ДСТУ ISO 8459-5:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ІSO 8459-5:2002, ІDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 8459-5:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ІSO 8459-5:2002, ІDT)
Дата початку дії01.07.2007
Дата прийняття02.09.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.09.2005 № 239 Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8459-5:2005
РозробникУкраїнський інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)
Додаткові дані Зміна дати чинності згідно з наказом від 30.03.2007 № 70


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація і документація довідник
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДАНИХ
Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими

(ISO 8459-5:2002, IDТ)
ДСТУ ISO 8459-5:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Антоненко, канд. іст. наук; В. Бояркін; А. Бровкін, канд. іст. наук; А. Гончаренко (керівник теми); Є. Козир; А. Санченко; Р. Санченко, канд. техн. наук; Л. Шрамко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 вересня 2005 р. № 239 з 2007-01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом від 30 березня 2007 р. № 70 (з 2007-07-01)

3 Національний стандарт відповідає ISO 8459-5:2002 Information and documentation — Bibliographic data element directory — Part 5: Data elements for the exchange of cataloguing and metadata (Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5: Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Довідник

5 Абетковий покажчик

6 Структурований порядок елементів даних

7 Матриця повідомлень для каталогізаційних застосувань

Додаток А Значення вибраних елементів даних

Додаток В Приклади застосування цієї частини стандарту ISO 8459

Додаток С Взаємозв’язок між п’ятьма частинами стандарту ISO 8459

Додаток D Бібліографія

Додаток НА Перелік чинних в Україні стандартів, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 8459-5:2002 Information and documentation — Bibliographic data element directory — Part 5: Data elements for the exchange of cataloguing and metadata (Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими).

Міжнародні стандарти розробляють і оформляють згідно з ISO/IEC Directives, part 2 — Rules for the structure and drafting of international Standards, fourth edition, 2001. (Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, четверте видання, 2001. На заміну ISO/IEC Directives, part 3, third edition, 1997).

Міжнародний стандарт ISO 8459 розробив Технічний комітет ISO/TC 46 «Інформація і до­кументація», підкомітет SC-4 «Комп’ютерні застосування в інформації і документації».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 144 «Інформація і доку­ментація».

Стандарт містить опис довідника бібліографічних елементів даних.

До цієї частини стандарту внесено такі редакційні зміни:

— термін «міжнародний стандарт» замінено на «національний стандарт» або «стандарт»;

— термін «ця частина міжнародного стандарту» замінено на «ця частина стандарту»;

— з передмови до міжнародного стандарту в національному вступі викладено тільки ті відомості, що стосуються цього стандарту; посилання на ISO/IEC Directives, part 3, third edition, 1997 замінено посиланням на ISO/IEC Directives, part 2;

— для деяких термінів у розділі 3 наведено синоніми, які надруковано прямим світлим шрифтом;

— у наведених у розділі 5 абеткових покажчиках українською та англійською (для довідки) мовами кількість записів не збігається, оскільки в міжнародному стандарті в покажчику наве­дено синоніми назв елементів даних, які не наведено як синоніми в розділі 4;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Тер­міни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами стандартів комплексу «Національна стандартизація».

У цьому стандарті є посилання на:

ISO 3166-1:1997, який в Україні впроваджено як ДСТУ ISO 3166-1; ступінь відповідності — ідентичний;

ISO 2709:1996, попереднє видання якого (ISO 2709:1981) впроваджено в Україні як ДСТУ 3578-97; ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ).

Національні примітки у розділах 3, 4 і 5, у яких подано додаткові роз’яснення до деяких положень стандарту, та національні пояснення в розділі 2, додатку В і у «Бібліографії» взято в рамку.

