Регламент 842/2006/EC Про деякі фторовані парникові гази

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19798 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Регламент 842/2006/EC Про деякі фторовані парникові гази
Дата початку дії04.07.2007
Дата прийняття17.05.2006
СтатусДіючий
Вид документаРегламент
Шифр документа842/2006/EC
РозробникРада Європейських Співтовариств
Орган, що прийнявРада Європейських Співтовариств


Господарський кодекс України

Закон України від 01.12.2005 № 3164-IV Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності

Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР Про звернення громадян

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI Про доступ до публічної інформації

Кримінальний Кодекс України

Наказ від 01.09.2004 № 98/34 Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об`єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

Регламент (ЄС) № 2037/2000 Про речовини, які руйнують озоновий шар

Цивільний кодекс України


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Table of Concordance

Regulation 842/2006/EC of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases

Name translated into Ukrainian   Регламент 842/2006/EC про деякі фторовані парникові гази

Date Table completed:   08/11/2011                           Name of Ukrainian expert(s) completing Table:    Taras Tretyak 

Name of MoENR official (including department) for contact:

Аналіз положень чинного законодавства у цій сфері дає підстави стверджувати, що воно лише частково відповідає цьому Регламенту (ступінь відповідності низький).

Незважаючи на наявність в Україні досить значного масиву нормативно-правових актів, присвячених питанням поводження з парниковими газами, гармонізація законодавства України з положеннями цього Регламенту вимагає істотного вдосконалення чинного правового поля. Зокрема, для цього необхідно вдосконалити:

•        процедуру стимулювання скорочення викидів парникових газів та якомога швидшого зменшення викидів таких газів; 

•       правове регулювання утилізації фторованих парникових газів та їх повторного використання; 

•       систему маркування небезпечних речовин та препаратів, продуктів та обладнання, що містять фторовані парникові гази (на рівні Закону України чи актів Кабінету Міністрів України) (необхідно встановити перелік певних видів продукції, де можуть міститися фторовані парникові гази); 

•       порядок розміщення на ринку продуктів та обладнання, які містять, або функціонування яких відбувається за допомогою фторованих парникових газів, перелічених у додатку ІІ до Регламенту 845/2006/EC (потрібно в нормативно-правому акті закріпити перелік виробництв чи процесів, які не можуть здійснюватися без використання фторованих парникових газів); 

•       процедуру стимулювання запобігання витоку парникових газів та якомога швидшого усунення будь-якого виявленого витоку таких газів.

•       вимоги щодо обліку кількості та типу використовуваних чи таких, що зберігаються, відновлюються фторованих парникових газів, а також інших видів  обліку, включаючи облік компаній або спеціалістів, які здійснюють технічне обслуговування або експлуатацію установки на яких здійснюються операції з  фторованими парниковими газами;

•       порядок використання контейнерів в яких містилися фторовані парникові гази, а також належного відновлення, рециклінгу чи знищення залишків парникових газів, які можуть містити ці контейнери, після досягнення контейнерами кінця періоду їх експлуатації;

•       вимоги до звітності щодо виробництва, розміщення на ринку, відновлення, рециклінгу, знищення, імпортування, експортування фторованих парникових газів.

 

З метою наближення законодавства України до вимог цього регламенту необхідно заборонити: 

•       використання гексафториду сірки або препаратів з використанням цієї речовини при магнієвому литті під тиском, крім тих випадків, коли кількість використаного гексафториду сірки нижче 850 кг. на рік;

•       використання гексафториду сірки або препаратів з використанням цієї речовини при наповненні шин транспортних засобів;

•       розміщення на ринку продуктів та обладнання, які містять, або функціонування яких відбувається за допомогою фторованих парникових газів, перелічених у Додатку ІІ до цієї Директиви.

 

 

Article of the  EU Directive/ Стаття Директи ви ЄС

Text of the provision or  obligation in English/Текст англійською

Translation into Ukrainian/Переклад українською

National legislation of Ukraine (including draft legislation) / Законодавство України (в т.ч. проекти)

Level of correspon dence / Рівень відповідно сті

Identification of changes needed to Ukrainian legislation / Потреба у змінах законодавства України

Responsible institution(s) / Відповідальний( ні) орган)

Timetable for transposition / Термін транспозиції

1

2

3

4

5

6

7

8

        1.      

Scope

The objective of this Regulation is to contain, prevent and thereby reduce emissions of the fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. It shall apply to the fluorinated greenhouse gases listed in Annex A to that Protocol. Annex I to this Regulation contains a list of the fluorinated greenhouse gases currently covered by this Regulation, together with their global warming potentials. In the light of revisions provided for by Article 5(3) of the Kyoto

Protocol and accepted by the Community and its Member States, Annex I may be reviewed and if appropriate may then be updated. This Regulation addresses the containment, use, recovery and destruction of the fluorinated greenhouse gases listed in Annex I; the labelling and

Сфера застосування

Мета цього Регламенту полягає в стримуванні, запобіганні та у такий спосіб зменшенні викидів фторованих парникових газів, на які поширюється дія Кіотського протоколу. Він має застосовуватись до фторованих парникових газів, перелічених у Додатку A до цього Протоколу.

Додаток І до цього Регламенту містить список фторованих парникових газів, на які на сьогоднішній день поширюється дія цього Регламенту, разом з їхнім потенціалом глобального потепління. У світлі переглядів, передбачених частиною 3 статті 5 Кіотського протоколу, прийнятих Співтовариством та державами-членами, Додаток І може бути розглянутий та, за доцільності, може бути оновлений.

Цей Регламент стосується

 

 

 

 

 

 

Article of the  EU Directive/ Стаття Директи ви ЄС

Text of the provision or  obligation in English/Текст англійською

Translation into Ukrainian/Переклад українською

National legislation of Ukraine (including draft legislation) / Законодавство України (в т.ч. проекти)

Level of correspon dence / Рівень відповідно сті

Identification of changes needed to Ukrainian legislation / Потреба у змінах законодавства України

Responsible institution(s) / Відповідальний( ні) орган(и)

Timetable for transposition / Термін транспозиції

 

disposal of products and equipment containing those gases; the reporting of information on those gases; the control of uses referred to in Article 8 and the placing on the market prohibitions of the products and equipment referred to in Article 9 and Annex II; and the training and certification of personnel and companies involved in activities provided for by this Regulation.

 This Regulation shall apply without prejudice to Directives 75/442/EEC, 96/61/EC, 2000/53/EC and 2002/96/EC.

питань стримування, використання, утилізації та знищення фторованих парникових газів, перелічених у Додатку І; маркування та знищення продуктів та обладнання, що містять такі гази; інформування щодо таких газів; контролю за використаннями, зазначеними у статті 8 та встановленням ринкових заборон щодо продуктів та обладнання, зазначеного у статті 9 та Додатку II; а також навчання й сертифікації персоналу та компаній, залучених до діяльності, передбаченої цим Регламентом. 

Цей Регламент повинен застосуватися без шкоди Директивам 75/442/ЄЕС, 96/61/ЄC, 2000/53/ЄC й 2002/96/ЄC.

 

 

 

 

 

2.1.

Definitions

For the purposes of this Regulation the following definitions shall apply:

‘fluorinated greenhouse

Визначення

З метою цього Регламенту застосовуються такі визначення:

«фторовані парникові гази» -

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року № 1264-ХІІ; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 року № 2707-ХІІ; Постанова Кабінету Міністрів

Is lacking Бракує

-

Мінприроди; Держекоінвестагентство

2015

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