ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови (EN ISO 10077-1:2006+EN ISO 10077-1:2006/AC:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19154 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови (EN ISO 10077-1:2006+EN ISO 10077-1:2006/AC:2009, IDT)
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття01.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 01.07.2016 № 200 Про прийняття національних стандартів ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 та ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10077-1:2016
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


ДСТУ EN 13241-1:2013 Двері та ворота промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стандарт на продукцію. Частина 1. Технічні вимоги до виробів, крім вимог щодо вогнетривкості та димозахисту (EN 13241-1:2003+A1:2011, IDT)

ДСТУ EN 673:2009 Скло будівельне. Методика визначення коефіцієнта теплопередавання багатошарових конструкцій (EN 673:1997, IDT)

ДСТУ ISO 10211-1:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи (ІSO 10211-1:1995, ІDT)

ДСТУ ISO 10211-2:2005 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення (ІSO 10211-2:1995, ІDT)

ДСТУ ISO 6946:2007 Будівельні конструкції та елементи. Тепловий опір і коефіцієнт теплопередавання. Методика розраховування (ISO 6946:1996, IDT)

ДСТУ ISO 7345:2005 Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять (ІSO 7345:1987, ІDT)

ДСТУ ISO 8301:2007 Теплоізоляція. Визначення теплового опору та пов`язаних із ним характеристик в усталеному режимі приладом із перетворювачем теплового потоку (ІSO 8301:1991, ІDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІКОН,
ДВЕРЕЙ І ЖАЛЮЗІ РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ
Частина 1. Загальні умови

(EN ISO 10077-1:2006 + EN ISO 10077-1:2006/АС:2009, IDT)
ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016

Київ ДП "УкрНДНЦ" 2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 302 "Енергоефективність будівель, споруд", ПК 1 "Теплоізоляція будівель"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Г. Кисіль; Є. Фаренюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону від 01.07.2016 р. № 200, чинний з 2017-04-01

3 Національний стандарт відповідає ENISO 10077-1:2006 Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі - Розрахунок коефіцієнта теплопередачі - Частина 1: Загальні умови) з внесеною поправкою EN ISO 10077-1:2006/АС:2009

Метод прийняття ENIS010077-1:2006 - метод перекладу.

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення, познаки та одиниці виміру

4 Геометричні параметри

5 Розрахунок коефіцієнта теплопередачі

6 Вказівки до розрахунку

7 Протокол розрахунків

Додаток А (обов'язковий) Теплові опори внутрішньої і зовнішньої поверхні

Додаток В (обов'язковий) Теплопровідність скла

Додаток С (довідковий) Тепловий опір повітряних прошарків між шарами скла і коефіцієнт теплопередачі склопакетів з двома або трьома шарами скла

Додаток D (довідковий) Коефіцієнт теплопередачі рам

Додаток Е (довідковий) Лінійний коефіцієнт теплопередачі в місцях з'єднання скління і рами

Додаток F (довідковий) Коефіцієнт теплопередачі вікон

Додаток G (довідковий) Додатковий тепловий опір для вікон із закритими жалюзі

Додаток Н (довідковий) Повітропроникність жалюзі

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

CONTENTS

Foreword

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Terms, definitions, symbols and units

4 Geometrical characteristics

5 Calculation of thermal transmittance

6 Input data

7 Report

Annex A (normative) Internal and external surface thermal resistances

Annex В (normative) Thermal conductivity of glass

Annex С (informative) Thermal resistance of air spaces between glazing and thermal transmittance of coupled, double or triple glazing

Annex D (informative) Thermal transmittance of frames

Annex E (informative) Linear thermal transmittance of frame/glazing junction

Annex F (informative) Thermal transmittance of windows

Annex G (informative) Additional thermal resistance for windows with closed shutters

Annex H (informative) Permeability of shutters

Bibliography

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 "Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови" (EN ISO 10077-1:2006 + ENISO 10077-1:2006/АС:2009, ЮТ), прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо ENISO 10077-1:2006 "Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: General" з внесеною поправкою ENISO 10077-1:2006/AC:2009.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 302 "Енерго- ефективність будівель і споруд".

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "ця частина", "цей документ" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", першу сторінку - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- долучено довідковий додаток НА (перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих до міжнародних стандартів, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних докуметів, на які є посилання уцьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів зі стандартизації (членів ISO). Робота з підготовки міжнародних стандартів зазвичай здійснюється через технічні комітети ISO. Кожен член організації, зацікавлений в діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представленим в цьому комітеті. Міжнародні організації, урядові та неурядові, які мають зв'язки з ISO, також беруть участь в роботі. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) з усіх питань стандартизації в галузі електротехніки.

Міжнародні стандарти розробляються відповідно до правил, наведених в Директивах ISO/IEC, частина 2.

