ДБН Б.1-2-95 Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України. Зі зміною № 1

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18879 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН Б.1-2-95 Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України. Зі зміною № 1
Дата початку дії01.04.1996
Дата прийняття27.11.1995
Дата скасування дії 01.10.2019
СтатусНедіючий
Новий документДБН Б.2.2-12:2019
Затверджуючий документНаказ від 27.11.1995 № 229
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаБ.1-2-95
РозробникНауково-дослідний і проектний інститут містобудування (НДПІмістобудування)
Орган, що прийнявНауково-дослідний і проектний інститут містобудування (НДПІмістобудування)
Додаткові дані Відновлено дію, так як зупинено дію ДБН Б.2.2-12:2018 згідно з наказом від 30.08.2018 № 228


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Наказ від 23.04.2018 № 100 Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Clean false false false MicrosoftInternetExplorer4

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України

ДБН Б.1-2-95

Видання офіційне

Державний комітет України
у справах містобудування і архітектури

Київ 1996

РОЗРОБЛЕНІ:

НДПІ містобудування(канд.техн.наук Христюк М.М.)

за участю Діпроміст(інж.Сліпцов Б.В.)

Держкоммістобудування України

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Головним Управлінням територіального планування і архітектури Держкоммістобудування України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держкоммістобудування України від 27 листопада 1995 № 229 та введені в дію з 1 квітня 1996

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації. Склад, зміст,порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України        

ДБН Б.1-2-95

Вводяться вперше

Державні будівельні норми України "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України" поширюються на розробку перспективних та оперативних планів розвитку дорожньо-транспортної мережі і організації дорожнього руху в містах України з перспективною кількістю населення понад 100 тис.чол.

Ці норми обов’язкові для органів державного управління, місцевого самоврядування, установ, підприємств і організацій незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм влас­ності, громадських об’єднань і фізичних осіб, які здійснюють проектування, будівництво і експлуатацію міських транспортних систем.

При проектуванні транспортних систем, поряд з положеннями цих норм, слід керуватися чинним законодавством України, в тому числі законами "Про основи містобудування", "Про транспорт", "Про дорожній рух", "Про охорону навколишнього природного середовища", вимогами діючих нормативно-інструктивних документів, зокрема ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", відповідними Постановами, Указами і рішеннями Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, місцевих органів.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Комплексні схеми транспорту (КСТ) розробляються для систем поселень з перспективами розвитку міста-центру (в агломераціях міст-центрів) понад 100 тис.жителів на строк розроблення генерального плану міста з виділенням та деталізацією першочергових заходів з розвитку дорожньо-транспортної мережі і організації дорожнього руху*. У разі відсутності для цих міст КСТ або закінченні терміну їх дії, а також для окремих міст із складним вузлом зовнішнього транспорту і кількістю населення менш ніж 100 тис.чол., може розроблятися як самостійний документ комплексна схема організації дорожнього руху (КСОДР)**.

1.2 КСТ розробляється на основі затвердженого у встановленому порядку генерального плану міста бажано однією і тією ж проектною організацією з урахуванням авторських прав розробників генерального плану міста. Якщо генеральний план міста знаходиться у стадії розроблення, рішення КСТ узгоджуються з розробниками генерального плану.

При необхідності внесення змін у раніше прийняті транспортно-планувальні рішення генерального плану міста розробляються відповідні обгрунтування і в діючий генеральний план міста після затвердження КСТ вносяться уточнення й корективи.

* У містах, де функціонує або буде створюватись швидкісний транспорт, в складі КСТ необхідно розробляти цільову транспортно-планувальну модель з перспективою на 40-50 років.

** Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації з організації дорожнього руху визначено "Тимчасовими нормами проектування комплексних схем організації дорожнього руху в містах України".-К.,1990.

Примітка: Якщо розрахунковий термін згідно з генеральним планом наступає значно раніше, ніж за КСТ, остання стає основою при вирішенні питань розвитку транспорту в новому генеральному плані міста.

