ДСТУ 7592:2014 Микроорошение. Капельное орошение рассадников. Общие требования и методы контроля

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Мікрозрошення
КРАПЛИННЕ ЗРОШЕННЯ РОЗСАДНИКІВ
Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7592:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПІМ НААН)

РОЗРОБНИКИ: Т. Зубенко; А. Калєніков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; О. Матвієць, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С. Усатий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1430

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги до краплинного зрошення розсадників

5.1 Умови застосування

5.2 Ґрунтові умови

5.3 Якість поливної води

5.4 Вологість кореневого шару ґрунту за краплинного зрошення розсадників

5.5 Гранично допустима глибина зволоження кореневого шару ґрунту за краплинного зрошення розсадників

5.6 Строки та норма поливу

5.7 Інтенсивність водоподачі, тривалість міжполивного періоду та кількість поливів

5.8 Забезпечення технічними засобами

5.9 Розміщення поливних трубопроводів та краплинних водовипусків

5.9.1 Розміщення плівкових поливних трубопроводів у маточниках вегетативних підщеп

5.9.2 Розміщення жорстких поливних трубопроводів у маточно-живцевих насадженнях

5.9.3 Розміщення поливних трубопроводів на полях розсадника

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Методи контролювання

Додаток А Схема розміщення плівкових поливних трубопроводів (ПТ) з інтегрованими краплинними водовипусками в маточниках вегетативних підщеп

Додаток Б Схема розміщення жорстких поливних трубопроводів з врізними та інтегрованими краплинними водовипусками в маточно-живцевих насадженнях

Додаток В Схема розміщення плівкових поливних трубопроводів з інтегрованими краплинними водовипусками на полях розсадника

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІКРОЗРОШЕННЯ
КРАПЛИННЕ ЗРОШЕННЯ РОЗСАДНИКІВ
Загальні вимоги та методи контролювання

МИКРООРОШЕНИЕ
КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ РАССАДНИКОВ
Общие требования и методы контроля

MICROIRIGATION
DRIP IRRIGATION OF NURSARY-GARDENS
General requirements and control methods

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до краплинного зрошення розсадників плодових, ягідних культур, виноградників, горіхоплідних культур для забезпечення оптимальної вологості кореневого шару ґрунту та методи його контролювання.

1.2 Цей стандарт застосовний у галузі сільського господарства.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2301-93 Виноградарство. Терміни та визначення

ДСТУ 2730-94 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3:1983) Вимірювання витрати води в закритих каналах. Лічильники питної холодної води. Частина 3. Методи і засоби випробувань

ДСТУ 4263-2003 Саджанці чорної, золотистої смородини, порічок червоних і білих та йошти. Загальні технічні умови

ДСТУ 4264-2003 Саджанці аґрусу. Загальні технічні умови

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

ДСТУ 4390-2005 Саджанці винограду та чубуки виноградної лози. Технічні умови

ДСТУ 4720:2007 Саджанці малини і ожини. Технічні умови

ДСТУ 4780:2007 Садивний матеріал горіхоплідних культур. Технічні умови

ДСТУ 4791:2007 Підщепи плодових культур. Методи визначення якості

ДСТУ 4792:2007 Саджанці плодових культур. Методи визначення якості

ДСТУ 7056:2009 Садівництво та ягідництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії.

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ISO 10573-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту води в ненасиченій зоні. Метод глибинного нейтронного зонду (ISO 10573:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 11276-2001 Якість ґрунту. Визначання тиску порової води. Метод з використанням тензіометра (ISO 11276:1995, IDТ)

ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения (Охорона природи. Гідросфера. Критерії та показники якості води для зрошення)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги щодо охорони поверхневих та підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до методів визначення забруднювальних речовин)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Методи визначення вологості, максимальної гігроскопічної вологості та вологості стійкого в’янення рослин)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online