Директива Ради 98/83/ЄС від 03.11.1998 Про якість води, призначеної для споживання людиною

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20298 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Директива Ради 98/83/ЄС від 03.11.1998 Про якість води, призначеної для споживання людиною
Дата прийняття03.11.1998
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 03.11.1998
Вид документаДиректива та конвенція
Шифр документа98/83/ЄС
РозробникРада Європейського Союзу


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Директива Ради 98/83/ЄС
"Про якість води, призначеної для споживання людиною"
від 3 листопада 1998 року
 

Офіційний переклад
 

 РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
 

 Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, його статтю 130s(1),

 Беручи до уваги пропозицію Комісії(1),

 Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету(2),

 Беручи до уваги висновок Комітету регіонів(3),

 Діючи відповідно до процедури, встановленої в статті 189с(4),

 

(1) Оскільки є необхідним привести Директиву Ради 80/778/ЄЕС від 15 липня 1980 року, про якість води, призначеної для споживання людиною(5), у відповідність до науково-технічного прогресу; оскільки досвід, отриманий від імплементації зазначеної Директиви свідчить про необхідність створення належних гнучких та прозорих правових рамок для держав-членів для невідповідностей стандартам; оскільки, крім того, зазначена Директива повинна бути переглянута в світлі Договору про Європейський Союз та, зокрема, принципу субсидіарності;
________________

(1) OB C 131, 30.5.1995, C. 5 та OB C 213, 15.7.1997, C. 8. 

(2) OB C 82, 19.3.1996, C. 64. 

(3) OB C 100, 2.4.1996, C. 134. 

(4) Висновок Європейського Парламенту від 12 грудня 1996 року (OB C 20, 20.1.1997, C. 133), загальна позиція Ради від 19 грудня 1997 року (OB C 91, 26.3.1998, C. 1) та Рішення Європейського Парламенту від 13 травня 1998 року (OB C 167, 1.6.1998, C. 92). 

(5) OB L 229, 30.8.1980, C. 11. Директива з останніми змінами, внесеними Актом про приєднання 1994 року.
 

(2) Оскільки, на дотримання статті 3b Договору, яка передбачає, що дії Співтовариства не повинні перевищувати того, що є необхідним для досягнення цілей Договору, є необхідним переглянути Директиву 80/778/ЄЕС спрямовуючи увагу на відповідність основним параметрам якості та здоров'я, залишаючи державам-членам свободу додавати інші параметри, які вони вважають належними;
 

(3) Оскільки, відповідно до принципу субсидіарності, діяльність Співтовариства повинна підтримувати та доповнювати діяльність компетентних органів у державах-членах;
 

(4) Оскільки, відповідно до принципу субсидіарності, природні та соціально-економічні розбіжності між регіонами Союзу вимагають того, щоб більшість рішень щодо моніторингу, аналізу та заходів для виправлення помилок вживалися на місцевому, регіональному чи національному рівні в тій мірі наскільки ці розбіжності не применшуються заснуванням рамок законів, підзаконних і адміністративних положень, що встановлені у цій Директиві;
 

(5) Оскільки стандарти Співтовариства щодо основних та запобіжних, пов'язаних із здоров'ям, параметрів якості води, призначеної для споживання людиною, є необхідними для забезпечення визначення мінімальних цілей щодо якості довкілля, яких необхідно досягти у зв'язку із іншими заходами Співтовариства, таким чином, щоб можна було захистити та сприяти сталому використанню води, призначеної для споживання людиною;
 

(6) Оскільки, з огляду на важливість якості води, призначеної для споживання людиною, для людського здоров'я, є необхідним встановити на рівні Співтовариства основні стандарти якості, яким вода, призначена для цієї мети, повинна відповідати;
 

(7) Оскільки є необхідним включити воду, що використовується у харчовій промисловості, окрім випадків, коли буде встановлено, що використання такої води не зашкодить корисності для здоров'я готового продукту;
 

