ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам (EN ISO 10077-2:2012+EN ISO 10077-2:2012/AC:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19166 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам (EN ISO 10077-2:2012+EN ISO 10077-2:2012/AC:2012, IDT)
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття01.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 01.07.2016 № 200 Про прийняття національних стандартів ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 та ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10077-2:2016
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІКОН, ДВЕРЕЙ І ЖАЛЮЗІ.
РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ
Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам

(EN ISO 10077-2:2012 + EN ISO 10077-2:2012/АС:2012, IDT)
ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016

Відповідає офіційному тексту
 

 

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд", ПК 1 "Теплоізоляція будівель"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Гладченко; Є. Фаренюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 01.07.2016 р. № 200, чинний з 2017-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 10077-2:2012 Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames (Теплотехнічні властивості вікон, дверей і віконниць - Розрахунок коефіцієнта теплопередачі

- Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам) з внесеною поправкою EN ISO 10077-2:2012/АС:2012.

Метод прийняття EN ISO 10077-2:2012 - метод перекладу.

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення, познаки та одиниці виміру

4 Геометричні параметри

5 Розрахунок коефіцієнта теплопередачі

6 Вказівки до розрахунку

7 Протокол розрахунків

Додаток А (довідковий) Теплопровідність окремих груп матеріалів

Додаток В (обов'язковий) Теплові опори

Додаток С (довідковий) Визначення коефіцієнта теплопередачі

Додаток D (обов'язковий) Приклади валідації програм розрахунку

Додаток Е (довідковий) Породи деревини, наведені в додатку А

Бібліографія

Додаток НА (довідковий)

Перелік міжнародних і регіональних стандартів, посилання на які є в EN ISO 10077-1:2006, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності)

CONTENTS

Foreword

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Terms, definitions, symbols and units

4 Geometrical characteristics

5 Calculation of thermal transmittance

6 Input data

7 Report

Annex A (informative) Thermal conductivity of selected materials

Annex В (normative) Surface resistances

Annex С (informative) Determination of the thermal transmittance

Annex D (normative) Examples for the validation of calculation programmes

Annex E (informative) Wood species listed in Annex A

Bibliography

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016 "Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам" (EN ISO 10077-2:2012 + EN ISO 10077-2:2012/АС:2012, IDТ), прийнятий методом перекладу - ідентичний щодо EN ISO 10077-2:2012 "Thermal performance of windows, doors and shutters Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames" з внесеною поправкою EN ISO 10077-2:2012/AC:2012.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд".

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству україни.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "ця частина", "цей документ" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", першу сторінку - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних докуметів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

ISO 10077 складається з двох частин. ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів зі стандартизації (членів ISO). Робота з підготовки міжнародних стандартів зазвичай здійснюється через технічні комітети ISO. Кожен член організації, зацікавлений в діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представленим в цьому комітеті. Міжнародні організації, урядові та неурядові, які мають зв'язки з ISO, також беруть участь в роботі. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) з усіх питань стандартизації в галузі електротехніки. Міжнародні стандарти розробляються відповідно до правил, наведених в Директивах ISO/IEC, частина 2.

Основним завданням технічних комітетів є підготовка міжнародних стандартів. Проекти міжнародних стандартів, прийняті технічними комітетами, розсилають комітетам-членам на голосування. Для публікації в якості міжнародного стандарту потрібне схвалення щонайменше 75 % комітетів-членів, що беруть участь в голосуванні.

Слід звернути увагу на те, що деякі з елементів цього стандарту можуть бути об'єктом патентних прав. ISO не повинна нести відповідальність за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав.

ISO 10077-2 був підготовлений Технічним комітетом ISO/TC 163, Теплотехнічні характеристики і використання енергоносіїв в навколишньому середовищі, підкомітетом SC 2, Методи розрахунку, у співпраці з Європейським комітетом зі стандартизації (CEN) Технічним комітетом CEN/TC 89, Теплові характеристики будівель і будівельних елементів, відповідно до Угоди про технічне співробітництво між ISO і CEN (Віденська угода).

Цей стандарт є одним із серії стандартів на методи проектування та оцінки теплових характеристик будівельного обладнання та промислових установок.

Це друге видання скасовує та замінює перше видання (ISO 10077-2:2003), яке було технічно переглянуто.

ISO 10077 складається з наступних частин під загальною назвою Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі - Розрахунок коефіцієнта теплопередачі:

- Частина 1: Загальні відомості

- Частина 2: Чисельні методи розрахунку для віконних рам

 

FOREWORD

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 10077-2 was prepared by Technical Committee ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment, Subcommittee SC 2, Calculation methods,in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC 89, Thermal performance of buildings and building components,in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

This International Standard is one of a series of standards on methods for the design and evaluation of thethermal performance of building equipment and industrial installations.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 10077-2:2003), which has been technically revised.