У цій частині стандарту використано подані нижче значення англійських слів та виразів, які не завжди збігаються з рекомендаціями словників. Згідно з ДСТУ 1.5 у цьому стандарті перевагу надано національним термінам перед термінами іншомовного походження:

acquisition — комплектування

application — замовлення, застосування

authority — повноважний; авторитетний

authentication — установлення справжності; підтвердження повноважень

bold — напівгрубий

borrowing institution — установа-посередник

combination — поєднання

copy — примірник

directory — довідник (ДСТУ 2227-93)

holding — бібліотечний фонд

index — покажчик

initialize — установлювати в початковий стан; надавати початкові значення

institution — установа, заклад

integral — обов’язковий, невід’ємний

item — документ

justification — правомірність

lending — міжабонементний обмін

lending institution — установа-позичальник

loan — абонемент, замовлення на абонемент

location — місцезнаходження

originator — відправник, створювач

related — взаємопов’язаний

retrieval — пошук (інформації)

transaction — операція

Для однозначного розуміння положень у цьому стандарті слова загального вжитку вико­ристано як загальнотехнічні терміни, що мають таке значення.

Вказівник (indicator) — знак або напис, що означує місцезнаходження якогось об’єкта або напрям руху до нього.

Покажчик (index) — упорядкований певним чином довідковий список вказівників, долуче­ний до основного тексту документа.

Визначник (qualifier) — опис характерної ознаки об’єкта, що розкриває його суть. Означник (tag) — мітка, ідентифікатор чи будь-який інший знак чи напис, закріплений за об’єктом і призначений для використання замість назви цього об’єкта.

Основною сферою застосування цього стандарту є бібліотечна діяльність, хоча його по­ложення можна застосовувати і до інших фондосховищ (наприклад, архівів та музеїв). Тому термін «item» (одиниця) у цьому стандарті перекладено як «документ», що є найзагальнішим тер­міном для усіх фондосховищ.

Стандарт ISO 8459 містить п’ять частин під загальною назвою Information and documentation — Bibliographic data element directory (Інформація і документація. Довідник бібліографічних еле­ментів даних), які мають такі назви:

— Part 1: Interloan applications (Частина 1. Застосування міжбібліотечного абонемента);

— Part 2: Acquisitions applications (Частина 2. Опрацьовування замовлень);

— Part 3: Information retrieval applications (Частина 3. Пошук інформації за замовленням);

— Part 4: Circulation applications (Частина 4. Обіговість документів за замовленням);

— Part 5: Data elements for the exchange of cataloguing and metadata (Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими).

З міжнародними стандартами, на які є посилання в цій частині стандарту, можна ознайо­митися в Головному фонді нормативних документів.

Додаток А до цієї частини стандарту є обов’язковий, а додатки В, С — довідкові.

ВСТУП

Даними обмінюються переважно для потреб розпочинання або ведення процесів міжбібліо­течного абонемента (МБА). Для того, щоб передати потрібну інформацію для ведення проце­су, різноманітні елементи даних у повідомленнях, якими обмінюються, мають бути цілком зро­зумілі зацікавленим партнерам.

У цій частині стандарту описано у вигляді довідника елементи даних, які використовують у процесі каталогізації.

Елементи даних, що можуть трапитися під час операцій каталогізації, подані в чотирьох розділах:

a) довідник елементів даних (див. розділ 4) із додатками, які містять значення кодів та опис для типів повідомлень (А.2) і типів дат або часу (А.З);

b) абетковий покажчик (див. розділ 5), який містить назви, ключові слова та синоніми еле­ментів даних, групи елементів даних та значення елементів даних, охоплюючи назви, співвіднесені з повідомленнями (див. додаток А);

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ І ДОКУМЕНТАЦІЯ
ДОВІДНИК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДАНИХ
Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
СПРАВОЧНИК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ
Часть 5. Элементы данных для обмена каталогизированными данными и метаданными

INFORMATION AND DOCUMENTATION
BIBLIOGRAPHIC DATA ELEMENT DIRECTORY
Part 5. Data elements for the exchange of cataloguing and metadata

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цій частині стандарту встановлено й описано елементи даних, які потрібні під час обміну даними між системами каталогізації (наприклад, термінало-комп’ютерними або комп’ютерно-ком­п’ютерними). У ній також визначено повідомлення та їхні елементи даних, використовувані в си­стемах каталогізації.

