ДСТУ ISO 6107-2:2004 Качество воды. Словарь терминов. Часть 2 (ISO 6107-2:1997, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19294 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 6107-2:2004 Качество воды. Словарь терминов. Часть 2 (ISO 6107-2:1997, IDТ)
Дата начала действия01.04.2005
Дата принятия02.02.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 02.02.2004 № 15
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа6107-2:2004
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт экологических проблем (УкрНИИЭП)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт экологических проблем (УкрНИИЭП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ВОДИ
СЛОВНИКТЕРМІНІВ
Частина 2

ДСТУ ISO 6107-2:2004
(ISO 6107-2:1997, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Мінекоресурсів України

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Лозанський, д-р техн. наук; В. Мироненкс канд. техн. наук; Г. Біла; О. Шустов; О. Масс

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2004 р. № 15 з 2005-04-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6107-2:1997 Water quality — Vocabulary — Part 2 (Якість води. Словник. Частина 2)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Сфера застосування

Нормативні посилання

1 Додаткові терміни щодо типів води

2 Додаткові терміни щодо обробляння і назбирування води та стічної води

3 Терміни щодо відбирання проб води

4 Терміни щодо аналізування води

4.8 Діоксид вуглецю

4.10 Хлор

4.25 Тверді речовини

5 Різні терміни

Додаток А Бібліографія

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Українські назви деяких процесових понять

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6107-2:1997 Water quality — Vocabulary — Part 2 (Якість води. Словник. Частина 2).

Стандарт установлює українські терміни та визначення понять, використовувані для характеристики якості води в різних сферах діяльності.

Терміни, установлені цим стандартом, обов'язкові для вживання в усіх видах нормативних документів, стосовно якості води, а також робіт зі стандартизування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту — рекомендовані.

Цей стандарт застосовують разом з іншими частинами ДСТУ ISO 6107.

Вимоги стандарту чинні для застосовування у роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 6107» замінено на «цей стандарт»;

— змінено назву стандарту «Якість води. Словник» на «Якість води. Словник термінів» відповідно до 9.19 ДСТУ 1.7 зі зміною № 1;

— вилучено структурний елемент «Вступ»;

— уведено структурний елемент «Зміст» згідно з вимогами ДСТУ 1.5 та ДСТУ 3966;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та додатка А долучено «Національне пояснення», яке виділено рамкою;

— змінено окремі слововживання;

— стосовно термінів, які в англомовній версії стандарту мають один або більше синонімів для яких відсутні широко застосовувані україномовні еквіваленти, в україномовній версії синоніми цих термінів не наведено;

— збережено застосовування у деяких термінах і визначеннях курсиву згідно з оригіналом;

— уведено національні примітки (терміни 1.1.1, 1.1.4, 4.7 та 4.27);

— до термінів 4.7, 4.22, 4.23, 4.26, 4.27, 4.30 не наведено еквіваленти скорочень, які не застосовують в українській практиці;

— у додатку А (довідковому) надано посилання на документи, до яких наведено «Національна примітка»;

— додано національний додаток НА — абетковий покажчик українських термінів, який побудовано згідно з вимогами ДСТУ 3966;

— вміщено «Код УКНД» до бібліографічних даних.

ДСТУ ISO 6107 складається з дев’яти частин під загальним заголовком: «Якість води. Словник термінів». Окремі частини не мають індивідуальних заголовків. Абетковий покажчик українських та англійських термінів наведено у частині 9 цього стандарту. Частина 9 стандарту має також покажчик термінів, що належать до кожної категорії, з зазначенням частин стандарту, до яких вони ввійшли.

Копії стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ВОДИ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Частина 2

КАЧЕСТВО ВОДЫ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Часть 2

WATER QUALITY
VOCABULARY
Part 

Чинний від 2005-04-01

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає другий список термінів, які вживають у деяких сферах діяльності, пов'язаних із якістю води. Він охоплює терміни, стосовно відбирання проб води, аналізування води та ще деякі інші терміни. Сюди уведено також додаткові терміни стосовно типів води та її обробляння.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Зазначені нижче стандарти містять положення, на які є посилання у тексті цього стандарту, і вони — базові для неї. На момент опублікування зазначені видання були чинні. Кожен стандарт підлягає перегляданню, а сторонам, що вирішують, чи доцільно переглядати цей стандарт, запропоновано знайти змогу застосовувати останні редакції поданих нижче стандартів. Члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 5667-12:1995 Water quality — Sampling — Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments

ISO 7393-1:1985 Water quality — Determination of free chlorine and total chlorine — Part 1: Titrimetric method using N,N-diethylphenylene-1,4 diamine.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5667-12:1995 Якість води. Відбирання проб. Частина 12. Настанова щодо відбирання проб донних відкладів*)

ISO 7393-1:1985 Якість води. Визначання вільного хлору та загального хлору. Частина 1. Титрометричний метод з використовуванням N.N -діетилфенілін-1,4 діаміну.

Цей стандарт прийнято в Україні як національний

ДСТУ ISO 5667-12-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 12. Настанова щодо відбирання проб донних відкладів.

1 ДОДАТКОВІ ТЕРМІНИ ЩОДО ТИПІВ ВОДИ

1.1 Необроблена вода

1.1.1 канал

Штучний водний шлях, який, як правило, споруджують, щоб з'єднати річки, озера або моря; часто він має глибину, придатну до судноплавства.

Примітка. Більшість каналів мають невелику течію та невисоку інтенсивність змішування.

Національна примітка. Це визначення не охоплює усі види каналів (наприклад, зрошувальні, осушувальні тощо); повніше визначення: «штучний відкритий водовід у земляній виямці або насипі»

en

fr

canal

canal

1.1.2 естуарій

Частково обмежений водний об’єкт у нижній течії ріки, який вільно сполучений з морем і постачається прісною водою з дренованої території, розташованої вище (Див. ISO 772)

en

fr 

estuary

estuaire

1.1.3 зрошувальна вода

Вода, яку подають на ґрунт або вирощувальний субстрат, щоб збільшити їхню вологість для забезпечення потрібної кількості води для нормального росту рослин і (або) запобігання назбируванню надлишкових солей у ґрунті

en

fr 

irrigation water

eau d’irrigation

1.1.4 озеро

Водний об’єкт суші значної площі

Примітка. Великі солоні озера часто називають морями.

Національна примітка. Це визначення потребує уточнення. Більш прийнятною є така його редакція: «Заповнена водою непроточна або зі слабою течією природна западина суші значної площі»

en

fr 

lake

lac

1.1.5 водосховище

Споруда, цілком чи частково створена людиною для назбирування і (або) регулювання та контролювання витрати води

en

fr 

reservoir

reservoir

1.1.6 річка

Природний водний об’єкт з постійною або. періодичною течією вздовж чітко визначеного напрямку до океану, моря, озера, зниження суші, болота або іншого водотоку

en

fr 

river

riviere

1.1.7 море

Водний об’єкт з солоною водою, який, як правило, створює окреслену частину океану

en

fr 

sea

mer

1.1.8 море

Велике солоне озеро

en

fr 

sea

mer

1.1.9 непроточна водойма

Поверхневий водний об’єкт з малою течією або її повною відсутністю, в якому через значний період часу можуть виникнути негативні якісні зміни

en

fr 

stagnant water

eau stagnante

1.1.10 струмок

Вода, що постійно або періодично тече чітко визначеним напрямом як річка, але, як правило, меншого розміру.

en

fr 

stream

ruisseau; cours d’eau

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com