(8) Оскільки, для того, щоб дати можливість підприємствам з водопостачання відповідати стандартам якості питної води, для забезпечення того, що поверхові та ґрунтові води зберігаються у чистому вигляді, повинні застосовуватися належні заходи із захисту води; оскільки ця ж сама мета може бути досягнута за допомогою застосування належних водоочисних заходів перед постачанням;
 

(9) Оскільки послідовність європейської водної політики передбачає прийняття у належний строк відповідної рамочної Директиви про воду;
 

(10) Оскільки є необхідним виключити із сфери застосування цієї Директиви природні мінеральні води та води, що є лікарськими продуктами, оскільки для цих видів води встановлені особливі правила;
 

(11) Оскільки, якщо відбулося погіршення якості, вимагається вжиття заходів щодо усіх параметрів, що безпосередньо стосуються здоров'я, та щодо інших параметрів; оскільки, крім того, такі заходи повинні бути ретельно узгоджені з імплементацією Директиви Ради 91/414/ЄЕС від 15 липня 1991 року, про розміщення продуктів із охорони рослин на ринку(1), та Директиви 98/8/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 року про розміщення біоцидних продуктів на ринку(2);
________________

(1) OB L 230, 19.8.1991, C. 1. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 96/68/ЄС (OB L 277, 30.10.1996, C. 25).

(2) OB L 123, 24.4.1998, C. 1.
 

(12) Оскільки є необхідним встановити індивідуальні параметричні значення щодо рідин, які є важливими на території усього Співтовариства, на рівні, достатньо визначеному для забезпечення можливості досягнення цілей цієї Директиви;
 

(13) Оскільки параметричні значення ґрунтуються на наявних наукових знаннях та беручи до уваги превентивний принцип; оскільки ці значення відбираються для забезпечення безпечного споживання води, призначеної для споживання людиною, протягом усього періоду життя і, таким чином, відображає високий рівень охорони здоров'я;
 

(14) Оскільки повинен бути встановлений баланс з метою запобігання як мікробіологічному, так і хімічному ризикам; оскільки, з цією метою, та у світлі майбутнього перегляду параметричних значень, встановлення параметричних значень, що застосовуються до води, призначеної для споживання людиною, повинне ґрунтуватися на міркуваннях охорони здоров'я та методі оцінки ризику;
 

(15) Оскільки в даний час недостатньо даних, на яких повинні ґрунтуватися параметричні значення щодо хімікатів, що призводять до ендокринних порушень, на рівні Співтовариства, в той час як існує підвищене занепокоєння стосовно потенційного впливу на людство та живу природу шкідливих для здоров'я речовин;
 

(16) Оскільки, зокрема, стандарти в Додатку I загалом ґрунтуються на керівних роз'ясненнях Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я щодо якості питної води, та висновку Наукового Дорадчого Комітету при Комісії щодо перевірки токсичності та екотоксичності хімічних сполук;
 

(17) Оскільки держави-члени повинні встановити значення щодо інших додаткових параметрів, не включених до Додатку I, де є необхідним захист людського здоров'я на їх територіях;
 

(18) Оскільки держави-члени можуть встановити значення щодо інших додаткових параметрів, не включених до Додатку I, якщо це вважається необхідним з метою забезпечення якості виробництва, розповсюдження та перевірки води, призначеної для споживання людиною;
 

(19) Оскільки, коли держави-члени вважатимуть за необхідне прийняти стандарти, більш суворі, ніж ті, що встановлені у Додатку I, Частинах А та В, або стандартів щодо додаткових параметрів, не включених до Додатку I, але необхідних для захисту людського здоров'я, вони повинні повідомити Комісію про ці стандарти;
 

(20) Оскільки держави-члени зобов'язані при запровадженні або здійсненні більш суворих захисних заходів, поважати принципи та норми Договору у тому вигляді, в якому вони тлумачаться Судом Справедливості;
 

(21) Оскільки параметричні значення повинні бути дотримані у місці, де вода, призначена для споживання людиною, надається відповідному споживачу;
 