ISO 10077 consists of the following parts, under the general title Thermal performance of windows, doors andshutters - Calculation of thermal transmittance:

- Part 1: General

- Part 2: Numerical method for frames

 


 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІКОН, ДВЕРЕЙ І ЖАЛЮЗІ.
РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ.
Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКОН, ДВЕРЕЙ И ЖАЛЮЗИ.
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ.
Часть 2. Численные методы рассчета для оконных рам

THERMAL PERFORMANCE OF WINDOWS, DOORS AND SHUTTERS.
CALCULATION OF THERMAL TRANSMITTANCE.
Part 2. Numerical method for frames

Чинний від 2017-04-01

ВСТУП

ISO 10077 складається з двох частин. Метод цього стандарту ISO 10077 призначений для визначення розрахункових значень теплових характеристик рам профілів, які використовуються як вихіді дані за методом розрахунку коефіцієнта теплопередачі вікон, дверей і жалюзі, наведеному в ISO 10077-1. Цей метод випробувань є альтернативним зазначеному у EN 12412-2. У деяких випадках доцільним є метод гарячої камери, особливо якщо фізичні та геометричні дані відсутні або якщо профіль має складну геометричну форму.

Хоча метод в цьому стандарті ISO 10077 в основному розповсюджується на вертикальні профілі рам, метод з певним наближенням може застосовуватись для горизонтальних профілів рам (наприклад, підвіконня і головні секції) та для продукції, яка експлуатується в похилих положеннях (наприклад, мансардних вікон). У розрахунках, які виконуються при встановленому склопакеті, корисними супутніми даними розрахунку є розподіл теплового потоку і температурне поле в межах рами.

Цей стандарт ISO 10077 не поширюється на фасади будівель, включаючи навісні. На зазначені конструкції поширюється ISO 126311) або EN 13947.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт ISO 10077 встановлює метод і вихідні дані для розрахунку коефіцієнта теплопередачі профілів рам і лінійного коефіцієнта теплопередачі в місцях з'єднання рам зі склінням або непрозорим заповненням.

Метод може застосовуватиь для визначення теплового опору профілів жалюзі та теплових характеристик ролетта інших аналогічних елементів (наприклад, штори).

Цей стандарт ISO 10077 встановлює критерії для валідації чисельних методів розрахунку.

Цей стандарт ISO 10077 не враховує вплив сонячного випромінювання і повітропроникності, а також тривимірну теплопередачу, як, наприклад, в місцях точкових металевих з'єднань конструктивних елементів. Вплив теплопровідних включень між рамою та будівельною конструкцією не враховуються.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Для застосування цього стандарту необхідні посилання на наступні документи. Для датованих посилань застосовують лише зазначене видання документа, на який іде посилання, для недатованих посилань застосовують останнє видання документа, на яке іде посилання (включаючи всі його зміни).

ISO 7345 Теплопровідні включення. Фізичні величини та визначення

EN ISO 10211 Теплові містки в будівлях. Теплові потоки і температура поверхні. Детальні розрахунки

ISO 10456:2007 Матеріали і вироби будівельні. Теплотехнічні властивості. Методики визначення нормованих і розрахункових значень

ISO 12567-2:2005 Теплотехнічні властивості вікон і дверей. Визначення коефіцієнта теплопередачі методом гарячої камери. Частина 2. Мансардні вікна та інші виступні вікна

ISO/IEC 17025 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

EN 673 Скло в будівництві. Визначення коефцієнта теплопередачі (значення U). Метод розрахунку

EN 12519 Вікна та двері. Термінологія.

INTRODUCTION

ISO 10077 consists of two parts. The method in this part of ISO 10077 is intended to provide calculated values of the thermal characteristics of frame profiles, suitable to be used as input data in the calculation method of the thermal transmittance of windows, doors and shutters given in ISO 10077-1. It is an alternative to the test method specified in EN 12412-2. In some cases, the hot box method is preferred, especially if physical and geometrical data are not available or if the profile is a complicated geometrical shape.

Although the method in this part of ISO 10077 basically applies to vertical frame profiles, it is an acceptable approximation for horizontal frame profiles (e.g. sill and head sections) and for products used in sloped positions (e.g. roof windows). For calculations made with the glazing units in place, the heat flow pattern and the temperature field within the frame are useful by-products of this calculation.

This part of ISO 10077 does not cover building facades and curtain walling. These are covered in ISO 126311) or EN 13947.

1 SCOPE

This part of ISO 10077 specifies a method and gives reference input data for the calculation of the thermal transmittance of frame profiles and of the linear thermal transmittance of their junction with glazing or opaque panels.

The method can also be used to evaluate the thermal resistance of shutter profiles and the thermal characteristics of roller shutter boxes and similar components (e.g. blinds).

This part of ISO 10077 also gives criteria for the validation of numerical methods used for the calculation.

This part of ISO 10077 does not include effects of solar radiation, heat transfer caused by air leakage or three-dimensional heat transfer such as pin point metallic connections. Thermal bridge effects between the frame and the building structure are not included.

2 NORMATIVE REFERENCES

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 7345, Thermal insulation - Physical quantities and definitions

ISO 10211, Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations

ISO 10456:2007, Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values

ISO 12567-2:2005, Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Roof windows and other projecting windows

ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

EN 673, Glass in building - Determination of thermal transmittance (U-value) - Calculation method

EN 12519, Windows and pedestrian doors - Terminology

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com