ДСТУ Б EN 13172:2016 Вироби теплоізоляційні. Оцінка відповідності (EN 13172:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19059 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 13172:2016 Вироби теплоізоляційні. Оцінка відповідності (EN 13172:2012, IDT)
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття02.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 02.07.2016 № 215 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13172:2016
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ
Оцінка відповідності

(EN 13172:2012, IDT)
ДСТУ Б EN 13172:2016

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд", ПК 1 "Теплоізоляція будівель"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Г. Кисіль; Є. Фаренюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 02.07.2016 р. № 215, чинний з 2017-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN13172:2012 Thermal insulation products - Evaluation of conformity (Вироби теплоізоляційні. Оцінка відповідності)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Вимоги до виробничого контролю. Задачі для виробника

6 Початкове випробування типу 

Додаток А (довідковий) Сертифікація відповідності (не для СЕ-маркування)

Додаток В (довідковий) Сертифікація відповідності (клас вогнестійкості продукції за системою 1)

Додаток С (довідковий) Декларація відповідності виробника (для вимог до продуктивності за системою 3)

Додаток D (довідковий) Декларація відповідності виробника (клас вогнестійкості продукції за системою 4) 

Додаток Е (довідковий) Посібник з використання додатка(ів)

Додаток F (довідковий) Критерії оцінки невідповідності - Методики у разі скарг

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті 

CONTENTS

Foreword

1 Scope 

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 General requirements

5 Requirements for factory production control - Tasks for the manufacturer

6 Initial type testing

Annex A (informative) Certification of conformity (not for CE marking purposes)

Annex В (informative) Certification of conformity (for products of reaction to fire classes under system 1)

Annex С (informative) Declaration of conformity by the manufacturer (for the performance requirements under system 3)

Annex D (informative) Declaration of conformity by the manufacturer (for products of reaction to fire classes under system 4)

Annex E (informative) Guidance on the use of annex(es)

Annex F (informative) Criteria for assessing non-conformity - Procedures in case of a complaint 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є тотожним перекладом ДСТУ Б EN13172:2016 "Вироби теплоізоляційні. Оцінка відповідності" (EN 13172:2012, IDT), прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 13172:2012 Thermal insulation products - Evaluation of conformity.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 302 "Енерго- ефективність будівель і споруд".

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт", "цей документ" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", першу сторінку - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- до передмови долучено Національне пояснення;

- у розділі 6 "Початкове випробування типу" наведено "Національне пояснення", виділене рамкою;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних докуметів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт (EN 13172:2012) був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 88 "Теплоізоляційні матеріали та вироби", секретаріат якого проводиться за стандартом DIN.

Цей стандарт набуває статусу національного стандарту або шляхом публікації ідентичного тексту, або шляхом схвалення, але не пізніше липня 2012 року, і такі, що суперечать один одному національні стандарти, скасовуються не пізніше липня 2012 року.

Національне пояснення

Цей національний стандарт набуває чинності відповідно до наказу Мінрегіону.

Слід звернути увагу на те, що деякі елементи цього документа можуть бути об'єктом патентних npae.CEN [і/або CENELEC] не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав.

Цей стандарт замінює EN 13172:2008.

Цей стандарт був підготовлений відповідно до мандата, наданого CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі

Основні зміни в EN 13172:2008:

a) текст пункту 5.4.2 був реорганізований і перероблений, щоб чітко розрізняти калібрування (перевірка калібрування) і внутрішню перевірку обладнання;

b) текст пункту 5.4.5 був перефразований, щоб чітко розрізняти ITT і FPC. Крім того, використання статистичних даних для зниження частоти тестування в разі "безпечних" значень було поширене не на розміри, а на інші характеристики;

c) таблиця А.1 була розділена на дві таблиці: таблицю А.1 для будівельних ізоляційних матеріалів і таблицю А.2 для будівельного обладнання та промислових установок. Деякі налаштування частот тестування для характеристик були наведені в таблицях.

Цей стандарт має шість довідкових додатків:

- Додаток А, Сертифікація відповідності (не для СЕ-маркування)

- Додаток В, Сертифікація відповідності (клас вогнестійкості продукції за системою 1)

- Додаток С, Декларація відповідності виробника (для вимог до продуктивності за системою 3)

- Додаток D, Декларація відповідності виробника (клас вогнестійкості продукції за системою 4)

- Додаток Е, Посібник з використання додатків

- Додаток F, Критерії оцінки невідповідності - Методика у разі скарги.

