ДСТУ 7175:2010 Метали і сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7175:2010 Метали і сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття09.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 09.12.2010 № 555 Про затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України, національних змін до міждержавних стандартів та скасування чинності національного стандарту України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7175:2010
РозробникНауково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості (НДТІ)


ГОСТ 10243-75 Сталь. Методи випробувань і оцінки макроструктури (СТ СЭВ 2837-81)

ГОСТ 11878-66 Сталь аустенітна. Методи визначення вмісту феритної фази в прутках

ГОСТ 1778-70 Сталь. Металографічні методи визначення неметалічних включень (ИСО 4967-79)

ГОСТ 19265-73 Прутки і смуги зі швидкорізальної сталі. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3, 4, 5, 6

ГОСТ 3443-87 Виливки з чавуну з різною формою графіту. Методи визначення структури

ГОСТ 5639-82 Сталі та сплави. Методи виявлення та визначення величини зерна. Зі зміною № 1

ГОСТ 5640-68 Сталь. Металографічний метод оцінки мікроструктури листів і стрічки

ГОСТ 800-78 Труби підшипникові. Технічні умови

ГОСТ 8233-56 Сталь. Еталони мікроструктури

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Поправка

ДСТУ 2680-94. Труби безшовні катані із сталей і сплавів. Терміни та визначення дефектів поверхні

ДСТУ 3295-95 Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями

ДСТУ 3295-95 Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями. Поправки

ДСТУ 3715-98 Метали. Види поверхонь руйнування (зломів). Терміни та визначення

ДСТУ 3833-98 Прутки, штаби та мотки з інструментальної нелегованої сталі. Загальні технічні умови (ГОСТ 1435-99)

ДСТУ 3953-2000 Прутки, штаби та мотки з інструментальної легованої сталі. Загальні технічні умови (ГОСТ 5950-2000). З Поправками

ДСТУ ISO 4885:2002 Продукція чорної металургії. Термічне обробляння. Словник термінів (ISO 4885:1996, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
Методи металографічного контролювання Терміни та визначення понять

ДСТУ 7175:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади» (ДП «НДТІ»), Технічний комітет «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції» (ТК 81)

РОЗРОБНИКИ: Т. Буряк, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Вахрушева, д-р техн. наук; Є. Кузьмічов; О. Малиш; А. Тараненко; Н. Ярошенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 грудня 2010 р. № 555

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні пояснення

4 Загальні терміни

5 Види та методи металографічних випробовувань

Додаток А Пояснення до деяких термінів

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів

Додаток В Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток Г Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Д Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Е Терміни та визначення понять російською мовою

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Методи металографічного контролювання Терміни та визначення понять

МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
Методы металлографического контроля Термины и определения понятий

METALLS AND ALLOYS
Methods of metallographic control Terms and definitions of concepts

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі металографії, стан­дартних та інших видах та методах металографічного контролювання, а також основних харак­теристик структури металу, використовуваних у науці, техніці, виробництві різних видів металопродукції і напівфабрикатів зі сталей та сплавів усіх класів та марок.

Терміни, установлені стандартом, рекомендовано для застосування в усіх видах докумен­тації та літератури, що входять до сфери робіт або використовують результати робіт зі стандар­тизації та контролювання металопродукції, та тісно пов’язаній з ними процедурі встановлюван­ня відповідності продукції, процесів і послуг певним вимогам, яка полягає у випробовуванні, оцінюванні відповідності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сертифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації, або використовують результати цих робіт, а також у нор­мативних документах, навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення.

ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту норматив­них документів.

ДСТУ 3966-2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на тер­міни та визначення понять.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття установлено один застандартизований термін. Застосування термінів-синонімів застандартизованого терміна не допустиме.

3.2 Терміни, встановлені цим стандартом та вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

3.3 Терміни та визначення понять (терміностатті) оформлено відповідно до ДСТУ 3966. Видання офіційне

3.4 У стандарті наведено абеткові покажчики термінів українською мовою (иа), а також, як довідкові, німецькі (de), англійські (еп) та російські (ru) відповідники застандартизованих україн­ських термінів та їхні абеткові покажчики (додатки Б, В, Г, Д). Пояснення термінів російською мовою наведено у довідковому додатку Е.