1.3 Основним завданням КСТ є визначення принципових напрямів, послідовності й термінів реалізації заходів з розвитку магістральної вулично-дорожньої мережі, а також усіх видів міського, приміського та зовнішнього транспорту, що забезпечують потреби населення і народного господарства систем поселень у пасажирських (до місць праці, масового відпочинку і об’єктів культурно-побутового призначення) і вантажних перевезеннях з дотриманням нор­мативних витрат часу на пересування, вимог до безпеки дорожнього руху, охорони навколишнього середовища, комфортності поїздок, економії енергетичних, територіальних і тру­дових ресурсів.

Пріоритетні напрями вирішення транспортних проблем (міський, приміський або зовнішній транспорт, магістральна вулично-дорожня мережа, її вузли або ж організація руху на існуючій вулично-дорожній мережі) повинні встановлюватись із врахуванням соціально-економічних і транспортно-планувальних особливостей міста і відносно цього визначається значення і детальність проробок відповідних розділів КСТ.

1.4 Заходи у розділі "Міський пасажирський транспорт", а при необхідності також у розділі "Вулично-дорожня мережа і організація дорожнього руху" розробляються у декількох варіантах, у яких розкривається значення транспортно-планувальних і організаційно-регулювальних рішень, черговість їх реалізації. Варіант, що пропонується, повинен забезпечувати при мінімальних приведених витратах істотне підвищення ефективності і якості транспортного обслуговування населення та підприємств міста, безпеку дорожнього руху, природоохоронні вимоги.

Примітка. Для міст з розрахунковою кількістю населення 1 млн.чол. і більше, де у процесі розроблення КСТ техніко-економічне обгрунтування того або іншого виду позавуличного швидкісного транспорту ускладнюється, допускається розроблення спеціального ТЕО з вибору швидкісного транспорту (метрополітен, швидкісний трамвай з підземними ділянками, залізнична або монорейкова дорога) із відповідними інженерно-геологічними дослідженнями, додатковими розрахунками і аналізом очікуваних пасажиропотоків, укрупнених економічних показників з наступним використанням результатів ТЕО у КСТ.

1.5 Замовниками КСТ виступають органи місцевої виконавчої влади або, за їх дорученням, відповідні структурні підрозділи, а розробниками - державні та інші проектні організації містобудівного та дорожнього профілю, незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, що мають відповідні сертифікати на виконання таких видів робіт.

Замовник зобов’язаний видати проектній організації затверджене завдання на розроблення КСТ і такі вихідні дані:

♦ матеріали концепції і генерального плану міста (якщо вони розроблялись іншою проектною організацією), ПДП промислових і житлових районів, центру міста та інші містобудівні документи, що містять необхідні для розроблення КСТ дані;

♦ звітні (за останні 5-10 років) дані з техніко-економічних та експлуатаційних показників роботи усіх видів міського, приміського та зовнішнього транспорту, включаючи витрати матеріальних і енергетичних ресурсів;

♦ матеріали спеціально проведених обстежень:

а) розселення населення і, за необхідністю, його транспортної рухомості;

б) обсягів кореспонденцій і пасажиропотоку у години "пік" і добу (у курортних містах, крім того, за порами року і днями тижня) по напрямках, відрізках і вузлах транспортної мережі міста і зони його впливу з виділенням перевезень, виконаних відомчими та погодинними автобусами;

в) організації дорожнього руху (транспорту і пішоходів) і умов його безпеки;

г) роботи легкового автомобільного транспорту: індивідуального, службового, таксомо­торного;

д) інтенсивності і швидкостей руху транспортних потоків на магістральних вулицях, транспортних вузлах і на підходах до міста;

е) рівня шуму і забрудненості повітря на найбільш завантажених магістралях та перехрестях.

