ДСТУ Б EN 771-3:2016 Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачами. Технічні умови (EN 771-3:2011+А1:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 771-3:2016 Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачами. Технічні умови (EN 771-3:2011+А1:2015, IDT)
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття01.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 01.07.2016 № 194 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа771-3:2016
РозробникДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (НДІБМВ)


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДСТУ Б EN 1052-2:2011 Методи випробувань кам`яної кладки. Частина 2. Визначення міцності на розтяг при згині (EN 1052-2:1999, IDT)

ДСТУ Б EN 1052-3:2011 Методи випробувань кам`яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності кам`яної кладки при зсуві (EN 1052-3:2002, IDT)

ДСТУ Б EN 12620:2013 Заповнювачі для бетону (EN 12620:2002+A1:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 13139:2013 Заповнювачі для розчину (EN 13139:2002, IDT)

ДСТУ Б EN 13139:2013 Заповнювачі для розчину (EN 13139:2002/AC:2004, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ Б EN 772-13:2013 Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю) (EN 772-13:2000, IDT)

ДСТУ Б EN 772-13:2013 Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю) (EN 772-13:2000, IDT). Поправка № 1

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2008, NEQ)

ДСТУ-Н CAC/RCP 1:2012 Продукти харчові. Настанови щодо загальних принципів гігієни (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003, IDT)

Регламент (ЄС) № 1907/2006 від 18.12.2006 Про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH), яким засновується Європейське Агентство хімічних речовин і препаратів, вносяться зміни до Директиви 1999/45/ЄС і скасовуються Регламент Ради (ЄЕС) № 793/93 і Регламент Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директива Ради 76/769/ЄЕС і Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС і 2000/21/ЄС

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського парламенту та Ради від 09.03.2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС


ДСТУ EN 772-11:2021 Методи випробування стінових каменів. Частина 11. Визначення капілярного водопоглинання стінових виробів з бетону, автоклавного газобетону, штучного й природного каменю та початкової швидкості поглинання води керамічними стіновими виробами (EN 772-11:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 772-1:2016 Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску (EN 772-1:2011+А1:2015, IDT)

Наказ від 01.07.2016 № 194 Про прийняття національних стандартів

Наказ від 02.07.2020 № 153 Про затвердження Переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАМЕНІ СТІНОВІ
Частина 3. Вироби стінові бетонні
з щільним та легким заповнювачами.
Технічні умови
(EN 771-3:2011+А1:2015, IDT)

ДСТУ Б EN 771-3:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Волошина; Н. Дюжилова, канд. техн. наук; С. Лаповська, д-р техн. наук (науковий керівник).

2 НАДАННЯ ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 01.07.2016 р. № 194, чинний з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 771-3:2011+А1:2015 Specification for masonry units - Part 3; Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates) (Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачами. Технічні умови).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування 

2 Нормативні посилання 

3 Терміни, визначення та умовні познаки

3.1 Терміни та визначення

3.2 Умовні познаки

4 Сировинні матеріали

5 Вимоги до виробів стінових бетонних

5.1 Загальні положення

5.2 Розміри і граничні відхили розмірів

5.3 Форма і зовнішній вигляд

5.4 Середня густина

5.5 Механічна міцність

5.6 Теплотехнічні властивості

5.7 Довговічність

5.8 Капілярне водопоглинання

5.9 Вологісна деформація

5.10 Паропроникність

5.11 Реакція на дію вогню

5.12 Міцність мурування на зчеплення при зсуві

5.13 Міцність мурування на зчеплення при вигині

6 Опис, познаки і класифікація бетонних стінових виробів

6.1 Опис та познаки виробів

6.2 Класифікація

7 Маркування 

8 Оцінювання і перевірка стабільності технічних показників (AVCP)

8.1 Загальні положення

8.2 Визначення типу виробу

8.3 Контроль виробництва на підприємстві ((FPC)

Додаток А Відбір зразків для визначення типу виробу та для незалежного випробування партій

Додаток В Критерії відповідності для визначення типу виробу та для незалежного випробування партій