Оцінка відповідності є необхідною для продукції, щоб забезпечити підтримку СЕ-маркування та добровільної сертифікації. Вміщені в додатку ZA стандарти продукції визначють, які із зазначених вище додатків використовуються для СЕ-маркування.

Додаток Е описує, як використовувати додатки разом з тілом цього стандарту для виконання вимог до сертифікації та/або декларації про відповідність продукції.

При використанні виробником довідкових додатків цього стандарту вони набувають нормативного статусу. Коли додаток використовується, вимоги в додатку необхідно виконувати, як зазначено в тексті.

Відповідно до правил внутрішнього розпорядку CEN/CENELEC національні організації зі стандартизації таких країн зобов'язані застосовувати цей стандарт: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Сполучене Королівство.

FOREWORD

This document (EN 13172:2012) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 88 "Thermal insulating materials and products", the secretariat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by July 2012, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2012.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 13172:2008.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association

The main changes to EN 13172:2008 are:

a) Clause 5.4.2 text has been reorganised and reworded to distinguish clearly between calibration (check of calibration) and internal checks on equipment;

b) Clause 5.4.5 text has been reworded to distinguish clearly between ITT and FPC. Also the use of statistics to reduce testing frequencies in case of "safe" values has been extended to other characteristics than dimensions;

c) Table A.1 has been divided into two tables, Table A.1 for building insulation products and Table A.2 for building equipment and industrial installations. Some adjustments of testing frequencies for the characteristics in the tables have been introduced.

This European Standard contains six informative annexes:

- Annex A, Certification of conformity (not for CE marking purposes);

- Annex В, Certification of conformity (for products of reaction to fire classes under system 1);

- Annex C, Declaration of conformity by the manufacturer (for the performance requirements under system 3);

- Annex D, Declaration of conformity by the manufacturer (for products of reaction to fire classes under system 4);

- Annex E, Guidance on the use of annex(es);

- Annex F, Criteria for assessing non-conformity - Procedure in case of a complaint.

Evaluation of conformity is necessary for products in order to provide support for CE marking and for voluntary certification. The guidance contained in annex ZA of the product standards will determine which of the above annexes shall be used for CE marking.

Annex E describes how to use the annexes together with the main body of this standard to fulfil the requirements to the certification and/or declaration of conformity for a product.

Although the annexes are informative in this standard, their use by the manufacturer will require that they assume a normative status. When an annex is used the requirements in the annex need to be followed, as given in the text.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ
Оцінка відповідності

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Оценка соответствия

THERMAL INSULATION PRODUCTS
Evaluation of conformity

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методики і критерії оцінки відповідності теплоізоляційних виробів чинним стандартам на ці вироби.

Цей стандарт поширюється на вироби будівельного призначення, що виготовляються індустріально в умовах промислового виробництва та на промислових установках, що використовуються на будівельних майданчиках, включаючи зовнішні композитні системи теплоізоляції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Не застосовуються

 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому документі використано такі терміни та визначення:

3.1 виріб

Теплоізоляційна продукція, створена в умовах, які можна вважати постійними відповідно до вимог на продукцію і призначена для представлення на ринку

3.2 контроль виробничого процесу на підприємстві

Постійний внутрішній контроль виробничого процесу, який здійснюється виробником або його представником, відповідальність за діяльність якого несе виробник

3.3 виробнича лінія

Сукупність обладнання, на якому виготовляють продукцію в ході поточного виробництва

 1 SCOPE

This European Standard specifies the procedures and the criteria for the evaluation of the conformity of a thermal insulating product with the relevant European product specification.

This European Standard applies to factory made products for buildings, factory made products for building equipment and industrial installations, in-situ products for buildings, in-situ products for building equipment and industrial installations and to external thermal insulation composite systems

2 Normative references

Not applicable

3 TERMS AND DEFINITIONS

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1 product:

thermal insulation product produced under conditions which are presumed uniform to a given specification and placed on the market

3.2 factory production control:

permanent, internal control of production exercised either by the manufacturer or by his agent on the responsibility of the manufacturer himself

3.3 production line:

assemblage of equipment that produces products using a continuous process

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com