ДСТУ ISO 1502:2006 Резьбы метрические ISO общего назначения. Калибры и калибровка (ISO 1502:1996, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗІ ISO МЕТРИЧНІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

Калібри та калібрування

(ISO 1502:1996, IDT)
ДСТУ ISO 1502:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металови­робів, Технічний комітет стандартизації «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов. д-р техн. наук, проф.; А. Должанський, д-р техн. наук, проф.; О. Бойко, канд. техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандзрту України від 7 вересня 2006 р. № 272 з 2007-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1502:1996 ISO general-purpose metric screw threads — Gauges and gauging (Нарізі ISO метричні загальної призначеності. Калібри та калібрування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Познаки та скорочення

4 Види калібрів

4.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів та їхні контрольні й установні калібри-пробки

4.2 Калібри для внутрішньої нарізі виробів

5 Калібрування виробів

5.1 Калібрування зовнішньої нарізі

5.2 Калібрування внутрішньої нарізі

5.3 Приймальне калібрування

6 Вимоги до температури

7 Призначеність, контролювання та застосування калібрів

7.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів та їхні контрольні й установні калібри

7.2 Калібри для внутрішньої нарізі виробів

8 Поля допусків діаметрів калібрів (див. рис.1 та рис. 2)

9 Поля допусків гладких калібрів (див. рис.3 та рис.4)

10 Профілі нарізей калібрів

10.1 Повний профіль нарізі

10.2 Укорочений профіль нарізі

10.3 Відхили осі канавки укороченого профілю нарізі

11 Загальні властивості калібрів

11.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів

11.2 Калібри для внутрішньої нарізі виробів

11.3 Притуплений початок нарізі

12 Допуски та граничний знос середнього діаметра калібрів (див. табл. 4—9)

13 Формули для розраховування граничних розмірів калібрів

13.1 Калібри для зовнішньої нарізі виробів

13.2 Гладкі калібри для зовнішнього діаметра зовнішньої нарізі виробів

13.3 Калібри для внутрішньої нарізі виробів

13.4 Гладкі калібри для внутрішнього діаметра внутрішньої нарізі виробів

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 1502:1996 ISO general-purpose metric screw threads — Gauges and gauging (Нарізі ISO метричні загальної призначеності. Калібри та калібрування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову», ISO 1502:1996 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— у розділі 2 та додатку А наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Додаток А — тільки довідковий.

У стандарті є посилання на ISO 68-1, видання якого 1998 р. упроваджено в Україні як ДСТУ ISO 68-1:2005 Нарізі ISO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні (ISO 68-1:1998, ЮТ) і посилання на ISO 965-1, видання якого 1998 р. упроваджено в Україні як ДСТУ ISO 965-1:2005 Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 1. Основні характеристики (ISO 965-1:1998, IDТ).

Міжнародні стандарти: ISO 1:2002 та ISO/R 1938-1:1971 на цей час не чинні в Україні як національні стандарти.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Го­ловному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗI ISO МЕТРИЧНІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Калібри та калібрування

РЕЗЬБЫ МЕТРИЧЕСКИЕ ISO ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Калибры и калибровка

ISO GENERAL-PURPOSE METRIC SCREW THREADS
Gauges and gauging

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт подає подробиці щодо виробництва та використання калібрів для контролю­вання метричних нарізей ISO загальної призначеності з основним профілем, згідно з ISO 68.

Він також установлює види калібрів (наведені в 4.1 і 4.2), які що їх рекомендовано викорис­товувати для контролювання зовнішньої та внутрішньої нарізі виробів і контролювання відповід­ності нарізевих калібрів.

Допускають застосовування інших методів контролювання виробів, наприклад, за допомо­гою індикаторних контрольно-вимірювальних приладів. Однак, контролювання калібрами, уста­новлене у цьому стандарті, — вирішальне.

Призначеність цього стандарту — забезпечити засоби для встановлення відповідності між нарізями оброблюваного виробу, чи дотримують вони граничних розмірів і які з них не дотримують.

Щоб забезпечити взаємозамінність виробів з наріззю та уникнути суперечок між виробником і споживачем, потрібно врахувати наведені нижче правила:

a) виробник не повинен постачати будь-який виріб з наріззю, у якого фактичний розмір нарізі (наприклад, середній і приведений середній діаметри) перевищує встановлені межі;

b) споживач не повинен бракувати будь-який виріб з наріззю, у якого фактичний розмір нарізі (наприклад, середній і приведений середній діаметри) перебуває у встановлених межах.

Щоб забезпечити ці обидва наведені вище правила, цей стандарт установлює необхідні види та розміри калібрів для контролювання нарізей, умови, за яких провадять контролювання каліб­рами, та методи контролювання виробів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи мають положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. На час опублікування цього стандарту заз­начені нормативні документи були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видан­ня нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO ІЕС ведуть реєстрацію чинних на даний час міжнародних стандартів.

ISO 1:1975 Standard reference temperature for industrial length measurements

ISO 68:1) ISO general-purpose screw threads — Basic profile

ISO 1938-1:2) Inspection of plain workpieces. Part 1: Plain limit gauges.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1:1975 Нормальна температура, рекомендована для вимірювання лінійних розмірів у промисловості

ISO 68:1) Нарізі ISO метричні загальної призначеності. Основний профіль нарізі

ISO 1938-1:2) Контролювання гладких поверхонь. Частина 1. Гладкі граничні калібри.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 965-1 :-9) ISO general-purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISO 965-1:-* Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 1. Основні характеристики.

* На цей час відомий ISO 965-1:1998.

Буде опубліковано (перегляд ISO 965-1:1980).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online