ДСТУ Б EN 771-4:2016 Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови (EN 771-4:2011+А1:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 771-4:2016 Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови (EN 771-4:2011+А1:2015, IDT)
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття01.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 01.07.2016 № 194 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа771-4:2016
РозробникДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)
Додаткові дані Згідно з ІПС № 9-10-2020 прийнято поправку до ДСТУ Б EN 771-4:2016 (EN 771-4:2011+A1:2015, IDT)


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДСТУ Б EN 1052-2:2011 Методи випробувань кам`яної кладки. Частина 2. Визначення міцності на розтяг при згині (EN 1052-2:1999, IDT)

ДСТУ Б EN 1052-3:2011 Методи випробувань кам`яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності кам`яної кладки при зсуві (EN 1052-3:2002, IDT)

ДСТУ Б EN 771-4:2016 Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови (EN 771-4:2011+А1:2015, IDT). Поправка

ДСТУ Б EN 772-13:2013 Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю) (EN 772-13:2000, IDT)

ДСТУ Б EN 772-13:2013 Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю) (EN 772-13:2000, IDT). Поправка № 1

ДСТУ Б EN 772-1:2016 Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску (EN 772-1:2011+А1:2015, IDT)

ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (EN ISO 12572:2001, IDT)

Регламент (ЄС) № 1907/2006 від 18.12.2006 Про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH), яким засновується Європейське Агентство хімічних речовин і препаратів, вносяться зміни до Директиви 1999/45/ЄС і скасовуються Регламент Ради (ЄЕС) № 793/93 і Регламент Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директива Ради 76/769/ЄЕС і Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС і 2000/21/ЄС

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського парламенту та Ради від 09.03.2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС


ДСТУ EN 772-11:2021 Методи випробування стінових каменів. Частина 11. Визначення капілярного водопоглинання стінових виробів з бетону, автоклавного газобетону, штучного й природного каменю та початкової швидкості поглинання води керамічними стіновими виробами (EN 772-11:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 772-1:2016 Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску (EN 772-1:2011+А1:2015, IDT)

Наказ від 01.07.2016 № 194 Про прийняття національних стандартів

Наказ від 02.07.2020 № 153 Про затвердження Переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАМЕНІ СТІНОВІ
Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону
Технічні умови
(EN 771-4:2011+А1:2015, IDT)

ДСТУ Б EN 771-4:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Волошина; Н. Дюжилова, канд. техн. наук; С. Лаповська, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАННЯ ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 01.07.2016 р. № 194, чинний з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 771-4:2011+А1:2015 Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units (Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

 

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

З Терміни та визначення

3 Terms and definitions

4 Сировинні матеріали і виробництво

4 Materials and manufacture

4.1 Загальні положення

4.1 General

4.2 Сировинні матеріали

4.2 Materials of manufacture

5 Вимоги до виробів стінових з ААС

5 Requirements for AAC masonry units

5.1 Загальні положення

5.1 General

5.2 Розміри і граничні відхили

5.2 Dimensions and tolerances

5.3 Форма

5.3 Configuration

5.4 Середня густина

5.4 Density

5.5 Міцність при стиску

5.5 Compressive strength

5.6 Теплотехнічні властивості

5.6 Thermal properties

5.7 Довговічність

5.7 Durability

5.8 Вологісна деформація

5.8 Moisture

5.9 Паропроникність

5.9 Water vapour permeability

5.10 Водопоглинання

5.10 Water absorption

5.11 Реакція на дію вогню

5.11 Reaction to fire

5.12 Міцність мурування на зчеплення при зсуві

5.12 Shear bond strength

5.13 Міцність мурування на зчеплення при вигині

5.13 Flexural bond strength

5.14 Небезпечні речовини

5.14 Dangerous substances

6 Опис, познака і класифікація стінових виробів з ААС

6 Description, designation and classification of AAC masonry units

6.1 Опис і познаки

6.1 Description and designation

6.2 Класифікація

6.2 Classification

7 Маркування

7 Marking

8 Оцінювання та перевірка стабільності технічних показників (AVCP)

8 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

8.1 Загальні положення

8.1 General

8.2 Визначення типу виробу

8.2 Product type determination

8.3 Контроль виробництва на підприємстві (FPC)

8.3 Factory production control (FPC)

Додаток А Відбір зразків для визначення типу виробу і незалежного випробування партій

Annex A (normative) Sampling for determination of product type and for independent testing of consignments

Додаток В Схеми випилювання

Annex В (normative) Cutting schemes

Додаток С Настанова щодо періодичності FPC

Annex C (informative) Guidance on FPC frequencies

Додаток ZA Розділи цього стандарту, що посилаються на положення Регламенту EU стосовно будівельних виробів

Annex ZA (informative) Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive

Бібліографія

Bibliography

Додаток НА Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 771-4:2011+А1:2015, та відповідних національних стандартів за їх наявності

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 771-4:2011+А1:2015 Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units (Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови) із внесеною зміною А1:2015.

EN 771-4:2011+А1:2015 підготовлено технічним комітетом CEN/TC 125 "Мурування", секретаріатом якого керує Британський інститут стандартизації.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 771-4:2016 Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови (EN 771-4:2011+А1:2015, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу "В.2.7 - Будівельні матеріали". Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До національного стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт", слово "густина" замінено на "середня густина";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ" та "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 771-4:2011+А1:2015 у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Зміну А1 виділено в тексті національного стандарту лінією на березі (||).

