ДСТУ ГОСТ 6441-2003 Вироби кондитерські пастильні. Загальні технічні умови (ГОСТ 6441-96, IDT). Зі Змінами № 1, № 2

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19798 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ 6441-2003 Вироби кондитерські пастильні. Загальні технічні умови (ГОСТ 6441-96, IDT). Зі Змінами № 1, № 2
Дата початку дії01.07.2003
Дата прийняття22.01.2003
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
На замінуГОСТ 6441-77
Затверджуючий документНаказ від 22.01.2003 № 12
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа6441-2003
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Продукція кондитерська та харчоконцентратна» (ТК 152)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Продукція кондитерська та харчоконцентратна» (ТК 152)
Додаткові дані Національна зміна № 1 (І-2005) Національна зміна № 2 (ХІІ-2005)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ КОНДИТЕРСЬКІ ПАСТИЛЬНІ
Загальні технічні умови
(ГОСТ 6441-96, IDT)

ДСТУ ГОСТ 6441-2003

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 22 січня 2003 р. № 12 з 2003—07—01

3 СТАНДАРТ ВІДПОВІДАЄ ГОСТ 6441-96 Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия (Вироби кондитерські пастильні. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 12.03.1992

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6441-77)

5 ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний ГОСТ 6441-96 Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия (Вироби кондитерські пастильні. Загальні технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту вміщено такі редакційні зміни:

а) на другій сторінці обкладинки замінено назву національних органів стандартизації Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Киргизької Республіки, Республіки Таджикістан, Туркменістану, Республіки Узбекістан, України (п.2 Предисловия);

б) на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання Чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п.3 Предисловия) та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

в) на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

г) розділ 2 та підпункт 3.3.4 Замість ГОСТ 1341-84 чинний ГОСТ 1341-97;

д) розділ 2 та підпункт 5.7.3. ГОСТ 14031-68 в Україні не чинний, замість нього чинний ДСТУ 4022-2001

е) вилучено третю та четверту сторінки обкладинки, які містять інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ
ПАСТИЛЬНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6441-96

Соответствует официальному тексту

По вопросам приобретения официального издания обращайтесь
к национальному органу стандартизации
(ГП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации «Кондитерские изделия» МТК 149 (Научно-исследовательский институт кондитерской промышленности)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 9—96 от 12 апреля 1996 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика Азербайджанское Государственное Агенство по стандартизации, метрологии и патентам
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикстандарт
Туркменистан Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан Узстандарт
Украина Государственный комитет Украины поУкраинавопросам технического регулирования и потребительской политики

3 ВЗАМЕН ГОСТ 6441-7

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Технические требования

4 Приемка

5 Методы анализа

6 Транспортирование и хранение

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ ПАСТИЛЬНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Pastila type confectionery. General specifications

Дата введения в Украине 2003-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на пастильные кондитерские изделия, изготовленные из фруктово-ягодного пюре с сахаром, пенообразователем, с добавлением или без добавления студнеобразователя.

Требования к пастильным изделиям, направленные на обеспечение их безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в 3.1.6, 3,1.7, 3.2.1, 3.4, 4.2.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1341—84 Пергамент. Технические условия

ГОСТ 1760—86 Подпергамент. Технические условия

ГОСТ 2228—81 Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 5897—90 Изделия кондитерские. Методы определения ор­ганолептических показателей качества, размеров, массы нетто и со­ставных частей

ГОСТ 5898—87 Изделия кондитерские. Методы определения кис­лотности и щелочности

ГОСТ 5900—73 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ

ГОСТ 5901—87 Изделия кондитерские. Методы определения золы и ферропримесей

ГОСТ 5902—80 Изделия кондитерские. Методы определения сте­пени измельчения и плотности пористых изделий

ГОСТ 5903—89 Изделия кондитерские. Методы определения са­хара

ГОСТ 5904—82 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб

ГОСТ 7625—86 Бумага этикеточная. Технические условия

ГОСТ 7730—89 Пленка целлюлозная. Технические условия

ГОСТ 7933—89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 9569—79 Бумага парафинированная. Технические условия

ГОСТ 10131—93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек

ГОСТ 11354—93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия

ГОСТ 13511—91 Ящики из гофрированного картона для пище­вых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 13512—91 Ящики из гофрированного картона для конди­терских изделий

ГОСТ 14031—68 Вафли. Технические условия

ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов

ГОСТ 15846—79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспор­тирование и хранение

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные пара­метры и размеры

ГОСТ 24831—81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические условия

ГОСТ 26668—85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26669—85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26670—91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов

ГОСТ 26811—86 Изделия кондитерские. Метод определения массовой доли общей сернистой кислоты

ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 27543—87 Изделия кондитерские. Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды для микробиологических ана­лизов

ГОСТ 28467—90 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения бензойной кислоты

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