ДСТУ EN ISO 2160:2012 Нафтопродукти. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку (EN ISO 2160:1998, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 2160:2012 Нафтопродукти. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку (EN ISO 2160:1998, IDT)
Дата початку дії01.09.2012
Дата прийняття28.05.2012
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.05.2012 № 633 Про затвердження національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2160:2012
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»)


ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні Євро. Технічні умови

ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови

ДСТУ 8695:2016 Паливо альтернативне для дизельних двигунів. Технічні умови. З поправкою

ДСТУ 8698:2016 Нафтопродукти рідкі. Фракція бензинова (компонент палив для бензинових двигунів). Технічні умови

ДСТУ 8704:2017 Бензини автомобільні довготривалого зберігання. Технічні умови

ДСТУ 8705:2017 Паливо дизельне довготривалого зберігання. Технічні умови

ДСТУ 8776:2018 Бензол кам`яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам`яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ EN 751-1:2014 Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з`єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Анаеробні герметики (EN 751-1:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 6251:2013 Гази нафтові скраплені. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку (EN ISO 6251:1998, IDT)

СОУ НАЕК 006:2018 Управління закупівлями продукції. Турбінні оливи для енергетичного обладнання АЕС. Технічні вимоги до якості, умов приймання та зберігання. Зі Змінами

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ

Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку (EN ISO 2160:1998, IDТ)

ДСТУ EN ISO 2160:2012

Відповідає офіційному тексту Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2012


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандар­тизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Й. Любінін, канд. техн. наук; С. Лютий; М. Маршнюк (науковий керівник); Ю. Хаматова; Н. Харченко

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 травня 2012 р. № 633 з 2012-09-01

3  Національний стандарт відповідає EN ISO 2160:1998 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test (Нафтопродукти. Корозія на мідь. Випробування на мідній пластинці)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 2160:1998 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test (Нафтопродукти. Корозія на мідь. Випробування на мідній ппастинці).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 38 «Стандартизація продуктів нафто­переробки і нафтохімії».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-   слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-   вилучено попередній довідковий матеріал з міжнародного стандарту «Передмову до EN ISO 2160:1998»;

-  структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані», - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-  познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

-  у пункті 4.2 уточнено розмір зерна в одиницях «меш» відповідно до ASTM Е 11-09 Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves (Стандартна специфікація на дро­тяну сито-тканину і сита для випробувальних цілей);

-  долучено структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів;

-  у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

-   «Національні примітки» в тексті виділені рамкою;

-  стандарт долучено переліком реактивів та нормативними документами на них, які вико­ристовують в Україні;

-  долучено додаток НА «Температура та тривалість випробовування для класів нафтопродуктів»;

-  долучено національний додаток НБ «Перелік нормативних документів, на які є посилан­ня в цьому стандарті».

На цей час чинний ISO 3170:2004.

В Україні EN ISO 6251:1998 впроваджується як ДСТУ EN ISO 6251:20ХХ Гази нафтові скрап­лені. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Го­ловному фонді нормативних документів.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку

НЕФТЕПРОДУКТЫ Метод определения коррозионного воздействия на медную пластинку

PETROLEUM PRODUCTS Method for determination of corrosion on a copper strip

Чинний від 2012-09-01

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту може супроводжуватися небезпечними опе­раціями, використовуванням небезпечних матеріалів та устатковання. Цей стандарт не роз­глядає всі проблеми безпеки, пов’язані з його застосуванням. Відповідальність за створення умов безпеки й охорони здоров’я та за визначення необхідних обмежень перед упроваджен­ням цього стандарту несе користувач.

1   СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення корозійної дії на мідь рідких нафтопродуктів та деяких розчинників. Стандарт поширюється на леткі продукти, що мають максимальний тиск пари 124 кПа за температури 37,8 °С.

Леткі продукти з максимальним тиском пари вище ніж 124 кПа за температури 37,8 °С тре­ба випробовувати згідно з настановами ISO 6251 (див. нижче подану засторогу). Випробовуван­ня електроізоляційних олив треба проводити згідно з настановами ISO 5662.

