ДСТУ 4551:2006 Пломби індикаторні. Стійкість до маніпулювання, фальсифікації та підробки. Вимоги та методи випробувань. З поправкою

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4551:2006 Пломби індикаторні. Стійкість до маніпулювання, фальсифікації та підробки. Вимоги та методи випробувань. З поправкою
Дата початку дії01.07.2007
Дата прийняття27.04.2006
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 27.04.2006 № 130 Про затвердження національних стандартів, зміни до національного стандарту та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4551:2006
РозробникТехнічний комітет «Банківські та фінансові системи і технології» (ТК 105)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пломби індикаторні
СТІЙКІСТЬ ДО МАНІПУЛЮВАННЯ, ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА ПІДРОБКИ
Вимоги та методи випробувань

ДСТУ 4551:2006

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 105 «Банківські та фінансові системи і технології», Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут технологій товарно-грошового обігу, фінан­сових і фондових ринків» (ДП «УКРЕЛЕКОН»), Національний банк України

РОЗРОБНИКИ: Ю. Гунченко; Н, Дорофєєва; М. Карнаух; М. Коваленко, канд. техн. наук; А. Нікітін, д-р. техн. наук; Ю. Сухобрус; О.Толстой

2 ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 квітня 2006 р № 130

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначання понять

4 Технічні вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вимоги до конструкції

4.3 Вимоги до захисту від маніпулювання

4.4 Вимоги до захисту від підробки та фальсифікації

4.5 Вимоги до марковання

5 Вимоги до технічної документації

6 Вимоги до зразків для випробувань

6.1 Загальні вимоги

6.2 Відбирання зразків

7 Випробування

7.1 Загальні положення

7.2 Порядок проведення та методи випробовувань

7.3 Випробування матеріалів пломби

8  Протокол випробовувань

ВСТУП

В останні роки в Україні спостерігається стрімкий розвиток новітніх технологій захисту від злочинів із застосуванням різних видів пломб. Проводять диференціацію засобів захисту від злочинів з урахуванням видів загроз і економічної доцільності впровадження засобів різного рівня захисту.

Унормування вимог до засобів захисту, формування національної нормативної бази підтвер­дження їх відповідності встановленим вимогам, гармонізованим з європейськими та міждержав­ними, дозволяють сформувати прозорі для учасників ринку умови існування та дії на ньому, ство­рити відкритий ринок продукції та послуг для виробників і користувачів.

Стандарт установлює вимоги до індикаторних пломб у частині захисту від маніпулювання, підробки та фальсифікації, визначає методи підтвердження відповідності пломб встановленим вимогам.

На цей час відсутні нормативні документи, які визначають обсяг і порядок проведення та­ких випробовувань пломб. Спеціалізовані лабораторії для проведення експертизи пломб на за­хищеність від маніпулювання, підробки та фальсифікації застосовують внутрішні (закриті) мето­дики. Таким чином, залишаються невідомими обсяг і повнота проведених випробовувань, не­відомо чи всі можливі елементи пломби, суттєві для захисту від маніпулювання, було дослідже­но тощо.

Цей стандарт визначає вимоги, необхідні та достатні для визнання пломб індикаторними, встановлює обсяг випробовувань стосовно переліку необхідних перевірок відповідності встанов­леним вимогам та елементів пломби, які мають бути випробувані.

У той же час програма випробовувань пломби на захищеність від маніпулювання, фальси­фікації та підробки залежить від конструкції пломби, матеріалів її виготовлення, схеми оплом­бовування тощо. Тому обирати інструменти та формувати програму випробовувань для конкрет­ного типу пломб доручають випробовувальній лабораторії. Оскільки визначальним чинником якості проведених випробовувань та гарантією вірогідності одержаних результатів є кваліфікація та досвід випробовувачів, до лабораторії висунуто ряд вимог щодо застосовування найсучасніших методів, підвищення кваліфікації та участі в порівняльних випробовуваннях згідно з вимогами ДСТУ ISO 17025.

Вимоги та методи випробовувань на стійкість до маніпулювання, фальсифікації та підроб­ки цього стандарту згармонізовані з Настановою з випробовування та оцінювання захищеності пластикових пломб від маніпулювання Федеральної установи з дослідження та випробовування матеріалів Федерального банку Німеччини.

У підрозділах 4.2, 4.5, 7.1 враховано досвід щодо методів випробовувань на стійкість до маніпулювання, фальсифікації та підробки Державного науково-дослідного експертно-криміна­лістичного центру і вітчизняних виробників.

