Регламент контроля качества выполнения земляных работ, устройство насыпей и обратных засыпок

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРегламент контроля качества выполнения земляных работ, устройство насыпей и обратных засыпок
Дата принятия30.11.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПротокол № 4 от 30.11.2016
Вид документаРегламент контроля качества
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Державне підприємство
«Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»
(ДП «НДІБВ»)
03110, м. Київ, пр. Лобановського, 51
тел. (044) 248-88-89, факс (044) 248-88-84

РЕГЛАМЕНТ
контролю якості виконання земляних робіт,
улаштування насипів і зворотних засипок

Київ, 2019

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський,канд.техн.наук (науковий керівник); А. Котляренко; О. Пресіч

ЗАТВЕРДЖЕНО: Протокол Вченої ради ДП «НДІБВ» від 30.11.2016 р. № 4

ВСТУП

Контроль якості - це організація та координація дій спрямованих на забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, інструмент контролю ризиків і підвищення відповідальності за результати будівельної діяльності.

При виконанні вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» щодо забезпечення нормативних характеристик матеріалів, конструкцій, обладнання, технологій і кінцевої продукції мають застосовуватися відповідні регламенти (розділ 8 п. 8.4.1.2; п. 8.4.2; п. 8.6).

Цей Регламент містить основні правила, порядок і довідкову інформацію з проведення контролю якості під час виконання земляних робіт та улаштування насипів, зворотних засипок, будівельних матеріалів, виробів, а також необхідні витяги з нормативних документів станом на 1 січня 2019 року. Витяги з чинних нормативних документів наведено мовою оригіналу.

Для правильного визначення контрольованих параметрів, які підлягають контролю при виконанні робіт, його складу і способу перевірки, строків проведення та оформлення відповідної виробничої документації наведені схеми контролю якості під час виконання земляних робіт та улаштування насипів, зворотних засипок (додаток А).

Регламент має використовуватися інженерно-технічним персоналом будівельних організацій, співробітниками органів державного архітектурно-будівельного контролю, фахівцями організацій, що здійснюють контроль за будівництвом об'єкта, у тому числі технічний та авторський нагляд.

Регламент може становити інтерес для страхових компаній та інвесторів.

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ

2.1 Вхідний контроль проектно-технологічної документації

2.2 Вхідний контроль якості будівельних машин, устаткування та засобів малої механізації

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ (загальні положення)

4 ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ВИЇМОК І ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ НАСИПІВ ТА ЗВОРОТНИХ ЗАСИПОК

6 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНТРОЛЮ

7 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Додаток А Схеми контролю якості виконання робіт

Додаток Б Форми журналу обліку засобів вимірювальної техніки

Додаток В Форми загального журналу робіт

Додаток Г Форми акту на закриття прихованих робіт

Додаток Д Форми акту проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Додаток Е Перелік виконавчої документації при виконанні земляних робіт та улаштування насипів і зворотних засипок

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цьому документі розглядається порядок здійснення контролю виконання робіт з улаштування земляних робіт та улаштування насипів, зворотних засипок вимогам проекту, ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 (СНиП 3.02.01-87, MOD).

Контроль якості виконання будівельних робіт спрямований на забезпечення об’єкта експлуатаційними властивостями, які мають відповідати основним вимогам відповідно до призначення об’єкта будівництва.

1.2 Контроль якості включає в себе комплекс технічних та організаційних заходів з ефективного управління якістю на всіх стадіях створення об’єкта будівництва відповідно до вимог проекту, ПТД, чинних стандартів ISO серії 9000, у тому числі:

а) контроль показників якості устаткування;

б) контроль технологічних процесів;

в) контроль виконання будівельних робіт щодо:

- пожежної безпеки;

- загрози здоров’ю та безпеці людей;

- впливу на навколишнє природне середовище;

- впливу шуму та вібрації;

- економії енергетичних ресурсів

1.3 Під час будівництва здійснюється виробничий контроль, технічний та авторський нагляд, контроль державних органів нагляду за якістю будівництва.

За умови проведення науково-технічного супроводу будівництва об’єктів контроль якості виконується з урахуванням програми цього супроводу згідно з вимогами ДБН В.1.2-5:2007.

