Приказ от 20.08.2002 № 725/2002 О Положении о Государственном комитете Украины по строительству и архитектуре

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про Положення про Державний комітет України
          з будівництва та архітектури
 
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України з
будівництва та архітектури додається).
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   Указ Президента України від 9 грудня 1997 року N 1342
 "Про Положення про Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики України";
   статтю 12 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року
N 1019 "Про внесення змін і доповнень до деяких Указів
Президента України";
   пункт 8 статті 1 Указу Президента України від 1 серпня
2000 року N 943 "Про зміни та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Президента України";
   Указ Президента України від 16 травня 2001 року N 314
 "Про внесення змін до Положення про Державний комітет
будівництва, архітектури та житлової політики України".
   3. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 20 серпня 2002 року
     N 725/2002
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 20 серпня 2002 року N 725/2002
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державний комітет України
          з будівництва та архітектури
 
   1. Державний комітет України з будівництва та архітектури
(Держбуд України) є центральним  органом  виконавчої  влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України.
   Держбуд України є спеціально уповноваженим органом з питань
будівництва, містобудування та архітектури.
   2. Держбуд України у своїй діяльності керується Конституцією
 та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   У межах  своїх  повноважень  Держбуд України організовує
виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за
їх реалізацією.
   Держбуд України   узагальнює   практику   застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та вносить їх у
встановленому порядку на розгляд Президентові України і Кабінету
Міністрів України.
   3. Основними  завданнями  Держбуду  України є:
   участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
житлової політики,  державної  науково-технічної,  економічної
політики  у  сферах  будівництва,  промисловості  будівельних
матеріалів, архітектури і містобудування;
   здійснення управління,  міжгалузевої   координації   та
функціонального регулювання у зазначених сферах;
   збереження традиційного  характеру  середовища, історичних
ареалів населених місць, пам'яток архітектури і містобудування;
   організація робіт зі стандартизації та технічного регулювання
у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів і
містобудування;
   проведення структурної та економічної реформи  у  сферах
будівництва та промисловості будівельних матеріалів, реалізація
політики ціноутворення у будівництві.
   4. Держбуд України відповідно до покладених на нього завдань:
   1) готує пропозиції щодо формування державної політики з
питань,  що належать до його компетенції, та забезпечує її
реалізацію;
   2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного та соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
   3) забезпечує організацію робіт зі стандартизації у сферах
будівництва, промисловості будівельних матеріалів і містобудування
відповідно до повноважень,  делегованих  Кабінетом  Міністрів
України, погоджує нормативно-правові акти з питань, що належать до
його компетенції;
   4) здійснює відповідно до законодавства функції з технічного
регулювання  у  сферах будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, містобудування;
   5) забезпечує розроблення та затверджує державні будівельні
норми і правила щодо планування, забудови та іншого використання
територій, проектування і будівництва об'єктів містобудування, а
також затверджує державні норми та правила щодо розроблення і
затвердження проектної документації  на  виконання  робіт  з
консервації, реабілітації, реставрації пам'яток архітектури і
містобудування;
   6) аналізує стан планування територій, вживає заходів для
формування  повноцінного  життєвого  середовища,  підвищення
архітектурно-планувального та інженерно-технічного рівня забудови
і   благоустрою   населених   пунктів,   розвитку   їх
інженерно-транспортної інфраструктури;
   7) здійснює  відповідно  до  законодавства  заходи  щодо
реалізації Генеральної схеми планування території України;
   8) здійснює  нормативно-методичне  забезпечення  ведення
містобудівного кадастру населених  пунктів,  бере  участь  у
здійсненні державного контролю за плануванням, забудовою та іншим
використанням територій, грошової оцінки земель населених пунктів;
   9) визначає методологію проектування житлово-цивільних та
промислових  об'єктів,  інженерних споруд, систем інженерного
обладнання будинків і  споруд,  а  також  реконструкції  та
пристосування  об'єктів  для інших цілей, установлює порядок
розроблення і затвердження проектної документації на будівництво
об'єктів містобудування;
   10) забезпечує  створення  нормативно-методичної бази для
проектування, будівництва та експлуатації об'єктів у складних
інженерно-геологічних  умовах,  а також розроблення нових та
вдосконалення існуючих методів і засобів інженерного захисту
територій, будівель та споруд від небезпечних техногенних та
природних процесів;
   11) бере участь у розробленні нормативно-правових актів з
питань сейсмічного районування, впорядкування промислової забудови
та інженерної інфраструктури територій і населених пунктів, а
також  захисту  навколишнього  природного середовища під час
будівництва;
   12) здійснює в межах своєї компетенції науково-технічне та
експертно-нормативне супроводження будівельних робіт на об'єкті
"Укриття" Чорнобильської АЕС;
   13) бере в межах своєї компетенції участь у розробленні та
здійсненні інженерно-технічних заходів щодо запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і
