ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять
Дата початку дії01.04.2007
Дата прийняття29.06.2006
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ 2273-93
Затверджуючий документНаказ від 29.06.2006 № 177 Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 28.12.2005 N 379
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2273:2006
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України


ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДСТУ 4446:2005 Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вуглеводні. Загальні технічні умови

ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності

ДСТУ 9069:2021 Протипожежна техніка. Рукави пожежні плоскоскладані для пожежно-рятувальних автомобілів. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ 9115:2021 Система управління пожежною безпекою об’єкта захисту. Внутрішній аудит з оцінки протипожежного стану. Загальні положення

ДСТУ EN 12186:2017 Газова інфраструктура. Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги (EN 12186:2014, IDT)

ДСТУ EN 12583:2017 Газова інфраструктура. Компресорні станції. Функційні вимоги (EN 12583:2014, IDT)

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

СОУ 40.1-21677681-60:2012 Протипожежний захист машзалів електростанцій. Правила проектування та експлуатації протипожежного устаткування (НАПБ В.01.061-2011/111)

СОУ 41.0-21677681-37:2010 Інструкція з експлуатації автоматичних систем водяного пожежогасіння (НАПБ 05.025-2010)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА
Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273:2006

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРГ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: А. Антонов (керівник розробки), канд. техн. наук; Г. Ілляшенко; В. Орел, канд. хім. наук; М. Откідач, канд. техн. наук; С. Полька; С. Пономарьов; В. Приймаченко; С. Со- пенко, канд. техн. наук; М. Спірідончев

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 177

3 НА ЗАМІНУ: ДСТУ 2273-93

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні пояснення

4 Терміни та визначення понять

4.1 Загальні поняття

4.2 Пожежні машини

4.2.1 Пожежні транспортні засоби

4.2.2 Пересувні і переносні пожежні машини

4.3 Пожежне устатковання

4.3.1 Гідравлічне пожежне устатковання

4.3.2 Допоміжне пожежне устатковання

4.4 Пожежні рятувальні пристрої

4.5 Переносний пожежний інструмент

4.6 Засоби індивідуального захисту пожежника

4.7 Системи пожежогасіння

4.8 Вогнегасники

4.9 Засоби пожежної сигналізації

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик німецьких відповідників застандартованих термінів

Додаток В Абетковий покажчик англійських відповідників застандартованих термінів

Додаток Г Абетковий покажчик французьких відповідників застандартованих термінів

Додаток Д Абетковий покажчик російських відповідників застандартованих термінів

Додаток Е Загальнотехнічні терміни

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА
Терміни та визначення основних понять

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
Термины и определения основных понятий

FIRE ENGINEERING
Terms and definitions of fundamental conceptions

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно протипожежних технічних засобів та засобів індивідуального захисту пожежників.

До стандарту вміщено терміни та визначення відповідних понять, які стосуються:

— пожежних машин (пожежних транспортних засобів та інших пожежних машин);

— пожежного устатковання (гідравлічного і допоміжного);

— пожежних рятувальних пристроїв;

— переносного пожежного інструменту;

— засобів індивідуального захисту пожежника;

— систем пожежогасіння;

— вогнегасників;

— засобів пожежної сигналізації.

Терміни, встановлені стандартом, застосовують у національних стандартах та в інших нор­мативних документах національного рівня прийняття (кодексах усталеної практики, технічних умовах), у нормативних документах інших видів і рівнів прийняття, а також у технічній і довідковій літературі, у комп'ютерних інформаційних системах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такий стандарт:

ДСТУ 2299-93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

Цей стандарт установлює один застандартований термін для кожного поняття. Для деяких термінів застандартовано терміни-синоніми. Проте, використовуючи застандартовані терміни, у межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів. Терміни набрано напівгрубим шрифтом.

У вузькоспеціалізованих документах узяту в круглі дужки частину терміна можна не вжива­ти, а використовувати його коротку форму.

Позначка в круглих дужках світлим шрифтом «(Нр у нових Нд)» біля терміна-синоніма, набра­ного світлим курсивом, означає, що цей термін використано в чинних нормативних документах, і тому його можна застосовувати в звітній документації, розроблюваній на виконання цих нормативних документів, доки ці документи чинні. Але цей термін не можна застосовувати, розробляючи новий нормативний документ. Цей термін також потрібно замінювати в чинних нормативних документах під час їх перегляду чи перевидання на застандартований синонім без позначки.

Наявність квадратних дужок у терміні і визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба чита­ти, беручи до уваru текст поза дужками з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст у іншій парі. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, з посиланням на той самий номер терміностатті.

Терміни, встановлені цим стандартом, вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших нормативних і ненорма­тивних документах, у разі потреби, їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкри­ваючи зміст поняття, зазначаючи об'єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.

У випадках, коли термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття, замість визначен­ня поставлено риску.

У стандарті як довідкові подано англійські (еп), німецькі (сіє), французькі (й*) та російські (ru) терміни-відповідники застандартованих термінів, узяті з відповідних міжнародних та національ­них стандартів і термінологічних словників.

У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (до­датки Б—Д). Терміни і визначення загальнотехнічних понять, необхідні для розуміння тексту стандарту, подано в додатку Е, джерела інформації — в додатку Ж.

4.1.1  протипожежна техніка; пожежна тех- сіє ВгапсізЬігїгІесІїпік [5] ніка (Нр у нових Нд)  ru пожарная техника [4]

Технічні засоби, призначені для запобігання,

локалізування та ліквідування пожеж, захи­сту людей, матеріальних цінностей та дов­кілля від діяння небезпечних чинників пожежі, провадження пожежно-рятувальних робіт

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 8421-3:1989 Fire protection. Vocabulary — Part 3: Fire detection and alarm (Захист від пожеж. Словник. Частина 3. Виявлення пожеж і сигналізація)

2 ISO 8421-4:1990 Fire protection. Vocabulary — Part 4: Fire extinction equipment (Захист від пожеж. Словник. Частина 4. Обладнання для гасіння пожеж)

3 ISO 8421-8:1990 Fire protection. Vocabulary — Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazadous materials (Захист від пожеж. Словник. Частина 8. Терміни, специфічні для пожежогасіння, рятувальних робіт і поводження з пожежонебезпечними матеріалами)

4 ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения

5 Мешалкин Е. А, Палей С. М., Васильев М. С. и др. Иллюстрированный словарь по пожарной безопасности (англо-немецко-французско-русский): около 8000 терминов. — М.: ВНИИПО МВД России, 1999. — 450 с.

6 EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems — Part 1: Introduction assessment (Сис­теми виявлення пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ)

7 ISO 14520-1:2000 Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design — Part 1: General requirements (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості та проектування систем. Частина 1. Загальні вимоru)

8 Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВГФ «Перун», 2004. — 1440 с.

9 Словарь русского языка в 4-х томах. Т.2. — М.: Русский язык, 1983. — 736 с.

10 Политехнический словарь/ Гл. ред. А. Ю. Ишлинский. — 2-е изд. — М.: Советская энцик­лопедия, 1980. — 656 с.

11 Cловник іншомовних слів (за ред. О. С. Мельничука). — К.: Головна редакція УРЕ, 1974. — 776 с.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