередніх ланок, так і наступних ланок, тим самим допомагаючи розвивати спільний підхід до поліпшування ефективності використання матеріалів і енергії в ланцюгу постачання. Це розширення може бути вигідним, тому що утворення відходів в організації часто залежить від типу та якості матеріалів, наданих постачальником, або технічних умов на продукцію, яку потребує замовник.

За визначенням, управлінське обліковування та обліковування в межах екологічного управління спрямоване на забезпечення організації інформацією для прийняття внутрішніх рішень. ОВМП, як один з найважливіших засобів обліковування в межах екологічного управління, також направлено на отримання інформації для прийняття внутрішніх рішень і призначено доповнити наявні способи провадження екологічного управління та управлінського обліковування. Хоча організація може вважати за краще розглядати й зовнішні витрати під час аналізування даних за допомогою ОВМП, але на зовнішні витрати цей стандарт не поширюється.

Структура ОВМП, наведена в цьому стандарті, охоплює загальні терміни та визначення понять, цілі та принципи, основні складові та кроки запроваджування. Проте докладні методики розрахунку чи обмінювання інформацією щодо методів поліпшування ефективності використання матеріалів і енергії виходять за рамки цього стандарту.

Стандарт не призначено для цілей сертифікації третьою стороною.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують лише зазначене видання. У разі недатованого посилання застосовують останнє видання нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 14050 Environmental management — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14050 Екологічне управління. Словник термінів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com