Регламент контроля качества устройства каменных конструкций

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19910 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРегламент контроля качества устройства каменных конструкций
Дата принятия27.01.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПротокол секции № 1 от 27.01.2017
Вид документаРегламент контроля качества
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


ДБН А.3.1-5:2016 Организация строительного производства

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Строительные материалы. Песок плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Строительные материалы. Кирпич и камни керамические рядовые и лицевые. Технические условия (ЕN 771-1:2003, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Строительные материалы. Кирпич и камни керамические рядовые и лицевые. Технические условия (ЕN 771-1:2003, NEQ). Изменение № 1

ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Строительные материалы. Кирпич и камни силикатные. Технические условия

ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Руководство по проведению авторского надзора за строительством

Приказ от 06.03.2000 № 10/5 "Об утверждении Инструкции о порядке составления статистической отчетности относительно работы государственной исполнительной службы (форма 4)"

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. Изменение № 1


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Державне підприємство
«Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»
(ДП «НДІБВ»)
03110, м. Київ, пр. Лобановського, 51
тел. (044) 248-88-89, факс (044) 248-88-84

 РЕГЛАМЕНТ
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ УЛАШТУВАННЯ
КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 Київ, 2019

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Котляренко; О. Пресіч

ЗАТВЕРДЖЕНО: Протокол секції № 1 Вченої ради ДП «НДІБВ» від 27.01.2017 р.

ВСТУП

Контроль якості - це організація та координація дій спрямованих на забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, інструмент контролю ризиків і підвищення відповідальності за результати будівельної діяльності.

При виконанні вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» щодо забезпечення нормативних характеристик матеріалів, конструкцій, обладнання, технологій і кінцевої продукції мають застосовуватися відповідні регламенти (розділ 8 п. 8.4.1.2; п. 8.4.2; п. 8.6).

Цей Регламент містить основні правила, порядок і довідкову інформацію з проведення контролю якості виконання робіт з улаштування кам’яних конструкцій, будівельних матеріалів, виробів, а також необхідні витяги з нормативних документів станом на 1 січня 2019 року. Витяги з чинних нормативних документів наведено мовою оригіналу.

Для правильного визначення контрольованих параметрів, які підлягають контролю при виконанні робіт, його складу і способу перевірки, строків проведення та оформлення відповідної виробничої документації наведені схеми контролю якості виконання робіт з улаштування кам’яних конструкцій (додаток А).

Регламент має використовуватися інженерно-технічним персоналом будівельних організацій, співробітниками органів державного архітектурно-будівельного контролю, фахівцями організацій, що здійснюють контроль за будівництвом об'єкта, у тому числі технічний та авторський нагляд.

Регламент може становити інтерес для страхових компаній та інвесторів.

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

3 ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ УЛАШТУВАННЯ КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

3.1 Кладка із керамічної та силікатної цегли, із керамічних, бетонних, силікатних і природних каменів правильної форми

3.2 Особливості кладки арок і зводів

3.3 Кладка з бутового каменю і бутобетону

3.4 Додаткові вимоги до виконання робіт у сейсмічних районах

3.5 Зведення кам'яних конструкцій в зимових умовах

4 ПРИЙМАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

5 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНТРОЛЯ

6 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Додаток А Схеми операційного контролю якості виконання робіт

Додаток Б Форма журналу обліку результатів вхідного контролю

Додаток В Вимоги до матеріалів для кам’яних конструкцій

Додаток Г Форма журналу обліку засобів вимірювальної техніки

Додаток Д Форма загального журналу робіт

Додаток Е Форма акту на закриття прихованих робіт

Додаток Ж Форма акту проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Додаток К Перелік виконавчої документації з улаштування кам’яних конструкцій

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цьому документі розглядається порядок здійснення контролю відповідності виконання робіт з улаштування кам’яних конструкцій вимогам проекту, проектно-технологічної документації, ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х (СНиП 3.03.01-87, MOD), ДСТУ Б В.2.7-61:2008, ДСТУ Б В.2.7-80:2008 тощо.

Контроль якості виконання будівельних робіт спрямований на забезпечення об’єкта експлуатаційними властивостями, які мають відповідати основним вимогам відповідно до призначення об’єкта.

1.2 Контроль якості включає в себе комплекс технічних та організаційних заходів з ефективного управління якістю на усіх стадіях створення об’єкта відповідно до вимог проекту, ПТД, чинних стандартів ISO серії 9000, у тому числі:

а) контроль показників якості матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування;

б) контроль технологічних процесів;

в) контроль виконання будівельних робіт щодо:

- пожежної безпеки;

- загрози здоров’ю та безпеці людей;

- впливу на навколишнє природне середовище;

- впливу шуму та вібрації;

- економії енергетичних ресурсів.

1.3 Під час будівництва здійснюється виробничий контроль, технічний та авторський нагляд, контроль державних органів нагляду за якістю будівництва.

За умови проведення науково-технічного супроводу будівництва об'єктів контроль якості виконується з урахуванням програми цього супроводу згідно з вимогами ДБН В.1.2-5:2007.

