ГОСТ 16504-81 Система державних випробувань продукції. Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни та визначення. Зі зміною № 1

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18711 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГОСТ 16504-81 Система державних випробувань продукції. Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни та визначення. Зі зміною № 1
Дата початку дії01.01.1982
Дата прийняття08.12.1981
Дата скасування дії 01.01.2022
СтатусДіючий
На замінуГОСТ 16504-74
Затверджуючий документПостанова від 08.12.1981 № 5297
Вид документаГОСТ (Міждержавний стандарт)
Шифр документа16504-81
РозробникДержавний комітет СРСР зі стандартів
Орган, що прийнявДержавний комітет СРСР зі стандартів
Додаткові дані Скасовано згідно з наказом від 17.11.2017 № 367. Термін скасування перенесено згідно з наказом від 29.12.2018 № 542


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГОСТ 24297-87 Вхідний контроль продукції. Основні положення. З поправкою

ГСТУ 32.0.08.001-97 Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України

ДСТУ 4223-2003 Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги. З поправкою

ДСТУ 8004:2015 Концентрати харчові. Методи визначання вологи. Зі зміною № 1

ДСТУ ГОСТ 30803:2018 Колеса зубчасті тягових передач тягового рухомого складу. Технічні умови (ГОСТ 30803-2014, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31294:2018 Клапани запобіжні прямої дії. Загальні технічні умови (ГОСТ 31294-2005, IDT). Зі змінами № 1:2018, 2:2018 та поправкою № 1:2018

ДСТУ ГОСТ 34078:2019 Прокладки рейкових скріплень залізничного шляху. Технічні умови (ГОСТ 34078-2017, IDT)

ДСТУ ГОСТ 5761:2018 Клапани на номінальний тиск не більше ніж PN 250. Загальні технічні умови (ГОСТ 5761-2005, IDT)

СОУ-Н ЕЕ 46.603:2007 Капітальний ремонт трансформаторів і реакторів на напругу від 110 кВ до 750 кВ. Інструкція

СОУ-Н МПП 27.180-65:2006 Вітроенергетика. Установки електричні вітряні. Порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків

СОУ-Н МПП 27.180-66:2006 Вітроенергетика. Установки електричні вітряні. Порядок поставлення на серійне виробництво

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ
ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 16504-81

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2011

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области испытаний и контроля качества продукции.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометкой «Ндп».

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятий содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять, если возможность их различного толкования исключена.

Стандартизованные термины напечатаны полужирным шрифтом, краткая форма — светлым, недопустимая — курсивом.

В стандарте в качестве справочных приведены эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

В приложении 1 даны пояснения к терминам, отмеченным звездочкой, в приложении 2 приведена систематизация видов испытаний и контроля по их основным признакам.

1. ИСПЫТАНИЯ

Термин

Определение

1. Испытания*

E. Test

F. Essai

Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.

Примечание. Определение включает оценивание и (или) контроль

2. Условия испытаний*

Е. Test conditions

F. Conditions d’essais

Совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях

3. Нормальные условия испытаний*

Е. Normal test conditions

F. Conditions d’essais normales

Условия испытаний, установленные нормативно-технической документацией (НТД) на данный вид продукции

4. Вид испытаний

Е. Mode of test

F. Type d’essai

Классификационная группировка испытаний по определенному признаку

5. Категория испытаний*

Е. Category of test

F. Categorie d’essai

Вид испытаний, характеризуемый организационным признаком их проведения и принятием решений по результатам оценки объекта в целом

6. Объект испытаний*

Е. Item under test

F. Objet a essayer

Продукция, подвергаемая испытаниям

7. Образец для испытаний

Е. Test specimen

F. Echantillon pour essai

Продукция или ее часть, или проба, непосредственно подвергаемые эксперименту при испытаниях

8. Опытный образец

Е. Pilot sample

F. Prototype

Образец продукции, изготовленный по вновь разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний соответствия его заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению

9. Модель для испытаний

Е. Test model

F. Modele pour essai

Изделие, процесс, явление, математическая модель, находящиеся в определенном соответствии с объектом испытаний и (или) воздействиями на него и способные замещать их в процессе испытаний

10. Макет для испытаний

Е. Test mock-up

F. Maquette pour essais

Изделие, представляющее упрощенное воспроизведение объекта испытаний или его части и предназначенное для испытаний

11. Метод испытаний

Е. Test method

F. Methode d’essais

Правила применения определенных принципов и средств испытаний

12. Объем испытаний

Е. Extent of test

F. Taille des essais

Характеристика испытаний, определяемая количеством объектов и видов испытаний, а также суммарной продолжительностью испытаний

13. Программа испытаний*

Е. Test program

F. Programme d’essais

Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, устанавливающий объект и цели испытаний, виды, последовательность и объем проводимых экспериментов, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний

14. Методика испытаний*

Е. Test procedure

F. Procedure d’essais

Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды

15. Аттестация методики испытаний

Е. Approval of test procedure

F. Certification de la procedure d’essais

Определение обеспечиваемых методикой значений показателей точности, достоверности и (или) воспроизводимости результатов испытаний и их соответствия заданным требованиям

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com