Цю частину стандарту призначено для супроводу як пакетних, так і інтерактивних каталогізаційних операцій та груп цих операцій.

У додатку В подано приклади застосування цієї частини стандарту.

Цей стандарт не поширюється на структурування елементів даних, використовуваних у по­відомленнях.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цієї частини стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни чи переглянуті версії таких документів не застосовують. Однак сторони, які укладають угоду, що ґрунтується на цій частині стандарту, повинні віднаходити можливість використовувати найновіші видання нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань рекомендовано звертатися до найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO ведуть реєстри чин­них на поточний момент міжнародних стандартів.

ISO 639-2:1998 Codes for the representation of names of languages — Part 2: Alpha-3 code

ISO 2709:1996 Information and documentation — Format for information Interchange

ISO 3166-1:1997 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes

ISO/IEC 7498-3:1997 Information technology — Open Systems Interconnection — Basic Reference Model: Naming and addressing

ISO 8601:1988 Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times

ISO 10324:1997 Information and documentation — Holdings statements — Summary level ISO 23950:1998 Information and documentation — Information retrieval (Z39.50) —Application service definition and protocol specification

UCP, Union Catalogue Profile. International Registered Profile (to be used with ISO 23950) http:/ /www.nla.gov.au/UCP.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 639-2:1998 Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа З ISO 2709:1996 Інформація і документація. Формат для обміну інформацією ISO 3166-1:1997 Коди для подання назв країн і територій. Частина 1. Коди країн ISO/IEC 7498-3:1997 Інформаційна технологія. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова ета­лонна модель. Найменування та адресування

ISO 8601:1988 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дат і часу ISO 10324:1997 Інформація і документація. Відомості про фонди. Сумарний рівень ISO 23950:1998 Інформація і документація. Інформаційний пошук (Z39.50). Визначення за­стосовуваних послуг та опис протоколу

Єдиний Каталог профілів UCP. Міжнародний зареєстрований профіль (мають використову­ватись з ISO 23950); http://www.nla.gov.au/UCP.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій частині стандарту використано терміни та їхні визначення, які подано нижче. Національна примітка

Для деяких термінів подано синоніми, які надруковано прямим світлим шрифтом.

3.1 авторитетний запис (authority record)

Запис у системі каталогізації, в якому описано, проаналізовано та проконтрольовано стан­дартизовану форму назви, предметних рубрик, серіальних видань чи інших заголовків

3.2 бібліографічний документ (bibliographic item)

Одиниця чи група одиниць у будь-якій фізичній формі, серіальна чи несеріальна, опубліко­вана чи неопублікована, може вважатись об’єктом чи твором і становить основу для одного бібліографічного опису

3.3 бібліографічний запис (bibliographic record)

Запис у системі каталогізації, що описує, аналізує та контролює бібліографічний документ

3.4 послідовність символів; рядок символів (character string)

Комбінація літер, цифр, розділових знаків чи інших символів

3.5 каталожний запис (catalogue record)

Запис у каталозі, що описує, аналізує та контролює бібліографічні чи авторитетні дані або бібліотечні фонди

3.6 каталогізація (cataloguing)

Процес складання запису для долучення в один чи більше каталогів або покажчиків, призна­чений для опису документа і його пошуку

3.7 примірник; копія (copy)

Фізичне подання цілого бібліографічного документа чи його частини

3.8 елемент даних (data element)

Основна одиниця даних, яку можна розпізнати і визначити і яка має назву, представлену означником як ідентифікатором, та одне чи більше значень для вираження окремого факту(-ів)

3.9 довідник елементів даних (data element directory)

Список елементів даних з детальним викладенням, за потреби, значень елементів даних

3.10 група елементів даних (data element group)

Набір взаємопов’язаних елементів даних

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 9:1995 Information and documentation —Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters — Slavic and non-Slavic languages

