ДСТУ ISO 10006:2018 Управление качеством. Руководства по управлению качеством в проектах (ISO 10006:2017, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19223 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 10006:2018 Управление качеством. Руководства по управлению качеством в проектах (ISO 10006:2017, IDT)
Дата начала действия01.01.2020
Дата принятия12.12.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ISO 10006:2005
Утверждающий документПриказ от 12.12.2018 № 479 О принятии и отмене национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10006:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Системы управления качеством» (ТК 189)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Системы управления качеством» (ТК 189)


ДСТУ ISO 10005:2007. Системы управления качеством. Установки относительно программ качества (ISO 10005:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 10006:2005. Системы управления качеством. Руководство по управлению качеством в проектах (ISO 10006:2003, IDТ)

ДСТУ ISO 10007:2018 Управление качеством. Руководства по управлению конфигурацией (ISO 10007:2017, IDT)

ДСТУ ISO 10014:2008 Управление качеством. Руководящие указания по реализации финансовых и экономических преимуществ (ISO 10014:2008, IDT)

ДСТУ ISO 10015:2008. Руководство по обучению персонала

ДСТУ ISO 31000:2018 Менеджмент рисков. Принципы и руководства (ISO 31000:2018, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Поправка

ДСТУ ISO 9000:2015 Системы управления качеством. Основные положения и словарь терминов (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования. Поправка

ДСТУ ISO 9004:2018 Управление качеством. Качество организации. Руководства по достижению устойчивого успеха (ISO 9004:2018, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Управління якістю
НАСТАНОВИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ В ПРОЕКТАХ

ДСТУ ISO 10006:2018
(ISO 10006:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 12 грудня 2018 р. № 479 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10006:2017 Quality management — Guidelines for quality management in projects (Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 10006:2005

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 10006:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Системи управління якістю в проектах

4.1 Середовище та характеристики проекту

4.2 Принципи управління якістю

4.3 Процеси управління якістю проекту

4.4 Програма якості проекту

5 Відповідальність керівництва в проектах

5.1 Зобов’язання найвищого керівництва

5.2 Стратегічний процес

5.3 Аналізування системи управління та оцінювання ходу виконання

6 Керування ресурсами в проектах

6.1 Процеси щодо ресурсів

6.2 Процеси щодо персоналу

7 Виготовлення продукції/надання послуг за проектом

7.1 Загальні положення

7.2 Взаємозалежні процеси

7.3 Процеси щодо сфери застосування

7.4 Процеси щодо строків

7.5 Процеси щодо вартості

7.6 Процеси щодо обміну інформацією

7.7 Процеси щодо ризиків

7.8 Процеси щодо закупівлі

8 Вимірювання, аналізування та поліпшення в проектах

8.1 Загальні положення

8.2 Вимірювання та аналізування

8.3 Поліпшення

Додаток А (довідковий) Загальний огляд процесів управління якістю в проектах

Додаток В (довідковий) Матриця перехресного посилання між цим стандартом, ISO 9001:2015 та ISO 21500:2012

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 10006:2018 (ISO 10006:2017, IDТ) «Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 10006:2017 (версія en) «Quality management — Guidelines for quality management in projects».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 189 «Системи управління якістю».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 10006:2005.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах 2, 3 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 10006:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 10006:2017

Цей стандарт подає настанови щодо управління якістю в проектах. У ньому стисло викладено принципи та практику управління якістю, запровадження яких унаслідок їх впливу є важливим для досягнення цілей у сфері якості в проектах. Його узгоджено з ISO 9000:2015 та ISO 9001:2015, а також він доповнює настанови, викладені в ISO 21500:2012.

Настанови, наведені в цьому стандарті, призначено для широкого кола користувачів. їх застосовно до проектів, які можуть набувати різних форм, — від малих до дуже великих, від простих до складних, від індивідуальних проектів до проектів, які становлять частину програми чи пакета проектів. їх може використовувати персонал, який має досвід у керуванні проектами та якому потрібно забезпечити, щоб його організація застосовувала практики, що є в управлінні якістю та в стандартах на системи управління якістю ISO/TC 176, а також ті, хто має досвід в управлінні якістю та хто повинен взаємодіяти з організаціями — виконавцями проектів, застосовуючи свої знання та досвід до проекту. Зрозуміло, що певні групи користувачів вважатимуть для себе наведений у настановах матеріал надто докладним, проте для інших користувачів така докладність може бути вкрай необхідною.

