ДСТУ 2420-94. Енергоощадність. Терміни та визначення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20046 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 2420-94. Енергоощадність. Терміни та визначення
Дата початку дії01.01.1995
Дата прийняття30.03.1994
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 30.03.1994 р. № 69
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2420-94
РозробникДержавний комітет України з енергозбереження


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 3818-98 Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та визначення

ДСТУ 3853-99 Віброізолятори гумові для вибухозахищених вентиляторів. Загальні технічні умови (ГОСТ 30644-99)

ДСТУ 4090-2001 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання. З поправкою

ДСТУ 4314:2004 Газ природний горючий. Транспортування. Терміни та визначення понять. Зі зміною № 1

ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги

ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження

ДСТУ 4980:2008 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності електричних духовок

ДСТУ 5077:2008 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Перевірка та контроль ефективності функціювання

ДСТУ 7955:2015 Геотермальна енергетика. Станції теплові геотермальні. Загальні технічні вимоги

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УKPAÏHИ

ДСТУ  2420-94

Енергоощадність.

Терміни та визначення

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Термины и определения

ENERGY   CONSERVATION

Terms and definitions

.

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері енергоощадності, що застосовуються в науці, техніці та промисловості.

Терміни i визначення, що встановлені цим стандартом, є обов'язковими для застосування в документації вcix видів, науково-технічній, навчальній та довідковій лiтepaтypi.

Терміни i визначення, встановлені цим стандартом, відповідають міжнародним стандартам.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Застосування термінів-синонімів не припускається.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т.д.) терміни, які мають спільні терміниелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазна­ченням номера тієї ж статті.

Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, роз­криваючи значення термінів, що використовуються в них, визначаючи об'єкти, що входять в обсяг визначеного поняття. Внесені зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, визначених цим стандартом.

У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) і російські відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних в дповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, а сино­німи - курсивом.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1.1 енергоощадність Діяльність (організаційна, науко­ва, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне вико­ристання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресур­сів в національному господарстві і яка реалізується з використан­ням   технічних,   економічних   та правових методів

de en fr ru

Energieersparung

energy conservation

gain d'énergie

энергосбережение

Деятельность     (организационная, научная,  практическая,   информа­ционная), направленная на рацио­нальное использование и эконом­ное   расходование   первичном   и преобразованной энергии и при­родных энергетических ресурсов в национальном хозяйстве и реали­зуемая с использованием техниче­ских, экономических и правовых методов

1.2 енергоощадна політика

Адміністративно-правове і фінан­сово-економічне регулювання процесів добування, перероблен­ня, транспортування, зберігання, виробництва, розподілу та вико­ристання паливно-енергетичних ресурсів з метою їх раціонального використання й економного ви­трачання

de en fr ru

encrgiesparende Politik

energy-conserving policy          

politique de gain d'énergie

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