ЗАСТОРОГА! Деякі продукти, зокрема газові бензини, можуть мати значно вищі показ­ники тиску пари, порівняно з тими, що є характерними для їх класу, навіть якщо тиск пари нижче ніж 124 кПа за температури 37t8 °С. З цієї причини, під час розміщення бомби з та­ким матеріалом у бані з температурою 100 °С, треба дотримуватися надзвичайної обереж­ності. Такі зразки здатні настільки підвищити тиск за температури 100 °С, що це може при­звести до розриву бомби і завдати шкоди та/або поранень.

Національна примітка

В Україні лід час користування цим стандартом треба дотримуватися вимог (1]-[4] додатха НБ та правил безпеч­ної роботи, які викладено в інструкціях з експлуатації приладів та допоміжних пристроїв.

2   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опубпікування зазначені норма­тивні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених ниж­че. Члени ISO та I EC упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3170:1988 Petroleum liquids - Manual sampling

ISO 3171:1988 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3170:1988 Рідкі нафтопродукти. Ручне відбирання проби

ISO 3171:1988 Рідкі нафтопродукти. Автоматичне відбирання проби з трубопроводу.3  СУТЬ МЕТОДУ

Поліровану мідну пластинку занурюють у певний об’єм зразка, нагрівають та витримують за певної температури протягом часу, обумовленого для даного класу випробовуваного матеріалу. Авіаційні палива та газові бензини випробовують у бомбі, а інші продукти випробовують за ат­мосферного тиску (див. також примітку у 8.1). Наприкінці періоду нагрівання мідну пластинку виймають, миють та оцінюють колір згідно з еталонами ступеня корозії.

4   РЕАКТИВИ І МАТЕРІАЛИ

4.1   Розчинник для промивання

2,2,4-триметилпентан (ізооктан) з чистотою не менше ніж 99,75 % є арбітражним розчинни­ком; також прийнятним є будь-який леткий вуглеводневий розчинник, що не містить сірки та не спричинює потемніння пластинки під час випробовування згідно з цим стандартом протягом 3 год за температури 50 °С.

Національна примітка

Можливе використання ізооктану згідно з ГОСТ 12433 [5] додатка НБ.

4.2   Шліфувальні матеріали

4.2.1   Абразивний папір або тканина з покриттям із карбіду кремнію, різного ступеня зер­нистості, охоплюючи папір або тканину з розміром зерна 65 мкм (240 гріт).

4.2.2    Карборундовий порошок з розміром зерна 105 мкм (140 меш).

4.2.3    Гігроскопічна вата (бавовняна вата)

Примітка. Підходить товарний сорт, але найбільш широко доступна медична вата.

Національна примітка

Можливе використання гігроскопічної медичної вати згідно з ГОСТ 5556 [6] додатха НБ.

5  АПАРАТУРА

5.1   Мідні пластинки, вирізають із загартованої, електролітичної міді холодної обробки, з глад­кою поверхнею, чистотою більше ніж 99,9 %; прийнятні також мідні пластинки, які застосовують у виробництві електрошин.

Національна примітка

Мідні пластинки вирізають з міді холодної обробки згідно з ДСТУ ГОСТ 859 [7] додатка НБ.

Мідні пластинки мають довжину (75 ± 5) мм, ширину (12,5 ± 2) мм та товщину від 1,5 мм до 3.0 мм.

У разі, якщо пластинки зазнали піттингу (точкової корозії) або мають глибокі подряпини, яких не можна позбутися обумовпеною методикою шліфування, або коли поверхні пластинок дефор­муються під час роботи, такі пластинки відбраковують.

5.2   Бомба (апарат високого тиску), виготовлена з нержавкої сталі згідно з розмірами, вка­заними на рисунку 1.

Бомба має витримувати тиск до 700 кПа під час випробовування.

Примітка. Можна застосовувати альтернативну конструкцію кришки бомби та прокладки з синтетичного каучуку, за умови збереження внутрішніх розмірів бомби, вказаних на рисунку 1.

5.3   Пробірки для випробовування, виконані з боросилікатного скла з номінальним роз­міром 25 мм X 150 мм.

Внутрішні розміри пробірок перевіряють металевою пластинкою з максимальною довжиною, поданою в 5.1, та середніми розмірами ширини і товщини. Під час додавання 30 см3 рідини в пробірку над верхнім кінцем пластинки має бути шар рідини не менше ніж 5 мм.


Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