ДСТУ ISO 10723:2015 Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем (ISO 10723:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20263 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 10723:2015 Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем (ISO 10723:2012, IDT)
Дата початку дії01.09.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO 10723:2014
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10723:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких та твердих речовин» (ТК 122)


ДСТУ EN ISO 10723:2014 Природний газ. Оцінювання характеристик аналітичних систем (EN ISO 10723:2012, IDT)

ДСТУ ISO 14111:2007 Природний газ. Настанови щодо простежності під час аналізування (ISO 14111:1997, IDT)

ДСТУ ISO 5479:2009 Статистичне опрацювання даних. Критерії відхилення від нормального розподілу (ISO 5479:1997, IDT)

ДСТУ ISO 6974-2:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних (ISO 6974-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу (ISO 6976:1995/Cor. 2:1997, Cor. 3:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 34:2006 Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків (ІSO Guіde 34:2000, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 34:2006 Метрологія. Порядок актуалізації реєстру міждержавних стандартних зразків (РМГ 34-2001, ІDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Оцінювання робочих характеристик
аналітичних систем
(ISO 10723:2012, IDT)

ДСТУ ISO 10723:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), ДП «Укрметртестстандарт»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2016 р. № 61 з 2016-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10723:2012 Natural gas — Performance evaluation for analytical systems (Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 10723:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 10723

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Основні положення

6 Загальна методика

6.1 Аналітичні вимоги

6.2 Типи функцій відгуку

6. Опорні дані для градуювального газу

6.4 Робочі еталонні газові суміші (РЕГС)

6.5 Схема випробування

6.6 Методика обчислення

7 Інтерпретація

7.1 Загальні положення

7.2 Попередньо визначена специфікація робочої характеристики

7.3 Визначання аналітичного діапазону приладу

7.4 Критерії вибирання гіпотетичних складів

Додаток А Приклад застосування хроматографічного методу

Додаток В Пояснення підходу з використанням оцінювання робочих характеристик приладу

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 10723:2012 Natural gas — Performance evaluation for analytical systems (Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей стандарт ISO» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 10723:2012;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 10723

Цей стандарт описує метод оцінювання робочих характеристик аналітичних систем, що їх використовують для аналізування природного газу. Вважають, що природний газ складається переважно з метану, а також інших насичених вуглеводнів і негорючих газів.

Оцінювання робочих характеристик не надає настанов щодо устатковання, яке можна було б використовувати під час аналізування, проте наведені методи випробовувань можна використовувати для вибору аналітичної системи, зокрема з вибором методу, устатковання й відбирання проби.

Цей стандарт містить довідковий додаток А, що ілюструє застосування потокової газохроматографічної системи, якій властива залежність відгуку від концентрації для всіх наявних компонентів у вигляді прямої лінії, що проходить через початок координат. Цей стандарт також містить довідковий додаток В, що наводить обґрунтування підходів до контрольного тестування приладу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Оценивание рабочих характеристик аналитических систем

NATURAL GAS
Performance evaluation for analytical systems

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначання відповідності аналітичної системи для аналізування природного газу меті застосування. Систему може бути використано:

a) для визначання діапазону складів газу, до яких метод може бути застосованим у разі використання заданого градуювального газу, якщо досягнуто попередньо встановлених критеріїв для максимальних похибок та невизначеностей складу або властивості, чи в обох випадках, або

b) для оцінювання діапазону похибки та невизначеності складу або властивості (обчислюваної за складом), чи в обох випадках, якщо аналізовані гази перебувають у встановленому діапазоні складу в разі використання заданого градуювального газу.

1.2 Прийнято, що

a) для оцінювання першого типу, аналітична вимога чітко та однозначно встановлена у вигляді діапазону складу з прийнятною невизначеністю та, де це доречно, з невизначеністю фізичних властивостей, обчисленою за цими вимірюваннями,

b) для застосувань другого типу, аналітична вимога чітко та однозначно встановлена у вигляді діапазону складу, що підлягає вимірюванню, та, де це доречно, діапазону властивостей, які можна обчислити за цими вимірюваннями,

c) методики аналізування та градуювання повністю описано, та

d) аналітична система призначена для застосування до газів, що зазвичай змінюють свій склад у широкому діапазоні, як це буває в системах передавання та постачання газу.

1.3 Якщо оцінювання робочих характеристик показує, що система незадовільна щодо невизначеності молярної частки компонента чи властивості, або виявляє обмеження щодо діапазонів складу або значень властивостей, виміряних з прийнятною невизначеністю, тоді робочі параметри, охоплюючи такі як:

a) аналітична вимога,

b) методика аналізування,

c) вибір устатковання,

d) вибір градуювальної газової суміші та

e) методика обчислення,

потрібно переглянути для того, щоб виявити, що саме з цього переліку може спричинити покращення. Зазвичай вибір складу градуювального газу виявляє найбільший вплив.

1.4 Цей стандарт є застосовним до аналітичних систем, що вимірюють молярну частку окремого компонента. Для застосувань, що визначають теплоту згоряння зазвичай використовують метод газової хроматографії, налаштований щонайменше на вимірювання азоту, діоксиду вуглецю, окремих вуглеводнів від С1 до С5 та загальне вимірювання всіх наявних вищих вуглеводнів з вуглецевим числом 6 і вище. Це дає змогу обчислити теплоту згоряння й подібні властивості з прийнятною точністю. Крім цього, такі компоненти як H2S можуть бути виміряні індивідуально за окремими спеціальними методами вимірювання, до яких цей підхід до оцінювання також може бути застосовний.

1.5 Робочі характеристики аналітичної системи оцінюють відразу після монтування й налаштування системи, щоб упевнитись, що похибки, пов’язані з передбачуваними функціями відгуку відповідають меті застосування.

Після цього рекомендовано періодичне оцінювання робочих характеристик або оцінювання в разі налаштування чи заміни будь-якого критичного компонента аналітичної системи. Інтервал між періодичними оцінюваннями робочої характеристики залежить від того, як відгуки приладу змінюються з часом і також від допустимої величини похибки. Перша причина залежить від приладу й операції; друга — від застосування. Отже, цей стандарт не надає інших специфічних рекомендацій у проміжках між оцінюваннями робочих характеристик.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

ISO 6143:2001 Gas analysis — Comparison methods for determining and checking the composition of calibration gas mixture

ISO 6974-2 Natural gas — Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography — Part 2: Uncertainty calculation

ISO 6976:1995 Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Невизначеність вимірювання. Частина 3. Настанови щодо вираження невизначеності вимірювання (GUM:1995)

ISO 6143:2001 Аналіз газів. Методи компарування для визначання та перевіряння складу повірочних газових сумішей

ISO 6974-2 Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з цим невизначеності методом газової хроматографії. Частина 2. Обчислення невизначеності

ISO 6976:1995 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