реагування на них;
   14) проводить роботу, пов'язану з виявленням та дослідженням
населених пунктів для занесення їх до Списку історичних населених
місць України, визначенням і затвердженням меж історичних ареалів
населених місць та погодженням режиму їх використання;
   15) здійснює в межах своєї компетенції науково-методичне
керівництво державними історико-культурними заповідниками;
   16) у встановленому порядку бере участь у роботі із занесення
до Державного реєстру нерухомих  пам'яток  України  об'єктів
культурної спадщини - пам'яток архітектури і містобудування та
забезпечує розміщення і виконання державного  замовлення  на
консервацію,  реставрацію,  реабілітацію  і  ремонт  пам'яток
архітектури;
   17) бере участь у підготовці об'єктів культурної спадщини для
занесення до Списку всесвітньої спадщини;
   18) здійснює  нормативно-методичне забезпечення діяльності
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з питань
містобудування та архітектури, капітального будівництва, інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю та служб Української
інвестиційної експертизи;
   19) забезпечує в межах своїх повноважень розроблення проектів
державних та галузевих програм у сферах будівництва, промисловості
будівельних  матеріалів,  архітектури і містобудування та їх
виконання;
   20) забезпечує розроблення та затверджує типові регіональні
правила забудови, погоджує регіональні правила забудови Автономної
Республіки Крим, областей, організовує проведення експертизи схем
планування територій на загальнодержавному та регіональному рівнях
(крім схем планування територій районів), генеральних планів міст
Києва, Севастополя, обласних центрів;
   21) визначає  відповідно до законодавства склад, порядок
розроблення, погодження і затвердження містобудівної документації;
   22) аналізує стан справ у будівництві та  промисловості
будівельних матеріалів, розробляє прогнози їх розвитку;
   23) бере  участь  у  розробленні та здійсненні заходів,
спрямованих на проведення економічної реформи, демонополізації,
вдосконалення організаційних форм і розвиток ринку підрядних
робіт, проектної продукції, будівельних матеріалів та виробів,
засобів механізації, а також у визначенні економічних критеріїв
оцінки господарської діяльності будівельних підприємств, установ
та організацій;
   24) вносить відповідним центральним органам виконавчої влади
пропозиції  щодо  вдосконалення  системи  бухгалтерського  та
статистичного обліку і звітності з питань, що належать до його
компетенції;
   25) розробляє в межах своєї компетенції  відповідно  до
галузевих особливостей на базі національних положень (стандартів)
бухгалтерського  обліку  методичні  рекомендації  щодо  їх
застосування, організовує бухгалтерський облік на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
   26) координує в межах своєї компетенції роботу з розвитку
матеріально-технічної  бази  будівництва,  визначає економічну
доцільність і бере участь у розробленні програм реструктуризації
підприємств промисловості будівельних матеріалів та будівельної
індустрії;
   27) координує в межах своєї компетенції діяльність державних
будівельних корпорацій "Укрбуд", "Укрбудматеріали", "Укртрансбуд",
"Укрмонтажспецбуд",   "Укрметротунельбуд"   та   Української
кооперативно-державної корпорації по агропромисловому будівництву
"Украгропромбуд";
   28) вносить у межах своєї компетенції Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо активізації інвестиційної діяльності та
створення фінансово-кредитних механізмів житлового будівництва;
   29) готує пропозиції щодо формування державної політики з
питань ціноутворення у сферах проектування, будівництва, ремонту
об'єктів  комунального  та  житлово-цивільного  призначення,
реставрації пам'яток архітектури і містобудування, забезпечує
відповідно до своєї компетенції її реалізацію;
   30) формує кошторисну нормативну базу у сферах проектування,
будівництва,  а  також  ремонту  об'єктів  комунального  та
житлово-цивільного призначення, реставрації пам'яток архітектури і
містобудування, визначає порядок її застосування;
   31) бере участь у розробленні методик і визначенні порядку
оцінки будівельної  частини  нерухомого  майна  та  об'єктів
незавершеного будівництва;
   32) проводить економічний аналіз рівня та динаміки зміни
складових вартості будівельної продукції;
   33) здійснює контроль за додержанням учасниками інвестиційної
діяльності нормативних документів і нормативів обчислення вартості
будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням  коштів
державного  та  місцевих бюджетів, а також коштів державних
підприємств, установ та організацій;
   34) організовує   проведення   науково-дослідних   та
дослідно-конструкторських робіт   з   питань   будівництва,
промисловості  будівельних   матеріалів,   архітектури   і
містобудування, збереження традиційного характеру середовища та
історичних ареалів населених місць, пам'яток  архітектури  і
містобудування;
   35) здійснює  відповідно  до  законодавства  інформаційну
діяльність,  організовує  роботи  з  інформатизації у сферах
будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і
містобудування, видає журнал "Будівництво України", інформаційний
бюлетень Держбуду України тощо;
   36) здійснює міжнародне співробітництво у сферах будівництва,
промисловості   будівельних   матеріалів,   архітектури  і
містобудування, а також з питань збереження традиційного характеру
середовища  та  історичних ареалів населених місць, пам'яток
архітектури і містобудування;
   37) організовує відповідно до законодавства України атестацію
виконавців робіт, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури,
та забезпечує здійснення державного  архітектурно-будівельного
контролю;
   38) готує за дорученням Кабінету Міністрів України експертні
висновки щодо технічних рішень та вартісних показників робіт, які
планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду бюджету;