1.4 Виробничий контроль якості виконання будівельних робіт включає:

- вхідний контроль проектної документації;

- вхідний контроль устаткування;

- операційний контроль будівельних процесів;

- приймальний контроль будівельних робіт та їх результатів.

1.4.1 Під час вхідного контролю проектної документації проводиться перевірка її комплектності, технологічності проектних рішень, відповідності умовам будівельних робіт на об’єкті.

Під час вхідного контролю устаткування перевіряється їх відповідність вимогам проекту, паспортам, сертифікатам та іншим супроводжувальним документам.

1.4.2 Операційний контроль будівельних процесів (технологічних операцій) здійснюється в ході виконання будівельних робіт і забезпечує своєчасне виявлення дефектів для вжиття заходів щодо їх усунення та запобігання. Склад та параметри операційного контролю визначається у ПВР.

Усі виявлені відхилення від вимог технологічної та нормативної документації повинні бути виправлені до початку виконання наступних операцій.

Результати операційного контролю заносяться до загального журналу робіт.

Під час приймального контролю проводиться перевірка якості відповідальних конструкцій та закінчених будівельних робіт, у тому числі прихованих.

Приймання прихованих робіт здійснюється безпосередньо перед виконанням наступних робіт, які їх закривають, про що складається акт на закриття прихованих робіт.

Відповідальні конструкції підлягають прийманню в процесі будівництва до закриття їх подальшими роботами із складанням акта проміжного прийняття цих конструкцій.

Перелік прихованих робіт та відповідальних конструкцій на конкретному об’єкті, для яких необхідне складання актів, наводиться у робочій документації

В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт до підтвердження відповідної якості виконання попередніх прихованих робіт та відповідальних конструкцій.

Приймальний контроль здійснюється комісією з представників будівельної організації, технічного нагляду замовника та авторського нагляду (у випадках, передбачених договором про авторський нагляд).

Результати приймального контролю фіксуються в загальному журналі робіт, в актах на закриття прихованих робіт, актах проміжного прийняття відповідальних конструкцій та інших документах - за наявності вимог нормативних документів на конкретні види будівельних робіт.

1.5 Авторський та технічний нагляд за якістю виконання робіт здійснюється протягом періоду будівництва згідно із законодавством та нормативними документами (Постанова КМУ від 11 липня 2007 р. № 903; ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014).

1.6 Контроль якості будівельних робіт протягом будівництва об’єктів здійснює інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у відповідності до законодавства (Постанова КМУ від 23 травня 2011 р. № 553), а також органи державного пожежного нагляду, інші органи державного нагляду (контролю).

1.7 Склад та обсяги контролю та нагляду встановлюється на підставі вимог проекту та нормативних документів на конкретні види будівельних робіт та їх результати.

1.7.1 За обсягом контролю показників, що характеризують якість будівельних робіт, матеріалів, конструкцій, тощо контроль може бути:

а) суцільний (контролюються усі контрольовані елементи);

б) вибірковий (контролюється частина контрольованих елементів). Обсяг вибірки встановлюється нормативними документами, проектом або іншим документом.

1.7.2 За періодичністю контроль може бути:

а) безперервний (інформація надходить безперервно);

б) періодичний (інформація надходить через певні проміжки часу);

в) епізодичний (виконується за недоцільності застосування суцільного, вибіркового або періодичного контролю).

1.7.3 За засобами проведення контроль може бути:

а) інструментальний контроль (виконується із застосуванням засобів вимірювань, у тому числі лабораторного обладнання);

б) візуальний контроль;

в) технічний огляд;

г) реєстраційний контроль (виконується шляхом аналізу даних, зафіксованих у документах - сертифікатах, актах на закриття прихованих робіт, загальних або спеціальних журналах робіт тощо). Застосовується при недоступності об'єкта контролю або недоцільності виконання інструментального або візуального контролю.

1.8 Для забезпечення виконання робіт з визначеними параметрами має здійснюватись метрологічне забезпечення процедур контролю з дотриманням вимог законодавства, відповідних стандартів з метрології.

1.9 У разі виявлення невідповідностей в процесі будівництва установленим вимогам приймається рішення про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення будівництва об'єкта до виконання рішення.

Вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків фіксуються у загальному журналі робіт.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