Стандарт розроблено в розвиток існуючої нормативної-технічної бази щодо засобів захис­ту від злочинів.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 105 Банківські та фінансові систе­ми і технології.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт придатний для підтвердження відповідності пломб вимогам до захисту від маніпулювання, підробки та фальсифікації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛОМБИ ІНДИКАТОРНІ
СТІЙКІСТЬ ДО МАНІПУЛЮВАННЯ, ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА ПІДРОБКИ
Вимоги та методи випробувань

ПЛОМБЫ ИНДИКАТОРНЫЕ
СТОЙКОСТЬ К МАНИПУЛЯЦИИ, ФАЛЬСИФИКАЦИИ И ПОДДЕЛКЕ
Требования и методы испытаний

INDICATOR SEALS
RESISTANCE ТО MANIPULATION, FALSIFICATION AND IMITATION
Requirements and test methods

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовувань індикаторних пломб на стійкість до маніпулювання, фальсифікації та підробки.

Цей стандарт поширюється на пломби індикаторні (далі — пломби), які встановлюють щоб контролювати доступ до об’єктів захисту: приміщень касових вузлів, зокрема сховищ, контор і складів, сейфів, контейнерів, касет, інкасаторських сумок, транспортних засобів, корпусів приладів і устатковання тощо.

Цей стандарт не поширюється на індикаторні пломби-наліпки.

Цей стандарт застосовують для підтвердження відповідності пломб встановленим вимогам із метою визнання їх індикаторними.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи.

ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробовувальних та калібру­вальних лабораторій (ISO/IEC 17025:1999, IDT)

ГОСТ 2.108-68 Единая система конструкторской документации. Спецификации (Єдина сис­тема конструкторської документації. Специфікації)

ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чер­тежам (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до креслеників)

ГОСТ 2.114-70-70 Единая система конструкторской документации. Технические условия. Правила построения, изложения и оформления (Єдина система конструкторської документації. Технічні умови. Правила побудови, викладення та оформлення)

ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные докумен­ты (Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспор­тування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования (Методи випробовувань на стійкість до зовнішніх діючих чинників машин, приладів та інших технічних виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 30630.1.2-99 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействую­щим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие виб­рации (Методи випробовувань на стійкість до механічних зовнішніх діючих чинників машин, при­ладів та інших технічних виробів. Випробовування на дію вібрації)

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации (Загальні вимоги до машин, приладів та інших технічних виробів в частині стійкості до механічних зовнішніх діючих чинників під час експлуатування)

ГОСТ 24682-81 Изделия электротехнические. Общие требования в части воздействия специ­альных сред (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги в частині впливу спеціальних середовищ)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 пломба

Пристрій разового використання, який забезпечує облікування і контролювання захищеності об’єкта шляхом індикації несанкційованого доступу до нього та має ідентифікаційний номер

3.2 пломбування

Процедура встановлювання пломби на штатному замикальному механізмі об’єкта

3.3 пломба індикаторна

Пломба, яка витримує без руйнування силову навантагу до 1 кН, але має підвищену здатність індикації несанкційованого доступу

3.4 ідентифікаційний номер

Унікальна чисельно-літерна (від семи розрядів) або штрихкодова комбінація, встановлена виробником, яку використовують для облікування та ідентифікації індикаторних пломб, встанов­лених на об’єкти захисту

3.5 ідентифікація пломби

Процедура встановлювання тотожності пломби зазначеній в документації

3.6 маніпулювання

Процес знімання встановленої на об’єкті пломби, виконування певних операцій, та повторного встановлювання пломби на об’єкт, який виконують без утворення візуально видимих слідів руйну­вання пломби та її окремих частин, або з маскуванням слідів

3.7 візуально видимі сліди; видимі сліди

Сліди механічного, термічного або хімічного впливу на пломбу (подряпини, деформація, оп­лавлення, зміна кольору, сліди склеювання тощо), які зовнішнім огляданням може визначити лю­дина з нормальним зором. Дозволено застосовувати прості оптичні прилади (лупа, ліхтарик тощо)

3.8 стійкість до маніпулювання

Здатність пломби зберігати стійкі візуально видимі сліди, які свідчать про факт впливу на пломбу або спробу нештатного доступу до об’єкта

3.9 ідентифікаційна ознака пломби

Контрольована ознака, притаманна певній пломбі, за якою можна виконати ідентифікацію пломби.

Примітка. Ідентифікаційна ознака порушується чи змінюється після спроби зняття пломби з об'єкта і наступного її встановлювання. Комплекс ідентифікаційних ознак засвідчує справжність і цілісність певної пломби.

підробка пломби

Копіювання пломби з усіма її ідентифікаційними ознаками

3.10 фальсифікація пломби

Змінювання в оригінальній пломбі окремих ідентифікаційних ознак

3.11 несанкційований доступ

Порушення штатного (регламентованого) доступу до об’єкта.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