Основним завданням технічних комітетів є підготовка міжнародних стандартів. Проекти міжнародних стандартів, прийняті технічними комітетами, розсилають комітетам-членам на голосування. Для публікації в якості міжнародного стандарту потрібне схвалення щонайменше 75 % комітетів-членів, що беруть участь в голосуванні.

Слід звернути увагу на те, що деякі з елементів цього стандарту можуть бути об'єктом патентних прав. ISO не повинна нести відповідальність за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав.

ISO 10077-2 був підготовлений Технічним комітетом ISO/TC 163, Теплотехнічні характеристики і використання енергоносіїв в навколишньому середовищі, підкомітетом SC 2, Методи розрахунку.

Це друге видання скасовує та замінює перше видання (ISO 10077-2:2003), нижче наведені пункти і підпункти, які були технічно переглянуті.

ISO 10077 складається з наступних частин під загальною назвою Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі - Розрахунок коефіцієнта теплопередачі:

- Частина 1: Загальні відомості

- Частина 2: Чисельні методи розрахунку для віконних рам

FOREWORD

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 10077-2 was prepared by Technical Committee ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment, Subcommittee SC 2, Calculation methods.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 10077-2:2003), the following clauses and subclauses of which have been technically revised.

ISO 10077 consists of the following parts, under the general title Thermal performance of windows, doors andshutters - Calculation of thermal transmittance:

- Part 1: General

- Part 2: Numerical method for framesНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІКОН, ДВЕРЕЙ І ЖАЛЮЗІ. РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ.
Частина 1. Загальні умови

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКОН, ДВЕРЕЙ И ЖАЛЮЗИ. РАСЧЕТ КОЄФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ.
Часть 1. Общие сведения

THERMAL PERFORMANCE OF WINDOWS, DOORS AND SHUTTERS. CALCULATION OF THERMAL TRANSMITTANCE.
Part 1. Genera

Чинний від 2017-04-01

ВСТУП

Метод розрахунку, описаний в цьому стандарті ISO 10077, використовується для визначення коефіцієнта теплопередачі вікон і дверей або при оцінюванні тепловтрат у будівлі.

Альтернативою розрахунку є випробування віконного чи дверного блока відповідно до ISO 12567-1 або для мансардних вікон - відповідно до ISO 12567-2.

Розрахунок заснований на чотирьох складових загального коефіцієнта теплопередачі:

- для елементів, що мають скління, коефіцієнт теплопередачі скління розраховують відповідно до EN 673 або вимірюють відповідно до EN 674 або EN 675;

- для елементів, що мають непрозоре заповнення, коефіцієнт теплопередачі непрозорих панелей розраховують відповідно до ISO 6946 і/або ISO 10211 (всі частини), або вимірюють відповідно до ISO 8301 або ISO 8202;

- коефіцієнт теплопередачі рами розраховують з використанням ISO 10077-2, вимірюють відповідно до EN 12412-2 або беруть з додатка D цього стандарту ISO 10077;

- лінійний коефіцієнт теплопередачі стику рами/скління розраховують відповідно до ISO 10077-2 або беруть з додатка Е цього стандарту ISO 10077.

Більш детальні рівняння для розрахунку теплового потоку через вікна наведені в ISO 15099.

Коефіцієнт теплопередачі навісних фасадів може бути розрахований відповідно до prEN 13947.

В EN 13241-1 наведені методи випробувань, що поширюються на ворота, призначені для забезпечення переміщення товарами і транспортними засобами.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт ISO 10077 встановлює метод визначення коефіцієнта теплопередачі вікон і дверей зі склінням і/або непрозорим заповненням рам (коробок) з жалюзі або без них.

Цей стандартно 10077 враховує:

- різні типи світлопрозорого заповнення (скло або пластмаса), однокамерні або багатокамерні склопакети; скло з покриттями або без покриттів з низькою випромінювальною здатністю; з міжскляним прошарком, заповненим повітрям або газом;

- непрозорі заповнення вікон або дверей;

- різні види матеріалу рам (деревина, пластмаса, метал з теплоізоляцією і без неї; металеві рами з металевими деталями сполучень, такими як штифти тощо, або будь-яке інше поєднання матеріалів);

- додатковий тепловий опір (за наявності), що виникає в різних видах закритих жалюзі залежно від їх повітропроникності.

Коефіцієнт теплопередачі мансардних та інших виступаючих вікон можна розраховувати відповідно до цього стандарту ISO 10077, при цьому коефіцієнт теплопередачі жалюзі визначається шляхом вимірювань або чисельним методом розрахунку.

У довідкових додатках вказані розрахункові значення для скління, рам і жалюзі. В розрахунках не враховується вплив теплових мостів по периметру скосу або в місцях приєднання вікон і дверей до огороджувальних конструкцій будівель і споруд.

У розрахунках не враховують:

- вплив сонячного випромінювання;

- теплопередачу внаслідок повітропроникності;

- вологість виробів;

- вентильований прошарок вікон з подвійними рамами і в спарених віконних рамах;

- обрамлення вікон еркера.

