ДСТУ ISO 19730:2015 Качество почвы. Извлечение из почвы переходных элементов раствором нитрата аммония (ISO 19730:2008, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 19730:2015 Качество почвы. Извлечение из почвы переходных элементов раствором нитрата аммония (ISO 19730:2008, IDТ)
Дата начала действия01.04.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа19730:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)


ДСТУ ISO 11047:2005 Качество почвы. Определение кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля и цинка в экстракте, полученном после обработки почвы царской водкой. Методы пламенной и электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии (ISO 11047:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11464:2007 Качество почвы. Предварительная обработка образцов для физико-химического анализа (ISO 11464:2006, IDT)

ДСТУ ISO 11465-2001. Качество почвы. Определение сухого вещества и влажности по массе гравиметрический метод (ISO 11465:1993, IDТ)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для использования в лабораториях. Требования и методы проверки (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ГОСТ 22036:2008 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,6 d. Класс точности В. Конструкция и размеры (ГОСТ 22036-76)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерения (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерения (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
ЕКСТРАГУВАННЯ
З ҐРУНТУ ПЕРЕХІДНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ РОЗЧИНОМ
НІТРАТУ АМОНІЮ
(ISO 19730:2008, IDT)

ДСТУ ISO 19730:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут агрохімії та ґрунтознавства імені О.Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Я. Бородіна, канд. с.-г. наук; М. Лазебна, канд. с.-г. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 19730:2008 Soil quality — Extraction of trace elements from soil using ammonium nitrate solution (Якість ґрунту. Екстрагування з ґрунту перехідних елементів розчином нітрату амонію)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 19730:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Реактиви

5 Обладнання

6 Методика

6.1 Готування проб

6.2 Визначання вмісту води

6.3 Екстрагування

6.4 Розділення фаз

6.5 Стабілізування екстракту

6.6 Холосте випробування

7 Обчислення результатів

8 Оформлення результатів

9 Протокол аналізування

Додаток А Інформація щодо методів визначення окремих елементів та аналізування специфічних видів ґрунтів

Додаток В Точність

Додаток С Примітки щодо гомогенізування, початкової маси проби та екстрагування

Бібліографія

Додаток НА Перелік стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НБ Перелік застосованих скорочень

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 19730:2008 Soil quality — Extraction of trace elements from soil using ammonium nitrate solution (Якість ґрунту. Екстрагування з ґрунту перехідних елементів розчином нітрату амонію).

ISO 19730 підготував Технічний комітет ISO/TC 190 «Якість ґрунту», Підкомітет SC 3 «Хімічні методи та характеристики ґрунту».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи національного стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА, у якому подано перелік стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті;

— долучено національний додаток НБ, у якому подано перелік застосованих скорочень.

Позначення одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. За текстом стандарту змінено такі познаки одиниць вимірювання: q — «мл» на «см »; я — «л» на «дм ».

ВСТУП до ISO 19730:2008

0.1 Загальні положення

Переміщення перехідних елементів у ґрунті не може бути описано лише з точки зору розчинності їх у воді, оскільки тверді та розчинені сполуки взаємодіють між собою під час перебігу багатьох процесів. Процеси, які відбуваються в одному напрямку (наприклад, вивітрювання, мінералізація), супроводжуються рівноважними реакціями між твердою та розчиненою формами (наприклад, адсорбцією/ десорбцією, осадженням/розчиненням).

До чинників, від яких залежить розчинність речовин, належать pH, окисно-відновний потенціал, концентрації іонів у ґрунтовому розчині та вміст у ньому комплексоутворювальних сполук, унаслідок цього склад ґрунтового розчину варіює залежно від місця та часу.

Екстрагування з ґрунту легкорозчинних перехідних елементів нітратом амонію надає можливість порівняти підвищення у ґрунті їх концентрацій, визначених стандартизованим методом, застосовним для всіх сполук елементів у ґрунті, які можуть спричиняти накопичення розчинених елементів (водорозчинних сполук, обмінно зв’язаних іонів, легкорозчинних комплексів металів) за звичайних умов, що існують на ділянці.