(22) Оскільки якість води, призначеної для споживання людиною, може зазнавати впливу внутрішньої системи розподілення; оскільки, крім того, визнається, що ні внутрішня система розподілення, ні її утримання не можуть бути на відповідальності держав-членів;
 

(23) Оскільки кожна держава-член повинна заснувати програми моніторингу для перевірки того, що вода, призначена для споживання людиною, відповідає вимогам цієї Директиви; оскільки такі програми моніторингу повинні відповідати місцевим потребам та задовольняти мінімальні вимоги щодо моніторингу, встановлені в цій Директиві;
 

(24) Оскільки методи, що використовуються з метою аналізу якості води, призначеної для споживання людиною, повинні забезпечувати надійність отриманих результатів та можливість їх порівняння;
 

(25) Оскільки, у випадку невідповідності стандартам, передбаченим цією Директивою, відповідна держава-член повинна розслідувати причину та забезпечити здійснення необхідних відновлювальних робіт якомога швидше для відновлення якості води;
 

(26) Оскільки є важливим не допускати забрудненої води, що становить потенційну небезпеку для людського здоров'я; оскільки постачання такої води повинно бути заборонено або її використання обмежено;
 

(27) Оскільки, у випадку невідповідності параметру, який виконує функцію індикатора, відповідна держава-член повинна вирішити, або ця невідповідність становить певний ризик людському здоров'ю; оскільки вона повинна здійснити відновлювальні роботи для відновлення якості води, якщо це є необхідним для захисту людського здоров'я;
 

(28) Оскільки такі відновлювальні роботи є необхідними для відновлення якості води, призначеної для споживання людиною, відповідно до частини 2 статті 130r Договору, перевага надається діяльності, яка усуває проблему в її основі;
 

(29) Оскільки держави-члени повинні бути вповноважені, за певних обставин, надавати відступи від цієї Директиви; оскільки, крім того, є необхідним заснувати належні рамки щодо таких відступів, за умови, що вони не можуть становити потенційної загрози людському здоров'ю, та за умови, що постачання води, призначеної для споживання людиною, на відповідній території не може здійснюватись іншим чином за допомогою будь-яких інших відповідних методів;
 

(30) Оскільки, так як підготовка та розподілення води, призначеної для споживання людиною, може включати використання окремих речовин або матеріалів, вимагається встановити правила для регулювання їх використання з метою уникнути можливого шкідливого впливу на людське здоров'я;
 

(31) Оскільки науково-технічний прогрес може вимагати швидкого приведення технічних вимог у відповідність до нього, передбачених Додатками II та III; оскільки, крім того, з метою полегшити застосування заходів, що вимагаються для досягнення цієї мети, розробляються положення, що встановлюють порядок, в якому Комісія може прийняти такі зміни за допомогою комітету, що складається із представників держав-членів;
 

(32) Оскільки споживачі повинні бути достатньо та належно поінформовані про якість води, призначеної для споживання людиною, про будь-які відступи, надані державами-членами, та про будь-які відновлювальні роботи, здійснені компетентними органами; оскільки, крім того, повинні братися до уваги як технічні та статистичні потреби Комісії, так і права особи на отримання достатньої інформації, що стосується якості води, призначеної для споживання людиною;
 

(33) Оскільки, за виняткових обставин, і щодо географічно визначених територій, може бути необхідним надати державам-членам більш широкі часові рамки для забезпечення відповідності певним положеннями цієї Директиви;
 

(34) Оскільки ця Директива не повинна впливати на зобов'язання держав-членів щодо строку внесення змін до національного законодавства, або щодо застосування, як показано у Додатку IV,
 

 УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
 

Стаття 1
 

Мета
 

 1. Ця Директива стосується якості води, призначеної для споживання людиною.
 2. Метою цієї Директиви є захист людського здоров'я від шкідливих впливів будь-якого забруднення води, призначеної для споживання людиною, шляхом забезпечення її безпечності та чистоти.
 

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