Додаток С Приклади різних форм бетонних стінових виробів

Додаток D Настанова щодо періодичності випробувань для розроблення системи контролю виробництва на підприємстві для підтвердження відповідності готової продукції вимогам цього стандарту і декларації виробника

Додаток ZA Пункти цього стандарту, що посилаються на положення EU Директиви будівельних виробів

Бібліографія

Додаток НА Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 771-3:2011+А.1:2015, та відповідних національних стандартів за їх наявності

Додаток НБ Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів на основні сировинні матеріали, що застосовуються при виробництві виробів стінових бетонних з щільним та легким заповнювачами, та відповідних національних стандартів за їх наявності

CONTENTS

 

1 Scope

2 Normative references

3 Terms, definitions and symbols

3.1 Terms and definitions

3.2 Symbols

4 Materials

5 Requirements for aggregate concrete masonry units

5.1 General

5.2 Dimensions and tolerances

5.3 Configuration and appearance

5.4 Density

5.5 Mechanical strength

5.6 Thermal properties

5.7 Durability

5.8 Water absorption by capillarity

5.9 Moisture movement

5.10 Water vapour permeability

5.11 Reaction to fire

5.12 Shear bond strength

5.13 Flexural bond strength

6 Description, designation and classification of aggregate concrete masonry units

6.1 Description and designation of units

6.2 Classification

7 Marking

8 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

8.1 General

8.2 Product type determination

8.3 Factory production control (FPC)

Annex A (normative) Sampling for determination of product type and for independent testing of consignments

Annex В (normative) Compliance criteria for product type determination and for independent testing of consignments

Annex С (informative) Examples of different shapes of aggregate concrete masonry units

Annex D (informative) Guidance for test frequencies for designing a FPC system to demonstrate conformity of finished products with the requirements of the standard and the declaration of the manufacturer

Annex ZA (informative) Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive

Bibliography

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт с тотожним перекладом EN 771-3:2011+А1:2015 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates) (Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачем. Технічні умови) із внесеною зміною А1:2015.

EN 771-3:2011+А1:2015 підготовлено технічним комітетом CEN/TC 125 "Мурування", секретаріатом якого керує Британський інститут стандартизації.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 771-3:2016 Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачами. Технічні умови) (EN 771-3:2011+А1:2015, IDT). викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення цей стандарт відноситься до комплексу "В.2.7 - Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт", слово "густина" замінено на "середня густина;

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ" та "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 771-3:2011+А1:2015 " у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651.0-1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства.

Наведено національний довідковий додаток НБ як настанову для користувачів.

Зміну А.1 виділено в тексті національного стандарту лінією на березі (||).

Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, на які є посилання в EN 771-3:2011 + А1:2015, та відповідних національних стандартів за наявності наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАМЕНІ СТІНОВІ
Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачами. Технічні умови

КАМНИ СТЕНОВЫЕ
Часть 3. Изделия стеновые бетонные с плотным и легким заполнителями. Технические условия

MASONRY UNITS
Part 3. Concrete masonry units with dense and lightweight aggregate. Specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює характеристики та вимоїн до технічних показників виробів стінових з бетону, виготовлених на щільних або легких заповнювачах, або їх комбінації, які, в основному, використовуються для улаштування рядових, лицьових або облицювальних мурувань в несучих або не несучих конструкціях будівель цивільного призначення. Вироби підходять для всіх форм стінових конструкцій, в тому числі одношарових мурувань, зовнішнього обличкування димарів, багатошарових стін, перегородок, підпірних стін та фундаментів. Вони можуть забезпечити протипожежний захист, теплоізоляцію, звукоізоляцію і звукопоглинання.

Цей стандарт включає стінові вироби з бетону непрямокутної форми, фасонні та добірні елементи.

Стандарт визначає характеристики, пов'язані з міцністю, густиною, точністю розмірів, а також надає рекомендації для оцінювання та перевірки стабільності технічних показників (AVCP) продукції згідно з цим стандартом. Вимоги до маркування виробів, що підпадають під дію даною стандарту, також включені.

