ДСТУ ISO 10723:2015 Природний газ. Оценивание рабочих характеристик аналитических систем (ISO 10723:2012, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19011 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 10723:2015 Природний газ. Оценивание рабочих характеристик аналитических систем (ISO 10723:2012, IDT)
Дата начала действия01.09.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN ISO 10723:2014
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10723:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Анализ газов, жидких и твердых веществ» (ТК 122)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Анализ газов, жидких и твердых веществ» (ТК 122)


ДСТУ EN ISO 10723:2014 Природный газ. Оценка характеристик аналитических систем (EN ISO 10723:2012, IDT)

ДСТУ ISO 14111:2007. Природний газ. Руководящие указания по прослеживаемости при анализе (ISO 14111:1997, IDT)

ДСТУ ISO 5479:2009. Статистическая обработка данных. Критерии отклонения от нормального распределения (ISO 5479:1997, IDT)

ДСТУ ISO 6974-2:2007 Природный газ. Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии. Часть 2. Характеристики измерительной системы и статистическая обработка данных (ISO 6974-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 6976:2009 Природный газ. Расчет теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основании компонентного состава (ISO 6976:1995/Cor. 2:1997, Cor. 3:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрология. Стандартные образцы. Содержание сертификатов и этикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 34:2006. Метрология. Порядок актуализации реестра межгосударственных стандартных образцов (РМГ 34-2001, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Оцінювання робочих характеристик
аналітичних систем
(ISO 10723:2012, IDT)

ДСТУ ISO 10723:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), ДП «Укрметртестстандарт»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2016 р. № 61 з 2016-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10723:2012 Natural gas — Performance evaluation for analytical systems (Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 10723:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 10723

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Основні положення

6 Загальна методика

6.1 Аналітичні вимоги

6.2 Типи функцій відгуку

6. Опорні дані для градуювального газу

6.4 Робочі еталонні газові суміші (РЕГС)

6.5 Схема випробування

6.6 Методика обчислення

7 Інтерпретація

7.1 Загальні положення

7.2 Попередньо визначена специфікація робочої характеристики

7.3 Визначання аналітичного діапазону приладу

7.4 Критерії вибирання гіпотетичних складів

Додаток А Приклад застосування хроматографічного методу

Додаток В Пояснення підходу з використанням оцінювання робочих характеристик приладу

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 10723:2012 Natural gas — Performance evaluation for analytical systems (Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей стандарт ISO» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 10723:2012;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 10723

Цей стандарт описує метод оцінювання робочих характеристик аналітичних систем, що їх використовують для аналізування природного газу. Вважають, що природний газ складається переважно з метану, а також інших насичених вуглеводнів і негорючих газів.

Оцінювання робочих характеристик не надає настанов щодо устатковання, яке можна було б використовувати під час аналізування, проте наведені методи випробовувань можна використовувати для вибору аналітичної системи, зокрема з вибором методу, устатковання й відбирання проби.

Цей стандарт містить довідковий додаток А, що ілюструє застосування потокової газохроматографічної системи, якій властива залежність відгуку від концентрації для всіх наявних компонентів у вигляді прямої лінії, що проходить через початок координат. Цей стандарт також містить довідковий додаток В, що наводить обґрунтування підходів до контрольного тестування приладу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Оценивание рабочих характеристик аналитических систем

NATURAL GAS
Performance evaluation for analytical systems

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначання відповідності аналітичної системи для аналізування природного газу меті застосування. Систему може бути використано:

a) для визначання діапазону складів газу, до яких метод може бути застосованим у разі використання заданого градуювального газу, якщо досягнуто попередньо встановлених критеріїв для максимальних похибок та невизначеностей складу або властивості, чи в обох випадках, або

b) для оцінювання діапазону похибки та невизначеності складу або властивості (обчислюваної за складом), чи в обох випадках, якщо аналізовані гази перебувають у встановленому діапазоні складу в разі використання заданого градуювального газу.

1.2 Прийнято, що

a) для оцінювання першого типу, аналітична вимога чітко та однозначно встановлена у вигляді діапазону складу з прийнятною невизначеністю та, де це доречно, з невизначеністю фізичних властивостей, обчисленою за цими вимірюваннями,

b) для застосувань другого типу, аналітична вимога чітко та однозначно встановлена у вигляді діапазону складу, що підлягає вимірюванню, та, де це доречно, діапазону властивостей, які можна обчислити за цими вимірюваннями,

c) методики аналізування та градуювання повністю описано, та

d) аналітична система призначена для застосування до газів, що зазвичай змінюють свій склад у широкому діапазоні, як це буває в системах передавання та постачання газу.

1.3 Якщо оцінювання робочих характеристик показує, що система незадовільна щодо невизначеності молярної частки компонента чи властивості, або виявляє обмеження щодо діапазонів складу або значень властивостей, виміряних з прийнятною невизначеністю, тоді робочі параметри, охоплюючи такі як:

a) аналітична вимога,

b) методика аналізування,

c) вибір устатковання,

d) вибір градуювальної газової суміші та

e) методика обчислення,

потрібно переглянути для того, щоб виявити, що саме з цього переліку може спричинити покращення. Зазвичай вибір складу градуювального газу виявляє найбільший вплив.

1.4 Цей стандарт є застосовним до аналітичних систем, що вимірюють молярну частку окремого компонента. Для застосувань, що визначають теплоту згоряння зазвичай використовують метод газової хроматографії, налаштований щонайменше на вимірювання азоту, діоксиду вуглецю, окремих вуглеводнів від С1 до С5 та загальне вимірювання всіх наявних вищих вуглеводнів з вуглецевим числом 6 і вище. Це дає змогу обчислити теплоту згоряння й подібні властивості з прийнятною точністю. Крім цього, такі компоненти як H2S можуть бути виміряні індивідуально за окремими спеціальними методами вимірювання, до яких цей підхід до оцінювання також може бути застосовний.

1.5 Робочі характеристики аналітичної системи оцінюють відразу після монтування й налаштування системи, щоб упевнитись, що похибки, пов’язані з передбачуваними функціями відгуку відповідають меті застосування.

Після цього рекомендовано періодичне оцінювання робочих характеристик або оцінювання в разі налаштування чи заміни будь-якого критичного компонента аналітичної системи. Інтервал між періодичними оцінюваннями робочої характеристики залежить від того, як відгуки приладу змінюються з часом і також від допустимої величини похибки. Перша причина залежить від приладу й операції; друга — від застосування. Отже, цей стандарт не надає інших специфічних рекомендацій у проміжках між оцінюваннями робочих характеристик.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

ISO 6143:2001 Gas analysis — Comparison methods for determining and checking the composition of calibration gas mixture

ISO 6974-2 Natural gas — Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography — Part 2: Uncertainty calculation

ISO 6976:1995 Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Невизначеність вимірювання. Частина 3. Настанови щодо вираження невизначеності вимірювання (GUM:1995)

ISO 6143:2001 Аналіз газів. Методи компарування для визначання та перевіряння складу повірочних газових сумішей

ISO 6974-2 Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з цим невизначеності методом газової хроматографії. Частина 2. Обчислення невизначеності

ISO 6976:1995 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com