ДСТУ 8328:2015 Геліоенергетика. Модулі фотоелектричні. Загальні технічні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8328:2015 Геліоенергетика. Модулі фотоелектричні. Загальні технічні вимоги
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 4280:2004
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8328:2015
РозробникІнститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України
Орган, що прийнявІнститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України


ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (ПТЕ)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції наказу від 21.06.2019 № 271)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Зміни

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.006-84 Електромагнітні поля радіочастот. Припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю

ГОСТ 12.2.007.0-75 Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охорона природи. Грунти. Номенклатура показників санітарного стану

ГОСТ 9347-74 Картон прокладковий і ущільнювальні прокладки з нього. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3, 4

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров`я населення

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зі зміною № 1

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зміна № 2

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об`єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

СН 952-72 Санітарні правила організації процесів паяння дрібних виробів сплавами, які містять свинець


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Геліоенергетика
МОДУЛІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 8328:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України (ІВЕ НАН України)

2 РОЗРОБНИКИ: А. Гамарко; О. Матвійчук; В. Пундєв; Т. Суржик, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Шевчук; В. Яценко

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4280:2004

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Познаки та скорочення

4 Класифікування

5 Основні показники та характеристики

5.1 Вимоги до призначеності

5.2 Вимоги щодо надійності

5.3 Вимоги до життєздатності та стійкості до зовнішніх чинників

5.4 Конструктивні вимоги

5.5 Вимоги ергономіки

5.6 Інші вимоги

6 Вимоги до сировини, матеріалів, купованих виробів

7 Комплектність

8 Вимоги до пакування і маркування

9 Вимоги щодо безпеки

10 Вимоги щодо охорони довкілля

11 Транспортування і зберігання

12 Правила експлуатування та ремонтування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКА
МОДУЛІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ
Загальні технічні вимоги

ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА
МОДУЛИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Общие технические требования

SOLAR POWER ENGINEERING
PHOTOVOLTAIC MODULES
 General technical requirements

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до фотоелектричних модулів (ФЕМ) загаль­ного призначення, які використовують для перетворення енергії сонячного випромінення на електричну енергію.

1.2 Цей стандарт застосовують під час розроблення нормативної і технічної документації на ФЕМ, а також під час проектування, будування та експлуатації фотоелектричних установок (ФЕУ), фотоелек­тричних станцій (ФЕС) тощо.

1.3 Цей стандарт поширюється на підприємства й організації, що діють в Україні, незалежно від форм власності.

1.4 Цей стандарт не поширюється на комбіновані та космічні ФЕМ, а також на ФЕМ, технічні умови (ТУ) на розроблення яких затверджено до дати введення в дію цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону праці»

ДСТУ 2296-93 Система сертифікацій УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ ГОСТ 30668-2002 Изделия электронной техники. Маркировка (Вироби електронної техніки. Марковання)

ДСТУ ІЕС QC 001002-1:2007 Системи оцінювання якості електронних компонентів Міжнародної електротехнічної комісії (IECQ). Правила процедури. Частина 1. Адміністрація (ІЕС QC 001002-1:1998, IDТ)

ДСТУ ІЕС QC 001002-2:2007 Системи оцінювання якості електронних компонентів Міжна­родної електротехнічної комісії (IECQ—СЕСС). Правила процедури. Частина 2. Документація (ІЕС QC 001002-2:1998, IDТ)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітpя робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (Система стандартів безпеки праці. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до про­ведення контролю)

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, кван­товой электроники и электротехнические. Методы испытаний (Комплексна система контролю якості. Вироби електронної техніки, квантової електроніки та електротехнічні. Методи випробувань)

ГОСТ 9347-74 Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия (Картон прокладний і ущільнювальні прокладки з нього. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Ви­конання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 21493-76 Изделия электронной техники. Требования по сохраняемости и методы испытаний (Вироби електронної техніки. Вимоги щодо збереженості та методи випробувань)

ГОСТ 23088-80 Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний (Вироби електронної техніки. Вимоги до пакування, транспортування і методи випробувань)

ГОСТ 25359-82 Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний (Вироби електронної техніки. Загальні вимоги по надійності та методи випробувань)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визна­чення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромаг­нітних випромінювань

ДСН 3.36.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об’єктів та енерго- агрегатів. Інструкція з проектування й експлуатації

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.06.004-2007 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

СП 952-72 Санитарные правила организации пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец (Санітарні правила організації паяння дрібних виробів сплавами, що містять свинець)

СанПиН 6027-А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования (Санітарні правила і норми щодо застосування полімерних матеріалів у будівництві й виробництві меблів. Гігієнічні вимоги).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com