Цей стандарт не встановлює номінальних розмірів стінових виробів, а також стандартних робочих розмірів і кутів нахилу фасонних і добірних виробів. Цей стандарт не поширюється на стінові панелі висотою в один поверх, вироби для футерування димових каналів і влаштування гідроізоляції. Цей стандарт не поширюється також на вироби з вогнестійким теплоізоляційним покриттям.

1 SCOPE

This European Standard specifies the characteristics and performance requirements of aggregate concrete masonry units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications. The units are suitable tor all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions, retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption.

This European Standard includes aggregate concrete masonry units of an overall non-rectangular parallelepiped shape, в specially shaped and accessory units.

It defines the performance related to e.g. strength, density, dimensional accuracy, and provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard. The marking requirement for products covered by this European Standard is included.

This European Standard does not specify standard sizes for aggregate concrete masonry units, nor standard work dimensions and angles of specially shaped aggregate concrete masonry units. It does not cover store height panels, chimney flue linings nor units intended for use as a damp proof course. It does not cover units with an incorporated thermal insulation material bonded to the faces of the unit susceptible to be exposed to fire.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні нормативні документи є обов'язковими при застосуванні цього стандарту. Для датованих посилань застосовують тільки вказане видання нормативного документа. Для недатованих посилань застосовують останнє видання нормативного документа (включаючи будь-яку зміну).

EN 772-1:2011 Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску;

EN 772-2 Методи випробувань стінових каменів. Частина 2. Визначення процентного вмісту порожнин в стінових виробах з бетону (за відбитком на папері);

EN 772-6 Методи випробувань стінових каменів. Частина 6. Визначення міцності на розтяг при згині стінових виробів з бетону;

EN 772-11 Методи випробувань стінових каменів. Частина 11. Визначення капілярного водопоглинання сі (нових виробів з бетону, автоклавного ніздрюватого бетону, штучного та природного каменю та початкової швидкості поглинання води керамічними блоками;

EN 772-13 Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто та брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю);

EN 772-14 Методи випробувань стінових каменів. Частина 14. Визначення вологісних деформацій стінових виробів з бетону та штучного каменю;

EN 772-16 Методи випробувань стінових каменів. Частина 16. Визначення розмірів;

EN 772-20 Методи випробувань стінових каменів. Частина 20. Визначення площинності граней стінових виробів з бетону, штучного та природного каменю;

EN 1052-2 Методи випробування кам'яної кладки. Частина 2. Визначення міцності на згин;

EN 1052-3 Методи випробування кам'яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності на зсув;

EN 1745 Кам’яна кладка та вироби для кам'яної кладки. Методи випробувань теплотехнічних властивостей

EN 13501-1 Пожежна класифікація будівельних виробів і конструкцій. Частина 1. Класифікація за реакцією на вогневий вплив;

EN ISO 12572 Гігротермічні властивості будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (ISO 12572:2001)

2 NORMATIVE REFERENCES

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For datedreferences, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenceddocument (including any amendments) applies.

EN 772-1:2011, Methods of test for masonry units - Part 1: Determination of compressive strength;

EN 772-2, Methods of test for masonry units - Part 2: Determination of percentage area of voids inaggregate concrete masonry units (by paper indentation);

EN 772-6, Methods of test for masonry units - Part 6: Determination of bending tensile strength of aggregateconcrete masonry units;

EN 772-11, Methods of test for masonry units - Part 11: Determination of water absorption of aggregateconcrete, autoclaved aerated concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to capillaryaction and the initial rate of water absorption of clay masonry units;

EN 772-13, Methods of test for masonry units - Part 13: Determination of net and gross dry density ofmasonry units (except for natural stono);

EN 772-14, Methods of test for masonry units - Part 14: Determination of moisture movement of aggregateconcrete and manufactured stone masonry units;

EN 772-16:2011, Methods of test for masonry units - Part 16: Determination of dimensions;

EN 772-20, Methods of test for masonry units - Part 20: Determination of flatness of faces of aggregateconcrete, manufactured stone and natural stone masonry units;

EN 1052-2, Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength;

EN 1052-3, Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength;

EN 1745, Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties;

EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests;

EN ISO 12572, Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of watervapour transmission properties (ISO 12572:2001).

 

 

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