Примітки:

1 При відсутності у замовника перелічених вихідних даних він може за окрему плату замовити їх збір і підготовку розробникові КСТ або іншим організаціям, що виконують цю роботу під керівництвом розробника КСТ на субпідрядних засадах.

2 Давність обстежень не повинна перевищувати трьох років.

1.6 КСТ погоджується з обласними та місцевими органами містобудування і архітектури, землевпорядкування, державтоінспекції, санітарного нагляду, екологічної безпеки та іншими організаціями, що обумовлюються замовником у технічному завданні на проектування, виходячи з належності питань, місцевих умов і особливостей населеного пункту та прилеглих територій.

Погоджуючі інстанції зобов’язані у місячний термін надати замовнику висновок по КСТ. У разі недодержання цього терміну схема вважається погодженою.

КСТ затверджується сесією міської Ради народних депутатів або, за її дорученням, органом виконавчої влади.

Загальний термін погодження і затвердження КСТ, з моменту передачі її проектною організацією замовнику, не повинен перевищувати трьох місяців.

У поданих на затвердження проектних матеріалах повинні бути відображені зауваження погоджуючих інстанцій і внесені зміни та доповнення відповідно з рішенням, прийнятим сесією міської Ради народних депутатів.

Подальше внесення змін у КСТ допускається тільки на основі рішення органу, який її затвердив. Ці зміни повинні бути внесені у схему, погоджені й затверджені у встановленому порядку.

1.7 Затверджена КСТ є програмним містобудівним документом для органів місцевого самоврядування при розробленні перспективних та поточних планів розвитку дорожньо-транспортної мережі міста і прилеглого району, основним вихідним документом для розробки наступної проектної документації з розвитку транспорту і будівництва окремих дорожньо-транспортних об’єктів.

Контроль за реалізацією передбачених у КСТ заходів покладається на відповідні управління (відділи) виконавчих органів місцевого самоврядування.

2 СКЛАД КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ТРАНСПОРТУ

2.1 КСТ розробляється у складі пояснювальної записки і графічних матеріалів, що відображають існуючий стан міського, приміського і зовнішнього (з врахуванням легкового і вантажного) транспорту з обслуговуючими процес перевезення і рухомий склад комплексами (пасажирські вокзали і станції, зупинки, вантажні станції і двори, порти, пристані, аеропорти, депо, парки, гаражі, станції технічного обслуговування, автозаправні станції, мотелі, кемпінги тощо), магістральної вулично-дорожньої мережі та її інженерних споруд (мостових переходів, естакад, шляхопроводів, транспортних розв’язок, позавуличних пішохідних переходів тощо), а також техніко-економічні обгрунтування проектних рішень, що приймаються з розвитку усіх видів транспорту, дорожньої мережі та їх споруд і обладнань, раціональних методів організації дорожнього руху.

2.2 Пояснювальна записка КСТ ілюструється кольоровими ксерокопіями з основних графічних матеріалів схеми і вміщує документи з розгляду та погодження проектних розробок.

2.3 Графічні матеріали КСТ розробляються для ілюстрації існуючого стану транспортної системи міста і прилеглого до нього району та рішень, що приймаються на перспективу по кожному з розглянутих конкурентно-спроможних варіантів з виділенням першочергових робіт по вибраному варіанту.

2.4 Подані в стислому вигляді Основні положення КСТ концентруються в окремому її томі.

3 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка КСТ повинна вміщувати такі розділи (окремо існуючий стан та перспективи розвитку):

♦ місто і його функціонально-планувальна характеристика;

♦ міський пасажирський транспорт (включаючи легковий);

♦ вантажний автомобільний транспорт;

♦ магістральна вулично-дорожня мережа та організація дорожнього руху;

♦ приміський і зовнішній транспорт;

♦ охорона навколишнього середовища;

♦ першочергові заходи з розвитку дорожньо-транспортної мережі та організації дорожнього руху.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com