ДСТУ Б А.2.4-3:2009 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ДСТУ Б А.2.4-3:2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2009


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне прідприємство (так в оригіналі) "Державний Інститут по проектуванню металургійних заводів" ДП "Укрдіпромез"

РОЗРОБНИКИ: Л. Гітлин (науковий керівник); Н. Макарова; Л. Марфенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23 січня 2009 р. № 25

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93)


ЗМІСТ


1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Загальні положення
4 Основний комплект робочих креслень систем автоматизації
4.1 Склад основного комплекту робочих креслень систем автоматизації
4.2 Загальні дані по робочих кресленнях
4.3 Схеми автоматизації
4.4 Схеми принципові
4.5 Схеми (таблиці) з'єднань та підключення зовнішніх проводок
4.6 Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок систем автоматизації
4.7 Креслення установлення засобів автоматизації
5 Креслення загальних видів нетипових засобів автоматизації
6 Специфікація обладнання
Додаток А
Перелік основних комплектів робочих креслень систем автоматизації
Додаток Б
Перелік завдань та їх виконання в суміжних частинах проекту
Додаток В
Початкові дані та результати розрахунків звужувальних пристроїв
Додаток Г
Перелік закладних конструкцій та первинних приладів, що встановлюються
Додаток Д
Приклад виконання схеми автоматизації розгорнутим способом
Додаток Е
Приклад виконання схеми автоматизації спрощеним способом
Додаток Ж
Приклад виконання принципової пневматичної схеми контуру управління
.Додаток К
Приклад виконання принципової схеми пневможивлення
Додаток Л
Умовні графічні зображення
Додаток М
Таблиця з'єднань зовнішніх проводок
Додаток Н
Таблиця підключення зовнішніх проводок
Додаток П
Таблиця написів для рамок
Додаток Р
Приклад виконання креслення установки


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

System of project documents for building

RULES OF INDUSTRIAL PROCESS AUTOMATION WORKING DOCUMENTATION EXECUTION

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Даний стандарт встановлює склад та правила оформлення робочої документації систем автоматизації технологічних процесів та інженерних систем (далі - систем автоматизації) об'єктів будівництва різного призначення, що проектуються, переобладнуються чи модернізуються.

1.2 Вимоги даного стандарту розповсюджуються на робочу документацію технічного забезпечення АСУ ТП, що розроблюється згідно з ГОСТ 34.201.

1.3 Стандарт не розповсюджується на робочу документацію систем автоматизації централізованого управління енергопостачанням.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДС. Умовні позначення трубопроводів та їх елементів

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДС. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДС. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-16:2008 СПДС. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах

ДСТУ Б А.2.4-19:2008 СПДС. Зображення умовні графічні електрообладнання і проводок на планах

ДСТУ Б А.2.4-22:2008 СПДС. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень

ДСТУ 3651.0-97 Метрология. Единицы физических величин. Основные единицы физических величин Международной системы единиц. Основные положения, названия и обозначения (Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення)

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (ЄСКД. Схеми. Види та типи. Загальні вимоги до виконання)

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем (ЄСКД. Правила виконання електричних схем)

ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (ЄСКД. Познаки літерно-цифрові в електричних схемах)

ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. Обозначение условные графические в схемах. Машины электрические (ЄСКД. Познаки умовні графічні в схемах. Машини електричні)

ГОСТ 2.732-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света (ЄСКД. Познаки умовні графічні в схемах. Джерела світла)

ГОСТ 2.741-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах Приборы акустические. (ЄСКД. Познаки умовні графічні в схемах. Прилади акустичні)

ГОСТ 2.780-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Кондиціонери робочого середовища, місткості гідравлічні та пневматичні)

ГОСТ 2.781-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Апарати гідравлічні та пневматичні, пристрої управління та прилади контрольно-вимірювальні)

ГОСТ 2.782-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Машини гідравлічні та пневматичні)

ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Арматура трубопровідна)

ГОСТ 2.788-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты выпарные (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Апарати випарні)

ГОСТ 2.789-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Апарати теплообмінні)

ГОСТ 2.790-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты колонные (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Апарати колонні)

ГОСТ 2.791-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Отстойники и фильтры (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Відстійники та фільтри)

ГОСТ 2.792-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты сушильные (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Апарати сушильні)

ГОСТ 2.793-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие обозначения (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Елементи та пристрої машин і апаратів хімічних виробництв. Загальні позначення)

ГОСТ 2.794-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Устройства питающие и дозирующие (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Пристрої живильні та дозувальні)

ГОСТ 2.795-80 ЕСКД. Обозначения условные графические. Центрифуги (ЄСКД. Познаки умовні графічні. Центрифуги)

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем (Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність і позначення документів при створенні автоматизованих систем)

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки (Трубопроводи промислових підприємств. Розпізнавальне забарвлення, застережні знаки і маркувальні щитки)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online