2 ISO 233:1984 Documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters

3 ISO 259:1984 Documentation — Transliteration of Hebrew characters into Latin characters

4 ISO/IEC 646:1991 Information technology — ISO 7-bit coded character set for information interchange

5 ISO 843:1991 Information and documentation — Conversion of Greek characters into Latin characters

6 ISO 2108:1992 Information and documentation — International standard book numbering (ISBN)

7 ISO 3297:1998 Information and documentation — International standard serial number (ISSN)

8 ISO 3602:1989 Documentation — Romanization of Japanese (Kana script)

9 ISO 3901:1986 Information and documentation — International Standard Recording Code (ISRC)

10 ISO 5426:1983 Extension of the Latin alphabet coded character set for bibliographic information interchange

11 ISO 5427:1984 Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for bibliographic information interchange

12 ISO 5428:1984 Greek alphabet coded character set for bibliographic information interchange

13 ISO 7098:1991 Information and documentation — Romanization of Chinese

14 ISO/IEC 10027:1990 Information technology — Information Resource Dictionary System (IRDS) framework

15 ISO/IEC 10646-1:2000 Information technology — Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) — Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane

16 ISO 10957:1993 Information and documentation — International Standard music number (ISMN)

17 ISO 12083:1994 Information and documentation — Electronic manuscript preparation and marcup

18 ISO 15511[1] Information and documentation — International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL).

19 ISO/IEC Directives, part 3 — Rules for the structure and drafting of international Standards, third edition, 1997

20 ISO/IEC Directives, part 2 — Rules for the structure and drafting of international Standards, fourth edition, 2001.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISO 9:1995 Інформація і документація. Транслітерація кириличних літер латинськими літе­рами. Слов’янські та неслов’янські мови

2 ISO 233:1984 Документація. Транслітерація арабських літер латинськими літерами

3 ISO 259:1984 Документація. Транслітерація гебрейських літер латинськими літерами

4 ISO/IEC 646:1991 Інформаційні технології. Міжнародний набір 7-бітових закодованих сим­волів для обміну інформацією

5 ISO 843:1991 Інформація і документація. Конверсія грецьких літер латинськими літерами

6 ISO 2108:1992 Інформація і документація. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISBN)

7 ISO 3297:1998 Інформація і документація. Міжнародний стандартний серіальний номер (ISSN)

8 ISO 3602:1989 Документація. Латинізація японського письма (письмо Кана)

9 ISO 3901:1986 Інформація і документація. Міжнародний стандартний реєстраційний код (ISRC)

10 ISO 5426:1983 Розширений набір кодованих знаків на основі латинської абетки для об­міну бібліографічною інформацією

11 ISO 5427:1984 Розширений набір кодованих знаків на основі кириличної абетки для об­міну бібліографічною інформацією

12 ISO 5428:1984 Набір кодованих символів грецької абетки для обміну бібліографічною інформацією

13 ISO 7098:1991 Інформація і документація. Латинізація китайського письма

14 ISO/IEC 10027:1990 Інформаційні технології. Основні положення щодо Структури системи словників інформаційних ресурсів (IRDS)

15 ISO/IEC 10646-1:2000 Інформаційні технології. Універсальний багатооктетний набір за­кодованих символів (UCS). Частина 1. Архітектура та базовий багатомовний простір

16 ISO 10957:1993 Інформація і документація. Міжнародний стандартний номер музичних видань (ISMN)

17 ISO 12083:1994 Інформація і документація. Готування електронних рукописів та їх роз­мічання

18 ISO 15511:2003 Інформація і документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор бібліотек та подібних організацій (ISIL)

19 ISO/IEC Директиви. Частина 3. Правила викладання та оформлювання міжнародних стан­дартів, третє видання, 1997

20 ISO/IEC Директиви. Частина 2. Правила викладання та оформлювання міжнародних стан­дартів, четверте видання, 2001.

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