ДСТУ 33.114:2009 Страховой фонд документации. Подготовка и поставка документации на электронных носителях информации. Общие технические условия. Изменение № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗМІНА № 1 до ДСТУ 33.114:2009

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації
Загальні технічні умови

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

Сторінка 1
Сторінок 5

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково- дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2016 р. № 185

Чинна від 2016-09-01

Зміст.

Підрозділи 6.1—6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 9.2; розділ 9; додатки А, Б, Г та Е.

Словосполуку «електронних документів» замінити на словосполуку «документів в електрон­ному вигляді або копій документів в електронному вигляді чи електронних документів».

У назві розділу 8 словосполуку «підприємств страхового фонду документації» замінити на словосполуку «спеціальних установ страхового фонду документації України».

У назві підрозділу 9.1 словосполуку «на підприємстві СФД» замінити на словосполуку «у спеціальних установах страхового фонду документації України».

Розділ 1.

Словосполуку «страхового фонду документації» замінити на словосполуку «страхового фон­ду документації України (далі — СФД)».

Другий абзац викласти в новій редакції: «Цей стандарт поширюється на документи в електронному вигляді, копії документів в електронному вигляді та електронні документи, у яких наведено алфавітно-цифрову та креслярсько-графічну інформацію.».

У третьому абзаці словосполуку «страхового фонду документації України» замінити на ско­рочення «СФД».

Розділ 2.

Посилання на «ДСТУ В 33.102-99 Страховий фонд документації. Порядок створення страхо­вого фонду нормативної документації» замінити посиланням на «ДСТУ 33.102:2015 Страховий фонд документації. Нормативна документація. Порядок створення, формування, ведення та ви­користовування».

Посилання на «ДСТУ 33.201-2004 Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об’єкти будівництва. Порядок створення» замінити посиланням на «ДСТУ 33.201:2004 Стра­хо­вий фонд документації. Об’єкти будівництва. Порядок створювання».

Посилання на «ДСТУ 33.202-2004 Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на промислову продукцію господарського при­зна­чен­ня. Порядок створення» замінити посиланням на «ДСТУ 33.202:2004 Стра­хо­вий фонд документації. Промислова продукція гос­по­дар­сь­ко­го при­зна­чен­ня. Порядок створювання».

Посилання на «ДСТУ 33.205:2005 Страховий фонд документації. Страховий фонд документації для організації виробництва продукції мо­бі­лі­за­цій­но­го та оборонного призначення. Порядок ство­рювання, формування, ведення та використання» замінити посиланням на «ДСТУ 33.205:2005 Стра­хо­вий фонд документації. Виробництво продукції мобілізаційного та оборонного призначення. Порядок створювання, фор­му­ван­ня, ве­ден­ня та використовування».

У назві ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 слово «надписи» замінити на слово «написи».

У назві ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 словосполуку «Документи для зйомки» замінити на сло­восполуку «Документи для мікрофільмування».

Розділ 3.

Викласти в новій редакції: «У цьому стандарті вжито терміни, згідно з ДСТУ 33.002, ДСТУ 2890, ДСТУ ГОСТ 2.051, ГОСТ 28388, ГОСТ 34.311».

Розділ 4.

Після скорочення «СП — супровідний перелік» долучити скорочення «спеціальна установа СФД — спеціальна установа страхового фонду документації України».

Із переліку скорочень вилучити позиції:

«CD-R — оптичний носій одноразового запису;

DVD-R — оптичний носій одноразового запису високої щільності;».

Розділ 5.

Підрозділ 5.1.

Словосполуку «підприємств страхового фонду документації (далі — СФД) України» замінити на словосполуку «спеціальних установ страхового фонду документації України (далі — спеціальна установа СФД)».

Підрозділи 5.2, 5.5 та 5.6; підрозділ 5.8, перший абзац; підрозділ 5.16; підрозділ 5.18, друга позиція переліку; підрозділ 5.19; пункт 6.1.3; підрозділ 6.2, третя, восьма, одинадцята позиції переліку; пунк­ти 6.3.1 та 6.3.2; пункт 6.4.1, третій абзац; пункт 6.5.1, перший абзац; пункти 6.5.2, 6.6.1, 6.6.3, 6.7.1 та 6.7.2; пункт 7.1.1, перший та другий абзаци; пункт 7.2.1, перший абзац; підрозділ 9.1; пункт 9.1.1, перше речення; пункт 9.3.1; пункт 9.4.1, перше та друге речення; розділ А.2 додатка А, другий абзац; розділ А.6 додатка А; розділ А.8 додатка А, перше речення; розділ Б.4 додатка Б, перше речення; розділ Б.5 додатка Б; додаток В (у правому куті зверху); додаток К (у лівому куті зверху, під рискою).

Словосполуку «підприємства СФД» замінити на словосполуку «спеціальні установи СФД» у відповідних відмінку та числі.

Підрозділ 5.3.

Словосполуку «електронного документа» замінити на словосполуку «документа в електрон­ному вигляді або копії документа в електронному вигляді чи електронного документа».

Підрозділ 5.3; підрозділи 5.11—5.14, перше речення; пункт 6.1.1; пункти 6.1.2, 6.1.3, перше ре­чення; підрозділ 6.2 (крім п’ятої позиції переліку); пункт 6.3.1; пункт 6.3.2, перше речення; пункт 6.3.3; пункт 6.4.1, перший абзац, друге речення, другий абзац, перша, друга, третя позиції переліку, третій абзац, друге речення; пункт 6.4.2, третє речення; пункт 6.4.4, перше речення; пункт 6.4.7; пункт 6.4.8; пункт 6.5.1 (крім другого речення); пункт 6.5.3; пункт 6.5.5, перша, друга, третя позиції переліку; пункти 6.6.1—6.6.5; пункти 6.7.1—6.7.4; пункт 6.7.5, перше речення, перша, друга, третя, четверта, п’ята, шоста, восьма позиції переліку та четверта, п’ята позиції другого речення; пункт 6.7.7; пункти 6.8.1—6.8.3; пункт 7.1.1; пункти 7.1.2 та 7.1.3; пункт 7.1.4, перше речення; пункт 7.2.1, перше речення; пункти 7.2.2—7.2.7; пункт 7.2.10; підрозділ 8.1, перше речення; пункт 9.1.1, перша, друга, шо­ста позиції переліку; пункт 9.2.1, перша, друга, третя, четверта позиції переліку першого абзацу, другий абзац, третя позиція переліку; пункт 9.4.1, перше речення; пункт 9.4.2, перше та третє речення; розділ А.1 додатка А, друга та третя позиції другого речення; розділ А.2 додатка А; розділ А.5 додатка А, перше речення; розділи А.6, А.7 додатка А; розділ Б.1 додатка Б, друге речення; розділи Б.2, Б.З до­датка Б; розділ Б.5 додатка Б; додаток В; додаток Г, пункт 2; розділ И.5 додатка И, перше речення.

Скорочення «ЕД» замінити на словосполуку «документ в електронному вигляді або копія документа в електронному вигляді чи ЕД» у відповідних відмінку та числі.

Підрозділ 5.3.

Словосполуку «правдники (дублікати, ураховані копії) документів» замінити на слово «до­кументи».

Розділ 6.

Підрозділи 6.1—6.3, 6.5, 6.6.

У назвах словосполуку «електронних документів» замінити на словосполуку «документів в електронному вигляді або копій документів в елек­трон­но­му вигляді чи електронних документів».

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online