3.5 Стандарт містить примітки та довідковий додаток А з поясненням до деяких термінів і стандартних методів металографічних випробовувань та додаток Ж — «Бібліографія».

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДСТУ 2680-94 Труби безшовні катані із сталей і сплавів. Терміни та визначення дефектів поверхні

2 ДСТУ 3295-95 Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями

3 ДСТУ 3715-98 Метали. Види поверхонь руйнування (зломів). Терміни та визначення

4 ДСТУ 3953-2000 (ГОСТ 5950-2000) Прутки, штаби та мотки з інструментальної легованої сталі. Загальні технічні умови

5 ДСТУ ISO 4885:2002 Продукція чорної металургії. Термічне оброблення. Словник термінів

6 ДСТУ 3833-98 (ГОСТ 1435-99) Прутки, штаби й мотки з інструментальної нелегованої сталі. Загальні технічні умови

7 ГОСТ 800-78 Трубы подшипниковые. Технические условия (Труби вальничні. Технічні умови)

8 ГОСТ 1778-70 (IS04967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметал­лических включений (Сталь. Металографічні методи визначання неметалічних включень)

9 ГОСТ 3443-87 Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры (Виливки із чавуну з різною формою графіту. Методи визначання структури)

10 ГОСТ 5639-82 Сталь и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталь і сплави. Методи виявляння й визначання величини зерна)

11 ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и лен­ты. См. Шкалы микроструктуры. (Сталь. Металографічний метод оцінювання мікроструктури ли­ста і стрічки. Див. Шкали мікроструктури)

12 ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры (Сталь. Еталони мікроструктури)

13 ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Методи випробовувань і оцінювання макроструктури)

14 ГОСТ 11878-66 Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы в прутках (Сталь аустенітна. Методи визначання змісту феритної фази в прутках)

15 ГОСТ 19265-73 Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия. См. Шкалы микроструктуры (Прутки й смуги зі швидкорізальної сталі. Технічні умови. Див. Шка­ли мікроструктури)

16 ГОСТ 21073.0-75 Металлы цветные. Определение величины зерна (Метали кольорові. Визначання величини зерна)

17 ГОСТ 22838-77 Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры (Сплави жароміцні. Методи контролювання й оцінювання макроструктури. Загальні вимоги)

18 ГОСТ 26492-82 Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Технические условия: (Прутки катані з титану і титанових сплавів. Технічні умови. Див. додаток 2, 3, 4)

19 ISO 643 Steels-Micrographic determination of the ferretic or austenitic grain size (Сталь різних марок. Металографічне визначення феритного чи аустенітного розміру зерна)

20 ISO 4967 Steel — Determination of content of nonmetallic inclusions — Micrographic method using standard diagrams (Сталь. Визначання вмісту неметалевих включень. Мікрографічний ме­тод з використанням стандартних діаграм)

21 ASTM Е112 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size (Стандартний ме­тод визначання середнього розміру зерна)

22 ASTM Е562 Standard method of the study for determination of the three-dementional share by way systematic manual count point (the nodes of the lattice) (Стандартний метод дослідження щодо визначання об’ємної частки систематичним ручним обліковуванням крапок (вузлів решітки)

23 DIN 50602 Microscopic tests of high-quality steel on nemetallic of the cut-in with master scale (Микроскопічні випробовування високоякісних сталей на неметалеві включення з еталоними шкалами)

24 Російсько-українсько-англо-німецький металургійний словник / за редакцією канд. техн. наук В. И. Ножина. — Дніпропетровськ: Пороги. — 2000. — С. 452

25 Металознавство й термічна обробка сталі: довід, вид. — 3-є вид. у 3-х т. Т. 1. Методи випробувань дослідження / за редакцією Бернштейна М. Л., Рахштадта А. Г. — М.: Металургія, 1983. — 352 с.

26 Тлумачний металургійний словник. Основні терміни. Г. А. Лопухів, В. А. Цирульников, В. И. Кумианин і ін. за редакцією Кумарина В. И. — М.: Російський мова, 1989. — 446 с.

27 Прилади й методи фізичного металознавства. Вип. 1 / за редакцією Вейнберга. Переклад з англійської. — М.: Мир, 1973. — 427 с.

28 Прилади й методи фізичного металознавства. Вип. 2 / за редакцією Вейнберга. Переклад з англійської. — М.: Мир, 1973. — 427 с.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