У цьому стандарті використано процесний підхід, елементами якого є цикл «Plan — Do — Check — Act» (PDCA) («Плануй — Виконуй — Перевіряй — Дій») та «ризик-орієнтоване мислення». Два поняття «управління якістю в проектах» і «системи управління якістю в проектах» різняться таким:

— управління якістю в проектах охоплює: системи управління якістю в проектах, відповідальність керівництва в проектах, керування ресурсами в проектах, виготовлення продукції/надання послуг за проектом, а також вимірювання, аналізування та поліпшення в проектах;

— системи управління якістю в проектах охоплюють: характеристики проекту, принципи управління якістю в проектах, процеси управління якістю проекту та програму якості проекту.

Визнано, що є два аспекти застосування управління якістю в проектах: процеси проекту, якими керують у межах системи керування проектами, та якість результатів проекту у вигляді продукції та послуг. Ігнорування будь-якого з цих двох аспектів може мати значні наслідки для проектованої продукції та послуги, для замовника проекту та інших заінтересованих сторін, а також для організації — виконавця проекту.

Ці аспекти також зосереджують увагу на тому, що відповідальність за досягнення цілей у сфері якості покладають саме на найвище керівництво, вимагаючи, щоб зобов’язання стосовно досягнення цілей у сфері якості було доведено до всіх рівнів в організаціях, залучених до виконання проекту. Але за кожним рівнем треба залишити відповідальність за свої конкретні процеси та продукцію/послуги.

Забезпечення й підтримування якості процесів і продукції/послуг у проекті вимагає систематичного підходу. Цей підхід має бути націлено на забезпечення розуміння та задоволення встановлених і припущених потреб замовника, розуміння та оцінювання потреб інших заінтересованих сторін, а також на забезпечення належного врахування політики у сфері якості організації — ініціатора проекту для запровадження в керуванні проектом.

Цей стандарт призначено для використання в контексті вимог до системи управління якістю, встановлених в ISO 9001:2015, та настанов щодо процесів керування проектом, викладених в ISO 21500. Процеси керування проектом описано в ISO 21500.

Цей стандарт розроблено як стандарт підтримки, який надає настанови, а не як стандарт на систему управління, що й відображено в його структурі. У додатку В наведено матрицю перехресного посилання між цим стандартом, ISO 9001:2015 та ISO 21500:2012.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
НАСТАНОВИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ПРОЕКТАХ

QUALITY MANAGEMENT
GUIDELINES FOR QUALITY MANAGEMENT IN PROJECTS

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт подає настанови щодо застосування управління якістю в проектах.

Це стосується організацій, які працюють над проектами різної складності, малими чи великими, короткостроковими чи довгостроковими, що є окремим проектом, частиною програми чи пакета проектів, виконуваних у різних середовищах, незалежно від виду продукції/послуги чи залучених процесів, для задоволення заінтересованих сторін проекту, упровадженням управління якістю в проектах. Проте ці настанови можуть потребувати певного адаптування з тим, щоб бути прийнятними для конкретного проекту.

Цей стандарт не є настановою щодо керування проектом. У цьому стандарті викладено настанови щодо якості, забезпечуваної в процесах керування проектом. Настанови щодо керування проектом і пов’язаних процесів наведено в ISO 21500.

Цей стандарт стосується понять як «управління якістю в проектах», так і «системи управління якістю в проектах». Ці поняття різняться тим, що їх розглядають окремо за такими темами та розділами:

— управління якістю в проектах охоплює: системи управління якістю в проектах (розділ 4), відповідальність керівництва в проектах (розділ 5), керування ресурсами в проектах (розділ 6), виготовлення продукції/надання послуг за проектами (розділ 7), а також вимірювання, аналізування та поліпшення в проектах (розділ 8);

— системи управління якістю в проектах охоплюють: характеристики проекту (4.1), принципи управління якістю в проектах (4.2), процеси управління якістю проекту (4.3) та програму якості проекту (4.4).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com