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства.

Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 771 -4:2011+А1:2015, та відповідних національних стандартів за наявності наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАМЕНІ СТІНОВІ
Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону.
Технічні умови

КАМНИ СТЕНОВЬІЕ
Часть 4. Изделия стеновьіе из автоклавного газобетона.
Технические условия

MASONRY UNITS
Part 4. Autoclaved aerated concrete masonry units.
Specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей стандарт встановлює характеристики та вимоги до технічних показників виробів стінових з автоклавного газобетону (ААС), для яких основною передбачуваною сферою застосування є улаштування усіх типів несучих або ненесучих стінових конструкцій, що включають одношарові стіни, порожнисті стіни, перегородки, підпірні стіни, підвальні стіни та стіни загального призначення нижче рівня землі, включаючи стінові конструкції для протипожежного захисту, теплоізоляції, звукоізоляції та зовнішнього обличкування димарів (за виключенням виробів для футерування димових каналів).

This European Standard specifies the characteristics and performance requirements of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry units for which the main intended uses are different types of load bearing and non-load bearing applications in all forms of walling including single leaf, cavity, partitions, retaining, basement and general use below ground level, including walling for fire pro tection, thermal insulation, sound insulation and the fabric of chimneys (excluding chimney flue units).

Цей стандарт включає стінові вироби з ААС, з'єднані в одне ціле з ізоляційним матеріалом, що не зазнають впливу вогню, та ви роби, що в цілому мають форму прямокутного паралелепіпеда, фасонні та добірні вироби. Стінові вироби з ААС можуть складатися з шарів різної густини, коли не всі з шарів є несучими.

This European Standard includes AAC ma sonry units with an incorporated insulation not exposed to fire, and masonry units of an overall rectangular parallelepiped shape, specially shaped and accessory units. AAC masonry units may consist of layers of different densities where not all of the layers are loadbearing.

Передбачено оцінювання і перевірку стабільності технічних показників (AVCP) продукції згідно з цим стандартом.

It provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard.

Вимоги до маркування виробів, що підпадають під дію даного стандарту, також включені.

The marking requirement for products covered by this European Standard is included.

Цей стандарт не поширюється на вимоги до панелей висотою на поверх, футерування димових каналів та стінових виробів, що з'єднані в одне ціле з теплоізоляційним матеріалом, який нанесено на лицьову сторону виробів, що може зазнавати впливу вогню. Цей стандарт не встановлює ні номінальних розмірів стінових виробів з автоклавного газобетону, ні стандартних робочих розмірів і кутів нахилу фасонних і добірних виробів. Він не дає допустимих відхилів для фасонних і добірних виробів. Він не поширюється на ви роби, призначені для використання в якості гідроізоляції або футерування димарів.

This European Standard does not cover the requirements for storey height panels, flue linings and masonry units with an incorporated thermal insulation material bonded to the faces of the unit susceptible to be exposed to fire. It does not specify standard sizes for autoclaved aerated concrete units nor standard work dimensions and angles of specially shaped and accessory units. It does not give permissible deviations for specially shaped and accessory units. It does not cover products intended for use as a damp proof course or the lining of a chimney.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Наступні нормативні документи є обов'язковими при застосуванні цього стандарту. Для датованих посилань застосовують тільки вказане видання нормативного документа. Для недатованих посилань застосовують останнє видання нормативного документа (включаючи будь-яку зміну).

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For datedreferences, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenceddocument (including any amendments) applies.

EN 680 Визначення усадки при висиханні автоклавного газобетону

EN 680, Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete

EN 772-1:2011 Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску

EN 772-1:2011, Methods of test for masonry units - Part 1: Determination of compressive strength

EN 772-11 Методи випробувань стінових каменів. Частина 11. Визначення капілярного водопоглинання стінових виробів з бетону, автоклавного газобетону, штучного та природного каменю та початкової швидкості поглинання води керамічними блоками

EN 772-11, Methods of test for masonry units - Part 11: Determination of water absorption of aggregate concrete, autoclaved aerated concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the initial rate of water absorption of clay masonry units

EN 772-13 Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто та брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю)

EN 772-13, Methods of test for masonry units - Part 13: Determination of net and gross dry density of masonry units (except for natural stone)

EN 772-16 Методи випробувань стінових каменів. Частина 16. Визначення розмірів

EN 772-16:2011, Methods of test for masonry units - Part 16: Determination of dimensions

EN 772-20 Методи випробувань стінових каменів. Частина 20. Визначення площинності граней стінових виробів з бетону, штучного та природного каменю

EN 772-20, Methods of test for masonry units - Part 20: Determination of flatness of faces of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units

EN 1052-2 Методи випробування кам'яної кладки. Частина 2. Визначення міцності на згин

EN 1052-2, Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength

EN 1052-3 Методи випробування кам'яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності на зсув

EN 1052-3, Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength

EN 1745 Кам’яна кладка та вироби для кам'яної кладки. Методи випробувань теплотехнічних властивостей

EN 1745, Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties

EN 13501-1 Пожежна класифікація будівельних виробів і конструкцій. Частина 1. Класифікація за реакцією на вогневий вплив

EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

EN ISO 12572 Гігротермічні властивості будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (ISO 12572:2001)

EN ISO 12572, Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572:2001)

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