   39) забезпечує проведення експертизи державних інвестиційних
програм, проектів будівництва, містобудівної документації, а також
науково-проектної  документації  щодо  реставрації  пам'яток
архітектури і містобудування;
   40) забезпечує розроблення та затвердження в установленому
порядку кваліфікаційних характеристик професій працівників сфер
будівництва та промисловості будівельних матеріалів, забезпечує в
межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо оплати
праці та соціального захисту працівників зазначених сфер;
   41) проводить роботу з професійної підготовки, підвищення
кваліфікації  та перепідготовки кадрів у сферах будівництва,
промисловості  будівельних   матеріалів,   архітектури   і
містобудування,  з  питань  збереження традиційного характеру
середовища та історичних ареалів населених  місць,  пам'яток
архітектури і містобудування;
   42) здійснює  внутрішній  фінансовий контроль за роботою
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління;
   43) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать  до  сфери  його
управління;
   44) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
   45) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах і
організаціях, що належать до сфери його управління;
   46) погоджує в установленому порядку призначення на посади та
звільнення з посад:
   керівників та заступників керівників державних будівельних
корпорацій   "Укрбуд",   "Укрбудматеріали",   "Укртрансбуд",
"Укрмонтажспецбуд",   "Укрметротунельбуд"   та   Української
кооперативно-державної корпорації по агропромисловому будівництву
"Украгропромбуд";
   керівників та  заступників  керівників  підзвітних  і
підконтрольних йому структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
   керівників та заступників  керівників  служб  комплексної
державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської
міських, а також галузевих і міжгалузевих служб Української
інвестиційної експертизи;
   47) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
   5. Держбуд України має право:
   1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
   2) залучати  спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ  та  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
   3) утворювати за погодженням з  іншими  заінтересованими
центральними органами виконавчої влади комісії, робочі групи;
   4) скликати  в  установленому  порядку наради, проводити
конкурси, виставки,  конференції,  семінари,  в  тому  числі
міжнародні, з питань, що належать до його компетенції;
   5) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
   6) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління;
   7) скасовувати  згідно  із Законом України "Про місцеві
державні  адміністрації"  накази  керівників  підзвітних  і
підконтрольних йому структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій.
   6. Держбуд України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав.
   7. Держбуд України у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає  накази,  організовує  і
контролює їх виконання.
   Держбуд України  в  разі  потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
   Нормативно-правові акти   Держбуду  України  підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
   Рішення Держбуду України, прийняті в межах його повноважень,
є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої  влади,  органами   місцевого   самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та
громадянами.
   8. Держбуд України очолює Голова, якого призначає на посаду
та звільняє з посади в установленому порядку Президент України.
   Голова Держбуду України має заступників, які призначаються на
посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.
Голова  Держбуду  України  розподіляє  обов'язки  між своїми
заступниками, а також керівниками структурних підрозділів Держбуду
України, визначає ступінь їх відповідальності.
   Голова Держбуду України здійснює керівництво Комітетом і несе
персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом
Міністрів України за виконання покладених на Держбуд України
завдань і виконання ним своїх функцій.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції Держбуду України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови
Держбуду України (голова колегії), заступників Голови за посадою,
а також інших керівних працівників Держбуду України.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Держбуду України, провідні фахівці з
будівництва та архітектури, а також представники громадських
організацій.
   Членів колегії  затверджує  та  увільняє  від  виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Голови Держбуду
України.
   Рішення колегії проводяться в  життя  наказами  Держбуду
України.
   10. У складі Держбуду України Кабінетом Міністрів України
можуть бути утворені урядові  органи  державного  управління
(департаменти, служби, інспекції).
   11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
визначення основних напрямів розвитку будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування, проектів
державних та галузевих стандартів, державних будівельних норм і
правил, важливих об'єктів містобудування у Держбуді України можуть
утворюватись  науково-технічна,  архітектурно-містобудівна  і
науково-методична ради, інші дорадчі та консультативні органи.
   Склад зазначених органів та положення про них затверджує
Голова Держбуду України.
   12. Гранична  чисельність  працівників  Держбуду  України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Структуру Держбуду України та положення про його структурні
підрозділи затверджує Голова.
   Штатний розпис, кошторис видатків Держбуду України затверджує
його Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
   13. Держбуд України є юридичною особою, має самостійний
баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК
 

БУДСТАНДАРТ Online