ДСТУ 6030:2008 М’ясо. Яловичина та телятина в тушах, півтушах і четвертинах. Технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19647 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 6030:2008 М’ясо. Яловичина та телятина в тушах, півтушах і четвертинах. Технічні умови
Дата початку дії01.04.2009
Дата прийняття22.12.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 779-55, ГОСТ 16867-71
Затверджуючий документНаказ від 22.12.2008 № 485
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа6030:2008
РозробникТехнологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН)
Орган, що прийнявТехнологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН)


ГН 6.6.1.1-130-2006 Державні гігієнічні нормативи Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді

ГОСТ 10131-93 Ящики з деревини і деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови

ГОСТ 10354-82 Плівка поліетиленова. Технічні умови

ГОСТ 11354-93 Ящики з деревини і деревних матеріалів багатооборотні для продукції харчових галузей промисловості і сільського господарства. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.007.0-75 Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 1341-97 Пергамент рослинний. Технічні умови

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 26927-86 Сировина і продукти харчові. Методи визначення ртуті. Зі зміною № 1

ГОСТ 29329-92 Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 30178-96 Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів

ГОСТ 30518-97 Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)

ГОСТ 30538-97. Продукти харчові. Методика визначення токсичних елементів атомно-емісійним методом

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 3938-99 М’ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення

ДСТУ 4673:2006 Велика рогата худоба для забою. Технічні умови

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння Salmonella (EN 12824:1997, IDT)

СанПиН 42-128-4690-88 Санітарні правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

М’ЯСО. ЯЛОВИЧИНА ТА ТЕЛЯТИНА В ТУШАХ, ПІВТУШАХ І ЧЕТВЕРТИНАХ
Технічні умови

ДСТУ 6030:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: О. Якубчак (науковий керівник), Г. Єресько, А. Плотницька, М. Мельник, Н. Меженська, І. Семенчукова, Л. Адаменко, С. Мідик, В. Кравчук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 485 з 2009-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням ГОСТ 779-55, ГОСТ 16867-71)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування.

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Клеймування та маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Коди продукції

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

М’ЯСО. ЯЛОВИЧИНА ТА ТЕЛЯТИНА В ТУШАХ, ПІВТУШАХ І ЧЕТВЕРТИНАХ
Технічні умови

МЯСО. ГОВЯДИНА И ТЕЛЯТИНА В ТУШАХ, ПОЛУТУШАХ И ЧЕТВЕРТИНАХ
Технические условия

MEAT BEEF AND VEAL IN CARCASSES, SEMI-CARCASSES AND QUARTERS
Specifications

Чинний від 2009-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на яловичину в півтушах і четвертинах (далі за текстом — яловичину) та телятину в тушах і півтушах (далі за текстом — телятину), які призначені для реалізації через торговельну мережу, заклади ресторанного господарства та промислового переробляння.

1.2 Вимоги щодо безпечності продукції, безпеки та охорони довкілля викладено у 5.1.15—5.1.18 та розділах 6 і 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3938-99 М’ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення

ДСТУ 4424-2005 М’ясна промисловість. Виробництво м'ясних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4673:2006 Велика рогата худоба для забою. Технічні умови

ДСТУ1 ХХХХ:200Х М’ясо та м’ясна сировина. Методи випробовування проб та методи органолептичного оцінювання свіжості

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести (М’ясо. Методи відбирання зразків і органолептичні методи визначання свіжості)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини і деревинних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства та сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики з деревини і деревинних матеріалів багатообертові для продукції харчових галузей промисловості та сільського господарства. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19496-93 Мясо. Метод гистологического исследования (М’ясо. Метод гістологічного дослідження)

ГОСТ 21237-75 Мясо. Метод бактериологического анализа (М'ясо. Метод бактеріологічного аналізу)

ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и микробиологического анализа свежести (М'ясо. Методи хімічного і мікробіологічного аналізу свіжості)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання арсену)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина і продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30518-97 Продукти пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек [колиформних бактерий] (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості бактерій групи кишкових паличок [коліформних бактерій])

ГОСТ 30519-97 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella (Продукти харчові. Метод виявляння бактерій роду Salmonella)

ГОСТ 30538-97 Продукти пищевые. Метод определения токсичных элементов атомно-эмиссонным методом (Продукти харчові. Методи визначання токсичних елементів атомно-емісійним методом).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com