Цей стандарт ISO 10077 не поширюється на:

- навісні фасади та інші несучі світлопрозорі заповнення;

- ворота.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні документи є обов’язковими для застосування цього документа. Для датованих посилань застосовують тільки зазначене видання, для недатованих посилань застосовують останнє видання документа, на який посилаються (включаючи будь-які правки).

ISO 6946, Компоненти і елементи будівельні - Тепловий опір і коефіцієнт теплопередачі - Методика розрахунків

ISO 7345, Теплоізоляція - Фізичні величини та визначення

ISO 8301, Теплоізоляція - Визначення теплопередачі і теплового опору при стаціонарному тепловому режимі і певних властивостях. Прилад, оснащений тепломіром

ISO 8302, Теплоізоляція - Визначення теплопередачи теплового опору при стаціонарному тепловому режимі і певних властивостях - Прилад з гарячою охоронною зоною

ISO 10077-2, Теплотехнічні властивості вікон, дверей - Визначення коефіцієнта теплопередачі - Частина 2: Чисельний метод для рам

ISO 10211 (всі частини), Теплові мостики в будівлях - Теплові потоки і температура поверхні - Детальні розрахунки

ISO 12567-2, Теплотехнічні властивості вікон і дверей - Визначення коефіцієнта теплопередачі методом гарячої камери - Частина 2: Мансардні вікна та інші виступаючі вікна

EN 673, Скло в будівництві - Визначення коефіцієнта теплопередачі (значення U) - Метод розрахунку

EN 674, Скло в будівництві. Визначення коефіцієнта теплопередачі (значення U). Метод із застосуванням пластинчастого приладу

EN 675, Скло в будівництві. Визначення коефіцієнта теплопередачі (значення U). Метод із застосуванням пристрою вимірювання теплового потоку

EN 12412-2, Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі - Визначення коефіцієнта теплопередачі методом гарячої камери - Частина 2. Рами.

INTRODUCTION

The calculation method described in this part of ISO 10077 is used to evaluate the thermal transmittance of windows and doors, or as part of the determination of the energy use of a building.

An alternative to calculation is testing of the complete window or door according to ISO 12567-1 or, for roof windows, according to ISO 12567-2.

The calculation is based on four component parts of the overall thermal transmittance:

- for elements containing glazing, the thermal transmittance of the glazing, calculated using EN 673 or measured according to EN 674 or EN 675;

- for elements containing opaque panels, the thermal transmittance of the opaque panels, calculated according to ISO 6946 and/or ISO 10211 (all parts) or measured according to ISO 8301 or ISO 8202;

- thermal transmittance of the frame, calculated using ISO 10077-2, measured according to EN 12412-2, or taken from Annex D of this part of ISO 10077;

- linear thermal transmittance of the frame/ glazing junction, calculated according to ISO 10077-2 or taken from Annex E of this part of ISO 10077.

More detailed equations for calculation of heat flow through windows can be found in ISO 15099.

The thermal transmittance of curtain walling can be calculated using prEN 13947.

EN 13241 -1 gives procedures applicable to doors intended to provide access for goods and vehicles.

1 SCOPE

This part of ISO 10077 specifies methods for the calculation of the thermal transmittance of windows and pedestrian doors consisting of glazed and/or or opaque panels fitted in a frame, with and without shutters.

This part of ISO 10077 allows for:

- different types of glazing (glass or plastic; single or multiple glazing; with or without low emissivity coatings, and with spaces filled with air or other gases);

- opaque panels within the window or door;

- various types of frames (wood, plastic, metallic with and without thermal barrier, metallic with pinpoint metallic connections or any combination of materials);

- where appropriate, the additional thermal resistance introduced by different types of closed shutter, depending on their air permeability.

The thermal transmittance of roof windows and other projecting windows can be calculated according to this part of ISO 10077, provided that the thermal transmittance of their frame sections is determined by measurement or by numerical calculation.

Default values for glazing, frames and shutters are given in the informative annexes. Thermal bridge effects at the rebate or joint between the window or door frame and the rest of the building envelope are excluded from the calculation.

The calculation does not include:

- effects of solar radiation;

- heat transfer caused by air leakage;

- calculation of condensation;

- ventilation of air spaces in double and coupled windows;

- surrounding parts of an oriel window.

The part of ISO 10077 does not apply to:

- curtain walls and other structural glazing;

- industrial, commercial and garage doors.

2 NORMATIVE REFERENCES

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 6946, Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method ISO 7345, Thermal insulation - Physical quantities and definitions

ISO 8301, Thermal insulation- Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus

ISO 8302, Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Guarded hot plate apparatus

ISO 10077-2, Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames

ISO 10211 (all parts), Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations

ISO 12567-2, Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Roof windows and other projecting windows

EN 673, Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method

EN 674, Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Guarded hot plate method

EN 675, Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Heat flow meter method

EN 12412-2, Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Frames

 

 

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com