ДСТУ 4770.8:2007 Качество почвы. Определение содержания подвижных соединений хрома в почве в буферной аммонийно-ацетатной вытяжке с pH 4,8 методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19442 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4770.8:2007 Качество почвы. Определение содержания подвижных соединений хрома в почве в буферной аммонийно-ацетатной вытяжке с pH 4,8 методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия28.04.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.04.2007 № 95 Об утверждении национальных стандартов Украины, изменения к национальному стандарту и отмене нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4770.8:2007
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)


ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.021-75 . ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (СТ СЭВ 3847-82)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

ГОСТ 24104-88. Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (СТ СЭВ 4276-83). С изменением № 1

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия. С изменениями № 1, 2

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для использования в лабораториях. Требования и методы проверки (ISO 3696:1987, IDT)

Закон Украины от 19.06.2003 № 962-IV Об охране земель

Закон Украины от 25.06.1991 № 1264-XII Об охране окружающей природной среды

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначення вмісту рухомих сполук хрому в ґрунті
в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8
методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.8:2007

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Міністерство аграрної політики України, Технічний комітет «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського» УААН

РОЗРОБНИКИ: А. Липка; М. Лисенко, канд. с.-г. наук; М. Мірошниченко, д-р біол. наук; Я. Пащенко, канд. с.-г. наук; В. Самохвалова, канд. с.-г. наук; З. Сидоренко; Л. Ткаченко; А. Фатєєв, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Н. Чешко, канд. с.-г. наук; С. Швед; Т. Янковська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 квітня 2007 р. № 95

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Апаратура та посуд

5 Реактиви

6 Відбирання проб

7 Умови вимірювань

8 Готування до аналізування

8.1 Готування ґрунту

8.2 Готування розчинів

8.3 Підготовлення атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань

8.4 Побудова градуювального графіка

9 Аналізування

9.1 Готування витяжки з ґрунту

9.2 Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок

10 Опрацьовування результатів

11 Точність методу

12 Вимоги безпеки

Додаток А Вимоги до посуду та реактивів, що їх використовують під час аналізування

Додаток Б Очищення посуду та готування реактивів

Додаток В Бібліографія

ВСТУП

Наявна екологічна ситуація в Україні вимагає створення нормативної бази для визначання вмісту в ґрунтах небезпечних для здоров’я людини та довкілля забруднювальних речовин, зокрема важких металів, до яких належить хром. Без загальноприйнятих стандартних методів практично неможливо оцінювати стан ґрунту, можливість його використовування у сільському господарстві, прогнозувати можливий вміст хрому у продуктах харчування рослинного походження та кормах. Без стандартного методу визначання вмісту рухомих сполук хрому в ґрунті неможливо встановити нормативи їхнього вмісту в ґрунтах відповідно до статті 165 Земельного кодексу України (у вигляді гранично допустимих концентрацій або інших санітарно-гігієнічних нормативів), які б забезпечили безпечне користування ґрунтами. Вміст рухомих сполук хрому визначають для оцінювання небезпеки поліелементного забруднення, для встановлення можливих ефектів антагонізму-синергізму між сполуками хрому та інших важких металів, які можуть суттєво впливати на накопичення токсичних металів у рослинних тканинах.

Амонійно-ацетатний буферний розчин з pH 4,8, маючи високу буферну ємність, забезпечує стабільність реакції середовища у разі вилучення мікроелементів із різних типів ґрунтів, зокрема карбонатних і засолених. За своїм складом і кислотними властивостями він не є агресивним і має розчинну здатність, близьку до розчинної здатності кореневих систем рослин.

Цей стандарт необхідний для повної реалізації правових та законодавчих документів, які стосуються екології та охорони ґрунтів, довкілля від забруднення полютантами неорганічної природи, забезпечення екологічної безпеки, а саме: Земельного Кодексу України [1], Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» [2], Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [3], Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» [4], Закону України «Про охорону земель» [5], По станови Верховної Ради України «Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» [6], Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про моніторинг земель» [7].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначення вмісту рухомих сполук хрому в ґрунті
в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8
методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
Определение содержания подвижных соединений хрома в почве
в буферной аммонийно-ацетатной вытяжке с pH 4,8
методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии

SOIL QUALITY
Determination of chromium mobile compounds content in soil
in buffered ammonium-acetate extract with pH 4,8
by atomic-absorption spectrophotometry

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту рухомих сполук хрому у буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 у ґрунтах за М. К. Крупським і Г. М. Александровою на атомно-абсорбційному спектрофотометрі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (ССБП. Випробовування та вимірювання електричні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація та марковання)

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до відбирання проб)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (Охорона природи. Ґрунти. Метод відбирання та готування проб до хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного аналізування)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3117-78 Аммоний уксуснокислый. Технические условия (Амоній оцтовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия (Ацетилен розчинений та газоподібний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия (Вугілля активоване деревне дроблене. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия (Кислота сірчана особливої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 18270-72 Кислота уксусная особой чистоты. Технические условия (Кислота оцтова особливої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Углерод четыреххлористый. Технические условия (Вуглець чотирихлористий. Технічні умови)

ГОСТ 20298-74 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия (Смоли іонообмінні. Катіоніти. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализов (Ґрунти. Загальні вимоги до проведення аналізування).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com