Розчин нітрату амонію відповідає критеріям щодо екстрагента для повсякденного аналізування, а саме:

a) застосування до широкого спектра ґрунтів і елементів у широкому діапазоні концентрацій;

b) утилізування відпрацьованого розчину нітрату амонію є екологічно безпечним;

c) визначення елементів у розчині малочутливе до завад.

Концентрації елементів у екстрактах, отриманих за допомогою інших незабуферених розчинів солей (наприклад, розчину хлористого кальцію або нітрату натрію), часто корелюють з тими, що вилучають розчином нітрату амонію, але абсолютні концентрації відрізняються та на деяких ділянках величини концентрацій можуть мати суттєві відхили від середніх значень. Крім того, в разі застосування деяких методів екстрагування критичні концентрації можуть наближатися до граничних.

У поєднанні з методами екстрагування для визначення запасів елементів у ґрунті (наприклад, екстрагування царською водкою) масова частка, визначена екстрагуванням розчином нітрату амонію, може бути основою для дослідження ділянки та для розроблення рекомендацій щодо використання й відновлення ґрунту, який містить критичні концентрації елементів.

0.2 Прогнозування впливу

0.2.1 Загальні положення

Концентрації, визначені екстрагуванням розчином нітрату амонію, дають лише уявлення щодо впливу перехідних елементів, оскільки для прогнозування наслідків необхідно враховувати також дію на ділянку численних чинників, а іноді й кількість наявних у ґрунті елементів. Таким чином, такі визначення, як «біологічно доступні», «доступні для рослин» або «міграційно здатні компоненти», некоректні.

У ґрунті, аерація якого періодично погіршується (наприклад, заболочений ґрунт), під час оцінювання потенційної міграційної здатності миш’яку та марганцю необхідно враховувати зміну окисно-відновного потенціалу.

0.2.2 Міграція елементів

Екстрагування розчином нітрату амонію визнано методом, придатним для оцінювання вмісту в ґрунті фракції легкорозчинних перехідних елементів. Концентрації елементів визначають у пробах непорушеного ґрунту, відібраних у різний час з достатньо віддалених місць.

Основними чинниками, які впливають на переміщення елементів з фільтраційною водою, є:

— їхні хімічні та фізичні властивості;

— товщина зони аерації;

— розподіл легкорозчинних елементів за профілем ґрунту;

— фактична швидкість переміщення фільтраційної води.

Уміст фракцій легкорозчинних перехідних елементів у ґрунті залежить від часу та місця. Підвищення варіабельності в основному можна очікувати внаслідок варіювання кислотності ґрунту (наприклад, у вкритих лісовою рослинністю ґрунтах) або гідроморфної трансформації (наприклад, у замулених ґрунтах), також цього можна очікувати через варіювання кількості елементів у ґрунті (наприклад, унаслідок мінералізації). Це необхідно враховувати під час розроблення програми відбирання проб.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ЕКСТРАГУВАННЯ З ҐРУНТУ ПЕРЕХІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
РОЗЧИНОМ НІТРАТУ АМОНІЮ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПОЧВЫ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
РАСТВОРОМ НИТРАТА АММОНИЯ

SOIL QUALITY
EXTRACTION OF TRACE ELEMENTS
FROM SOIL USING AMMONIUM NITRATE SOLUTION

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод екстрагування з ґрунту перехідних елементів розчином NH4NO3 концентрації 1 моль/дм3 (див. вступ).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нормативні документи, посилання на які наведено нижче, є обов’язковими для застосування цього стандарту. Для датованих посилань застосовують лише зазначені видання. Для недатованих посилань застосовують найновіше видання нормативного документа, на який с посилання (разом зі змінами)

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 11464:1994 Soil quality — Pretreatment of samples for physico-chemical analyses

ISO 11465 Soil quality — Determination of dry matter and water content on a mass basis — Gravimetric method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3696:1987 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння

ISO 11464:1994 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізування

ISO 11465 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