1.4 Виробничий контроль якості виконання будівельних робіт включає:

- вхідний контроль проектної документації;

- вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування;

- операційний контроль будівельних процесів;

- приймальний контроль будівельних робіт та їх результатів.

1.4.1 Під час вхідного контролю проектної документації проводиться перевірка її комплектності, технологічності проектних рішень, відповідності умовам будівельних робіт на об’єкті.

Під час вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування перевіряється їх відповідність вимогам проекту, паспортам, сертифікатам та іншим супроводжувальним документам.

Вхідний контроль продукції постачальників здійснюється у відповідності до вимог проекту та нормативної документації на конкретну продукцію. Параметри, які підлягають контролю, вид контролю, обсяг вибірки або проби визначаються з урахуванням стабільності якості продукції постачальника, ступеня освоєння продукції, впливу конкретного параметра (вимоги) на експлуатаційні властивості продукції.

Результати вхідного контролю заносяться до журналу обліку вхідного контролю, форма якого наведена у додатку Б.

1.4.2 Операційний контроль будівельних процесів (технологічних операцій) здійснюється в ході виконання будівельних робіт і забезпечує своєчасне виявлення дефектів для вжиття заходів щодо їх усунення та запобігання. Склад та параметри операційного контролю визначається у ПВР.

Усі виявлені відхилення від вимог технологічної та нормативної документації повинні бути виправлені до початку виконання наступних операцій.

Результати операційного контролю заносяться до загального журналу робіт

Під час приймального контролю проводиться перевірка якості відповідальних конструкцій та закінчених будівельних робіт, у тому числі прихованих.

Приймання прихованих робіт здійснюється безпосередньо перед виконанням наступних робіт, які їх закривають, про що складається акт на закриття прихованих робіт.

Відповідальні конструкції підлягають прийманню в процесі будівництва до закриття їх подальшими роботами із складанням акта проміжного прийняття цих конструкцій.

Перелік прихованих робіт та відповідальних конструкцій на конкретному об’єкті, для яких необхідне складання актів, наводиться у робочій документації

В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт до підтвердження відповідної якості виконання попередніх прихованих робіт та відповідальних конструкцій.

Приймальний контроль здійснюється комісією з представників будівельної організації, технічного нагляду замовника та авторського нагляду (у випадках, передбачених договором про авторський нагляд).

Результати приймального контролю фіксуються у загальному журналі робіт, в актах на закриття прихованих робіт, актах проміжного прийняття відповідальних конструкцій та інших документах - за наявності вимог нормативних документів на конкретні види будівельних робіт.

1.5 Авторський та технічний нагляд за якістю виконання робіт здійснюється протягом періоду будівництва згідно із законодавством та нормативними документами (Постанова КМУ від 11 липня 2007 р. № 903; ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014).

1.6 Контроль якості будівельних робіт протягом будівництва об’єктів здійснює інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у відповідності до законодавства (Постанова КМУ від 23 травня 2011 р. № 553), а також органи державного пожежного нагляду, інші органи державного нагляду (контролю).

1.7 Склад та обсяги контролю та нагляду встановлюється на підставі вимог проекту та нормативних документів на конкретні види будівельних робіт та їх результати.

1.7.1 За обсягом контролю показників, що характеризують якість будівельних робіт, матеріалів, конструкцій, тощо контроль може бути:

а) суцільний (контролюються всі контрольовані елементи);

б) вибірковий (контролюється частина контрольованих елементів). Обсяг вибірки встановлюється нормативними документами, проектом або іншим документом.

1.7.2 За періодичністю контроль може бути:

а) безперервний (інформація надходить безперервно);

б) періодичний (інформація надходить через певні проміжки часу);

в) епізодичний (виконується за недоцільності застосування суцільного, вибіркового або періодичного контролю).

1.7.3 За засобами проведення контроль може бути:

а) інструментальний контроль (виконується із застосуванням засобів вимірювань, у тому числі лабораторного обладнання);

б) візуальний контроль;

в) технічний огляд;

г) реєстраційний контроль (виконується шляхом аналізу даних, зафіксованих у документах - сертифікатах, актах огляду прихованих робіт, загальних або спеціальних журналах робіт тощо). Застосовується при недоступності об'єкта контролю або недоцільності виконання інструментального або візуального контролю.

1.8 Для забезпечення виконання робіт з визначеними параметрами, що характеризують матеріали, вироби, конструкції, технологічні процеси та будівельну продукцію на усіх етапах її створення, має здійснюватись метрологічне забезпечення процедур контролю з дотриманням вимог законодавства відповідних стандартів з метрології.

1.9 Результати контролю відповідності будівельних робіт, конструкцій та готової будівельної продукції вимогам проектів та нормативних документів фіксуються у виробничій документації.

1.10 У разі виявлення невідповідностей у процесі будівництва установленим вимогам приймається рішення про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення будівництва об'єкта до виконання рішення.

Вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків фіксуються у загальному журналі робіт.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